AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Deuteronomy Chapter 7

דברים . פרק . 7


1&ki ye'vi'a'kha YHWH e'lo'hey'kha el ha'a'rets a'sher a'tah va sha'mah le'rish'tah we'na'shal go'yim ra'bim mi'pa'ney'kha ha'hhi'ti we'ha'gir'ga'shi we'ha'e'mo'ri we'hak'na'a'ni we'ha'pe'ri'zi we'ha'hhi'wi we'hai'vu'si shiv'ah go'yim ra'bim wa'a'tsu'mim mi'me'ka 2&un'ta'nam YHWH e'lo'hey'kha le'pha'ney'kha we'hi'ki'tam ha'hha'reym ta'hha'rim o'tam lo tikh'rot la'hem be'rit we'lo te'hha'neym 3&we'lo tit'hha'teyn bam bit'kha lo ti'teyn liv'no u'vi'to lo ti'qahh liv'ne'kha 4&ki ya'sir et bin'kha mey'a'hha'rai we'av'du e'lo'him a'hhey'rim we'hha'rah aph YHWH ba'khem we'hish'mid'kha ma'heyr 5&ki im koh ta'a'su la'hem miz'be'hho'tey'hem ti'to'tsu u'ma'tsey'vo'tam te'sha'bey'ru wa'a'shey'rey'hem te'ga'dey'un uph'si'ley'hem tis're'phun ba'eysh 6&ki am qa'dosh a'tah la'YHWH e'lo'hey'kha be'kha ba'hhar YHWH e'lo'hey'kha lih'yot lo le'am se'gu'lah mi'kol ha'a'mim a'sher al pe'ney ha'a'da'mah 7&lo mey'ru'be'khem mi'kol ha'a'mim hha'shaq YHWH ba'khem wai'yiv'hhar ba'khem ki a'tem ha'me'at mi'kol ha'a'mim 8&ki mey'a'ha'vat YHWH et'khem u'mi'sham'ro et ha'she'vu'ah a'sher nish'ba la'a'vo'tey'khem ho'tsi YHWH et'khem be'yad hha'za'qah wai'yiph'de'kha mi'beyt a'va'dim mi'yad par'oh me'lekh mits'ra'yim 9&we'ya'da'ta ki YHWH e'lo'hey'kha hu ha'e'lo'him ha'eyl ha'ne'e'man sho'meyr ha'be'rit we'ha'hhe'sed le'o'ha'vaw ul'shom'rey mits'o'to le'e'leph dor 10&um'sha'leym le'son'aw el pa'naw le'ha'a'vi'do lo ye'a'hheyr le'son'o el pa'naw ye'sha'lem lo 11&we'sha'mar'ta et ha'mits'wah we'et ha'hhu'qim we'et ha'mish'pa'tim a'sher a'no'khi me'tsa'we'kha hai'yom la'a'so'tam 12&we'hai'yah ey'qev tish'me'un eyt ha'mish'pa'tim ha'ey'leh ush'mar'tem wa'a'si'tem o'tam we'sha'mar YHWH e'lo'hey'kha le'kha et ha'be'rit we'et ha'hhe'sed a'sher nish'ba la'a'vo'tey'kha 13&wa'a'heyv'kha u'vey'rakh'kha we'hir'be'kha u'vey'rakh pe'ri vit'ne'kha uph'ri ad'ma'te'kha de'gan'kha we'ti'rosh'kha we'yits'ha're'kha she'gar a'la'phey'kha we'ash'te'rot tso'ne'kha al ha'a'da'mah a'sher nish'ba la'a'vo'tey'kha la'tet lakh 14&ba'rukh tih'yeh mi'kol ha'a'mim lo yih'yeh ve'kha a'qar wa'a'qa'rah u'viv'hem'te'kha 15&we'hey'sir YHWH mim'kha kol hho'li we'khol mad'wey mits'ra'yim ha'ra'im a'sher ya'da'ta lo ye'si'mam bakh un'ta'nam be'khol son'ey'kha 16&we'a'khal'ta et kol ha'a'mim a'sher YHWH e'lo'hey'kha no'teyn lakh lo ta'hhos eyn'kha a'ley'hem we'lo ta'a'vod et e'lo'hey'hem ki mo'qeysh hu lakh 17&ki to'mar bil'vav'kha ra'bim ha'go'yim ha'ey'leh mi'me'ni ey'khah u'khal le'ho'ri'sham 18&lo ti'ra mey'hem za'khor tiz'kor eyt a'sher a'sah YHWH e'lo'hey'kha le'phar'oh ul'khol mits'ra'yim 19&ha'ma'sot ha'ge'do'lot a'sher ra'u ey'ney'kha we'ha'ot'ot we'ha'moph'tim we'hai'yad ha'hha'za'qah we'haz'ro'a han'tu'yah a'sher ho'tsi'a'kha YHWH e'lo'hey'kha keyn ya'a'seh YHWH e'lo'hey'kha le'khol ha'a'mim a'sher a'tah ya'rey mi'pe'ney'hem 20&we'gam et ha'tsir'ah ye'sha'lahh YHWH e'lo'hey'kha bam ad a'vod ha'nish'a'rim we'ha'nis'ta'rim mi'pa'ney'kha 21&lo ta'a'rots mi'pe'ney'hem ki YHWH e'lo'hey'kha be'qir'be'kha eyl ga'dol we'no'ra 22&we'na'shal YHWH e'lo'hey'kha et ha'go'yim ha'eyl mi'pa'ney'kha me'at me'at lo tu'khal ka'lo'tam ma'heyr pen tir'beh a'ley'kha hhai'yat ha'sa'deh 23&un'ta'nam YHWH e'lo'hey'kha le'pha'ney'kha we'ha'mam me'hu'mah ge'do'lah ad hi'sham'dam 24&we'na'tan mal'khey'hem be'ya'de'kha we'ha'a'vad'ta et she'mam mi'ta'hhat ha'sha'ma'yim lo yit'ya'tseyv ish be'pha'ney'kha ad hish'mid'kha o'tam 25&pe'si'ley e'lo'hey'hem tis're'phun ba'eysh lo tahh'mod ke'seph we'za'hav a'ley'hem we'la'qahh'ta lakh pen ti'wa'qeysh bo ki to'a'vat YHWH e'lo'hey'kha hu 26&we'lo ta'vi to'ey'vah el bey'te'kha we'ha'yi'ta hhey'rem ka'mo'hu sha'qeyts te'shaq'tse'nu we'ta'eyv te'ta'a've'nu ki hhey'rem hu

כי . יביאכה . יהוה . אלוהיכה . אל . הארץ . אשר . אתה . בא . שמה . לרישתה . ונשל . גויים . רבים . מיפניכה . החיתי . והגירגשי . והאמורי . והכנעני . והפריזי . והחיוי . והיבוסי . שיבעה . גויים . רבים . ועצומים . מימכה 1
ונתנם . יהוה . אלוהיכה . לפניכה . והיכיתם . החרם . תחרים . אותם . לוא . תיכרות . להם . ברית . ולוא . תחנם 2
ולוא . תיתחתן . בם . ביתכה . לוא . תיתן . ליבנו . וביתו . לוא . תיקח . ליבנכה 3
כי . יסיר . את . בינכה . מאחרי . ועבדו . אלוהים . אחרים . וחרה . אף . יהוה . בכם . והישמידכה . מהר 4
כי . אים . כוה . תעסו . להם . מיזבחותיהם . תיתוצו . ומצבותם . תשברו . ואשירהם . תגדעון . ופסיליהם . תיסרפון . באש 5
כי . עם . קדוש . אתה . ליהוה . אלוהיכה . בכה . בחר . יהוה . אלוהיכה . ליהיות . לו . לעם . סגולה . מיכול . העמים . אשר . על . פני . האדמה 6
לוא . מרובכם . מיכל . העמים . חשק . יהוה . בכם . ויבחר . בכם . כי . אתם . המעט . מיכל . העמים 7
כי . מאהבת . יהוה . אתכם . ומישמרו . את . השבועה . אשר . נישבע . לאבותיכם . הוציא . יהוה . אתכם . ביד . חזקה . ויפדכה . מיבית . עבדים . מיד . פרעוה . מלך . מיצריים 8
וידעת . כי . יהוה . אלוהיכה . הוא . האלוהים . האל . הנאמן . שומר . הברית . והחסד . לאוהביו . ולשומרי . מיצוֹתו . לאלף . דור 9
ומשלם . לסונאיו . אל . פניו . להאבידו . לוא . יאחר . לסונאו . אל . פניו . ישלם . לו 10
ושמרת . את . המיצוה . ואת . החוקים . ואת . המישפטים . אשר . אנוכי . מצוכה . היום . לעסותם 11
והיה . עקב . תישמעון . את . המישפטים . האלה . ושמרתם . ועסיתם . אותם . ושמר . יהוה . אלוהיכה . לכה . את . הברית . ואת . החסד . אשר . נישבע . לאבותיכה 12
ואהבכה . וברךכה . והירבכה . וברך . פרי . ביטנכה . ופרי . אדמתכה . דגנכה . ותירושכה . וייצהרכה . שגר . אלפיכה . ועשתרות . צואנכה . על . האדמה . אשר . נישבע . לאבותיכה . לתת . לך 13
ברוך . תיהיה . מיכל . העמים . לוא . יהיה . בכה . עקר . ועקרה . וביבהמתכה 14
והסיר . יהוה . מימכה . כל . חולי . וכל . מדוי . מיצריים . הרעים . אשר . ידעת . לוא . יסיםם . בך . ונתנם . בכל . סונאיכה 15
ואכלת . את . כל . העמים . אשר . יהוה . אלוהיכה . נותן . לך . לוא . תחוס . עינכה . עליהם . ולוא . תעבוד . את . אלוהיהם . כי . מוקש . הוא . לך 16
כי . תואמר . בילבבכה . רבים . הגויים . האלה . מימני . איכה . אוכל . להורישם 17
לוא . תירא . מהם . זכור . תיזכור . את . אשר . עסה . יהוה . אלוהיכה . לפרעוה . ולכל . מיצריים 18
המסות . הגדולות . אשר . ראו . עיניכה . והאותות . והמופתים . והיד . החזקה . והזרוע . הנטויה . אשר . הוציאכה . יהוה . אלוהיכה . כן . יעסה . יהוה . אלוהיכה . לכל . העמים . אשר . אתה . ירא . מיפניהם 19
וגם . את . הצירעה . ישלח . יהוה . אלוהיכה . בם . עד . אבוד . הנישארים . והניסתרים . מיפניכה 20
לוא . תערוץ . מיפניהם . כי . יהוה . אלוהיכה . בקירבכה . אל . גדול . ונורא 21
ונשל . יהוה . אלוהיכה . את . הגויים . האל . מיפניכה . מעט . מעט . לוא . תוכל . כלותם . מהר . פן . תירבה . עליכה . חית . הסדה 22
ונתנם . יהוה . אלוהיכה . לפניכה . והםם . מהומה . גדולה . עד . הישמדם 23
ונתן . מלכיהם . בידכה . והאבדת . את . שםם . מיתחת . השמיים . לוא . יתיצב . איש . בפניכה . עד . הישמידכה . אותם 24
פסילי . אלוהיהם . תיסרפון . באש . לוא . תחמוד . כסף . וזהב . עליהם . ולקחת . לך . פן . תיוקש . בו . כי . תועבת . יהוה . אלוהיכה . הוא 25
ולוא . תביא . תועבה . אל . ביתכה . והיית . חרם . כמוהו . שקץ . תשקצנו . ותעב . תתעבנו . כי . חרם . הוא 26