AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Deuteronomy Chapter 26

דברים . פרק . 26


1&we'hai'yah ki ta'vo el ha'a'rets a'sher YHWH e'lo'hey'kha no'teyn le'kha na'hha'lah wi'rish'tah we'ya'shav'ta bah 2&we'la'qahh'ta mey'rey'shit kol pe'ri ha'a'da'mah a'sher ta'vi mey'ar'tse'kha a'sher YHWH e'lo'hey'kha no'teyn lakh we'sam'ta va'te'ne we'ha'lakh'ta el ha'ma'qom a'sher yiv'hhar YHWH e'lo'hey'kha le'sha'keyn she'mo sham 3&u'va'ta el ha'ko'heyn a'sher yih'yeh bai'ya'mim ha'heym we'a'mar'ta ey'law hi'gad'ti hai'yom la'YHWH e'lo'hey'kha ki va'ti el ha'a'rets a'sher nish'ba YHWH la'a'vo'tey'nu la'tet la'nu 4&we'la'qahh ha'ko'heyn ha'te'neh mi'ya'de'kha we'hi'ni'hho liph'ney miz'bahh YHWH e'lo'hey'kha 5&we'a'ni'ta we'a'mar'ta liph'ney YHWH e'lo'hey'kha a'ra'mi o'veyd a'vi wai'yey'red mits'rai'mah wai'ya'gar sham bim'tey me'at wai'hi sham le'goy ga'dol a'tsum wa'rav 6&wai'ya'rey'u o'ta'nu ha'mits'rim wa'ye'a'nu'nu wai'yit'nu a'ley'nu a'vo'dah qa'shah 7&wa'nits'aq el YHWH e'lo'hey a'vo'tey'nu wai'yish'ma YHWH et qo'ley'nu wai'yar et an'yey'nu we'et a'ma'ley'nu we'et la'hha'tsey'nu 8&wai'yo'tsi'ey'nu YHWH mi'mits'ra'yim be'yad hha'za'qah u'viz'ro'a ne'tu'yah uv'mo'ra ga'dol uv'o'tot uv'moph'tim 9&wa'ye'vi'ey'nu el ha'ma'qom ha'zeh wai'yi'ten la'nu et ha'a'rets ha'zot e'rets za'vat hha'lav ud'vash 10&we'a'tah hin'neyh hey'vey'ti et rey'shit pe'ri ha'a'da'mah a'sher na'ta'tah li YHWH we'hi'nahh'to liph'ney YHWH e'lo'hey'kha we'hish'ta'hha'wi'ta liph'ney YHWH e'lo'hey'kha 11&we'sa'mahh'ta ve'khol ha'tov a'sher na'tan le'kha YHWH e'lo'hey'kha ul'vey'te'kha a'tah we'ha'ley'wi we'ha'geyr a'sher be'qir'be'kha 12&ki te'kha'leh la'seyr et kol ma'sar te'vu'at'kha ba'sha'nah ha'she'li'shit she'nat ha'ma'a'seyr we'na'ta'tah la'ley'wi la'geyr lai'ya'tom we'la'al'ma'nah we'akh'lu vish'a'rey'kha we'sa'vey'u 13&we'a'mar'ta liph'ney YHWH e'lo'hey'kha bi'ar'ti ha'qo'desh min ha'ba'yit we'gam ne'ta'tiw la'ley'wi we'la'geyr lai'ya'tom we'la'al'ma'nah ke'khol mits'wat'kha a'sher tsi'wi'ta'ni lo a'var'ti mi'mits'wo'tey'kha we'lo sha'khahh'ti 14&lo a'khal'ti ve'o'ni mi'me'nu we'lo vi'ar'ti mi'me'nu be'ta'mey we'lo na'ta'ti mi'me'nu le'meyt sha'ma'ti be'qol YHWH e'lo'hai a'si'ti ke'khol a'sher tsi'wi'ta'ni 15&hash'qi'phah mi'me'on qad'she'kha min ha'sha'ma'yim u'va'reykh et am'kha et yis'ra'eyl we'eyt ha'a'da'mah a'sher na'ta'tah la'nu ka'a'sheyr nish'ba'ta la'a'vo'tey'nu e'rets za'vat hha'lav ud'vash 16&hai'yom ha'zeh YHWH e'lo'hey'kha me'tsa'we'kha la'a'sot et ha'hhu'qim ha'ey'leh we'et ha'mish'pa'tim we'sha'mar'ta we'a'si'ta o'tam be'khol le'vav'kha uv'khol naph'she'kha 17&et YHWH he'e'mar'ta hai'yom lih'yot le'kha ley'lo'him we'la'le'khet bid'ra'khaw we'lish'mor hhu'qaw u'mits'o'taw u'mish'pa'taw we'lish'mo'a be'qo'lo 18&wa'YHWH he'e'mir'kha hai'yom lih'yot lo le'am se'gu'lah ka'a'sheyr di'ber lakh we'lish'mor kol mits'o'taw 19&ul'tit'kha el'yon al kol ha'go'yim a'sher a'sah lit'hi'lah ul'sheym ul'tiph'a'ret we'lih'yo'te'kha am qa'dosh la'YHWH e'lo'hey'kha ka'a'sheyr di'beyr

והיה . כי . תבוא . אל . הארץ . אשר . יהוה . אלוהיכה . נותן . לכה . נחלה . וירישתה . וישבת . בה 1
ולקחת . מראשית . כל . פרי . האדמה . אשר . תביא . מארצכה . אשר . יהוה . אלוהיכה . נותן . לך . וסמת . בטנא . והלכת . אל . המקום . אשר . יבחר . יהוה . אלוהיכה . לשכן . שמו . שם 2
ובאת . אל . הכוהן . אשר . יהיה . בימים . ההם . ואמרת . אליו . היגדתי . היום . ליהוה . אלוהיכה . כי . באתי . אל . הארץ . אשר . נישבע . יהוה . לאבותינו . לתת . לנו 3
ולקח . הכוהן . הטנא . מידכה . והיניחו . ליפני . מיזבח . יהוה . אלוהיכה 4
וענית . ואמרת . ליפני . יהוה . אלוהיכה . ארמי . אובד . אבי . וירד . מיצרימה . ויגר . שם . בימתי . מעט . ויהי . שם . לגוי . גדול . עצום . ורב 5
וירעו . אותנו . המיצרים . ויענונו . ויתנו . עלינו . עבודה . קשה 6
וניצעק . אל . יהוה . אלוהי . אבותינו . וישמע . יהוה . את . קולנו . וירא . את . ענינו . ואת . עמלנו . ואת . לחצנו 7
ויוציאנו . יהוה . מימיצריים . ביד . חזקה . וביזרוע . נטויה . ובמורא . גדול . ובאותות . ובמופתים 8
ויביאנו . אל . המקום . הזה . ויתן . לנו . את . הארץ . הזואת . ארץ . זבת . חלב . ודבש 9
ועתה . הינה . הבאתי . את . ראשית . פרי . האדמה . אשר . נתתה . לי . יהוה . והינחתו . ליפני . יהוה . אלוהיכה . והישתחוית . ליפני . יהוה . אלוהיכה 10
וסמחת . בכל . הטוב . אשר . נתן . לכה . יהוה . אלוהיכה . ולביתכה . אתה . והלוי . והגר . אשר . בקירבכה 11
כי . תכלה . לעסר . את . כל . מעסר . תבואתכה . בשנה . השלישית . שנת . המעסר . ונתתה . ללוי . לגר . ליתום . ולאלמנה . ואכלו . בישעריכה . וסבעו 12
ואמרת . ליפני . יהוה . אלוהיכה . ביערתי . הקודש . מין . הביית . וגם . נתתיו . ללוי . ולגר . ליתום . ולאלמנה . ככל . מיצותכה . אשר . ציויתני . לוא . עברתי . מימיצוֹתיכה . ולוא . שכחתי 13
לוא . אכלתי . באוני . מימנו . ולוא . ביערתי . מימנו . בטמא . ולוא . נתתי . מימנו . למת . שמעתי . בקול . יהוה . אלוהי . עסיתי . ככול . אשר . ציויתני 14
השקיפה . מימעון . קדשכה . מין . השמיים . וברך . את . עמכה . את . יסראל . ואת . האדמה . אשר . נתתה . לנו . כאשר . נישבעת . לאבותינו . ארץ . זבת . חלב . ודבש 15
היום . הזה . יהוה . אלוהיכה . מצוכה . לעסות . את . החוקים . האלה . ואת . המישפטים . ושמרת . ועסית . אותם . בכל . לבבכה . ובכל . נפשכה 16
את . יהוה . האמרת . היום . ליהיות . לכה . לאלוהים . וללכת . בידרכיו . ולישמור . חוקיו . ומיצוֹתיו . ומישפטיו . ולישמוע . בקולו 17
ויהוה . האמירכה . היום . ליהיות . לו . לעם . סגולה . כאשר . דיבר . לך . ולישמור . כל . מיצוֹתיו 18
ולתיתכה . עליון . על . כל . הגויים . אשר . עסה . ליתהילה . ולשם . ולתיפארת . וליהיותכה . עם . קדוש . ליהוה . אלוהיכה . כאשר . דיבר 19