AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Deuteronomy Chapter 17

דברים . פרק . 17


1&lo tiz'bahh la'YHWH e'lo'hey'kha shor wa'seh a'sher yih'yeh vo mum kol da'var ra ki to'a'vat YHWH e'lo'hey'kha hu 2&ki yi'ma'tsey ve'qir'be'kha be'a'hhad she'a'rey'kha a'sher YHWH e'lo'hey'kha no'teyn lakh ish o i'shah a'sher ya'a'seh et ha'ra be'ey'ney YHWH e'lo'hey'kha la'a'vor be'ri'to 3&wai'yey'lekh wai'ya'a'vod e'lo'him a'hhey'rim wai'yish'ta'hhu la'hem we'la'she'mesh o lai'ya'rey'ahh o le'khol tse'va ha'sha'ma'yim a'sher lo tsi'wi'ti 4&we'hu'gad le'kha we'sha'ma'ta we'da'rash'ta hey'teyv we'hin'neyh e'met na'khon ha'da'var ne'es'tah ha'to'ey'vah ha'zot be'yis'ra'eyl 5&we'ho'tsey'ta et ha'ish ha'hu o et ha'i'shah ha'hi a'sher a'su et ha'da'var ha'ra ha'zeh el she'a'rey'kha et ha'ish o et ha'i'shah us'qal'tam ba'a'va'nim wa'mey'tu 6&al pi she'na'yim ey'dim o she'lo'shah ey'dim yu'mat ha'meyt lo yu'mat al pi eyd e'hhad 7&yad ha'ey'dim tih'yeh bo va'ri'sho'nah la'ha'mi'to we'yad kol ha'am ba'a'hha'ro'nah u'vi'ar'ta ha'ra mi'qir'be'kha 8&ki yi'pa'ley mim'kha da'var la'mish'pat beyn dam le'dam beyn din le'din u'veyn ne'ga la'ne'ga div'rey ri'vot bish'a'rey'kha we'qam'ta we'a'li'ta el ha'ma'qom a'sher yiv'hhar YHWH e'lo'hey'kha bo 9&u'va'ta el ha'ko'ha'nim hal'wi'yim we'el ha'sho'pheyt a'sher yih'yeh bai'ya'mim ha'heym we'da'rash'ta we'hi'gi'du le'kha eyt de'var ha'mish'pat 10&we'a'si'ta al pi ha'da'var a'sher ya'gi'du le'kha min ha'ma'qom ha'hu a'sher yiv'hhar YHWH we'sha'mar'ta la'a'sot ke'khol a'sher yo'ru'kha 11&al pi ha'to'rah a'sher yo'ru'kha we'al ha'mish'pat a'sher yom'ru le'kha ta'a'seh lo ta'sur min ha'da'var a'sher ya'gi'du le'kha ya'min us'mol 12&we'ha'ish a'sher ya'a'seh ve'za'don le'vil'ti she'mo'a el ha'ko'heyn ha'o'meyd le'sha'ret sham et YHWH e'lo'hey'kha o el ha'sho'pheyt u'meyt ha'ish ha'hu u'vi'ar'ta ha'ra mi'yis'ra'eyl 13&we'khol ha'am yish'me'u we'yi'ra'u we'lo ye'zi'dun od 14&ki ta'vo el ha'a'rets a'sher YHWH e'lo'hey'kha no'teyn lakh wi'rish'tah we'ya'shav'tah bah we'a'mar'ta a'si'mah a'lai me'lekh ke'khol ha'go'yim a'sher se'vi'vo'tai 15&som ta'sim a'ley'kha me'lekh a'sher yiv'hhar YHWH e'lo'hey'kha bo mi'qe'rev a'hhey'kha ta'sim a'ley'kha me'lekh lo tu'khal la'teyt a'ley'kha ish nakh'ri a'sher lo a'hhi'kha hu 16&raq lo yar'beh lo su'sim we'lo ya'shiv et ha'am mits'rai'mah le'ma'an har'bot sus wa'YHWH a'mar la'khem lo to'si'phun la'shuv ba'de'rekh ha'zeh od 17&we'lo yar'beh lo na'shim we'lo ya'sur le'va'vo we'khe'seph we'za'hav lo yar'beh lo me'od 18&we'hai'yah khe'shiv'to al ki'sey mam'lakh'to we'kha'tav lo et mish'neyh ha'to'rah ha'zot al sey'pher mi'liph'ney ha'ko'ha'nim hal'wi'yim 19&we'hai'tah i'mo we'qa'ra vo kol ye'mey hhai'yaw le'ma'an yil'mad le'yir'ah et YHWH e'lo'haw lish'mor et kol div'rey ha'to'rah ha'zot we'et ha'hhu'qim ha'ey'leh la'a'so'tam 20&le'vil'ti rum le'va'vo mey'e'hhaw ul'vil'ti sur min ha'mits'wah ya'min us'mo'ul le'ma'an ya'a'rikh ya'mim al mam'lakh'to hu u'va'naw be'qe'rev yis'ra'eyl

לוא . תיזבח . ליהוה . אלוהיכה . שור . וסה . אשר . יהיה . בו . מום . כול . דבר . רע . כי . תועבת . יהוה . אלוהיכה . הוא 1
כי . ימצא . בקירבכה . באחד . שעריכה . אשר . יהוה . אלוהיכה . נותן . לך . איש . או . אישה . אשר . יעסה . את . הרע . בעיני . יהוה . אלוהיכה . לעבור . בריתו 2
וילך . ויעבוד . אלוהים . אחרים . וישתחו . להם . ולשמש . או . לירח . או . לכל . צבא . השמיים . אשר . לוא . ציויתי 3
והוגד . לכה . ושמעת . ודרשת . היטב . והינה . אמת . נכון . הדבר . נעסתה . התועבה . הזואת . בייסראל 4
והוצאת . את . האיש . ההוא . או . את . האישה . ההיוא . אשר . עסו . את . הדבר . הרע . הזה . אל . שעריכה . את . האיש . או . את . האישה . וסקלתם . באבנים . ומתו 5
על . פי . שניים . עדים . או . שלושה . עדים . יומת . המת . לוא . יומת . על . פי . עד . אחד 6
יד . העדים . תיהיה . בו . בריאשונה . להמיתו . ויד . כל . העם . באחרונה . וביערת . הרע . מיקירבכה 7
כי . יפלא . מימכה . דבר . למישפט . בין . דם . לדם . בין . דין . לדין . ובין . נגע . לנגע . דיברי . ריבות . בישעריכה . וקמת . ועלית . אל . המקום . אשר . יבחר . יהוה . אלוהיכה . בו 8
ובאת . אל . הכוהנים . הלוים . ואל . השופט . אשר . יהיה . בימים . ההם . ודרשת . והיגידו . לכה . את . דבר . המישפט 9
ועסית . על . פי . הדבר . אשר . יגידו . לכה . מין . המקום . ההוא . אשר . יבחר . יהוה . ושמרת . לעסות . ככול . אשר . יורוכה 10
על . פי . התורה . אשר . יורוכה . ועל . המישפט . אשר . יואמרו . לכה . תעסה . לוא . תסור . מין . הדבר . אשר . יגידו . לכה . ימין . וסמואל 11
והאיש . אשר . יעסה . בזדון . לבילתי . שמוע . אל . הכוהן . העומד . לשרת . שם . את . יהוה . אלוהיכה . או . אל . השופט . ומת . האיש . ההוא . וביערת . הרע . מיסראל 12
וכל . העם . ישמעו . וייראו . ולוא . יזידון . עוד 13
כי . תבוא . אל . הארץ . אשר . יהוה . אלוהיכה . נותן . לך . וירישתה . וישבתה . בה . ואמרת . אסימה . עלי . מלך . ככל . הגויים . אשר . סביבותי 14
סום . תסים . עליכה . מלך . אשר . יבחר . יהוה . אלוהיכה . בו . מיקרב . אחיכה . תסים . עליכה . מלך . לוא . תוכל . לתת . עליכה . איש . נכרי . אשר . לוא . אחיכה . הוא 15
רק . לוא . ירבה . לו . סוסים . ולוא . ישיב . את . העם . מיצרימה . למען . הרבות . סוס . ויהוה . אמר . לכם . לוא . תוסיפון . לשוב . בדרך . הזה . עוד 16
ולוא . ירבה . לו . נשים . ולוא . יסור . לבבו . וכסף . וזהב . לוא . ירבה . לו . מאוד 17
והיה . כשיבתו . על . כיסא . ממלכתו . וכתב . לו . את . מישנה . התורה . הזואת . על . ספר . מיליפני . הכוהנים . הלוים 18
והיתה . עימו . וקרא . בו . כל . ימי . חייו . למען . ילמד . לייראה . את . יהוה . אלוהיו . לישמור . את . כל . דיברי . התורה . הזואת . ואת . החוקים . האלה . לעסותם 19
לבילתי . רום . לבבו . מאחיו . ולבילתי . סור . מין . המיצוה . ימין . וסמואול . למען . יאריך . ימים . על . ממלכתו . הוא . ובניו . בקרב . יסראל 20