AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Deuteronomy Chapter 12

דברים . פרק . 12


1&ey'leh ha'hhu'qim we'ha'mish'pa'tim a'sher tish'me'run la'a'sot ba'a'rets a'sher na'tan YHWH e'lo'hey a'vo'tey'kha le'kha le'rish'tah kol hai'ya'mim a'sher a'tem hhai'yim al ha'a'da'mah 2&a'beyd te'a'be'dun et kol ham'qo'mot a'sher av'du sham ha'go'yim a'sher a'tem yor'shim o'tam et e'lo'hey'hem al he'ha'rim ha'ra'maim we'al hag'va'ot we'ta'hhat kol eyts ra'a'nan 3&we'ni'tats'tem et miz'be'hho'tam we'shi'bar'tem et ma'tsey'vo'tam wa'a'shey'rey'hem tis're'phun ba'eysh uph'si'ley e'lo'hey'hem te'ga'dey'un we'i'bad'tem et she'mam min ha'ma'qom ha'hu 4&lo ta'a'sun keyn la'YHWH e'lo'hey'khem 5&ki im el ha'ma'qom a'sher yiv'hhar YHWH e'lo'hey'khem mi'kol shiv'tey'khem la'so'um et she'mo sham le'shikh'no tid're'shu u'va'ta sha'mah 6&wa'ha'vey'tem sha'mah o'lo'tey'khem we'ziv'hhey'khem we'eyt ma'se'ro'tey'khem we'eyt te'ru'mat yed'khem we'nid'rey'khem we'nid'vo'tey'khem uv'kho'rot be'qar'khem we'tson'khem 7&wa'a'khal'tem sham liph'ney YHWH e'lo'hey'khem us'mahh'tem be'khol mi'she'lahh yed'khem a'tem u'va'tey'khem a'sher bey'rakh'kha YHWH e'lo'hey'kha 8&lo ta'a'sun ke'khol a'sher a'nahh'nu o'sim poh hai'yom ish kol hai'ya'shar be'ey'naw 9&ki lo ba'tem ad a'tah el ham'nu'hhah we'el ha'na'hha'lah a'sher YHWH e'lo'hey'kha no'teyn lakh 10&wa'a'var'tem et hai'yar'deyn wi'shav'tem ba'a'rets a'sher YHWH e'lo'hey'khem man'hhil et'khem we'hey'ni'ahh la'khem mi'kol oy'vey'khem mi'sa'viv wi'shav'tem be'tahh 11&we'hai'yah ha'ma'qom a'sher yiv'hhar YHWH e'lo'hey'khem bo le'sha'keyn she'mo sham sha'mah ta'vi'u eyt kol a'sher a'no'khi me'tsa'weh et'khem o'lo'tey'khem we'ziv'hhey'khem ma'se'ro'tey'khem ut'ru'mat yed'khem we'khol miv'hhar nid'rey'khem a'sher tid'ru la'YHWH 12&us'mahh'tem liph'ney YHWH e'lo'hey'khem a'tem uv'ney'khem uv'no'tey'khem we'av'dey'khem we'am'ho'tey'khem we'ha'ley'wi a'sher be'sha'a'rey'khem ki eyn lo hhey'leq we'na'hha'lah it'khem 13&hi'sha'mer le'kha pen ta'a'leh o'lo'tey'kha be'khol ma'qom a'sher tir'eh 14&ki im ba'ma'qom a'sher yiv'hhar YHWH be'a'hhad she'va'tey'kha sham ta'a'leh o'lo'tey'kha we'sham ta'a'seh kol a'sher a'no'khi me'tsa'we'ka 15&raq be'khol a'wat naph'she'kha tiz'bahh we'a'khal'ta va'sar ke'vir'kat YHWH e'lo'hey'kha a'sher na'tan le'kha be'khol she'a'rey'kha ha'ta'mey we'ha'ta'hor yo'khe'le'nu kats'vi we'kha'a'yal 16&raq ha'dam lo to'khey'lu al ha'a'rets tish'pe'khe'nu ka'ma'yim 17&lo tu'khal le'e'khol bish'a'rey'kha ma'sar de'gan'kha we'ti'rosh'kha we'yits'ha're'kha uv'kho'rot be'qar'kha we'tso'ne'kha we'khol ne'da'rey'kha a'sher ti'dor we'nid'vo'tey'kha ut'ru'mat ya'de'kha 18&ki im liph'ney YHWH e'lo'hey'kha tokh'le'nu ba'ma'qom a'sher yiv'hhar YHWH e'lo'hey'kha bo a'tah u'vin'kha u'vi'te'kha we'av'de'kha wa'a'ma'te'kha we'ha'ley'wi a'sher bish'a'rey'kha we'sa'mahh'ta liph'ney YHWH e'lo'hey'kha be'khol mi'she'lahh ya'de'kha 19&hi'sha'mer le'kha pen ta'a'zov et ha'ley'wi kol ya'mey'kha al ad'ma'te'kha 20&ki yar'hhiv YHWH e'lo'hey'kha et ge'vul'kha ka'a'sheyr di'ber lakh we'a'mar'ta okh'lah va'sar ki te'a'weh naph'she'kha le'e'khol ba'sar be'khol a'wat naph'she'kha to'khal ba'sar 21&ki yir'hhaq mim'kha ha'ma'qom a'sher yiv'hhar YHWH e'lo'hey'kha la'so'um she'mo sham we'za'vahh'ta mi'be'qar'kha u'mi'tson'kha a'sher na'tan YHWH le'kha ka'a'sheyr tsi'wi'ti'kha we'a'khal'ta bish'a'rey'kha be'khol a'wat naph'she'kha 22&akh ka'a'sheyr yey'a'kheyl et hats'vi we'et ha'ai'yal keyn tokh'le'nu ha'ta'mey we'ha'ta'hor yahh'daw yo'khe'le'nu 23&raq hha'zaq le'vil'ti a'khol ha'dam ki ha'dam hu ha'na'phesh we'lo to'khal ha'ne'phesh im ha'ba'sar 24&lo tokh'le'nu al ha'a'rets tish'pe'khe'nu ka'ma'yim 25&lo tokh'le'nu le'ma'an yi'tav le'kha ul'va'ney'kha a'hha'rey'kha ki ta'a'seh hai'ya'shar be'ey'ney YHWH 26&raq qa'da'shey'kha a'sher yih'yu le'kha un'da'rey'kha ti'sa u'va'ta el ha'ma'qom a'sher yiv'hhar YHWH 27&we'a'si'ta o'lo'tey'kha ha'ba'sar we'ha'dam al miz'bahh YHWH e'lo'hey'kha we'dam ze'va'hhey'kha yi'sha'pheykh al miz'bahh YHWH e'lo'hey'kha we'ha'ba'sar to'kheyl 28&she'mor we'sha'ma'ta eyt kol ha'de'va'rim ha'ey'leh a'sher a'no'khi me'tsa'we'ka le'ma'an yi'tav le'kha ul'va'ney'kha a'hha'rey'kha ad o'lam ki ta'a'seh ha'tov we'ha'ya'shar be'ey'ney YHWH e'lo'hey'kha 29&ki yakh'rit YHWH e'lo'hey'kha et ha'go'yim a'sher a'tah va sha'mah la're'shet o'tam mi'pa'ney'kha we'ya'rash'ta o'tam we'ya'shav'ta be'ar'tsam 30&hi'sha'mer le'kha pen ti'na'qeysh a'hha'rey'hem a'hha'rey hi'sham'dam mi'pa'ney'kha u'phen tid'rosh ley'lo'hey'hem ley'mor ey'khah ya'av'du ha'go'yim ha'ey'leh et e'lo'hey'hem we'e'e'seh keyn gam a'ni 31&lo ta'a'seh kheyn la'YHWH e'lo'hey'kha ki kol to'a'vat YHWH a'sher sa'ney a'su ley'lo'hey'hem ki gam et be'ney'hem we'et be'no'tey'hem yis're'phu va'eysh ley'lo'hey'hem

אלה . החוקים . והמישפטים . אשר . תישמרון . לעסות . בארץ . אשר . נתן . יהוה . אלוהי . אבותיכה . לכה . לרישתה . כל . הימים . אשר . אתם . חיים . על . האדמה 1
אבד . תאבדון . את . כל . המקומות . אשר . עבדו . שם . הגויים . אשר . אתם . יורשים . אותם . את . אלוהיהם . על . ההרים . הרמים . ועל . הגבעות . ותחת . כל . עץ . רעןן 2
וניתצתם . את . מיזבחותם . ושיברתם . את . מצבותם . ואשריהם . תיסרפון . באש . ופסילי . אלוהיהם . תגדעון . ואיבדתם . את . שםם . מין . המקום . ההוא 3
לוא . תעסון . כן . ליהוה . אלוהיכם 4
כי . אים . אל . המקום . אשר . יבחר . יהוה . אלוהיכם . מיכל . שיבטיכם . לסום . את . שמו . שם . לשיכנו . תידרשו . ובאת . שמה 5
והבאתם . שמה . עולותיכם . וזיבחיכם . ואת . מעסרותיכם . ואת . תרומת . ידכם . ונידריכם . ונידבותיכם . ובכורות . בקרכם . וצואנכם 6
ואכלתם . שם . ליפני . יהוה . אלוהיכם . וסמחתם . בכול . מישלח . ידכם . אתם . ובתיכם . אשר . ברךכה . יהוה . אלוהיכה 7
לוא . תעסון . ככול . אשר . אנחנו . עוסים . פוה . היום . איש . כל . הישר . בעיניו 8
כי . לוא . באתם . עד . עתה . אל . המנוחה . ואל . הנחלה . אשר . יהוה . אלוהיכה . נותן . לך 9
ועברתם . את . הירדן . וישבתם . בארץ . אשר . יהוה . אלוהיכם . מנחיל . אתכם . והניח . לכם . מיכל . אויביכם . מיסביב . וישבתם . בטח 10
והיה . המקום . אשר . יבחר . יהוה . אלוהיכם . בו . לשכן . שמו . שם . שמה . תביאו . את . כל . אשר . אנוכי . מצוה . אתכם . עולותיכם . וזיבחיכם . מעסרותיכם . ותרומת . ידכם . וכול . מיבחר . נידריכם . אשר . תידרו . ליהוה 11
וסמחתם . ליפני . יהוה . אלוהיכם . אתם . ובניכם . ובנותיכם . ועבדיכם . ואמהותיכם . והלוי . אשר . בשעריכם . כי . אין . לו . חלק . ונחלה . איתכם 12
הישמר . לכה . פן . תעלה . עולותיכה . בכל . מקום . אשר . תיראה 13
כי . אים . במקום . אשר . יבחר . יהוה . באחד . שבטיכה . שם . תעלה . עולותיכה . ושם . תעסה . כול . אשר . אנוכי . מצוכה 14
רק . בכל . אות . נפשכה . תיזבח . ואכלת . בסר . כבירכת . יהוה . אלוהיכה . אשר . נתן . לכה . בכל . שעריכה . הטמא . והטהור . יואכלנו . כצבי . וכאיל 15
רק . הדם . לוא . תואכלו . על . הארץ . תישפכנו . כמיים 16
לוא . תוכל . לאכול . בישעריכה . מעסר . דגנכה . ותירושכה . וייצהרכה . ובכורות . בקרכה . וצואנכה . וכל . נדריכה . אשר . תידור . ונידבותיכה . ותרומת . ידכה 17
כי . אים . ליפני . יהוה . אלוהיכה . תואכלנו . במקום . אשר . יבחר . יהוה . אלוהיכה . בו . אתה . ובינכה . וביתכה . ועבדכה . ואמתכה . והלוי . אשר . בישעריכה . וסמחת . ליפני . יהוה . אלוהיכה . בכול . מישלח . ידכה 18
הישמר . לכה . פן . תעזוב . את . הלוי . כל . ימיכה . על . אדמתכה 19
כי . ירחיב . יהוה . אלוהיכה . את . גבולכה . כאשר . דיבר . לך . ואמרת . אוכלה . בסר . כי . תאוה . נפשכה . לאכול . בסר . בכל . אות . נפשכה . תואכל . בסר 20
כי . ירחק . מימכה . המקום . אשר . יבחר . יהוה . אלוהיכה . לסום . שמו . שם . וזבחת . מיבקרכה . ומיצואנכה . אשר . נתן . יהוה . לכה . כאשר . ציויתיכה . ואכלת . בישעריכה . בכול . אות . נפשכה 21
אך . כאשר . יאכל . את . הצבי . ואת . האיל . כן . תואכלנו . הטמא . והטהור . יחדו . יואכלנו 22
רק . חזק . לבילתי . אכול . הדם . כי . הדם . הוא . הנפש . ולוא . תואכל . הנפש . עים . הבסר 23
לוא . תואכלנו . על . הארץ . תישפכנו . כמיים 24
לוא . תואכלנו . למען . ייטב . לכה . ולבניכה . אחריכה . כי . תעסה . הישר . בעיני . יהוה 25
רק . קדשיכה . אשר . יהיו . לכה . ונדריכה . תיסא . ובאת . אל . המקום . אשר . יבחר . יהוה 26
ועסית . עולותיכה . הבסר . והדם . על . מיזבח . יהוה . אלוהיכה . ודם . זבחיכה . ישפך . על . מיזבח . יהוה . אלוהיכה . והבסר . תואכל 27
שמור . ושמעת . את . כל . הדברים . האלה . אשר . אנוכי . מצוכה . למען . ייטב . לכה . ולבניכה . אחריכה . עד . עולם . כי . תעסה . הטוב . והישר . בעיני . יהוה . אלוהיכה 28
כי . יכרית . יהוה . אלוהיכה . את . הגויים . אשר . אתה . בא . שמה . לרשת . אותם . מיפניכה . וירשת . אותם . וישבת . בארצם 29
הישמר . לכה . פן . תינקש . אחריהם . אחרי . הישמדם . מיפניכה . ופן . תידרוש . לאלוהיהם . לאמור . איכה . יעבדו . הגויים . האלה . את . אלוהיהם . ואעסה . כן . גם . אני 30
לוא . תעסה . כן . ליהוה . אלוהיכה . כי . כל . תועבת . יהוה . אשר . סנא . עסו . לאלוהיהם . כי . גם . את . בניהם . ואת . בנותיהם . יסרפו . באש . לאלוהיהם 31