AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Deuteronomy Chapter 3

דברים . פרק . 3


1&wa'ney'phen wa'na'al de'rekh ha'ba'shan wai'yey'tsey og me'lekh ha'ba'shan liq'ra'tey'nu hu we'khol a'mo la'mil'hha'mah ed're'i 2&wai'yo'mer YHWH ey'lai al ti'ra o'to ki ve'yad'kha na'ta'ti o'to we'et kol a'mo we'et ar'tso we'a'si'ta lo ka'a'sheyr a'si'ta le'si'hhon me'lekh ha'e'mo'ri a'sher yo'sheyv be'hhesh'bon 3&wai'yi'teyn YHWH e'lo'hey'nu be'ya'dey'nu gam et og me'lekh ha'ba'shan we'et kol a'mo wa'na'key'hu ad bil'ti hish'ir lo sa'rid 4&wa'nil'kod et kol a'raw ba'eyt ha'hi lo hai'tah qir'yah a'sher lo la'qahh'nu mey'i'tam shi'shim ir kol hhe'vel ar'gov mam'le'khet og ba'ba'shan 5&kol ey'leh a'rim be'tsu'rot hho'mah ge'vo'hah de'la'ta'yim uv'ri'ahh le'vad mey'a'rey ha'pe'ra'zi har'beyh me'od 6&wa'na'hha'reym o'tam ka'a'sheyr a'si'nu le'si'hhon me'lekh hhesh'bon ha'hha'reym kol ir me'tim ha'na'shim we'ha'taph 7&we'khol ha'be'hey'mah ush'lal he'a'rim ba'zo'nu la'nu 8&wa'ni'qahh ba'eyt ha'hi et ha'a'rets mi'yad she'ney mal'khey ha'e'mo'ri a'sher be'ey'ver hai'yar'deyn mi'na'hhal ar'non ad har hher'mon 9&tsi'do'nim yiq're'u le'hher'mon sir'yon we'ha'e'mo'ri yiq're'u lo se'nir 10&kol a'rey ha'mi'shor we'khol ha'gil'ad we'khol ha'ba'shan ad sal'khah we'ed're'i a'rey mam'le'khet og ba'ba'shan 11&ki raq og me'lekh ha'ba'shan nish'ar mi'ye'ter ha're'pha'im hin'neyh ar'so e'res bar'zel ha'lo hi be'ra'bat be'ney a'mon tey'sha a'mot ar'kah we'ar'ba a'mot rahh'bah be'a'mat ish 12&we'et ha'a'rets ha'zot ya'rash'nu ba'eyt ha'hi mey'a'ro'eyr a'sher al na'hhal ar'non wa'hha'tsi har ha'gil'ad we'a'raw na'ta'ti la'ru'u'vey'ni we'la'ga'di 13&we'ye'ter ha'gil'ad we'khol ha'ba'shan mam'le'khet og na'ta'ti la'hha'tsi shey'vet ham'na'sheh kol hhe'vel ha'ar'gov le'khol ha'ba'shan ha'hu yi'qa'rey e'rets re'pha'im 14&ya'ir ben me'na'sheh la'qahh et kol hhe'vel ar'gov ad ge'vul hag'shu'ri we'ha'ma'a'kha'ti wai'yiq'ra o'tam al she'mo et ha'ba'shan hha'wot ya'ir ad hai'yom ha'zeh 15&ul'ma'khir na'ta'ti et ha'gil'ad 16&we'la'ru'u'vey'ni we'la'ga'di na'ta'ti min ha'gil'ad we'ad na'hhal ar'non tokh ha'na'hhal ug'vul we'ad ya'boq ha'na'hhal ge'vul be'ney a'mon 17&we'ha'a'ra'vah we'hai'yar'deyn ug'vul mi'ki'ne'ret we'ad yam ha'a'ra'vah yam ha'me'lahh ta'hhat ash'dot ha'pis'gah miz'ra'hhah 18&wa'a'tsaw et'khem ba'eyt ha'hi ley'mor YHWH e'lo'hey'khem na'tan la'khem et ha'a'rets ha'zot le'rish'tah hha'lu'tsim ta'av'ru liph'ney a'hhey'khem be'ney yis'ra'eyl kol be'ney hha'yil 19&raq ne'shey'khem we'tap'khem u'miq'ney'khem ya'da'ti ki miq'neh rav la'khem yeysh'vu be'a'rey'khem a'sher na'ta'ti la'khem 20&ad a'sher ya'ni'ahh YHWH la'a'hhey'khem ka'khem we'yar'shu gam heym et ha'a'rets a'sher YHWH e'lo'hey'khem no'teyn la'hem be'ey'ver hai'yar'deyn we'shav'tem ish li'ru'sha'to a'sher na'ta'ti la'khem 21&we'et ye'ho'shu'a tsi'wey'ti ba'eyt ha'hi ley'mor ey'ney'kha ha'ro'ot eyt kol a'sher a'sah YHWH e'lo'hey'khem lish'ney ham'la'khim ha'ey'leh keyn ya'a'seh YHWH le'khol ha'mam'la'khot a'sher a'tah o'veyr sha'mah 22&lo ti'ra'um ki YHWH e'lo'hey'khem hu ha'nil'hham la'khem 23&wa'et'hha'nan el YHWH ba'eyt ha'hi ley'mor 24&a'do'nai YHWH a'tah ha'hhi'lo'ta le'har'ot et av'de'kha et gad'le'kha we'et yad'kha ha'hha'za'qah a'sher mi eyl ba'sha'ma'yim u'va'a'rets a'sher ya'a'seh khe'ma'a'sey'kha we'khig'vu'ro'te'kha 25&e'be'rah na we'er'eh et ha'a'rets ha'to'vah a'sher be'ey'ver hai'yar'deyn ha'har ha'tov ha'zeh we'hal'va'non 26&wai'yit'a'beyr YHWH bi le'ma'an'khem we'lo sha'ma ey'lai wai'yo'mer YHWH ey'lai rav lakh al to'seph da'beyr ey'lai od ba'da'var ha'zeh 27&a'leyh rosh ha'pis'gah we'sa ey'ney'kha ya'mah we'tsa'pho'nah we'tey'ma'nah u'miz'ra'hhah ur'eyh ve'ey'ney'kha ki lo ta'a'vor et hai'yar'deyn ha'zeh 28&we'tsaw et ye'ho'shu'a we'hhaz'qey'hu we'am'tsey'hu ki hu ya'a'vor liph'ney ha'am ha'zeh we'hu yan'hhil o'tam et ha'a'rets a'sher tir'eh 29&wa'ney'shev ba'gai mul beyt pe'or

ונפן . ונעל . דרך . הבשן . ויצא . עוג . מלך . הבשן . ליקראתנו . הוא . וכל . עמו . למילחמה . אדרעי 1
ויואמר . יהוה . אלי . אל . תירא . אותו . כי . בידכה . נתתי . אותו . ואת . כל . עמו . ואת . ארצו . ועסית . לו . כאשר . עסית . לסיחון . מלך . האמורי . אשר . יושב . בחשבון 2
ויתן . יהוה . אלוהינו . בידנו . גם . את . עוג . מלך . הבשן . ואת . כל . עמו . ונכהו . עד . בילתי . הישאיר . לו . סריד 3
ונילכוד . את . כל . עריו . בעת . ההיוא . לוא . היתה . קיריה . אשר . לוא . לקחנו . מאיתם . שישים . עיר . כל . חבל . ארגוב . ממלכת . עוג . בבשן 4
כל . אלה . ערים . בצורות . חומה . גבוהה . דלתיים . ובריח . לבד . מערי . הפרזי . הרבה . מאוד 5
ונחרם . אותם . כאשר . עסינו . לסיחון . מלך . חשבון . החרם . כל . עיר . מתים . הנשים . והט 6
וכל . הבהמה . ושלל . הערים . בזונו . לנו 7
וניקח . בעת . ההיוא . את . הארץ . מיד . שני . מלכי . האמורי . אשר . בעבר . הירדן . מינחל . ארןֹן . עד . הר . חרמון 8
צידונים . יקראו . לחרמון . סיריון . והאמורי . יקראו . לו . סניר 9
כול . ערי . המישור . וכל . הגילעד . וכל . הבשן . עד . סלכה . ואדרעי . ערי . ממלכת . עוג . בבשן 10
כי . רק . עוג . מלך . הבשן . נישאר . מיתר . הרפאים . הינה . ערסו . ערס . ברזל . הלוה . היוא . ברבת . בני . עמון . תשע . אמות . ארכה . וארבע . אמות . רחבה . באמת . איש 11
ואת . הארץ . הזואת . ירשנו . בעת . ההיוא . מערוער . אשר . על . נחל . ארןֹן . וחצי . הר . הגילעד . ועריו . נתתי . לרואובני . ולגדי 12
ויתר . הגילעד . וכל . הבשן . ממלכת . עוג . נתתי . לחצי . שבט . המנשה . כול . חבל . הארגוב . לכל . הבשן . ההוא . יקרא . ארץ . רפאים 13
יאיר . בן . מנשה . לקח . את . כל . חבל . ארגוב . עד . גבול . הגשורי . והמעכתי . ויקרא . אותם . על . שמו . את . הבשן . חוֹת . יאיר . עד . היום . הזה 14
ולמכיר . נתתי . את . הגילעד 15
ולרואובני . ולגדי . נתתי . מין . הגילעד . ועד . נחל . ארןֹן . תוך . הנחל . וגבול . ועד . יבוק . הנחל . גבול . בני . עמון 16
והערבה . והירדן . וגבול . מיכינרת . ועד . ים . הערבה . ים . המלח . תחת . אשדות . הפיסגה . מיזרחה 17
ואצו . אתכם . בעת . ההיוא . לאמור . יהוה . אלוהיכם . נתן . לכם . את . הארץ . הזואת . לרישתה . חלוצים . תעברו . ליפני . אחיכם . בני . יסראל . כל . בני . חייל 18
רק . נשיכם . וטפכם . ומיקנכם . ידעתי . כי . מיקנה . רב . לכם . ישבו . בעריכם . אשר . נתתי . לכם 19
עד . אשר . יניח . יהוה . לאחיכם . ככם . וירשו . גם . הם . את . הארץ . אשר . יהוה . אלוהיכם . נותן . להם . בעבר . הירדן . ושבתם . איש . לירושתו . אשר . נתתי . לכם 20
ואת . יהושוע . ציויתי . בעת . ההיוא . לאמור . עיניכה . הרואות . את . כל . אשר . עסה . יהוה . אלוהיכם . לישני . המלכים . האלה . כן . יעסה . יהוה . לכל . הממלכות . אשר . אתה . עובר . שמה 21
לוא . תיראום . כי . יהוה . אלוהיכם . הוא . הנילחם . לכם 22
ואתחןן . אל . יהוה . בעת . ההיוא . לאמור 23
אדוני . יהוה . אתה . החילות . להראות . את . עבדכה . את . גדלכה . ואת . ידכה . החזקה . אשר . מי . אל . בשמיים . ובארץ . אשר . יעסה . כמעסיכה . וכיגבורותכה 24
אעברה . נא . ואראה . את . הארץ . הטובה . אשר . בעבר . הירדן . ההר . הטוב . הזה . והלבנון 25
ויתעבר . יהוה . בי . למענכם . ולוא . שמע . אלי . ויואמר . יהוה . אלי . רב . לך . אל . תוסף . דבר . אלי . עוד . בדבר . הזה 26
עלה . רואש . הפיסגה . וסא . עיניכה . ימה . וצפונה . ותימנה . ומיזרחה . וראה . בעיניכה . כי . לוא . תעבור . את . הירדן . הזה 27
וצו . את . יהושוע . וחזקהו . ואמצהו . כי . הוא . יעבור . ליפני . העם . הזה . והוא . ינחיל . אותם . את . הארץ . אשר . תיראה 28
ונשב . בגיא . מול . בית . פעור 29