AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Deuteronomy Chapter 30

דברים . פרק . 30


1&we'hai'yah khi ya'vo'u a'ley'kha kol ha'de'va'rim ha'ey'leh ha'be'ra'kha we'haq'la'lah a'sher na'ta'ti le'pha'ney'kha wa'ha'shey'vo'ta el le'va've'kha be'khol ha'go'yim a'sher hi'di'hha'kha YHWH e'lo'hey'kha sha'mah 2&we'shav'ta ad YHWH e'lo'hey'kha we'sha'ma'ta ve'qol ke'khol a'sher a'no'khi me'tsa'we'kha hai'yom a'tah u'va'ney'kha be'khol le'vav'kha uv'khol naph'she'kha 3&we'shav YHWH e'lo'hey'kha et she'vut'kha we'ri'hha'me'kha we'shav we'qi'bets'kha mi'kol ha'a'mim a'sher he'phits'kha YHWH e'lo'hey'kha sha'mah 4&im yih'yeh ni'da'hha'kha biq'tseyh ha'sha'ma'yim mi'sham ye'qa'bets'kha YHWH e'lo'hey'kha u'mi'sham yi'qa'hhe'kha 5&we'he'vi'a'kha YHWH e'lo'hey'kha el ha'a'rets a'sher yar'shu a'vo'tey'kha wi'rish'tah we'hey'tiv'kha we'hir'be'kha mey'a'vo'tey'kha 6&u'mal YHWH e'lo'hey'kha et le'vav'kha we'et le'vav zar'e'kha le'a'ha'vah et YHWH e'lo'hey'kha be'khol le'vav'kha uv'khol naph'she'kha le'ma'an hhei'yey'kha 7&we'na'tan YHWH e'lo'hey'kha eyt kol ha'a'lot ha'ey'leh al oi'vey'kha we'al son'ey'kha a'sher re'da'phu'kha 8&we'a'tah ta'shuv we'sha'ma'ta be'qol YHWH we'a'si'ta et kol mits'o'taw a'sher a'no'khi me'tsa'we'kha hai'yom 9&we'ho'tir'kha YHWH e'lo'hey'kha be'khol ma'a'seyh ya'de'kha biph'ri vit'ne'kha u'viph'ri ve'hem'te'kha u'viph'ri ad'mat'kha le'to'vah ki ya'shuv YHWH la'sus a'ley'kha le'tov ka'a'sheyr sas al a'vo'tey'kha 10&ki tish'ma be'qol YHWH e'lo'hey'kha lish'mor mits'o'taw we'hhu'qo'taw ha'ke'tu'vah be'sey'pher ha'to'rah ha'zeh ki ta'shuv el YHWH e'lo'hey'kha be'khol le'vav'kha uv'khol naph'she'kha 11&ki ha'mits'wah ha'zot a'sher a'no'khi me'tsa'we'kha hai'yom lo niph'leyt hi mim'kha we'lo re'hho'qah hi 12&lo va'sha'ma'yim hi ley'mor mi ya'a'leh la'nu ha'sha'mai'mah we'yi'qa'hhe'ah la'nu we'yash'mi'ey'nu o'tah we'na'a'se'nah 13&we'lo mey'ey'ver lai'yam hi ley'mor mi ya'a'var la'nu el ey'ver hai'yam we'yi'qa'hhe'ah la'nu we'yash'mi'ey'nu o'tah we'na'a'se'nah 14&ki qa'rov ey'ley'kha ha'da'var me'od be'phi'kha u'vil'vav'kha la'a'so'to 15&re'eyh na'ta'ti le'pha'ney'kha hai'yom et ha'hhai'yim we'et ha'tov we'et ha'ma'wet we'et ha'ra 16&a'sher a'no'khi me'tsa'we'kha hai'yom le'a'ha'vah et YHWH e'lo'hey'kha la'le'khet bid'ra'khaw we'lish'mor mits'o'taw we'hhu'qo'taw u'mish'pa'taw we'hha'yi'ta we'ra'vi'ta u'vey'rakh'kha YHWH e'lo'hey'kha ba'a'rets a'sher a'tah va sha'mah le'rish'tah 17&we'im yiph'neh le'vav'kha we'lo tish'ma we'ni'dahh'ta we'hish'ta'hha'wi'ta ley'lo'him a'hhey'rim wa'a'vad'tam 18&hi'gad'ti la'khem hai'yom ki a'vod to'vey'dun lo ta'a'ri'khun ya'mim al ha'a'da'mah a'sher a'tah o'veyr et hai'yar'deyn la'vo sha'mah le'rish'tah 19&ha'i'do'ti va'khem hai'yom et ha'sha'ma'yim we'et ha'a'rets ha'hhai'yim we'ha'ma'wet na'ta'ti le'pha'ney'kha ha'be'ra'kha we'haq'la'lah u'va'hhar'ta ba'hhai'yim le'ma'an tihh'yeh a'tah we'zar'e'kha 20&le'a'ha'vah et YHWH e'lo'hey'kha lish'mo'a be'qo'lo ul'dav'qah vo ki hu hhei'yey'kha we'o'rekh ya'mey'kha la'she'vet al ha'a'da'mah a'sher nish'ba YHWH la'a'vo'tey'kha le'av'ra'ham le'yits'hhaq ul'ya'a'qov la'teyt la'hem

והיה . כי . יבואו . עליכה . כל . הדברים . האלה . הברכה . והקללה . אשר . נתתי . לפניכה . והשבות . אל . לבבכה . בכל . הגויים . אשר . הידיחכה . יהוה . אלוהיכה . שמה 1
ושבת . עד . יהוה . אלוהיכה . ושמעת . בקולו . ככול . אשר . אנוכי . מצוכה . היום . אתה . ובניכה . בכל . לבבכה . ובכל . נפשכה 2
ושב . יהוה . אלוהיכה . את . שבותכה . וריחמכה . ושב . וקיבצכה . מיכל . העמים . אשר . הפיצכה . יהוה . אלוהיכה . שמה 3
אים . יהיה . נידחכה . ביקצה . השמיים . מישם . יקבצכה . יהוה . אלוהיכה . ומישם . יקחכה 4
והביאכה . יהוה . אלוהיכה . אל . הארץ . אשר . ירשו . אבותיכה . וירישתה . והיטיבכה . והירבכה . מאבותיכה 5
ומל . יהוה . אלוהיכה . את . לבבכה . ואת . לבב . זרעכה . לאהבה . את . יהוה . אלוהיכה . בכל . לבבכה . ובכל . נפשכה . למען . חייכה 6
ונתן . יהוה . אלוהיכה . את . כל . האלות . האלה . על . אויביכה . ועל . סונאיכה . אשר . רדפוכה 7
ואתה . תשוב . ושמעת . בקול . יהוה . ועסית . את . כל . מיצוֹתיו . אשר . אנוכי . מצוכה . היום 8
והותירכה . יהוה . אלוהיכה . בכול . מעסה . ידכה . ביפרי . ביטנכה . וביפרי . בהמתכה . וביפרי . אדמתכה . לטובה . כי . ישוב . יהוה . לסוס . עליכה . לטוב . כאשר . סס . על . אבותיכה 9
כי . תישמע . בקול . יהוה . אלוהיכה . לישמור . מיצוֹתיו . וחוקותיו . הכתובה . בספר . התורה . הזה . כי . תשוב . אל . יהוה . אלוהיכה . בכל . לבבכה . ובכל . נפשכה 10
כי . המיצוה . הזואת . אשר . אנוכי . מצוכה . היום . לוא . ניפלאת . היוא . מימכה . ולוא . רחוקה . היוא 11
לוא . בשמיים . היוא . לאמור . מי . יעלה . לנו . השמימה . וייקחה . לנו . וישמיענו . אותה . ונעסנה 12
ולוא . מעבר . לים . היוא . לאמור . מי . יעבר . לנו . אל . עבר . הים . וייקחה . לנו . וישמיענו . אותה . ונעסנה 13
כי . קרוב . אליכה . הדבר . מאוד . בפיכה . ובילבבכה . לעסותו 14
ראה . נתתי . לפניכה . היום . את . החיים . ואת . הטוב . ואת . המות . ואת . הרע 15
אשר . אנוכי . מצוכה . היום . לאהבה . את . יהוה . אלוהיכה . ללכת . בידרכיו . ולישמור . מיצוֹתיו . וחוקותיו . ומישפטיו . וחיית . ורבית . וברךכה . יהוה . אלוהיכה . בארץ . אשר . אתה . בא . שמה . לרישתה 16
ואים . יפנה . לבבכה . ולוא . תישמע . ונידחת . והישתחוית . לאלוהים . אחרים . ועבדתם 17
היגדתי . לכם . היום . כי . אבוד . תואבדון . לוא . תאריכון . ימים . על . האדמה . אשר . אתה . עובר . את . הירדן . לבוא . שמה . לרישתה 18
העידותי . בכם . היום . את . השמיים . ואת . הארץ . החיים . והמות . נתתי . לפניכה . הברכה . והקללה . ובחרת . בחיים . למען . תיחיה . אתה . וזרעכה 19
לאהבה . את . יהוה . אלוהיכה . לישמוע . בקולו . ולדבקה . בו . כי . הוא . חייכה . ואורך . ימיכה . לשבת . על . האדמה . אשר . נישבע . יהוה . לאבותיכה . לאברהם . לייצחק . וליעקוב . לתת . להם 20