AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Deuteronomy Chapter 20

דברים . פרק . 20


1&ki tey'tsey la'mil'hha'mah al oi'vey'kha we'ra'i'ta sus wa're'khev am rav mim'kha lo ti'ra mey'hem ki YHWH e'lo'hey'kha i'makh ha'ma'al'kha mey'e'rets mits'ra'yim 2&we'hai'yah ke'qa'rav'khem el ha'mil'hha'mah we'ni'gash ha'ko'heyn we'di'ber el ha'am 3&we'a'mar a'ley'hem she'ma yis'ra'eyl a'tem qe'rey'vim hai'yom la'mil'hha'mah al oy'vey'khem al yey'rakh le'va've'khem al tir'u we'al tahh'pe'zu we'al ta'ar'tsu mi'pe'ney'hem 4&ki YHWH e'lo'hey'khem ha'ho'leykh i'ma'khem le'hi'la'hheym la'khem im oy'vey'khem le'ho'shi'a et'khem 5&we'di'be'ru ha'shot'rim el ha'am ley'mor mi ha'ish a'sher ba'nah va'yit hha'dash we'lo hha'na'kho yey'leykh we'ya'shov le'vey'to pen ya'mut ba'mil'hha'mah we'ish a'hheyr yahh'ne'khe'nu 6&u'mi ha'ish a'sher na'ta ke'rem we'lo hhil'lo yey'leykh we'ya'shov le'vey'to pen ya'mut ba'mil'hha'mah we'ish a'hheyr ye'hhal'le'nu 7&u'mi ha'ish a'sher ey'ras i'shah we'lo le'qa'hhah yey'leykh we'ya'shov le'vey'to pen ya'mut ba'mil'hha'mah we'ish a'hheyr yi'qa'hhe'nah 8&we'yas'phu ha'shot'rim le'da'beyr el ha'am we'am'ru mi ha'ish hai'ya'rey we'rakh ha'ley'vav yey'leykh we'ya'shov le'vey'to we'lo yi'mas et le'vav e'hhaw kil'va'vo 9&we'hai'yah ke'kha'lot ha'shot'rim le'da'beyr el ha'am u'phaq'du sa'rey tse'va'ot be'rosh ha'am 10&ki tiq'rav el ir le'hi'la'hheym a'ley'ah we'qa'ra'ta ey'ley'ah le'sha'lom 11&we'hai'yah im sha'lom ta'an'kha u'phat'hhah lakh we'hai'yah kol ha'am ha'nim'tsa vah yih'yu le'kha la'mas wa'a'va'du'kha 12&we'im lo tash'lim i'makh we'as'tah im'kha mil'hha'mah we'tsar'ta a'ley'ah 13&un'ta'nah YHWH e'lo'hey'kha be'ya'de'kha we'hi'ki'ta et kol ze'khu'rah le'phi hha'rev 14&raq ha'na'shim we'ha'taph we'ha'be'hey'mah we'khol a'sher yih'yeh va'ir kol she'la'lah ta'voz lakh we'a'khal'ta et she'lal oi'vey'kha a'sher na'tan YHWH e'lo'hey'kha lakh 15&keyn ta'a'seh le'khol he'a'rim har'hho'qot mim'kha me'od a'sher lo mey'a'rey ha'go'yim ha'ey'leh heyn'nah 16&raq mey'a'rey ha'a'mim ha'ey'leh a'sher YHWH e'lo'hey'kha no'teyn le'kha na'hha'lah lo te'hha'yeh kol ne'sha'mah 17&ki ha'hha'reym ta'hha'ri'meym ha'hhi'ti we'ha'e'mo'ri ha'ke'na'a'ni we'ha'pe'ri'zi ha'hhi'wi we'hai'vu'si ka'a'sheyr tsi'we'kha YHWH e'lo'hey'kha 18&le'ma'an a'sher lo ye'lam'du et'khem la'a'sot ke'khol to'a'vo'tam a'sher a'su ley'lo'hey'hem wa'hha'ta'tem la'YHWH e'lo'hey'khem 19&ki ta'tsur el ir ya'mim ra'bim le'hi'la'hheym a'ley'ah le'taph'sah lo tash'hhit et ey'tsah lin'do'ahh a'law gar'zen ki mi'me'nu to'kheyl we'o'to lo tikh'rot ki ha'a'dam eyts ha'sa'deh la'vo mi'pa'ney'kha ba'ma'tsor 20&raq eyts a'sher tey'da ki lo eyts ma'a'khal hu o'to tash'hhit we'kha'ra'ta u'va'ni'ta ma'tsor al ha'ir a'sher hi o'sah im'kha mil'hha'mah ad rid'tah

כי . תצא . למילחמה . על . אויביכה . וראית . סוס . ורכב . עם . רב . מימכה . לוא . תירא . מהם . כי . יהוה . אלוהיכה . עימך . המעלכה . מארץ . מיצריים 1
והיה . כקרבכם . אל . המילחמה . וניגש . הכוהן . ודיבר . אל . העם 2
ואמר . אלהם . שמע . יסראל . אתם . קרבים . היום . למילחמה . על . אויביכם . אל . ירך . לבבכם . אל . תיראו . ואל . תחפזו . ואל . תערצו . מיפניהם 3
כי . יהוה . אלוהיכם . ההולך . עיםכם . להילחם . לכם . עים . אויביכם . להושיע . אתכם 4
ודיברו . השוטרים . אל . העם . לאמור . מי . האיש . אשר . בנה . ביית . חדש . ולוא . חנכו . ילך . וישוב . לביתו . פן . ימות . במילחמה . ואיש . אחר . יחנכנו 5
ומי . האיש . אשר . נטע . כרם . ולוא . חיללו . ילך . וישוב . לביתו . פן . ימות . במילחמה . ואיש . אחר . יחללנו 6
ומי . האיש . אשר . ארס . אישה . ולוא . לקחה . ילך . וישוב . לביתו . פן . ימות . במילחמה . ואיש . אחר . יקחנה 7
ויספו . השוטרים . לדבר . אל . העם . ואמרו . מי . האיש . הירא . ורך . הלבב . ילך . וישוב . לביתו . ולוא . ימס . את . לבב . אחיו . כילבבו 8
והיה . ככלות . השוטרים . לדבר . אל . העם . ופקדו . סרי . צבאות . ברואש . העם 9
כי . תיקרב . אל . עיר . להילחם . עליה . וקראת . אליה . לשלום 10
והיה . אים . שלום . תענכה . ופתחה . לך . והיה . כל . העם . הנימצא . בה . יהיו . לכה . למס . ועבדוכה 11
ואים . לוא . תשלים . עימך . ועסתה . עימכה . מילחמה . וצרת . עליה 12
ונתנה . יהוה . אלוהיכה . בידכה . והיכית . את . כל . זכורה . לפי . חרב 13
רק . הנשים . והטף . והבהמה . וכול . אשר . יהיה . בעיר . כל . שללה . תבוז . לך . ואכלת . את . שלל . אויביכה . אשר . נתן . יהוה . אלוהיכה . לך 14
כן . תעסה . לכל . הערים . הרחוקות . מימכה . מאוד . אשר . לוא . מערי . הגויים . האלה . הנה 15
רק . מערי . העמים . האלה . אשר . יהוה . אלוהיכה . נותן . לכה . נחלה . לוא . תחיה . כל . נשמה 16
כי . החרם . תחריםם . החיתי . והאמורי . הכנעני . והפריזי . החיוי . והיבוסי . כאשר . ציוכה . יהוה . אלוהיכה 17
למען . אשר . לוא . ילמדו . אתכם . לעסות . ככול . תועבותם . אשר . עסו . לאלוהיהם . וחטאתם . ליהוה . אלוהיכם 18
כי . תצור . אל . עיר . ימים . רבים . להילחם . עליה . לתפסה . לוא . תשחית . את . עצה . לינדוח . עליו . גרזן . כי . מימנו . תואכל . ואותו . לוא . תיכרות . כי . האדם . עץ . הסדה . לבוא . מיפניכה . במצור 19
רק . עץ . אשר . תדע . כי . לוא . עץ . מאכל . הוא . אותו . תשחית . וכרת . ובנית . מצור . על . העיר . אשר . היוא . עוסה . עימכה . מילחמה . עד . רידתה 20