AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Deuteronomy Chapter 24

דברים . פרק . 24


1&ki yi'qahh ish i'shah uv'a'lah we'hai'yah im lo tim'tsa hheyn be'ey'naw ki ma'tsa vah er'wat da'var we'kha'tav lah sey'pher ke'ri'tut we'na'tan be'ya'dah we'shil'hhah mi'bey'to 2&we'yats'ah mi'bey'to we'hal'khah we'hai'tah le'ish a'hheyr 3&us'ney'ah ha'ish ha'a'hha'ron we'kha'tav lah sey'pher ke'ri'tut we'na'tan be'ya'dah we'shil'hhah mi'bey'to o khi ya'mut ha'ish ha'a'hha'ron a'sher le'qa'hhah lo le'i'shah 4&lo yu'khal ba'lah ha'ri'shon a'sha'ley'hha'kha le'kha la'shuv le'qahh'tah lih'yot lo le'i'shah a'hha'rey a'sher hu'ta'ma'ah ki to'ey'vah hi liph'ney YHWH we'lo ta'hha'ti et ha'a'rets a'sher YHWH e'lo'hey'kha no'teyn le'kha na'hha'lah 5&ki yi'qahh ish i'shah hha'da'shah lo yey'tsey ba'tsa'va we'lo ya'a'vor a'law le'khol da'var na'qi yih'yeh le'vey'to sha'nah e'hhat we'si'mahh et ish'to a'sher la'qahh 6&lo ya'hha'vol rey'hha'yim wa'ra'khev ki ne'phesh hu hho'veyl 7&ki yi'ma'tsey ish go'neyv ne'phesh mey'e'hhaw mi'be'ney yis'ra'eyl we'hit'a'mer bo um'kha'ro u'meyt ha'ga'nav ha'hu u'vi'ar'ta ha'ra mi'qir'be'kha 8&hi'sha'mer be'ne'ga ha'tsa'ra'at lish'mor me'od we'la'a'sot ke'khol a'sher yo'ru et'khem ha'ko'ha'nim hal'wi'yim ka'a'sheyr tsi'wi'tim tish'me'ru la'a'sot 9&za'khor eyt a'sher a'sah YHWH e'lo'hey'kha le'mir'yam ba'de'rekh be'tseyt'khem mi'mits'ra'yim 10&ki ta'sheh ve'rey'a'kha ma'shat me'u'mah lo ta'vo el bey'to la'a'vot a'vo'to 11&ba'hhuts ta'a'mod we'ha'ish a'sher a'tah no'sheh vo yo'tsi ey'ley'kha et ha'a'vot ha'hhu'tsah 12&we'im ish a'ni hu lo tish'kav ba'a'vo'to 13&ha'sheyv ta'shiv lo et ha'a'vot ke'vo ha'she'mesh we'sha'khav be'sal'ma'to u'vey'ra'khe'ka ul'kha tih'yeh tse'da'qah liph'ney YHWH e'lo'hey'kha 14&lo ta'a'shoq sa'khir a'ni we'ev'yon mey'a'hhey'kha o mi'gar'kha a'sher be'arts'kha bish'a'rey'kha 15&be'yo'mo ti'teyn se'kha'ro we'lo ta'vo a'law ha'she'mesh ki a'ni hu we'ey'law hu no'sey et naph'sho we'lo yiq'ra a'ley'kha el YHWH we'hai'yah ve'kha hheyt 16&lo yu'me'tu a'vot al ba'nim u'va'nim lo yu'me'tu al a'vot ish be'hhet'o yu'ma'tu 17&lo ta'teh mish'pat geyr ya'tom we'lo ta'hha'vol be'ged al'ma'nah 18&we'za'khar'ta ki e'ved ha'yi'ta be'mits'ra'yim wai'yiph'de'kha YHWH e'lo'hey'kha mi'sham al keyn a'no'khi me'tsa'we'kha la'a'sot et ha'da'var ha'zeh 19&ki tiq'tsor qe'tsir'kha ve'sa'de'kha we'sha'khahh'ta o'mer ba'sa'deh lo ta'shuv le'qahh'to la'geyr lai'ya'tom we'la'al'ma'nah yih'yeh le'ma'an ye'va'rekh'kha YHWH e'lo'hey'kha be'khol ma'a'seyh ya'dey'kha 20&ki tahh'bot zeyt'kha lo te'pha'eyr a'hha'rey'kha la'geyr lai'ya'tom we'la'al'ma'nah yih'yeh 21&ki tiv'tsor kar'me'kha lo te'o'leyl a'hha'rey'kha la'geyr lai'ya'tom we'la'al'ma'nah yih'yeh 22&we'za'khar'ta ki e'ved ha'yi'ta be'e'rets mits'ra'yim al keyn a'no'khi me'tsa'we'kha la'a'sot et ha'da'var ha'zeh

כי . יקח . איש . אישה . ובעלה . והיה . אים . לוא . תימצא . חן . בעיניו . כי . מצא . בה . ערות . דבר . וכתב . לה . ספר . כריתות . ונתן . בידה . ושילחה . מיביתו 1
ויצאה . מיביתו . והלכה . והיתה . לאיש . אחר 2
וסנאה . האיש . האחרון . וכתב . לה . ספר . כריתות . ונתן . בידה . ושילחה . מיביתו . או . כי . ימות . האיש . האחרון . אשר . לקחה . לו . לאישה 3
לוא . יוכל . בעלה . הריאשון . אשר . שילחה . לשוב . לקחתה . ליהיות . לו . לאישה . אחרי . אשר . הוטמאה . כי . תועבה . היוא . ליפני . יהוה . ולוא . תחטיא . את . הארץ . אשר . יהוה . אלוהיכה . נותן . לכה . נחלה 4
כי . יקח . איש . אישה . חדשה . לוא . יצא . בצבא . ולוא . יעבור . עליו . לכל . דבר . נקי . יהיה . לביתו . שנה . אחת . וסימח . את . אישתו . אשר . לקח 5
לוא . יחבול . רחיים . ורכב . כי . נפש . הוא . חובל 6
כי . ימצא . איש . גונב . נפש . מאחיו . מיבני . יסראל . והיתעמר . בו . ומכרו . ומת . הגנב . ההוא . וביערת . הרע . מיקירבכה 7
הישמר . בנגע . הצרעת . לישמור . מאוד . ולעסות . ככול . אשר . יורו . אתכם . הכוהנים . הלוים . כאשר . ציויתים . תישמרו . לעסות 8
זכור . את . אשר . עסה . יהוה . אלוהיכה . למירים . בדרך . בצאתכם . מימיצריים 9
כי . תשה . ברעכה . משאת . מאומה . לוא . תבוא . אל . ביתו . לעבוט . עבוטו 10
בחוץ . תעמוד . והאיש . אשר . אתה . נושה . בו . יוציא . אליכה . את . העבוט . החוצה 11
ואים . איש . עני . הוא . לוא . תישכב . בעבוטו 12
השב . תשיב . לו . את . העבוט . כבוא . השמש . ושכב . בסלמתו . וברךכה . ולכה . תיהיה . צדקה . ליפני . יהוה . אלוהיכה 13
לוא . תעשוק . סכיר . עני . ואביון . מאחיכה . או . מיגרכה . אשר . בארצכה . בישעריכה 14
ביומו . תיתן . סכרו . ולוא . תבוא . עליו . השמש . כי . עני . הוא . ואליו . הוא . נוסא . את . נפשו . ולוא . יקרא . עליכה . אל . יהוה . והיה . בכה . חטא 15
לוא . יומתו . אבות . על . בנים . ובנים . לוא . יומתו . על . אבות . איש . בחטאו . יומתו 16
לוא . תטה . מישפט . גר . יתום . ולוא . תחבול . בגד . אלמנה 17
וזכרת . כי . עבד . היית . במיצריים . ויפדכה . יהוה . אלוהיכה . מישם . על . כן . אנוכי . מצוכה . לעסות . את . הדבר . הזה 18
כי . תיקצור . קצירכה . בסדכה . ושכחת . עומר . בסדה . לוא . תשוב . לקחתו . לגר . ליתום . ולאלמנה . יהיה . למען . יברךכה . יהוה . אלוהיכה . בכול . מעסה . ידיכה 19
כי . תחבוט . זיתכה . לוא . תפאר . אחריכה . לגר . ליתום . ולאלמנה . יהיה 20
כי . תיבצור . כרמכה . לוא . תעולל . אחריכה . לגר . ליתום . ולאלמנה . יהיה 21
וזכרת . כי . עבד . היית . בארץ . מיצריים . על . כן . אנוכי . מצוכה . לעסות . את . הדבר . הזה 22