AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Deuteronomy Chapter 6

דברים . פרק . 6


1&we'zot ha'mits'wah ha'hhu'qim we'ha'mish'pa'tim a'sher tsi'wah YHWH e'lo'hey'khem le'la'meyd et'khem la'a'sot ba'a'rets a'sher a'tem ov'rim sha'mah le'rish'tah 2&le'ma'an ti'ra et YHWH e'lo'hey'kha lish'mor et kol hhu'qo'taw u'mits'o'taw a'sher a'no'khi me'tsa'we'kha a'tah u'vin'kha u'ven bin'kha kol ye'mey hhei'yey'kha ul'ma'an ya'a'ri'khun ya'mey'kha 3&we'sha'ma'ta yis'ra'eyl we'sha'mar'ta la'a'sot a'sher yi'tav le'kha wa'a'sher tir'bun me'od ka'a'sheyr di'ber YHWH e'lo'hey a'vo'tey'kha lakh e'rets za'vat hha'lav ud'vash 4&she'ma yis'ra'eyl YHWH e'lo'hey'nu YHWH e'hhad 5&we'a'hav'ta eyt YHWH e'lo'hey'kha be'khol le'vav'kha uv'khol naph'she'kha uv'khol me'o'de'kha 6&we'hai'u ha'de'va'rim ha'ey'leh a'sher a'no'khi me'tsa'we'kha hai'yom al le'va've'kha 7&we'shi'nan'tam le'va'ney'kha we'di'bar'ta bam be'shiv'te'kha be'vey'te'kha uv'lekh'te'kha va'de'rekh uv'shakh'be'kha uv'qu'me'kha 8&uq'shar'tam le'ot al ya'de'kha we'hai'u le'to'ta'phot beyn ey'ney'kha 9&ukh'tav'tam al me'zu'zot bey'te'kha u'vish'a'rey'kha 10&we'hai'yah ki ye'vi'a'kha YHWH e'lo'hey'kha el ha'a'rets a'sher nish'ba la'a'vo'tey'kha le'av'ra'ham le'yits'hhaq ul'ya'a'qov la'tet lakh a'rim ge'do'lot we'to'vot a'sher lo va'ni'ta 11&u'va'tim me'ley'im kol tuv a'sher lo mi'ley'ta u'vo'rot hha'tsu'vim a'sher lo hha'tsav'ta ke'ra'mim we'zey'tim a'sher lo na'ta'ta we'a'khal'ta we'sa'va'ta 12&hi'sha'mer le'kha pen tish'kahh et YHWH a'sher ho'tsi'a'kha mey'e'rets mits'ra'yim mi'beyt a'va'dim 13&et YHWH e'lo'hey'kha ti'ra we'o'to ta'a'vod u'vish'mo ti'sha'vey'a 14&lo teyl'khun a'hha'rey e'lo'him a'hhey'rim mey'e'lo'hey ha'a'mim a'sher se'vi'vo'tey'khem 15&ki eyl qa'na YHWH e'lo'hey'kha be'qir'be'kha pen ye'hhe'reh aph YHWH e'lo'hey'kha bakh we'hish'mid'kha mey'al pe'ney ha'a'da'mah 16&lo te'na'su et YHWH e'lo'hey'khem ka'a'sheyr ni'si'tem ba'ma'sah 17&sha'mor tish'me'run et mits'ot YHWH e'lo'hey'khem we'ey'do'taw we'hhu'qaw a'sher tsi'wakh 18&we'a'si'ta hai'ya'shar we'ha'tov be'ey'ney YHWH le'ma'an yi'tav lakh u'va'ta we'ya'rash'ta et ha'a'rets ha'to'vah a'sher nish'ba YHWH la'a'vo'tey'kha 19&la'ha'doph et kol oi'vey'kha mi'pa'ney'kha ka'a'sheyr di'ber YHWH 20&ki yish'a'le'kha vin'kha ma'hhar ley'mor mah ha'ey'dot we'ha'hhu'qim we'ha'mish'pa'tim a'sher tsi'wah YHWH e'lo'hey'nu et'khem 21&we'a'mar'ta le'vin'kha a'va'dim ha'yi'nu le'phar'oh be'mits'ra'yim wai'yo'tsi'ey'nu YHWH mi'mits'ra'yim be'yad hha'za'qah 22&wai'yi'teyn YHWH o'tot u'moph'tim ge'do'lim we'ra'im be'mits'ra'yim be'phar'oh uv'khol bey'to le'ey'ney'nu 23&we'o'ta'nu ho'tsi mi'sham le'ma'an ha'vi o'ta'nu la'tet la'nu et ha'a'rets a'sher nish'ba la'a'vo'tey'nu 24&wa'ye'tsa'wey'nu YHWH la'a'sot et kol ha'hhu'qim ha'ey'leh le'yir'ah et YHWH e'lo'hey'nu le'tov la'nu kol hai'ya'mim le'hhai'yo'tey'nu ke'hai'yom ha'zeh 25&uts'da'qah tih'yeh la'nu ki nish'mor la'a'sot et kol ha'mits'wah ha'zot liph'ney YHWH e'lo'hey'nu ka'a'sheyr tsi'wa'nu

וזואת . המיצוה . החוקים . והמישפטים . אשר . ציוה . יהוה . אלוהיכם . ללמד . אתכם . לעסות . בארץ . אשר . אתם . עוברים . שמה . לרישתה 1
למען . תירא . את . יהוה . אלוהיכה . לישמור . את . כל . חוקותיו . ומיצוֹתיו . אשר . אנוכי . מצוכה . אתה . ובינכה . ובן . בינכה . כול . ימי . חייכה . ולמען . יאריכון . ימיכה 2
ושמעת . יסראל . ושמרת . לעסות . אשר . ייטב . לכה . ואשר . תירבון . מאוד . כאשר . דיבר . יהוה . אלוהי . אבותיכה . לך . ארץ . זבת . חלב . ודבש 3
שמע . יסראל . יהוה . אלוהינו . יהוה . אחד 4
ואהבת . את . יהוה . אלוהיכה . בכל . לבבכה . ובכל . נפשכה . ובכל . מאודכה 5
והיו . הדברים . האלה . אשר . אנוכי . מצוכה . היום . על . לבבכה 6
ושיננתם . לבניכה . ודיברת . בם . בשיבתכה . בביתכה . ובלכתכה . בדרך . ובשכבכה . ובקומכה 7
וקשרתם . לאות . על . ידכה . והיו . לטוטפות . בין . עיניכה 8
וכתבתם . על . מזוזות . ביתכה . ובישעריכה 9
והיה . כי . יביאכה . יהוה . אלוהיכה . אל . הארץ . אשר . נישבע . לאבותיכה . לאברהם . לייצחק . וליעקוב . לתת . לך . ערים . גדולות . וטובות . אשר . לוא . בנית 10
ובתים . מלאים . כל . טוב . אשר . לוא . מילאת . ובורות . חצובים . אשר . לוא . חצבת . כרמים . וזיתים . אשר . לוא . נטעת . ואכלת . וסבעת 11
הישמר . לכה . פן . תישכח . את . יהוה . אשר . הוציאכה . מארץ . מיצריים . מיבית . עבדים 12
את . יהוה . אלוהיכה . תירא . ואותו . תעבוד . ובישמו . תישבע 13
לוא . תלכון . אחרי . אלוהים . אחרים . מאלוהי . העמים . אשר . סביבותיכם 14
כי . אל . קנא . יהוה . אלוהיכה . בקירבכה . פן . יחרה . אף . יהוה . אלוהיכה . בך . והישמידכה . מעל . פני . האדמה 15
לוא . תנסו . את . יהוה . אלוהיכם . כאשר . ניסיתם . במסה 16
שמור . תישמרון . את . מיצוֹת . יהוה . אלוהיכם . ועדותיו . וחוקיו . אשר . ציוך 17
ועסית . הישר . והטוב . בעיני . יהוה . למען . ייטב . לך . ובאת . וירשת . את . הארץ . הטובה . אשר . נישבע . יהוה . לאבותיכה 18
להדוף . את . כל . אויביכה . מיפניכה . כאשר . דיבר . יהוה 19
כי . ישאלכה . בינכה . מחר . לאמור . מה . העדות . והחוקים . והמישפטים . אשר . ציוה . יהוה . אלוהינו . אתכם 20
ואמרת . לבינכה . עבדים . היינו . לפרעוה . במיצריים . ויוציאנו . יהוה . מימיצריים . ביד . חזקה 21
ויתן . יהוה . אותות . ומופתים . גדולים . ורעים . במיצריים . בפרעוה . ובכל . ביתו . לעינינו 22
ואותנו . הוציא . מישם . למען . הביא . אותנו . לתת . לנו . את . הארץ . אשר . נישבע . לאבותינו 23
ויצונו . יהוה . לעסות . את . כל . החוקים . האלה . לייראה . את . יהוה . אלוהינו . לטוב . לנו . כל . הימים . לחיותנו . כהיום . הזה 24
וצדקה . תיהיה . לנו . כי . נישמור . לעסות . את . כל . המיצוה . הזואת . ליפני . יהוה . אלוהינו . כאשר . ציונו 25