AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Exodus Chapter 7

שמות . פרק . 7


1&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh re'eyh ne'ta'ti'kha e'lo'him le'phar'oh we'a'ha'ron a'hhi'kha yih'yeh ne'vi'e'kha 2&a'tah te'da'beyr eyt kol a'sher a'tsa'we'ka we'a'ha'ron a'hhi'kha ye'da'beyr el par'oh we'shi'lahh et be'ney yis'ra'eyl mey'ar'tso 3&wa'ani aq'sheh et leyv par'oh we'hir'bey'ti et o'to'tai we'et moph'tai be'e'rets mits'ra'yim 4&we'lo yish'ma a'ley'khem par'oh we'na'ta'ti et ya'di be'mits'ra'yim we'ho'tsey'ti et tsiv'o'tai et a'mi ve'ney yis'ra'eyl mey'e'rets mits'ra'yim bish'pha'tim ge'do'lim 5&we'yad'u mits'ra'yim ki a'ni YHWH bin'to'ti et ya'di al mits'ra'yim we'ho'tsey'ti et be'ney yis'ra'eyl mit'o'kham 6&wai'ya'as mo'sheh we'a'ha'ron ka'a'sheyr tsi'wah YHWH o'tam keyn a'su 7&u'mo'sheh ben she'mo'nim sha'nah we'a'ha'ron ben sha'losh u'she'mo'nim sha'nah be'da'be'ram el par'oh 8&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh we'el a'ha'ron ley'mor 9&ki ye'da'beyr a'ley'khem par'oh ley'mor te'nu la'khem mo'pheyt we'a'mar'ta el a'ha'ron qahh et mat'kha we'hash'leykh liph'ney phar'oh ye'hi le'ta'nin 10&wai'ya'vo mo'sheh we'a'ha'ron el par'oh wai'ya'a'su kheyn ka'a'sheyr tsi'wah YHWH wai'yash'leykh a'ha'ron et ma'tey'hu liph'ney phar'oh we'liph'ney a'va'daw wai'hi le'ta'nin 11&wai'yiq'ra gam par'oh la'hha'kha'mim we'lam'khash'phim wai'ya'a'su gam heym hhar'tu'mey mits'ra'yim be'la'ha'tey'hem keyn 12&wai'yash'li'khu ish ma'tey'hu wai'yih'yu le'ta'ni'nim wai'yiv'la ma'teyh a'ha'ron et ma'to'tam 13&wa'ye'hhe'zaq leyv par'oh we'lo sha'ma a'ley'hem ka'a'sheyr di'ber YHWH 14&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh ka'veyd leyv par'oh mey'eyn le'sha'lahh ha'am 15&leykh el par'oh ba'bo'qer hin'neyh yo'tsey ha'mai'mah we'ni'tsav'ta liq'ra'to al se'phat hai'or we'ha'ma'teh a'sher neh'pakh le'na'hhash ti'qahh be'ya'de'kha 16&we'a'mar'ta ey'law YHWH e'lo'hey ha'iv'rim she'la'hha'ni ey'ley'kha ley'mor sha'lahh et a'mi we'ya'av'du'ni ba'mid'bar we'hin'neyh lo sha'ma'ta ad koh 17&koh a'mar YHWH be'zot tey'da ki a'ni YHWH hin'neyh a'no'khi ma'keh ba'ma'teh a'sher be'ya'di al ha'ma'yim a'sher bai'or we'ne'heph'khu le'dam 18&we'ha'da'gah a'sher bai'or ta'mut u'va'ash hai'or we'nil'u mits'ra'yim lish'tot ma'yim min hai'or 19&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh e'mor el a'ha'ron qahh mat'kha un'teyh yad'kha al mey'mey mits'ra'yim al na'ha'ro'tam al ye'o'rey'hem we'al ag'mey'hem we'al kol miq'weh mey'mey'hem we'yih'yu dam we'hai'yah dam be'khol e'rets mits'ra'yim u'va'ey'tsim u'va'a'va'nim 20&wai'ya'a'su kheyn mo'sheh we'a'ha'ron ka'a'sheyr tsi'wah YHWH wai'ya'rem ba'ma'teh wai'yakh et ha'ma'yim a'sher bai'or le'ey'ney phar'oh ul'ey'ney a'va'daw wai'ye'haph'khu kol ha'ma'yim a'sher bai'or le'dam 21&we'ha'da'gah a'sher bai'or mey'tah wai'yiv'ash hai'or we'lo yakh'lu mits'ra'yim lish'tot ma'yim min hai'or wai'hi ha'dam be'khol e'rets mits'ra'yim 22&wai'ya'a'su kheyn hhar'tu'mey mits'ra'yim be'la'tey'hem wa'ye'hhe'zaq leyv par'oh we'lo sha'ma a'ley'hem ka'a'sheyr di'ber YHWH 23&wai'yi'phen par'oh wai'ya'vo el bey'to we'lo shat li'bo gam la'zot 24&wai'yahh'pe'ru khol mits'ra'yim se'vi'vot hai'or ma'yim lish'tot ki lo yakh'lu lish'tot mi'mey'mey hai'or 25&wai'yi'ma'ley shiv'at ya'mim a'hha'rey ha'kot YHWH et hai'or 26&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh bo el par'oh we'a'mar'ta ey'law koh a'mar YHWH sha'lahh et a'mi we'ya'av'du'ni 27&we'im ma'eyn a'tah le'sha'ley'ahh hin'neyh a'no'khi no'geyph et kol ge'vul'kha bats'phar'de'im 28&we'sha'rats hai'or tse'phar'de'im we'a'lu u'va'u be'vey'te'kha u'va'hha'dar mish'kav'kha we'al mi'ta'te'kha uv'veyt a'va'dey'kha uv'a'me'kha uv'ta'nu'rey'kha uv'mish'a'ro'tey'kha 29&uv'khah uv'am'kha uv'khol a'va'dey'kha ya'a'lu ha'tse'phar'de'im

ויואמר . יהוה . אל . מושה . ראה . נתתיכה . אלוהים . לפרעוה . ואהרון . אחיכה . יהיה . נביאכה 1
אתה . תדבר . את . כל . אשר . אצוכה . ואהרון . אחיכה . ידבר . אל . פרעוה . ושילח . את . בני . יסראל . מארצו 2
ואני . אקשה . את . לב . פרעוה . והירביתי . את . אותותי . ואת . מופתי . בארץ . מיצריים 3
ולוא . ישמע . אלכם . פרעוה . ונתתי . את . ידי . במיצריים . והוצאתי . את . ציבאותי . את . עמי . בני . יסראל . מארץ . מיצריים . בישפטים . גדולים 4
וידעו . מיצריים . כי . אני . יהוה . בינטותי . את . ידי . על . מיצריים . והוצאתי . את . בני . יסראל . מיתוכם 5
ויעס . מושה . ואהרון . כאשר . ציוה . יהוה . אותם . כן . עסו 6
ומושה . בן . שמונים . שנה . ואהרון . בן . שלוש . ושמונים . שנה . בדברם . אל . פרעוה 7
ויואמר . יהוה . אל . מושה . ואל . אהרון . לאמור 8
כי . ידבר . אלכם . פרעוה . לאמור . תנו . לכם . מופת . ואמרת . אל . אהרון . קח . את . מטכה . והשלך . ליפני . פרעוה . יהי . לתנין 9
ויבוא . מושה . ואהרון . אל . פרעוה . ויעסו . כן . כאשר . ציוה . יהוה . וישלך . אהרון . את . מטהו . ליפני . פרעוה . וליפני . עבדיו . ויהי . לתנין 10
ויקרא . גם . פרעוה . לחכמים . ולמכשפים . ויעסו . גם . הם . חרטומי . מיצריים . בלהטיהם . כן 11
וישליכו . איש . מטהו . ויהיו . לתנינים . ויבלע . מטה . אהרון . את . מטותם 12
ויחזק . לב . פרעוה . ולוא . שמע . אלהם . כאשר . דיבר . יהוה 13
ויואמר . יהוה . אל . מושה . כבד . לב . פרעוה . מאן . לשלח . העם 14
לך . אל . פרעוה . בבוקר . הינה . יוצא . המימה . וניצבת . ליקראתו . על . ספת . היאור . והמטה . אשר . נהפך . לנחש . תיקח . בידכה 15
ואמרת . אליו . יהוה . אלוהי . העיברים . שלחני . אליכה . לאמור . שלח . את . עמי . ויעבדוני . במידבר . והינה . לוא . שמעת . עד . כוה 16
כוה . אמר . יהוה . בזואת . תדע . כי . אני . יהוה . הינה . אנוכי . מכה . במטה . אשר . בידי . על . המיים . אשר . ביאור . ונהפכו . לדם 17
והדגה . אשר . ביאור . תמות . ובאש . היאור . ונילאו . מיצריים . לישתות . מיים . מין . היאור 18
ויואמר . יהוה . אל . מושה . אמור . אל . אהרון . קח . מטכה . ונטה . ידכה . על . מימי . מיצריים . על . נהרותם . על . יאוריהם . ועל . אגמיהם . ועל . כל . מיקוה . מימיהם . וייהיו . דם . והיה . דם . בכל . ארץ . מיצריים . ובעצים . ובאבנים 19
ויעסו . כן . מושה . ואהרון . כאשר . ציוה . יהוה . וירם . במטה . ויך . את . המיים . אשר . ביאור . לעיני . פרעוה . ולעיני . עבדיו . ויהפכו . כל . המיים . אשר . ביאור . לדם 20
והדגה . אשר . ביאור . מתה . ויבאש . היאור . ולוא . יכלו . מיצריים . לישתות . מיים . מין . היאור . ויהי . הדם . בכל . ארץ . מיצריים 21
ויעסו . כן . חרטומי . מיצריים . בלטיהם . ויחזק . לב . פרעוה . ולוא . שמע . אלהם . כאשר . דיבר . יהוה 22
ויפן . פרעוה . ויבוא . אל . ביתו . ולוא . שת . ליבו . גם . לזואת 23
ויחפרו . כל . מיצריים . סביבות . היאור . מיים . לישתות . כי . לוא . יכלו . לישתות . מימימי . היאור 24
וימלא . שיבעת . ימים . אחרי . הכות . יהוה . את . היאור 25
ויואמר . יהוה . אל . מושה . בוא . אל . פרעוה . ואמרת . אליו . כוה . אמר . יהוה . שלח . את . עמי . ויעבדוני 26
ואים . מאן . אתה . לשלח . הינה . אנוכי . נוגף . את . כל . גבולכה . בצפרדעים 27
ושרץ . היאור . צפרדעים . ועלו . ובאו . בביתכה . ובחדר . מישכבכה . ועל . מיטתכה . ובבית . עבדיכה . ובעמכה . ובתנוריכה . ובמישארותיכה 28
ובכה . ובעמכה . ובכל . עבדיכה . יעלו . הצפרדעים 29