AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Exodus Chapter 2

שמות . פרק . 2


1&wai'yey'lekh ish mi'beyt ley'wi wai'yi'qahh et bat ley'wi 2&wa'ta'har ha'i'shah wa'tey'led beyn wa'tey're o'to ki tov hu wa'tits'pe'ney'hu she'lo'shah ye'ra'hhim 3&we'lo yakh'lah od hats'phi'no wa'ti'qahh lo tey'vat go'me wa'tahh'me'rah va'hhey'mar u'va'za'phet wa'ta'sem bah et ha'ye'led wa'ta'sem ba'suph al se'phat hai'or 4&wa'tey'ta'tsav a'hho'to mey'ra'hhoq le'dey'ah mah yey'a'seh lo 5&wa'tey'red bat par'oh lir'hhots al hai'or we'na'a'ro'tey'ah hol'khot al yad hai'or wa'tey're et ha'tey'vah be'tokh ha'suph wa'tish'lahh et a'ma'tah wa'ti'qa'hhe'ha 6&wa'tiph'tahh wa'tir'ey'hu et ha'ye'led we'hin'neyh na'ar bo'kheh wa'tahh'mol a'law wa'to'mer mi'yal'dey ha'iv'rim zeh 7&wa'to'mer a'hho'to el bat par'oh ha'ey'leykh we'qa'ra'ti lakh i'shah mey'ne'qet min ha'iv'ri'yot we'tey'niq lakh et hai'ya'led 8&wa'to'mer lah bat par'oh ley'khi wa'tey'lekh ha'al'mah wa'tiq'ra et eym hai'ya'led 9&wa'to'mer lah bat par'oh hey'li'khi et ha'ye'led ha'zeh we'hey'ni'qi'hu li wa'ani e'teyn et se'kha'reykh wa'ti'qahh ha'i'shah ha'ye'led wa'te'ni'qey'hu 10&wai'yig'dal ha'ye'led wat'vi'ey'hu le'vat par'oh wai'hi lah le'veyn wa'tiq'ra she'mo mo'sheh wa'to'mer ki min ha'ma'yim me'shi'ti'hu 11&wai'hi bai'ya'mim ha'heym wai'yig'dal mo'sheh wai'yey'tsey el e'hhaw wai'yar be'siv'lo'tam wai'yar ish mits'ri ma'keh ish iv'ri mey'e'hhaw 12&wai'yi'phen koh wa'khoh wai'yar ki eyn ish wai'yakh et ha'mits'ri wai'yit'me'ney'hu ba'hhol 13&wai'yey'tsey ba'yom ha'shey'ni we'hin'neyh she'ney a'na'shim iv'rim ni'tsim wai'yo'mer la'ra'sha la'mah ta'keh rey'e'kha 14&wai'yo'mer mi sam'kha le'ish sar we'sho'pheyt a'ley'nu hal'har'gey'ni a'tah o'meyr ka'a'sheyr ha'rag'ta et ha'mits'ri wai'yi'ra mo'sheh wai'yo'mar a'kheyn no'da ha'da'var 15&wai'yish'ma par'oh et ha'da'var ha'zeh wai'va'qeysh la'ha'rog et mo'sheh wai'yiv'rahh mo'sheh mip'ney phar'oh wai'yey'shev be'e'rets mid'yan wai'yey'shev al ha'be'eyr 16&ul'kho'heyn mid'yan she'va ba'not wa'ta'vo'nah wa'tid'le'nah wat'ma'le'nah et har'ha'tim le'hash'qot tson a'vi'hen 17&wai'ya'vo'u ha'ro'im wai'gar'shum wai'ya'qam mo'sheh wai'yo'shi'an wai'ya'sheq et tso'nam 18&wa'ta'vo'nah el re'u'eyl a'vi'hen wai'yo'mer ma'du'a mi'har'ten bo hai'yom 19&wa'to'mar'na ish mits'ri hi'tsi'la'nu mi'yad ha'ro'im we'gam da'loh da'lah la'nu wai'ya'sheq et ha'tson 20&wai'yo'mer el be'no'taw we'ai'o la'mah zeh a'zav'ten et ha'ish qir'en lo we'yo'khal la'hhem 21&wai'yo'el mo'sheh la'she'vet et ha'ish wai'yi'teyn et tsi'po'rah vi'to le'mo'sheh 22&wa'tey'led beyn wai'yiq'ra et she'mo ger'shom ki a'mar geyr hai'yi'ti be'e'rets nakh'ri'yah 23&wai'hi vai'ya'mim ha'ra'bim ha'heym wai'ya'mat me'lekh mits'ra'yim wai'yey'an'hhu ve'ney yis'ra'eyl min ha'a'vo'dah wai'yiz'a'qu wa'ta'al shaw'a'tam el ha'e'lo'him min ha'a'vo'dah 24&wai'yish'ma e'lo'him et na'a'qa'tam wai'yiz'kor e'lo'him et be'ri'to et av'ra'ham et yits'hhaq we'et ya'a'qov 25&wai'yar e'lo'him et be'ney yis'ra'eyl wai'yey'da e'lo'him

וילך . איש . מיבית . לוי . ויקח . את . בת . לוי 1
ותהר . האישה . ותלד . בן . ותרא . אותו . כי . טוב . הוא . ותיצפנהו . שלושה . ירחים 2
ולוא . יכלה . עוד . הצפינו . ותיקח . לו . תבת . גומא . ותחמרה . בחמר . ובזפת . ותסם . בה . את . הילד . ותסם . בסוף . על . ספת . היאור 3
ותתצב . אחותו . מרחוק . לדעה . מה . יעסה . לו 4
ותרד . בת . פרעוה . לירחוץ . על . היאור . ונערותיה . הולכות . על . יד . היאור . ותרא . את . התבה . בתוך . הסוף . ותישלח . את . אמתה . ותיקחה 5
ותיפתח . ותיראהו . את . הילד . והינה . נער . בוכה . ותחמול . עליו . ותואמר . מילדי . העיברים . זה 6
ותואמר . אחותו . אל . בת . פרעוה . האלך . וקראתי . לך . אישה . מינקת . מין . העיבריות . ותיניק . לך . את . הילד 7
ותואמר . לה . בת . פרעוה . לכי . ותלך . העלמה . ותיקרא . את . אם . הילד 8
ותואמר . לה . בת . פרעוה . היליכי . את . הילד . הזה . והיניקיהו . לי . ואני . אתן . את . סכרך . ותיקח . האישה . הילד . ותניקהו 9
וייגדל . הילד . ותביאהו . לבת . פרעוה . ויהי . לה . לבן . ותיקרא . שמו . מושה . ותואמר . כי . מין . המיים . משיתיהו 10
ויהי . בימים . ההם . ויגדל . מושה . ויצא . אל . אחיו . וירא . בסיבלותם . וירא . איש . מיצרי . מכה . איש . עיברי . מאחיו 11
ויפן . כוה . וכוה . וירא . כי . אין . איש . ויך . את . המיצרי . ויטמנהו . בחול 12
ויצא . ביום . השני . והינה . שני . אנשים . עיברים . ניצים . ויואמר . לרשע . למה . תכה . רעכה 13
ויואמר . מי . סמכה . לאיש . סר . ושופט . עלינו . הלהרגני . אתה . אומר . כאשר . הרגת . את . המיצרי . ויירא . מושה . ויואמר . אכן . נודע . הדבר 14
וישמע . פרעוה . את . הדבר . הזה . ויבקש . להרוג . את . מושה . ויברח . מושה . מיפני . פרעוה . וישב . בארץ . מידין . וישב . על . הבאר 15
ולכוהן . מידין . שבע . בנות . ותבואנה . ותידלנה . ותמלאנה . את . הרהטים . להשקות . צואן . אביהן 16
ויבואו . הרועים . ויגרשום . ויקם . מושה . ויושיען . וישק . את . צואנם 17
ותבואנה . אל . רעואל . אביהן . ויואמר . מדוע . מיהרתן . בוא . היום 18
ותואמרן . איש . מיצרי . היצילנו . מיד . הרועימ . וגם . דלוה . דלה . לנו . וישק . את . הצואן 19
ויואמר . אל . בנותיו . ואיו . למה . זה . עזבתן . את . האיש . קיראן . לו . ויואכל . לחם 20
ויואל . מושה . לשבת . את . האיש . ויתן . את . ציפורה . ביתו . למושה 21
ותלד . בן . ויקרא . את . שמו . גרשום . כי . אמר . גר . הייתי . בארץ . נכריה 22
ויהי . בימים . הרבים . ההם . וימת . מלך . מיצריים . ויאנחו . בני . יסראל . מין . העבודה . ויזעקו . ותעל . שועתם . אל . האלוהים . מין . העבודה 23
וישמע . אלוהים . את . נאקתם . ויזכור . אלוהים . את . בריתו . את . אברהם . את . יצחק . ואת . יעקוב 24
וירא . אלוהים . את . בני . יסראל . וידע . אלוהים 25