AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Deuteronomy Chapter 21

דברים . פרק . 21


1&ki yi'ma'tsey hha'lal ba'a'da'mah a'sher YHWH e'lo'hey'kha no'teyn le'kha le'rish'tah no'pheyl ba'sa'deh lo no'da mi hi'ka'hu 2&we'yats'u ze'qey'ney'kha we'shoph'tey'kha u'mad'du el he'a'rim a'sher se'vi'vot he'hha'lal 3&we'hai'yah ha'ir haq'ro'vah el he'hha'lal we'laq'hhu ziq'ney ha'ir ha'hi eg'lat ba'qar a'sher lo u'bad bah a'sher lo mash'khah be'ol 4&we'ho'ri'du ziq'ney ha'ir ha'hi et ha'eg'lah el na'hhal ey'tan a'sher lo yey'a'veyd bo we'lo yi'za'rey'a we'ar'phu sham et ha'eg'lah ba'na'hhal 5&we'nig'shu ha'ko'ha'nim be'ney ley'wi ki vam ba'hhar YHWH e'lo'hey'kha le'shar'to ul'va'reykh be'sheym YHWH we'al pi'hem yih'yeh kol riv we'khol na'ga 6&we'khol ziq'ney ha'ir ha'hi haq'ro'vim el he'hha'lal yir'hha'tsu et ye'dey'hem al ha'eg'lah ha'a'ru'phah va'na'hhal 7&we'a'nu we'am'ru ya'dey'nu lo shaph'khah et ha'dam ha'zeh we'ey'ney'nu lo ra'u 8&ka'peyr le'am'kha yis'ra'eyl a'sher pa'di'ta YHWH we'al ti'teyn dam na'qi be'qe'rev am'kha yis'ra'eyl we'ni'ka'peyr la'hem ha'dam 9&we'a'tah te'va'eyr ha'dam ha'na'qi mi'qir'be'kha ki ta'a'seh hai'ya'shar be'ey'ney YHWH 10&ki tey'tsey la'mil'hha'mah al oi'vey'kha un'ta'no YHWH e'lo'hey'kha be'ya'de'kha we'sha'vi'ta shiv'yo 11&we'ra'i'ta ba'shiv'yah ey'shet ye'phat to'ar we'hha'shaq'ta vah we'la'qahh'ta le'kha le'i'shah 12&wa'ha'vey'tah el tokh bey'te'kha we'gil'hhah et ro'shah we'as'tah et tsi'par'ney'ah 13&we'hey'si'rah et sim'lat shiv'yah mey'a'ley'ah we'yash'vah be'vey'te'kha u'vakh'tah et a'vi'ah we'et i'mah ye'rahh ya'mim we'a'hhar keyn ta'vo ey'ley'ah uv'al'tah we'hai'tah le'kha le'i'shah 14&we'hai'yah im lo hha'phats'ta bah we'shi'lahh'tah le'naph'shah u'ma'khor lo tim'ke're'nah ba'ka'seph lo tit'a'meyr bah ta'hhat a'sher i'ni'tah 15&ki tih'yey'na le'ish she'tey na'shim ha'a'hhat a'hu'vah we'ha'a'hhat se'nu'ah we'yal'du lo va'nim ha'a'hu'vah we'has'nu'ah we'hai'yah ha'beyn ha'be'khor la'se'ni'ah 16&we'hai'yah be'yom han'hhi'lo et ba'naw eyt a'sher yih'yeh lo lo yu'khal le'va'keyr et ben ha'a'hu'vah al pe'ney ven has'nu'ah ha'be'khor 17&ki et ha'be'khor ben has'nu'ah ya'kir la'tet lo pi she'na'yim be'khol a'sher yi'ma'tsey lo ki hu rey'shit o'no lo mish'pat ha'be'kho'rah 18&ki yih'yeh le'ish beyn so'reyr u'mo'reh ey'ne'nu sho'mey'a be'qol a'viw uv'qol i'mo we'yis'ru o'to we'lo yish'ma a'ley'hem 19&we'taph'su vo a'viw we'i'mo we'ho'tsi'u o'to el ziq'ney i'ro we'el sha'ar me'qo'mo 20&we'am'ru el ziq'ney i'ro be'ney'nu zeh so'reyr u'mo'reh ey'ne'nu sho'mey'a be'qo'ley'nu zo'leyl we'so'vey 21&ur'ga'mu'hu kol an'shey i'ro va'a'va'nim wa'meyt u'vi'ar'ta ha'ra mi'qir'be'kha we'khol yis'ra'eyl yish'me'u we'yi'ra'u 22&we'khi yih'yeh ve'ish hheyt mish'pat ma'wet we'hu'mat we'ta'li'ta o'to al eyts 23&lo ta'lin niv'la'to al ha'eyts ki qa'vor tiq'be're'nu ba'yom ha'hu ki qil'lat e'lo'him ta'lui we'lo te'ta'mey et ad'mat'kha a'sher YHWH e'lo'hey'kha no'teyn le'kha na'hha'lah

כי . ימצא . חלל . באדמה . אשר . יהוה . אלוהיכה . נותן . לכה . לרישתה . נופל . בסדה . לוא . נודע . מי . היכהו 1
ויצאו . זקניכה . ושופטיכה . ומדדו . אל . הערים . אשר . סביבות . החלל 2
והיה . העיר . הקרובה . אל . החלל . ולקחו . זיקני . העיר . ההיוא . עגלת . בקר . אשר . לוא . עובד . בה . אשר . לוא . משכה . בעול 3
והורידו . זיקני . העיר . ההיוא . את . העגלה . אל . נחל . איתן . אשר . לוא . יעבד . בו . ולוא . יזרע . וערפו . שם . את . העגלה . בנחל 4
וניגשו . הכוהנים . בני . לוי . כי . בם . בחר . יהוה . אלוהיכה . לשרתו . ולברך . בשם . יהוה . ועל . פיהם . יהיה . כל . ריב . וכל . נגע 5
וכול . זיקני . העיר . ההיוא . הקרובים . אל . החלל . ירחצו . את . ידיהם . על . העגלה . הערופה . בנחל 6
וענו . ואמרו . ידינו . לוא . שפכה . את . הדם . הזה . ועינינו . לוא . ראו 7
כפר . לעמכה . יסראל . אשר . פדית . יהוה . ואל . תיתן . דם . נקי . בקרב . עמכה . יסראל . וניכפר . להם . הדם 8
ואתה . תבער . הדם . הנקי . מיקירבכה . כי . תעסה . הישר . בעיני . יהוה 9
כי . תצא . למילחמה . על . אויביכה . ונתנו . יהוה . אלוהיכה . בידכה . ושבית . שיביו 10
וראית . בשיביה . אשת . יפת . תואר . וחשקת . בה . ולקחת . לכה . לאישה 11
והבאתה . אל . תוך . ביתכה . וגילחה . את . רואשה . ועסתה . את . ציפרניה 12
והסירה . את . סימלת . שיביה . מעליה . וישבה . בביתכה . ובכתה . את . אביה . ואת . אימה . ירח . ימים . ואחר . כן . תבוא . אליה . ובעלתה . והיתה . לכה . לאישה 13
והיה . אים . לוא . חפצת . בה . ושילחתה . לנפשה . ומכור . לוא . תימכרנה . בכסף . לוא . תיתעמר . בה . תחת . אשר . עיניתה 14
כי . תיהיין . לאיש . שתי . נשים . האחת . אהובה . והאחת . סנואה . וילדו . לו . בנים . האהובה . והסנואה . והיה . הבן . הבכור . לסניאה 15
והיה . ביום . הנחילו . את . בניו . את . אשר . יהיה . לו . לוא . יוכל . לבכר . את . בן . האהובה . על . פני . בן . הסנואה . הבכור 16
כי . את . הבכור . בן . הסנואה . יכיר . לתת . לו . פי . שניים . בכול . אשר . ימצא . לו . כי . הוא . ראשית . אונו . לו . מישפט . הבכורה 17
כי . יהיה . לאיש . בן . סורר . ומורה . איננו . שומע . בקול . אביו . ובקול . אימו . וייסרו . אותו . ולוא . ישמע . אליהם 18
ותפסו . בו . אביו . ואימו . והוציאו . אותו . אל . זיקני . עירו . ואל . שער . מקומו 19
ואמרו . אל . זיקני . עירו . בננו . זה . סורר . ומורה . איננו . שומע . בקולנו . זולל . וסובא 20
ורגמוהו . כל . אנשי . עירו . באבנים . ומת . וביערת . הרע . מיקירבכה . וכל . יסראל . ישמעו . וייראו 21
וכי . יהיה . באיש . חטא . מישפט . מות . והומת . ותלית . אותו . על . עץ 22
לוא . תלין . ניבלתו . על . העץ . כי . קבור . תיקברנו . ביום . ההוא . כי . קיללת . אלוהים . תלוי . ולוא . תטמא . את . אדמתכה . אשר . יהוה . אלוהיכה . נותן . לכה . נחלה 23