AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Deuteronomy Chapter 9

דברים . פרק . 9


1&she'ma yis'ra'eyl a'tah o'veyr hai'yom et hai'yar'deyn la'vo la're'shet go'yim ge'do'lim wa'a'tsu'mim mi'me'ka a'rim ge'do'lot uv'tsu'rot ba'sha'ma'yim 2&am ga'dol wa'ram be'ney a'na'qim a'sher a'tah ya'da'ta we'a'tah sha'ma'ta mi yit'ya'tseyv liph'ney be'ney a'naq 3&we'ya'da'ta hai'yom ki YHWH e'lo'hey'kha hu ha'o'veyr le'pha'ney'kha eysh okh'lah hu yash'mi'deym we'hu yakh'ni'eym le'pha'ney'kha we'ho'rash'tam we'ha'a'vad'tam ma'heyr ka'a'sheyr di'ber YHWH lakh 4&al to'mar bil'vav'kha ba'ha'doph YHWH e'lo'hey'kha o'tam mil'pha'ney'kha ley'mor be'tsid'qa'ti he'vi'a'ni YHWH la're'shet et ha'a'rets ha'zot uv'rish'at ha'go'yim ha'ey'leh YHWH mo'ri'sham mi'pa'ney'kha 5&lo ve'tsid'qat'kha uv'yo'sher le'vav'kha a'tah va la're'shet et ar'tsam ki be'rish'at ha'go'yim ha'ey'leh YHWH e'lo'hey'kha mo'ri'sham mi'pa'ney'kha ul'ma'an ha'qim et ha'da'var a'sher nish'ba YHWH la'a'vo'tey'kha le'av'ra'ham le'yits'hhaq ul'ya'a'qov 6&we'ya'da'ta ki lo ve'tsid'qat'kha YHWH e'lo'hey'kha no'teyn le'kha et ha'a'rets ha'to'vah ha'zot le'rish'tah ki am qe'sheyh o'reph a'tah 7&ze'khor al tish'kahh eyt a'sher hiq'tsaph'ta et YHWH e'lo'hey'kha ba'mid'bar le'min hai'yom a'sher ya'tsa'ta mey'e'rets mits'ra'yim ad bo'a'khem ad ha'ma'qom ha'zeh mam'rim he'yi'tem im YHWH 8&uv'hho'reyv hiq'tsaph'tem et YHWH wai'yit'a'naph YHWH ba'khem le'hash'mid et'khem 9&ba'a'lo'ti ha'ha'rah la'qa'hhat lu'hhot ha'a'va'nim lu'hhot ha'be'rit a'sher ka'rat YHWH i'ma'khem wa'ey'sheyv ba'har ar'ba'im yom we'ar'ba'im lai'lah le'hhem lo a'khal'ti u'ma'yim lo sha'ti'ti 10&wai'yi'teyn YHWH ey'lai et she'ney lu'hhot ha'a'va'nim ke'tu'vim be'ets'ba e'lo'him wa'a'ley'hem ke'khol ha'de'va'rim a'sher di'ber YHWH i'ma'khem ba'har mi'tokh ha'eysh be'yom ha'qa'hal 11&wai'hi mi'qeyts ar'ba'im yom we'ar'ba'im lai'lah na'tan YHWH ey'lai et she'ney lu'hhot ha'a'va'nim lu'hhot ha'be'rit 12&wai'yo'mer YHWH ey'lai qum reyd ma'heyr mi'zeh ki shi'hheyt am'kha a'sher ho'tsey'ta mi'mits'ra'yim sa'ru ma'heyr min ha'de'rekh a'sher tsi'wi'tim a'su la'hem ma'sey'khah 13&wai'yo'mer YHWH ey'lai ley'mor ra'i'ti et ha'am ha'zeh we'hin'neyh am qe'sheyh o'reph hu 14&he'reph mi'me'ni we'ash'mi'deym we'em'hheh et she'mam mi'ta'hhat ha'sha'ma'yim we'e'e'seh ot'kha le'goy a'tsum wa'rav mi'me'nu 15&wa'ey'phen wa'ey'reyd min ha'har we'ha'har bo'eyr ba'eysh ush'ney lu'hhot ha'be'rit al she'tey ya'dai 16&wa'ey're we'hin'neyh hha'ta'tem la'YHWH e'lo'hey'khem a'si'tem la'khem ey'gel ma'sey'khah sar'tem ma'heyr min ha'de'rekh a'sher tsi'wah YHWH et'khem 17&wa'et'pos bish'ney ha'lu'hhot wa'ash'li'khem mey'al she'tey ya'dai wa'a'sha'be'reym le'ey'ney'khem 18&wa'et'na'pal liph'ney YHWH ka'rish'nah ar'ba'im yom we'ar'ba'im lai'lah le'hhem lo a'khal'ti u'ma'yim lo sha'ti'ti al kol hha'ta'te'khem a'sher hha'ta'tem la'a'sot ha'ra be'ey'ney YHWH le'hakh'i'so 19&ki ya'gor'ti mip'ney ha'aph we'ha'hhey'mah a'sher qa'tsaph YHWH a'ley'khem le'hash'mid et'khem wai'yish'ma YHWH ey'lai gam ba'pa'am ha'hi 20&uv'a'ha'ron hit'a'naph YHWH me'od le'hash'mi'do wa'et'pa'leyl gam be'ad a'ha'ron ba'eyt ha'hi 21&we'et hha'ta'te'khem a'sher a'si'tem et ha'ey'gel la'qahh'ti wa'es'roph o'to ba'eysh wa'e'kot o'to ta'hhon hey'teyv ad a'sher daq le'a'phar wa'ash'likh et a'pha'ro el ha'na'hhal hai'yo'reyd min ha'har 22&uv'tav'ey'rah uv'ma'sah uv'qiv'rot ha'ta'a'wah maq'tsi'phim he'yi'tem et YHWH 23&u'vish'lo'ahh YHWH et'khem mi'qa'deysh bar'ney'a ley'mor a'lu ur'shu et ha'a'rets a'sher na'ta'ti la'khem wa'tam'ru et pi YHWH e'lo'hey'khem we'lo he'e'man'tem lo we'lo she'ma'tem be'qo'lo 24&mam'rim he'yi'tem im YHWH mi'yom da'ti et'khem 25&wa'et'na'pal liph'ney YHWH eyt ar'ba'im hai'yom we'et ar'ba'im ha'lai'lah a'sher hit'na'pal'ti ki a'mar YHWH le'hash'mid et'khem 26&wa'et'pa'leyl el YHWH wa'o'mar a'do'nai YHWH al tash'hheyt am'kha we'na'hha'lat'kha a'sher pa'di'ta be'gad'le'kha a'sher ho'tsey'ta mi'mits'ra'yim be'yad hha'za'qah 27&ze'khor la'a'va'dey'kha le'av'ra'ham le'yits'hhaq ul'ya'a'qov al tey'phen el qe'shi ha'am ha'zeh we'el rish'o we'el hha'ta'to 28&pen yom'ru ha'a'rets a'sher ho'tsey'ta'nu mi'sham mi'be'li ye'kho'let YHWH la'ha'vi'am el ha'a'rets a'sher di'ber la'hem u'mi'sin'a'to o'tam ho'tsi'am la'ha'mi'tam ba'mid'bar 29&we'heym am'kha we'na'hha'la'te'kha a'sher ho'tsey'ta be'kho'hha'kha ha'ga'dol u'viz'ro'a'kha han'tu'yah

שמע . יסראל . אתה . עובר . היום . את . הירדן . לבוא . לרשת . גויים . גדולים . ועצומים . מימכה . ערים . גדולות . ובצורות . בשמיים 1
עם . גדול . ורם . בני . ענקים . אשר . אתה . ידעת . ואתה . שמעת . מי . יתיצב . ליפני . בני . ענק 2
וידעת . היום . כי . יהוה . אלוהיכה . הוא . העובר . לפניכה . אש . אוכלה . הוא . ישמידם . והוא . יכניעם . לפניכה . והורשתם . והאבדתם . מהר . כאשר . דיבר . יהוה . לך 3
אל . תואמר . בילבבכה . בהדוף . יהוה . אלוהיכה . אותם . מילפניכה . לאמור . בצידקתי . הביאני . יהוה . לרשת . את . הארץ . הזואת . וברישעת . הגויים . האלה . יהוה . מורישם . מיפניכה 4
לוא . בצידקתכה . וביושר . לבבכה . אתה . בא . לרשת . את . ארצם . כי . ברישעת . הגויים . האלה . יהוה . אלוהיכה . מורישם . מיפניכה . ולמען . הקים . את . הדבר . אשר . נישבע . יהוה . לאבותיכה . לאברהם . לייצחק . וליעקוב 5
וידעת . כי . לוא . בצידקתכה . יהוה . אלוהיכה . נותן . לכה . את . הארץ . הטובה . הזואת . לרישתה . כי . עם . קשה . עורף . אתה 6
זכור . אל . תישכח . את . אשר . היקצפת . את . יהוה . אלוהיכה . במידבר . למין . היום . אשר . יצאת . מארץ . מיצריים . עד . בואכם . עד . המקום . הזה . ממרים . הייתם . עים . יהוה 7
ובחורב . היקצפתם . את . יהוה . ויתאנף . יהוה . בכם . להשמיד . אתכם 8
בעלותי . ההרה . לקחת . לוחות . האבנים . לוחות . הברית . אשר . כרת . יהוה . עיםכם . ואשב . בהר . ארבעים . יום . וארבעים . לילה . לחם . לוא . אכלתי . ומיים . לוא . שתיתי 9
ויתן . יהוה . אלי . את . שני . לוחות . האבנים . כתובים . באצבע . אלוהים . ועליהם . ככל . הדברים . אשר . דיבר . יהוה . עיםכם . בהר . מיתוך . האש . ביום . הקהל 10
ויהי . מיקץ . ארבעים . יום . וארבעים . לילה . נתן . יהוה . אלי . את . שני . לוחות . האבנים . לוחות . הברית 11
ויואמר . יהוה . אלי . קום . רד . מהר . מיזה . כי . שיחת . עמכה . אשר . הוצאת . מימיצריים . סרו . מהר . מין . הדרך . אשר . ציויתים . עסו . להם . מסכה 12
ויואמר . יהוה . אלי . לאמור . ראיתי . את . העם . הזה . והינה . עם . קשה . עורף . הוא 13
הרף . מימני . ואשמידם . ואמחה . את . שםם . מיתחת . השמיים . ואעסה . אותכה . לגוי . עצום . ורב . מימנו 14
ואפן . וארד . מין . ההר . וההר . בוער . באש . ושני . לוחות . הברית . על . שתי . ידי 15
וארא . והינה . חטאתם . ליהוה . אלוהיכם . עסיתם . לכם . עגל . מסכה . סרתם . מהר . מין . הדרך . אשר . ציוה . יהוה . אתכם 16
ואתפוס . בישני . הלוחות . ואשליכם . מעל . שתי . ידי . ואשברם . לעיניכם 17
ואתנפל . ליפני . יהוה . כריאשונה . ארבעים . יום . וארבעים . לילה . לחם . לוא . אכלתי . ומיים . לוא . שתיתי . על . כל . חטאתכם . אשר . חטאתם . לעסות . הרע . בעיני . יהוה . להכעיסו 18
כי . יגורתי . מיפני . האף . והחמה . אשר . קצף . יהוה . עליכם . להשמיד . אתכם . וישמע . יהוה . אלי . גם . בפעם . ההיוא 19
ובאהרון . היתאנף . יהוה . מאוד . להשמידו . ואתפלל . גם . בעד . אהרון . בעת . ההיוא 20
ואת . חטאתכם . אשר . עסיתם . את . העגל . לקחתי . ואסרוף . אותו . באש . ואכות . אותו . טחון . היטב . עד . אשר . דק . לעפר . ואשליך . את . עפרו . אל . הנחל . היורד . מין . ההר 21
ובתבערה . ובמסה . ובקיברות . התאוה . מקציפים . הייתם . את . יהוה 22
ובישלוח . יהוה . אתכם . מיקדש . ברנע . לאמור . עלו . ורשו . את . הארץ . אשר . נתתי . לכם . ותמרו . את . פי . יהוה . אלוהיכם . ולוא . האמנתם . לו . ולוא . שמעתם . בקולו 23
ממרים . הייתם . עים . יהוה . מיום . דעתי . אתכם 24
ואתנפל . ליפני . יהוה . את . ארבעים . היום . ואת . ארבעים . הלילה . אשר . היתנפלתי . כי . אמר . יהוה . להשמיד . אתכם 25
ואתפלל . אל . יהוה . ואומר . אדוני . יהוה . אל . תשחת . עמכה . ונחלתכה . אשר . פדית . בגדלכה . אשר . הוצאת . מימיצריים . ביד . חזקה 26
זכור . לעבדיכה . לאברהם . לייצחק . וליעקוב . אל . תפן . אל . קשי . העם . הזה . ואל . רישעו . ואל . חטאתו 27
פן . יואמרו . הארץ . אשר . הוצאתנו . מישם . מיבלי . יכולת . יהוה . להביאם . אל . הארץ . אשר . דיבר . להם . ומיסינאתו . אותם . הוציאם . להמיתם . במידבר 28
והם . עמכה . ונחלתכה . אשר . הוצאת . בכוחכה . הגדול . וביזרועכה . הנטויה 29