AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Deuteronomy Chapter 31

דברים . פרק . 31


1&wai'yey'lekh mo'sheh wai'da'beyr et ha'de'va'rim ha'ey'leh el kol yis'ra'eyl 2&wai'yo'mer a'ley'hem ben mey'ah we'es'rim sha'nah a'no'khi hai'yom lo u'khal od la'tseyt we'la'vo wa'YHWH a'mar ey'lai lo ta'a'vor et hai'yar'deyn ha'zeh 3&YHWH e'lo'hey'kha hu o'veyr le'pha'ney'kha hu yash'mid et ha'go'yim ha'ey'leh mil'pha'ney'kha wi'rish'tam ye'ho'shu'a hu o'veyr le'pha'ney'kha ka'a'sheyr di'ber YHWH 4&we'a'sah YHWH la'hem ka'a'sheyr a'sah le'si'hhon ul'og mal'khey ha'e'mo'ri ul'ar'tsam a'sher hish'mid o'tam 5&un'ta'nam YHWH liph'ney'khem wa'a'si'tem la'hem ke'khol ha'mits'wah a'sher tsi'wi'ti et'khem 6&hhiz'qu we'im'tsu al tir'u we'al ta'ar'tsu mi'pe'ney'hem ki YHWH e'lo'hey'kha hu ha'ho'leykh i'makh lo yar'pe'kha we'lo ya'az've'ka 7&wai'yiq'ra mo'sheh li'ho'shu'a wai'yo'mer ey'law le'ey'ney khol yis'ra'eyl hha'zaq we'e'mats ki a'tah ta'vo et ha'am ha'zeh el ha'a'rets a'sher nish'ba YHWH la'a'vo'tam la'teyt la'hem we'a'tah tan'hhi'le'nah o'tam 8&wa'YHWH hu ha'ho'leykh le'pha'ney'kha hu yih'yeh i'makh lo yar'pe'kha we'lo ya'az've'ka lo ti'ra we'lo tey'hhat 9&wai'yikh'tov mo'sheh et ha'to'rah ha'zot wai'yit'nah el ha'ko'ha'nim be'ney ley'wi ha'nos'im et a'ron be'rit YHWH we'el kol ziq'ney yis'ra'eyl 10&wai'tsaw mo'sheh o'tam ley'mor mi'qeyts she'va sha'nim be'mo'eyd she'nat ha'she'mi'tah be'hhag ha'su'kot 11&be'vo khol yis'ra'eyl ley'ra'ot et pe'ney YHWH e'lo'hey'kha ba'ma'qom a'sher yiv'hhar tiq'ra et ha'to'rah ha'zot ne'ged kol yis'ra'eyl be'az'ney'hem 12&haq'heyl et ha'am ha'a'na'shim we'ha'na'shim we'ha'taph we'ger'kha a'sher bish'a'rey'kha le'ma'an yish'me'u ul'ma'an yil'me'du we'yar'u et YHWH e'lo'hey'khem we'sham'ru la'a'sot et kol div'rey ha'to'rah ha'zot 13&uv'ney'hem a'sher lo yad'u yish'me'u we'lam'du le'yir'ah et YHWH e'lo'hey'khem kol hai'ya'mim a'sher a'tem hhai'yim al ha'a'da'mah a'sher a'tem ov'rim et hai'yar'deyn sha'mah le'rish'tah 14&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh heyn qar'vu ya'mey'kha la'mut qe'ra et ye'ho'shu'a we'hit'yats'vu be'o'hel mo'eyd wa'a'tsa'we'nu wai'yey'lekh mo'sheh wi'ho'shu'a wai'yit'yats'vu be'o'hel mo'eyd 15&wai'yey'ra YHWH ba'o'hel be'a'mud a'nan wai'ya'a'mod a'mud he'a'nan al pe'tahh ha'o'hel 16&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh hin'kha sho'kheyv im a'vo'tey'kha we'qam ha'am ha'zeh we'za'nah a'hha'rey e'lo'hey ney'khar ha'a'rets a'sher hu va sha'mah be'qir'bo wa'a'za'va'ni we'hey'pheyr et be'ri'ti a'sher ka'ra'ti i'to 17&we'hha'rah a'pi vo vai'yom ha'hu wa'a'zav'tim we'his'tar'ti pha'nai mey'hem we'hai'yah le'e'khol um'tsa'u'hu ra'ot ra'bot we'tsa'rot we'a'mar ba'yom ha'hu ha'lo al ki eyn e'lo'hai be'qir'bi me'tsa'u'ni ha'ra'ot ha'ey'leh 18&we'a'no'khi has'teyr as'tir pa'nai ba'yom ha'hu al kol ha'ra'ah a'sher a'sah ki pha'nah el e'lo'him a'hhey'rim 19&we'a'tah kit'vu la'khem et ha'shi'rah ha'zot we'lam'dah et be'ney yis'ra'eyl si'mah be'phi'hem le'ma'an tih'yeh li ha'shi'rah ha'zot le'eyd biv'ney yis'ra'eyl 20&ki a'vi'e'nu el ha'a'da'mah a'sher nish'ba'ti la'a'vo'taw za'vat hha'lav ud'vash we'a'khal we'sa'va we'da'sheyn u'pha'nah el e'lo'him a'hhey'rim wa'a'va'dum we'ni'a'tsu'ni we'hey'pheyr et be'ri'ti 21&we'hai'yah ki tim'tse'na o'to ra'ot ra'bot we'tsa'rot we'an'tah ha'shi'rah ha'zot le'pha'naw le'eyd ki lo ti'sha'khahh mi'pi zar'o ki ya'da'ti et yits'ro a'sher hu o'seh hai'yom be'te'rem a'vi'e'nu el ha'a'rets a'sher nish'ba'ti 22&wai'yikh'tov mo'sheh et ha'shi'rah ha'zot ba'yom ha'hu wa'ye'lam'dah et be'ney yis'ra'eyl 23&wai'tsaw et ye'ho'shu'a bin nun wai'yo'mer hha'zaq we'e'mats ki a'tah ta'vi et be'ney yis'ra'eyl el ha'a'rets a'sher nish'ba'ti la'hem we'a'no'khi eh'yeh i'makh 24&wai'hi ke'kha'lot mo'sheh likh'tov et div'rey ha'to'rah ha'zot al sey'pher ad tu'mam 25&wai'tsaw mo'sheh et hal'wi'yim nos'ey a'ron be'rit YHWH ley'mor 26&la'qo'ahh eyt sey'pher ha'to'rah ha'zeh we'sam'tem o'to mi'tsad a'ron be'rit YHWH e'lo'hey'khem we'hai'yah sham be'kha le'eyd 27&ki a'no'khi ya'da'ti et me're'ye'kha we'et ar'pe'kha ha'qa'sheh heyn be'o'de'ni hhai i'ma'khem hai'yom mam'rim he'yi'tem im YHWH we'aph ki a'hha'rey mo'ti 28&haq'hi'lu ey'lai et kol ziq'ney shiv'tey'khem we'shot'rey'khem wa'a'da'be'rah ve'az'ney'hem eyt ha'de'va'rim ha'ey'leh we'a'i'dah bam et ha'sha'ma'yim we'et ha'a'rets 29&ki ya'da'ti a'hha'rey mo'ti ki hash'hheyt tash'hhi'tun we'sar'tem min ha'de'rekh a'sher tsi'wi'ti et'khem we'qa'rat et'khem ha'ra'ah be'a'hha'rit hai'ya'mim ki ta'a'su et ha'ra be'ey'ney YHWH le'hakh'i'so be'ma'a'seyh ye'dey'khem 30&wai'da'beyr mo'sheh be'az'ney kol qe'hal yis'ra'eyl et div'rey ha'shi'rah ha'zot ad tu'mam

וילך . מושה . וידבר . את . הדברים . האלה . אל . כל . יסראל 1
ויואמר . אלהם . בן . מאה . ועסרים . שנה . אנוכי . היום . לוא . אוכל . עוד . לצאת . ולבוא . ויהוה . אמר . אלי . לוא . תעבור . את . הירדן . הזה 2
יהוה . אלוהיכה . הוא . עובר . לפניכה . הוא . ישמיד . את . הגויים . האלה . מילפניכה . וירישתם . יהושוע . הוא . עובר . לפניכה . כאשר . דיבר . יהוה 3
ועסה . יהוה . להם . כאשר . עסה . לסיחון . ולעוג . מלכי . האמורי . ולארצם . אשר . הישמיד . אותם 4
ונתנם . יהוה . ליפניכם . ועסיתם . להם . ככל . המיצוה . אשר . ציויתי . אתכם 5
חיזקו . ואימצו . אל . תיראו . ואל . תערצו . מיפניהם . כי . יהוה . אלוהיכה . הוא . ההולך . עימך . לוא . ירפכה . ולוא . יעזבכה 6
ויקרא . מושה . ליהושוע . ויואמר . אליו . לעיני . כל . יסראל . חזק . ואמץ . כי . אתה . תבוא . את . העם . הזה . אל . הארץ . אשר . נישבע . יהוה . לאבותם . לתת . להם . ואתה . תנחילנה . אותם 7
ויהוה . הוא . ההולך . לפניכה . הוא . יהיה . עימך . לוא . ירפכה . ולוא . יעזבכה . לוא . תירא . ולוא . תחת 8
ויכתוב . מושה . את . התורה . הזואת . ויתנה . אל . הכוהנים . בני . לוי . הנוסאים . את . ארון . ברית . יהוה . ואל . כל . זיקני . יסראל 9
ויצו . מושה . אותם . לאמור . מיקץ . שבע . שנים . במועד . שנת . השמיטה . בחג . הסוכות 10
בבוא . כל . יסראל . לראות . את . פני . יהוה . אלוהיכה . במקום . אשר . יבחר . תיקרא . את . התורה . הזואת . נגד . כל . יסראל . באזניהם 11
הקהל . את . העם . האנשים . והנשים . והטף . וגרכה . אשר . בישעריכה . למען . ישמעו . ולמען . ילמדו . ויראו . את . יהוה . אלוהיכם . ושמרו . לעסות . את . כל . דיברי . התורה . הזואת 12
ובניהם . אשר . לוא . ידעו . ישמעו . ולמדו . לייראה . את . יהוה . אלוהיכם . כל . הימים . אשר . אתם . חיים . על . האדמה . אשר . אתם . עוברים . את . הירדן . שמה . לרישתה 13
ויואמר . יהוה . אל . מושה . הן . קרבו . ימיכה . למות . קרא . את . יהושוע . והיתיצבו . באוהל . מועד . ואצונו . וילך . מושה . ויהושוע . ויתיצבו . באוהל . מועד 14
וירא . יהוה . באוהל . בעמוד . עןן . ויעמוד . עמוד . העןן . על . פתח . האוהל 15
ויואמר . יהוה . אל . מושה . הינכה . שוכב . עים . אבותיכה . וקם . העם . הזה . וזנה . אחרי . אלוהי . נכר . הארץ . אשר . הוא . בא . שמה . בקירבו . ועזבני . והפר . את . בריתי . אשר . כרתי . איתו 16
וחרה . אפי . בו . ביום . ההוא . ועזבתים . והיסתרתי . פני . מהם . והיה . לאכול . ומצאוהו . רעות . רבות . וצרות . ואמר . ביום . ההוא . הלוא . על . כי . אין . אלוהי . בקירבי . מצאוני . הרעות . האלה 17
ואנוכי . הסתר . אסתיר . פני . ביום . ההוא . על . כל . הרעה . אשר . עסה . כי . פנה . אל . אלוהים . אחרים 18
ועתה . כיתבו . לכם . את . השירה . הזואת . ולמדה . את . בני . יסראל . סימה . בפיהם . למען . תיהיה . לי . השירה . הזואת . לעד . ביבני . יסראל 19
כי . אביאנו . אל . האדמה . אשר . נישבעתי . לאבותיו . זבת . חלב . ודבש . ואכל . וסבע . ודשן . ופנה . אל . אלוהים . אחרים . ועבדום . וניאצוני . והפר . את . בריתי 20
והיה . כי . תימצאן . אותו . רעות . רבות . וצרות . וענתה . השירה . הזואת . לפניו . לעד . כי . לוא . תישכח . מיפי . זרעו . כי . ידעתי . את . יצרו . אשר . הוא . עוסה . היום . בטרם . אביאנו . אל . הארץ . אשר . נישבעתי 21
ויכתוב . מושה . את . השירה . הזואת . ביום . ההוא . וילמדה . את . בני . יסראל 22
ויצו . את . יהושוע . בין . נון . ויואמר . חזק . ואמץ . כי . אתה . תביא . את . בני . יסראל . אל . הארץ . אשר . נישבעתי . להם . ואנוכי . אהיה . עימך 23
ויהי . ככלות . מושה . ליכתוב . את . דיברי . התורה . הזואת . על . ספר . עד . תוםם 24
ויצו . מושה . את . הלוים . נוסאי . ארון . ברית . יהוה . לאמור 25
לקוח . את . ספר . התורה . הזה . וסמתם . אותו . מיצד . ארון . ברית . יהוה . אלוהיכם . והיה . שם . בכה . לעד 26
כי . אנוכי . ידעתי . את . מריכה . ואת . ערפכה . הקשה . הן . בעודני . חי . עיםכם . היום . ממרים . הייתם . עים . יהוה . ואף . כי . אחרי . מותי 27
הקהילו . אלי . את . כל . זיקני . שיבטיכם . ושוטריכם . ואדברה . באזניהם . את . הדברים . האלה . ואעידה . בם . את . השמיים . ואת . הארץ 28
כי . ידעתי . אחרי . מותי . כי . השחת . תשחיתון . וסרתם . מין . הדרך . אשר . ציויתי . אתכם . וקראת . אתכם . הרעה . באחרית . הימים . כי . תעסו . את . הרע . בעיני . יהוה . להכעיסו . במעסה . ידיכם 29
וידבר . מושה . באזני . כל . קהל . יסראל . את . דיברי . השירה . הזואת . עד . תוםם 30