AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Deuteronomy Chapter 11

דברים . פרק . 11


1&we'a'hav'ta eyt YHWH e'lo'hey'kha we'sha'mar'ta mish'mar'to we'hhu'qo'taw u'mish'pa'taw u'mits'o'taw kol hai'ya'mim 2&wi'da'tem hai'yom ki lo et be'ney'khem a'sher lo yad'u wa'a'sher lo ra'u et mu'sar YHWH e'lo'hey'khem et gad'lo et ya'do ha'hha'za'qah uz'ro'u han'tu'yah 3&we'et o'to'taw we'et ma'a'saw a'sher a'sah be'tokh mits'ra'yim le'phar'oh me'lekh mits'ra'yim ul'khol ar'tso 4&wa'a'sher a'sah le'hheyl mits'ra'yim le'su'saw ul'rikh'bo a'sher hey'tsiph et mey yam suph al pe'ney'hem be'rad'pham a'hha'rey'khem wa'ye'a'be'deym YHWH ad hai'yom ha'zeh 5&wa'a'sher a'sah la'khem ba'mid'bar ad bo'a'khem ad ha'ma'qom ha'zeh 6&wa'a'sher a'sah le'da'tan we'la'a'vi'ram be'ney e'li'av ben re'u'veyn a'sher pats'tah ha'a'rets et pi'ah wa'tiv'la'eym we'et ba'tey'hem we'et a'ha'ley'hem we'eyt kol hai'qum a'sher be'rag'ley'hem be'qe'rev kol yis'ra'eyl 7&ki ey'ney'khem ha'ro'ot et kol ma'a'seyh YHWH ha'ga'dol a'sher a'sah 8&ush'mar'tem et kol ha'mits'wah a'sher a'no'khi me'tsa'we'kha hai'yom le'ma'an te'hhez'qu u'va'tem wi'rish'tem et ha'a'rets a'sher a'tem ov'rim sha'mah le'rish'tah 9&ul'ma'an ta'a'ri'khu ya'mim al ha'a'da'mah a'sher nish'ba YHWH la'a'vo'tey'khem la'teyt la'hem ul'zar'am e'rets za'vat hha'lav ud'vash 10&ki ha'a'rets a'sher a'tah va sha'mah le'rish'tah lo khe'e'rets mits'ra'yim hi a'sher ye'tsa'tem mi'sham a'sher tiz'ra et zar'a'kha we'hish'qi'ta ve'rag'le'kha ke'gan hai'ya'raq 11&we'ha'a'rets a'sher a'tem ov'rim sha'mah le'rish'tah e'rets ha'rim uv'qa'ot lim'tar ha'sha'ma'yim tish'teh ma'yim 12&e'rets a'sher YHWH e'lo'hey'kha do'reysh o'tah ta'mid ey'ney YHWH e'lo'hey'kha bah mey'rey'shit ha'sha'nah we'ad a'hha'rit sha'nah 13&we'hai'yah im sha'mo'a tish'me'u el mits'o'tai a'sher a'no'khi me'tsa'weh et'khem hai'yom le'a'ha'vah et YHWH e'lo'hey'khem ul'av'do be'khol le'va've'khem uv'khol naph'she'khem 14&we'na'ta'ti me'tar ar'tse'khem be'i'to yo'reh u'mal'qosh we'a'saph'ta de'ga'ne'kha we'ti'rosh'kha we'yits'ha're'kha 15&we'na'ta'ti ey'sev be'sad'kha liv'hem'te'kha we'a'khal'ta we'sa'va'ta 16&hi'sham'ru la'khem pen yiph'teh le'va've'khem we'sar'tem wa'a'vad'tem e'lo'him a'hhey'rim we'hish'ta'hha'wi'tem la'hem 17&we'hha'rah aph YHWH ba'khem we'a'tsar et ha'sha'ma'yim we'lo yih'yeh ma'tar we'ha'a'da'mah lo ti'teyn et ye'vu'lah wa'a'vad'tem me'hey'rah mey'al ha'a'rets ha'to'vah a'sher YHWH no'teyn la'khem 18&we'sam'tem et de'va'rai ey'leh al le'va've'khem we'al naph'she'khem uq'shar'tem o'tam le'ot al yed'khem we'hai'u le'to'ta'phot beyn ey'ney'khem 19&we'li'mad'tem o'tam et be'ney'khem le'da'beyr bam be'shiv'te'kha be'vey'te'kha uv'lekh'te'kha va'de'rekh uv'shakh'be'kha uv'qu'me'kha 20&ukh'tav'tam al me'zu'zot bey'te'kha u'vish'a'rey'kha 21&le'ma'an yir'bu ye'mey'khem wi'mey ve'ney'khem al ha'a'da'mah a'sher nish'ba YHWH la'a'vo'tey'khem la'teyt la'hem ki'mey ha'sha'ma'yim al ha'a'rets 22&ki im sha'mor tish'me'run et kol ha'mits'wah ha'zot a'sher a'no'khi me'tsa'weh et'khem la'a'so'tah le'a'ha'vah et YHWH e'lo'hey'khem la'le'khet be'khol de'ra'khaw ul'dav'qah vo 23&we'ho'rish YHWH et kol ha'go'yim ha'ey'leh mi'liph'ney'khem wi'rish'tem go'yim ge'do'lim wa'a'tsu'mim mi'kem 24&kol ha'ma'qom a'sher tid'rokh kaph rag'le'khem bo la'khem yih'yeh min ha'mid'bar we'hal'va'non min ha'na'har ne'har pe'rat we'ad hai'yam ha'a'hha'ron yih'yeh ge'vul'khem 25&lo yit'ya'tseyv ish biph'ney'khem pahh'de'khem u'mo'ra'a'khem yi'teyn YHWH e'lo'hey'khem al pe'ney khol ha'a'rets a'sher tid're'khu vah ka'a'sheyr di'ber la'khem 26&re'eyh a'no'khi no'teyn liph'ney'khem hai'yom be'ra'khah uq'la'lah 27&et ha'be'ra'kha a'sher tish'me'u el mits'ot YHWH e'lo'hey'khem a'sher a'no'khi me'tsa'weh et'khem hai'yom 28&we'haq'la'lah im lo tish'me'u el mits'ot YHWH e'lo'hey'khem we'sar'tem min ha'de'rekh a'sher a'no'khi me'tsa'weh et'khem hai'yom la'le'khet a'hha'rey e'lo'him a'hhey'rim a'sher lo ye'da'tem 29&we'hai'yah ki ye'vi'a'kha YHWH e'lo'hey'kha el ha'a'rets a'sher a'tah va sha'mah le'rish'tah we'na'ta'tah et ha'be'ra'kha al har ge'ri'zim we'et haq'la'lah al har ey'val 30&ha'lo hey'mah be'ey'ver hai'yar'deyn a'hha'rey de'rekh me'vo ha'she'mesh be'e'rets ha'ke'na'a'ni hai'yo'sheyv ba'a'ra'vah mul ha'gil'gal ey'tsel ey'lo'ney mo'reh 31&ki a'tem ov'rim et hai'yar'deyn la'vo la're'shet et ha'a'rets a'sher YHWH e'lo'hey'khem no'teyn la'khem wi'rish'tem o'tah wi'shav'tem bah 32&ush'mar'tem la'a'sot eyt kol ha'hhu'qim we'et ha'mish'pa'tim a'sher a'no'khi no'teyn liph'ney'khem hai'yom

ואהבת . את . יהוה . אלוהיכה . ושמרת . מישמרתו . וחוקותיו . ומישפטיו . ומיצוֹתיו . כל . הימים 1
וידעתם . היום . כי . לוא . את . בניכם . אשר . לוא . ידעו . ואשר . לוא . ראו . את . מוסר . יהוה . אלוהיכם . את . גדלו . את . ידו . החזקה . וזרועו . הנטויה 2
ואת . אותותיו . ואת . מעסיו . אשר . עסה . בתוך . מיצריים . לפרעוה . מלך . מיצריים . ולכל . ארצו 3
ואשר . עסה . לחיל . מיצריים . לסוסיו . ולריכבו . אשר . הציף . את . מי . ים . סוף . על . פניהם . ברדפם . אחריכם . ויאבדם . יהוה . עד . היום . הזה 4
ואשר . עסה . לכם . במידבר . עד . בואכם . עד . המקום . הזה 5
ואשר . עסה . לדתן . ולאבירם . בני . אליאב . בן . ראובן . אשר . פצתה . הארץ . את . פיה . ותיבלעם . ואת . בתיהם . ואת . אהליהם . ואת . כל . היקום . אשר . ברגליהם . בקרב . כל . יסראל 6
כי . עיניכם . הרואות . את . כל . מעסה . יהוה . הגדול . אשר . עסה 7
ושמרתם . את . כל . המיצוה . אשר . אנוכי . מצוכה . היום . למען . תחזקו . ובאתם . וירישתם . את . הארץ . אשר . אתם . עוברים . שמה . לרישתה 8
ולמען . תאריכו . ימים . על . האדמה . אשר . נישבע . יהוה . לאבותיכם . לתת . להם . ולזרעם . ארץ . זבת . חלב . ודבש 9
כי . הארץ . אשר . אתה . בא . שמה . לרישתה . לוא . כארץ . מיצריים . היוא . אשר . יצאתם . מישם . אשר . תיזרע . את . זרעכה . והישקית . ברגלכה . כגן . הירק 10
והארץ . אשר . אתם . עוברים . שמה . לרישתה . ארץ . הרים . ובקעות . לימטר . השמיים . תישתה . מיים 11
ארץ . אשר . יהוה . אלוהיכה . דורש . אותה . תמיד . עיני . יהוה . אלוהיכה . בה . מרשית . השנה . ועד . אחרית . שנה 12
והיה . אים . שמוע . תישמעו . אל . מיצוֹתי . אשר . אנוכי . מצוה . אתכם . היום . לאהבה . את . יהוה . אלוהיכם . ולעבדו . בכל . לבבכם . ובכל . נפשכם 13
ונתתי . מטר . ארצכם . בעיתו . יורה . ומלקוש . ואספת . דגנכה . ותירושכה . וייצהרכה 14
ונתתי . עסב . בסדכה . ליבהמתכה . ואכלת . וסבעת 15
הישמרו . לכם . פן . יפתה . לבבכם . וסרתם . ועבדתם . אלוהים . אחרים . והישתחויתם . להם 16
וחרה . אף . יהוה . בכם . ועצר . את . השמיים . ולוא . יהיה . מטר . והאדמה . לוא . תיתן . את . יבולה . ואבדתם . מהרה . מעל . הארץ . הטובה . אשר . יהוה . נותן . לכם 17
וסמתם . את . דברי . אלה . על . לבבכם . ועל . נפשכם . וקשרתם . אותם . לאות . על . ידכם . והיו . לטוטפות . בין . עיניכם 18
ולימדתם . אותם . את . בניכם . לדבר . בם . בשיבתכה . בביתכה . ובלכתכה . בדרך . ובשכבכה . ובקומכה 19
וכתבתם . על . מזוזות . ביתכה . ובישעריכה 20
למען . ירבו . ימיכם . וימי . בניכם . על . האדמה . אשר . נישבע . יהוה . לאבותיכם . לתת . להם . כימי . השמיים . על . הארץ 21
כי . אים . שמור . תישמרון . את . כל . המיצוה . הזואת . אשר . אנוכי . מצוה . אתכם . לעסותה . לאהבה . את . יהוה . אלוהיכם . ללכת . בכל . דרכיו . ולדבקה . בו 22
והוריש . יהוה . את . כל . הגויים . האלה . מיליפניכם . וירישתם . גויים . גדולים . ועצומים . םיכם 23
כל . המקום . אשר . תידרוך . כף . רגלכם . בו . לכם . יהיה . מין . המידבר . והלבנון . מין . הנהר . נהר . פרת . ועד . הים . האחרון . יהיה . גבולכם 24
לוא . יתיצב . איש . ביפניכם . פחדכם . ומוראכם . יתן . יהוה . אלוהיכם . על . פני . כל . הארץ . אשר . תידרכו . בה . כאשר . דיבר . לכם 25
ראה . אנוכי . נותן . ליפניכם . היום . ברכה . וקללה 26
את . הברכה . אשר . תישמעו . אל . מיצוֹת . יהוה . אלוהיכם . אשר . אנוכי . מצוה . אתכם . היום 27
והקללה . אים . לוא . תישמעו . אל . מיצוֹת . יהוה . אלוהיכם . וסרתם . מין . הדרך . אשר . אנוכי . מצוה . אתכם . היום . ללכת . אחרי . אלוהים . אחרים . אשר . לוא . ידעתם 28
והיה . כי . יביאכה . יהוה . אלוהיכה . אל . הארץ . אשר . אתה . בא . שמה . לרישתה . ונתתה . את . הברכה . על . הר . גריזים . ואת . הקללה . על . הר . עיבל 29
הלוא . המה . בעבר . הירדן . אחרי . דרך . מבוא . השמש . בארץ . הכנעני . היושב . בערבה . מול . הגילגל . אצל . אלוני . מורה 30
כי . אתם . עוברים . את . הירדן . לבוא . לרשת . את . הארץ . אשר . יהוה . אלוהיכם . נותן . לכם . וירישתם . אותה . וישבתם . בה 31
ושמרתם . לעסות . את . כל . החוקים . ואת . המישפטים . אשר . אנוכי . נותן . ליפניכם . היום 32