AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Deuteronomy Chapter 22

דברים . פרק . 22


1&lo tir'eh et shor a'hhi'kha o et sey'o ni'da'hhim we'hit'a'lam'ta mey'hem ha'sheyv te'shi'veym le'a'hhi'kha 2&we'im lo qa'rov a'hhi'kha ey'ley'kha we'lo ye'da'to wa'a'saph'to el tokh bey'te'kha we'hai'yah im'kha ad de'rosh a'hhi'kha o'to wa'ha'shey'vo'to lo 3&we'kheyn ta'a'seh la'hha'mo'ro we'kheyn ta'a'seh le'sim'la'to we'kheyn ta'a'seh le'khol a'vey'dat a'hhi'kha a'sher to'vad mi'me'nu um'tsa'tah lo tu'khal le'hit'a'leym 4&lo tir'eh et hha'mor a'hhi'kha o sho'ro noph'lim ba'de'rekh we'hit'a'lam'ta mey'hem ha'qeym ta'qim i'mo 5&lo yih'yeh khe'li ge'ver al i'shah we'lo yil'bash ge'ver sim'lat i'shah ki to'a'vat YHWH e'lo'hey'kha kol o'seyh ey'leh 6&ki yi'qa'rey qan tsi'por le'pha'ney'kha ba'de'rekh be'khol eyts o al ha'a'rets eph'ro'hhim o vey'tsim we'ha'eym ro've'tset al ha'eph'ro'hhim o al ha'bey'tsim lo ti'qahh ha'eym al ha'ba'nim 7&sha'ley'ahh te'sha'lahh et ha'eym we'et ha'ba'nim ti'qahh lakh le'ma'an yi'tav lakh we'ha'a'rakh'ta ya'mim 8&ki tiv'neh ba'yit hha'dash we'a'si'ta ma'a'qeh le'ga'ge'kha we'lo ta'sim da'mim be'vey'te'kha ki yi'pol ha'no'pheyl mi'me'nu 9&lo tiz'ra kar'me'kha kil'a'yim pen tiq'dash ham'ley'ah ha'ze'ra a'sher tiz'ra ut'vu'at ha'ka'rem 10&lo ta'hha'rosh be'shor u'va'hha'mor yahh'daw 11&lo til'bash sha'at'neyz tse'mer u'phish'tim yahh'daw 12&ge'di'lim ta'a'seh lakh al ar'ba kan'phot ke'sut'kha a'sher te'kha'seh bah 13&ki yi'qahh ish i'shah u'va ey'ley'ah us'ney'ah 14&we'sam lah a'li'lot de'va'rim we'ho'tsi a'ley'ah sheym ra we'a'mar et ha'i'shah ha'zot la'qahh'ti wa'eq'rav ey'ley'ah we'lo ma'tsa'ti lah be'tu'lim 15&we'la'qahh a'vi ha'na'ar we'i'mah we'ho'tsi'u et be'tu'ley ha'na'ar el ziq'ney ha'ir ha'sha'rah 16&we'a'mar a'vi ha'na'ar el haz'qey'nim et bi'ti na'ta'ti la'ish ha'zeh le'i'shah wai'yis'na'e'ah 17&we'hin'neyh hu sam a'li'lot de'va'rim ley'mor lo ma'tsa'ti le'vit'kha be'tu'lim we'ey'leh be'tu'ley vi'ti u'phar'su ha'sim'lah liph'ney ziq'ney ha'ir 18&we'laq'hhu ziq'ney ha'ir ha'hi et ha'ish we'yis'ru o'to 19&we'an'shu o'to mey'ah khe'seph we'nat'nu la'a'vi ha'na'a'rah ki ho'tsi sheym ra al be'tu'lat yis'ra'eyl we'lo tih'yeh le'i'shah lo yu'khal le'shal'hhah kol ya'maw 20&we'im e'met hai'yah ha'da'var ha'zeh lo nim'tse'u ve'tu'lim la'na'ar 21&we'ho'tsi'u et ha'na'ar el pe'tahh beyt a'vi'ah us'qa'lu'ah an'shey i'rah ba'a'va'nim wa'mey'tah ki as'tah ne'va'lah be'yis'ra'eyl liz'not beyt a'vi'ah u'vi'ar'ta ha'ra mi'qir'be'kha 22&ki yi'ma'tsey ish sho'kheyv im i'shah ve'u'lat ba'al u'mey'tu gam she'ney'hem ha'ish ha'sho'kheyv im ha'i'shah we'ha'i'shah u'vi'ar'ta ha'ra mi'yis'ra'eyl 23&ki yih'yeh na'ar ve'tu'lah me'o'ra'sah le'ish um'tsa'ah ish ba'ir we'sha'khav i'mah 24&we'ho'tsey'tem et she'ney'hem el sha'ar ha'ir ha'hi us'qal'tem o'tam ba'a'va'nim wa'mey'tu et ha'na'ar al de'var a'sher lo tsa'a'qah va'ir we'et ha'ish al de'var a'sher i'nah et ey'shet rey'ey'hu u'vi'ar'ta ha'ra mi'qir'be'kha 25&we'im ba'sa'deh yim'tsa ha'ish et ha'na'ar ham'o'ra'sah we'he'hhe'ziq bah ha'ish we'sha'khav i'mah u'meyt ha'ish a'sher sha'khav i'mah le'va'do 26&we'la'na'ar lo ta'a'seh da'var eyn la'na'ar hheyt ma'wet ki ka'a'sheyr ya'qum ish al rey'ey'hu ur'tsa'hho ne'phesh keyn ha'da'var ha'zeh 27&ki va'sa'deh me'tsa'ah tsa'a'qah ha'na'ar ham'o'ra'sah we'eyn mo'shi'a lah 28&ki yim'tsa ish na'ar ve'tu'lah a'sher lo o'ra'sah ut'pha'sah we'sha'khav i'mah we'nim'tsa'u 29&we'na'tan ha'ish ha'sho'kheyv i'mah la'a'vi ha'na'ar hha'mi'shim ka'seph we'lo tih'yeh le'i'shah ta'hhat a'sher i'nah lo yu'khal shal'hhah kol ya'maw

לוא . תיראה . את . שור . אחיכה . או . את . סיו . נידחים . והיתעלמת . מהם . השב . תשיבם . לאחיכה 1
ואים . לוא . קרוב . אחיכה . אליכה . ולוא . ידעתו . ואספתו . אל . תוך . ביתכה . והיה . עימכה . עד . דרוש . אחיכה . אותו . והשבותו . לו 2
וכן . תעסה . לחמורו . וכן . תעסה . לסימלתו . וכן . תעסה . לכל . אבדת . אחיכה . אשר . תואבד . מימנו . ומצאתה . לוא . תוכל . להיתעלם 3
לוא . תיראה . את . חמור . אחיכה . או . שורו . נופלים . בדרך . והיתעלמת . מהם . הקם . תקים . עימו 4
לוא . יהיה . כלי . גבר . על . אישה . ולוא . ילבש . גבר . סימלת . אישה . כי . תועבת . יהוה . אלוהיכה . כל . עוסה . אלה 5
כי . יקרא . קן . ציפור . לפניכה . בדרך . בכל . עץ . או . על . הארץ . אפרוחים . או . ביצים . והאם . רובצת . על . האפרוחים . או . על . הביצים . לוא . תיקח . האם . על . הבנים 6
שלח . תשלח . את . האם . ואת . הבנים . תיקח . לך . למען . ייטב . לך . והארכת . ימים 7
כי . תיבנה . ביית . חדש . ועסית . מעקה . לגגכה . ולוא . תסים . דמים . בביתכה . כי . יפול . הנופל . מימנו 8
לוא . תיזרע . כרמכה . כילאיים . פן . תיקדש . המלאה . הזרע . אשר . תיזרע . ותבואת . הכרם 9
לוא . תחרוש . בשור . ובחמור . יחדו 10
לוא . תילבש . שעטנז . צמר . ופישתים . יחדו 11
גדילים . תעסה . לך . על . ארבע . כנפות . כסותכה . אשר . תכסה . בה 12
כי . יקח . איש . אישה . ובא . אליה . וסנאה 13
וסם . לה . עלילות . דברים . והוציא . עליה . שם . רע . ואמר . את . האישה . הזואת . לקחתי . ואקרב . אליה . ולוא . מצאתי . לה . בתולים 14
ולקח . אבי . הנער . ואימה . והוציאו . את . בתולי . הנער . אל . זיקני . העיר . השערה 15
ואמר . אבי . הנער . אל . הזקנים . את . ביתי . נתתי . לאיש . הזה . לאישה . ויסנאה 16
והינה . הוא . סם . עלילות . דברים . לאמור . לוא . מצאתי . לביתכה . בתולים . ואלה . בתולי . ביתי . ופרסו . הסימלה . ליפני . זיקני . העיר 17
ולקחו . זיקני . העיר . ההיוא . את . האיש . וייסרו . אותו 18
וענשו . אותו . מאה . כסף . ונתנו . לאבי . הנערה . כי . הוציא . שם . רע . על . בתולת . יסראל . ולו . תיהיה . לאישה . לוא . יוכל . לשלחה . כל . ימיו 19
ואים . אמת . היה . הדבר . הזה . לוא . נימצאו . בתולים . לנער 20
והוציאו . את . הנער . אל . פתח . בית . אביה . וסקלוה . אנשי . עירה . באבנים . ומתה . כי . עסתה . נבלה . ביסראל . ליזנות . בית . אביה . וביערת . הרע . מיקירבכה 21
כי . ימצא . איש . שוכב . עים . אישה . בעולת . בעל . ומתו . גם . שניהם . האיש . השוכב . עים . האישה . והאישה . וביערת . הרע . מיסראל 22
כי . יהיה . נער . בתולה . מאורסה . לאיש . ומצאה . איש . בעיר . ושכב . עימה 23
והוצאתם . את . שניהם . אל . שער . העיר . ההיוא . וסקלתם . אותם . באבנים . ומתו . את . הנער . על . דבר . אשר . לוא . צעקה . בעיר . ואת . האיש . על . דבר . אשר . עינה . את . אשת . רעהו . וביערת . הרע . מיקירבכה 24
ואים . בסדה . ימצא . האיש . את . הנער . המאורסה . והחזיק . בה . האיש . ושכב . עימה . ומת . האיש . אשר . שכב . עימה . לבדו 25
ולנער . לוא . תעסה . דבר . אין . לנער . חטא . מות . כי . כאשר . יקום . איש . על . רעהו . ורצחו . נפש . כן . הדבר . הזה 26
כי . בסדה . מצאה . צעקה . הנער . המאורסה . ואין . מושיע . לה 27
כי . ימצא . איש . נער . בתולה . אשר . לוא . אורסה . ותפסה . ושכב . עימה . ונימצאו 28
ונתן . האיש . השוכב . עימה . לאבי . הנער . חמישים . כסף . ולו . תיהיה . לאישה . תחת . אשר . עינה . לוא . יוכל . שלחה . כל . ימיו 29