AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Exodus Chapter 3

שמות . פרק . 3


1&u'mo'sheh hai'yah ro'eh et tson yit'ro hhot'no ko'heyn mid'yan wai'yon'hag et ha'tson a'hhar ha'mid'bar wai'ya'vo el har ha'e'lo'him hhor'vah 2&wai'yey'ra mal'akh YHWH ey'law be'la'bat eysh mi'tokh has'neh wai'yar we'hin'neyh has'neh bo'eyr ba'eysh we'has'neh ey'ne'nu u'kal 3&wai'yo'mer mo'sheh a'su'rah na we'er'eh et ha'mar'eh ha'ga'dol ha'zeh ma'du'a lo yiv'ar has'neh 4&wai'yar YHWH ki sar lir'ot wai'yiq'ra ey'law e'lo'him mi'tokh has'neh wai'yo'mer mo'sheh mo'sheh wai'yo'mer hin'ney'ni 5&wai'yo'mer al tiq'rav ha'lom shal ne'a'ley'kha mey'al rag'ley'kha ki ha'ma'qom a'sher a'tah o'meyd a'law ad'mat qo'desh hu 6&wai'yo'mer a'no'khi e'lo'hey a'vi'kha e'lo'hey av'ra'ham e'lo'hey yits'hhaq wey'lo'hey ya'a'qov wai'yas'teyr mo'sheh pa'naw ki ya'rey mey'ha'bit el ha'e'lo'him 7&wai'yo'mer YHWH ra'oh ra'i'ti et a'ni a'mi a'sher be'mits'ra'yim we'et tsa'a'qa'tam sha'ma'ti mip'ney nog'saw ki ya'da'ti et makh'o'vaw 8&wa'ey'reyd le'ha'tsi'lo mi'yad mits'ra'yim ul'ha'a'lo'to min ha'a'rets ha'hi el e'rets to'vah ur'hha'vah el e'rets za'vat hha'lav ud'vash el me'qom ha'ke'na'a'ni we'ha'hhi'ti we'ha'e'mo'ri we'ha'pe'ri'zi we'ha'hhi'wi we'hai'vu'si 9&we'a'tah hin'neyh tsa'a'qat be'ney yis'ra'eyl ba'ah ey'lai we'gam ra'i'ti et ha'la'hhats a'sher mits'ra'yim lo'hha'tsim o'tam 10&we'a'tah le'khah we'esh'la'hha'kha el par'oh we'ho'tsey et a'mi ve'ney yis'ra'eyl mi'mits'ra'yim 11&wai'yo'mer mo'sheh el ha'e'lo'him mi a'no'khi ki ey'leykh el par'oh we'khi o'tsi et be'ney yis'ra'eyl mi'mits'ra'yim 12&wai'yo'mer ki eh'yeh i'makh we'zeh le'kha ha'ot ki a'no'khi she'lahh'ti'kha be'ho'tsi'a'kha et ha'am mi'mits'ra'yim ta'av'dun et ha'e'lo'him al ha'har ha'zeh 13&wai'yo'mer mo'sheh el ha'e'lo'him hin'neyh a'no'khi va el be'ney yis'ra'eyl we'a'mar'ti la'hem e'lo'hey a'vo'tey'khem she'la'hha'ni a'ley'khem we'am'ru li mah she'mo mah o'mar a'ley'hem 14&wai'yo'mer e'lo'him el mo'sheh eh'yeh a'sher eh'yeh wai'yo'mer koh to'mar liv'ney yis'ra'eyl eh'yeh she'la'hha'ni a'ley'khem 15&wai'yo'mer od e'lo'him el mo'sheh koh to'mar el be'ney yis'ra'eyl YHWH e'lo'hey a'vo'tey'khem e'lo'hey av'ra'ham e'lo'hey yits'hhaq wey'lo'hey ya'a'qov she'la'hha'ni a'ley'khem zeh she'mi le'o'lam we'zeh zikh'ri le'dor dor 16&leykh we'a'saph'ta et ziq'ney yis'ra'eyl we'a'mar'ta a'ley'hem YHWH e'lo'hey a'vo'tey'khem nir'ah ey'lai e'lo'hey av'ra'ham yits'hhaq we'ya'a'qov ley'mor pa'qod pa'qad'ti et'khem we'et he'a'su'i la'khem be'mits'ra'yim 17&wa'o'mar a'a'leh et'khem mey'a'ni mits'ra'yim el e'rets ha'ke'na'a'ni we'ha'hhi'ti we'ha'e'mo'ri we'ha'pe'ri'zi we'ha'hhi'wi we'hai'vu'si el e'rets za'vat hha'lav ud'vash 18&we'sham'u le'qo'le'kha u'va'ta a'tah we'ziq'ney yis'ra'eyl el me'lekh mits'ra'yim wa'a'mar'tem ey'law YHWH e'lo'hey ha'iv'ri'yim niq'rah a'ley'nu we'a'tah neyl'khah na de'rekh she'lo'shet ya'mim ba'mid'bar we'niz'be'hhah la'YHWH e'lo'hey'nu 19&wa'ani ya'da'ti ki lo yi'teyn et'khem me'lekh mits'ra'yim la'ha'lokh we'lo be'yad hha'za'qah 20&we'sha'lahh'ti et ya'di we'hi'key'ti et mits'ra'yim be'khol niph'le'o'tai a'sher e'e'seh be'qir'bo we'a'hha'rey kheyn ye'sha'lahh et'khem 21&we'na'ta'ti et hheyn ha'am ha'zeh be'ey'ney mits'ra'yim we'hai'yah ki tey'ley'khun lo teyl'khu rey'qam 22&we'sha'a'lah i'shah mish'khe'ne'tah u'mi'ga'rat bey'tah ke'ley khe'seph ukh'ley za'hav us'ma'lot we'sam'tem al be'ney'khem we'al be'no'tey'khem we'ni'tsal'tem et mits'ra'yim

ומושה . היה . רועה . את . צואן . יתרו . חותנו . כוהן . מידין . וינהג . את . הצואן . אחר . המידבר . ויבוא . אל . הר . האלוהים . חורבה 1
וירא . מלאך . יהוה . אליו . בלבת . אש . מיתוך . הסנה . וירא . והינה . הסנה . בוער . באש . והסנה . איננו . אוכל 2
ויואמר . מושה . אסורה . נא . ואראה . את . המראה . הגדול . הזה . מדוע . לוא . יבער . הסנה 3
וירא . יהוה . כי . סר . ליראות . ויקרא . אליו . אלוהים . מיתוך . הסנה . ויואמר . מושה . מושה . ויואמר . הינני 4
ויואמר . אל . תיקרב . הלום . של . נעליכה . מעל . רגליכה . כי . המקום . אשר . אתה . עומד . עליו . אדמת . קודש . הוא 5
ויואמר . אנוכי . אלוהי . אביכה . אלוהי . אברהם . אלוהי . יצחק . ואלוהי . יעקוב . ויסתר . מושה . פניו . כי . ירא . מהביט . אל . האלוהים 6
ויואמר . יהוה . ראוה . ראיתי . את . עני . עמי . אשר . במיצריים . ואת . צעקתם . שמעתי . מיפני . נוגסיו . כי . ידעתי . את . מכאוביו 7
וארד . להצילו . מיד . מיצריים . ולהעלותו . מין . הארץ . ההיוא . אל . ארץ . טובה . ורחבה . אל . ארץ . זבת . חלב . ודבש . אל . מקום . הכנעני . והחיתי . והאמורי . והפריזי . והחיוי . והיבוסי 8
ועתה . הינה . צעקת . בני . יסראל . באה . אלי . וגם . ראיתי . את . הלחץ . אשר . מיצריים . לוחצים . אותם 9
ועתה . לכה . ואשלחכה . אל . פרעוה . והוצא . את . עמי . בני . יסראל . מימיצריים 10
ויואמר . מושה . אל . האלוהים . מי . אנוכי . כי . אלך . אל . פרעוה . וכי . אוציא . את . בני . יסראל . מימיצריים 11
ויואמר . כי . אהיה . עימך . וזה . לכה . האות . כי . אנוכי . שלחתיכה . בהוציאכה . את . העם . מימיצריים . תעבדון . את . האלוהים . על . ההר . הזה 12
ויואמר . מושה . אל . האלוהים . הינה . אנוכי . בא . אל . בני . יסראל . ואמרתי . להם . אלוהי . אבותיכם . שלחני . אליכם . ואמרו . לי . מה . שמו . מה . אומר . אלהם 13
ויואמר . אלוהים . אל . מושה . אהיה . אשר . אהיה . ויואמר . כוה . תואמר . ליבני . יסראל . אהיה . שלחני . אליכם 14
ויואמר . עוד . אלוהים . אל . מושה . כוה . תואמר . אל . בני . יסראל . יהוה . אלוהי . אבותיכם . אלוהי . אברהם . אלוהי . יצחק . ואלוהי . יעקוב . שלחני . אליכם . זה . שמי . לעולם . וזה . זיכרי . לדור . דור 15
לך . ואספת . את . זיקני . יסראל . ואמרת . אלהם . יהוה . אלוהי . אבותיכם . ניראה . אלי . אלוהי . אברהם . יצחק . ויעקוב . לאמור . פקוד . פקדתי . אתכם . ואת . העסוי . לכם . במיצריים 16
ואומר . אעלה . אתכם . מעני . מיצריים . אל . ארץ . הכנעני . והחיתי . והאמורי . והפריזי . והחיוי . והיבוסי . אל . ארץ . זבת . חלב . ודבש 17
ושמעו . לקולכה . ובאת . אתה . וזיקני . יסראל . אל . מלך . מיצריים . ואמרתם . אליו . יהוה . אלוהי . העיבריים . ניקרה . עלינו . ועתה . נלכה . נא . דרך . שלושת . ימים . במידבר . וניזבחה . ליהוה . אלוהינו 18
ואני . ידעתי . כי . לוא . יתן . אתכם . מלך . מיצריים . להלוך . ולוא . ביד . חזקה 19
ושלחתי . את . ידי . והיכיתי . את . מיצריים . בכול . ניפלאותי . אשר . אעסה . בקירבו . ואחרי . כן . ישלח . אתכם 20
ונתתי . את . חן . העם . הזה . בעיני . מיצריים . והיה . כי . תלכון . לוא . תלכו . ריקם 21
ושאלה . אישה . מישכנתה . ומיגרת . ביתה . כלי . כסף . וכלי . זהב . וסמלות . וסמתם . על . בניכם . ועל . בנותיכם . וניצלתם . את . מיצריים 22