AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Deuteronomy Chapter 15

דברים . פרק . 15


1&mi'qeyts she'va sha'nim ta'a'seh she'mi'tah 2&we'zeh de'var ha'she'mi'tah sha'mot kol ba'al ma'sheyh ya'do a'sher ya'sheh be'rey'ey'hu lo yig'os et rey'ey'hu we'et a'hhiw ki qa'ra she'mi'tah la'YHWH 3&et ha'nakh'ri ti'gos wa'a'sher yih'yeh le'kha et a'hhi'kha tash'meyt ya'de'kha 4&e'phes ki lo yih'yeh be'kha ev'yon ki va'reykh ye'va'rekh'kha YHWH ba'a'rets a'sher YHWH e'lo'hey'kha no'teyn le'kha na'hha'lah le'rish'tah 5&raq im sha'mo'a tish'ma be'qol YHWH e'lo'hey'kha lish'mor la'a'sot et kol ha'mits'wah ha'zot a'sher a'no'khi me'tsa'we'kha hai'yom 6&ki YHWH e'lo'hey'kha bey'rakh'kha ka'a'sheyr di'ber lakh we'ha'a'vat'ta go'yim ra'bim we'a'tah lo ta'a'vot u'ma'shal'ta be'go'yim ra'bim uv'kha lo yim'sho'lu 7&ki yih'yeh ve'kha ev'yon mey'a'hhad a'hhey'kha be'a'hhad she'a'rey'kha be'arts'kha a'sher YHWH e'lo'hey'kha no'teyn lakh lo te'a'meyts et le'vav'kha we'lo tiq'pots et yad'kha mey'a'hhi'kha ha'ev'yon 8&ki pha'to'ahh tiph'tahh et yad'kha lo we'ha'a'veyt ta'a'vi'te'nu dey mahh'so'ro a'sher yehh'sar lo 9&hi'sha'mer le'kha pen yih'yeh da'var im le'vav'kha ve'li'ya'al ley'mor qar'vah she'nat ha'she'va she'nat ha'she'mi'tah we'ra'ah eyn'kha be'a'hhi'kha ha'ev'yon we'lo ti'teyn lo we'qa'ra a'ley'kha el YHWH we'hai'yah ve'kha hheyt 10&na'ton ti'teyn lo we'lo yey'ra le'vav'kha be'tit'kha lo ki big'lal ha'da'var ha'zeh ye'va'rekh'kha YHWH e'lo'hey'kha be'khol ma'a'se'kha uv'khol mi'she'lahh ya'de'kha 11&ki lo yehh'dal ev'yon mi'qe'rev ha'a'rets al keyn a'no'khi me'tsa'we'kha ley'mor pa'to'ahh tiph'tahh et yad'kha le'a'hhi'kha la'a'ni'ye'kha ul'ev'yon'kha be'ar'tse'kha 12&ki yi'ma'kheyr le'kha a'hhi'kha ha'iv'ri o ha'iv'ri'yah wa'a'vad'kha sheysh sha'nim u'va'sha'nah ha'she'vi'it te'shal'hhe'nu hhaph'shi mey'i'makh 13&we'khi te'shal'hhe'nu hhaph'shi mey'i'makh lo te'shal'hhe'nu rey'qam 14&ha'a'neyq ta'a'niq lo mi'tson'kha u'mi'gar'ne'kha u'mi'yiq've'kha a'sher bey'rakh'kha YHWH e'lo'hey'kha ti'ten lo 15&we'za'khar'ta ki e'ved ha'yi'ta be'e'rets mits'ra'yim wai'yiph'de'kha YHWH e'lo'hey'kha al keyn a'no'khi me'tsa'we'kha et ha'da'var ha'zeh hai'yom 16&we'hai'yah ki yo'mar ey'ley'kha lo ey'tsey mey'i'makh ki a'heyv'kha we'et bey'te'kha ki tov lo i'makh 17&we'la'qahh'ta et ha'mar'tsey'a we'na'ta'tah ve'az'no u'va'de'let we'hai'yah le'kha e'ved o'lam we'aph la'a'mat'kha ta'a'seh keyn 18&lo yiq'sheh ve'ey'ne'kha be'sha'ley'hha'kha o'to hhaph'shi mey'i'makh ki mish'neh se'khar sa'khir a'vad'kha sheysh sha'nim u'vey'rakh'kha YHWH e'lo'hey'kha be'khol a'sher ta'a'seh 19&kol ha'be'khor a'sher yi'wa'leyd biv'qar'kha uv'tson'kha ha'za'khar taq'dish la'YHWH e'lo'hey'kha lo ta'a'vod biv'khor sho're'kha we'lo ta'goz be'khor tso'ne'kha 20&liph'ney YHWH e'lo'hey'kha to'kha'le'nu sha'nah ve'sha'nah ba'ma'qom a'sher yiv'hhar YHWH a'tah u'vey'te'kha 21&we'khi yih'yeh vo mum pi'sey'ahh o i'weyr kol mum ra lo tiz'ba'hhe'nu la'YHWH e'lo'hey'kha 22&bish'a'rey'kha to'kha'le'nu ha'ta'mey we'ha'ta'hor yahh'daw kats'vi we'kha'a'yal 23&raq et da'mo lo to'kheyl al ha'a'rets tish'pe'khe'nu ka'ma'yim

מיקץ . שבע . שנים . תעסה . שמיטה 1
וזה . דבר . השמיטה . שמוט . כל . בעל . משה . ידו . אשר . ישה . ברעהו . לוא . יגוס . את . רעהו . ואת . אחיו . כי . קרא . שמיטה . ליהוה 2
את . הנכרי . תיגוס . ואשר . יהיה . לכה . את . אחיכה . תשמט . ידכה 3
אפס . כי . לוא . יהיה . בכה . אביון . כי . ברך . יברךכה . יהוה . בארץ . אשר . יהוה . אלוהיכה . נותן . לכה . נחלה . לרישתה 4
רק . אים . שמוע . תישמע . בקול . יהוה . אלוהיכה . לישמור . לעסות . את . כל . המיצוה . הזואת . אשר . אנוכי . מצוכה . היום 5
כי . יהוה . אלוהיכה . ברךכה . כאשר . דיבר . לך . והעבטת . גויים . רבים . ואתה . לוא . תעבוט . ומשלת . בגויים . רבים . ובכה . לוא . ימשולו 6
כי . יהיה . בכה . אביון . מאחד . אחיכה . באחד . שעריכה . בארצכה . אשר . יהוה . אלוהיכה . נותן . לך . לוא . תאמץ . את . לבבכה . ולוא . תיקפוץ . את . ידכה . מאחיכה . האביון 7
כי . פתוח . תיפתח . את . ידכה . לו . והעבט . תעביטנו . די . מחסורו . אשר . יחסר . לו 8
הישמר . לכה . פן . יהיה . דבר . עים . לבבכה . בליעל . לאמור . קרבה . שנת . השבע . שנת . השמיטה . ורעה . עינכה . באחיכה . האביון . ולוא . תיתן . לו . וקרא . עליכה . אל . יהוה . והיה . בכה . חטא 9
נתון . תיתן . לו . ולוא . ירע . לבבכה . בתיתכה . לו . כי . ביגלל . הדבר . הזה . יברךכה . יהוה . אלוהיכה . בכל . מעסכה . ובכול . מישלח . ידכה 10
כי . לוא . יחדל . אביון . מיקרב . הארץ . על . כן . אנוכי . מצוכה . לאמור . פתוח . תיפתח . את . ידכה . לאחיכה . לעניכה . ולאביונכה . בארצכה 11
כי . ימכר . לכה . אחיכה . העיברי . או . העיבריה . ועבדכה . שש . שנים . ובשנה . השביעית . תשלחנו . חפשי . מעימך 12
וכי . תשלחנו . חפשי . מעימך . לוא . תשלחנו . ריקם 13
העניק . תעניק . לו . מיצואנכה . ומיגרנכה . ומיקבכה . אשר . ברךכה . יהוה . אלוהיכה . תיתן . לו 14
וזכרת . כי . עבד . היית . בארץ . מיצריים . ויפדכה . יהוה . אלוהיכה . על . כן . אנוכי . מצוכה . את . הדבר . הזה . היום 15
והיה . כי . יואמר . אליכה . לוא . אצא . מעימך . כי . אהבכה . ואת . ביתכה . כי . טוב . לו . עימך 16
ולקחת . את . המרצע . ונתתה . באזנו . ובדלת . והיה . לכה . עבד . עולם . ואף . לאמתכה . תעסה . כן 17
לוא . יקשה . בעינכה . בשלחכה . אותו . חפשי . מעימך . כי . מישנה . סכר . סכיר . עבדכה . שש . שנים . וברךכה . יהוה . אלוהיכה . בכול . אשר . תעסה 18
כל . הבכור . אשר . יולד . ביבקרכה . ובצואנכה . הזכר . תקדיש . ליהוה . אלוהיכה . לוא . תעבוד . ביבכור . שורכה . ולוא . תגוז . בכור . צואנכה 19
ליפני . יהוה . אלוהיכה . תואכלנו . שנה . בשנה . במקום . אשר . יבחר . יהוה . אתה . וביתכה 20
וכי . יהיה . בו . מום . פיסח . או . עיור . כול . מום . רע . לוא . תיזבחנו . ליהוה . אלוהיכה 21
בישעריכה . תואכלנו . הטמא . והטהור . יחדו . כצבי . וכאיל 22
רק . את . דמו . לוא . תואכל . על . הארץ . תישפכנו . כמיים 23