AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Exodus Chapter 8

שמות . פרק . 8


1&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh e'mor el a'ha'ron ne'teyh et yad'kha be'ma'te'kha al han'ha'rot al hai'o'rim we'al ha'a'ga'mim we'ha'al et ha'tse'phar'de'im al e'rets mits'ra'yim 2&wai'yeyt a'ha'ron et ya'do al mey'mey mits'ra'yim wa'ta'al hats'phar'dey'a wat'khas et e'rets mits'ra'yim 3&wai'ya'a'su kheyn ha'hhar'tu'mim be'la'tey'hem wai'ya'a'lu et ha'tse'phar'de'im al e'rets mits'ra'yim 4&wai'yiq'ra phar'oh le'mo'sheh ul'a'ha'ron wai'yo'mer ha'ti'ru el YHWH we'ya'seyr ha'tse'phar'de'im mi'me'ni u'mey'a'mi wa'a'shal'hhah et ha'am we'yiz'be'hhu la'YHWH 5&wai'yo'mer mo'sheh le'phar'oh hit'pa'eyr a'lai le'ma'tai a'tir le'kha we'la'a'va'dey'kha ul'am'kha le'hakh'rit ha'tse'phar'de'im mim'kha u'mi'ba'tey'kha raq bai'or ti'sha'ar'nah 6&wai'yo'mer le'ma'hhar wai'yo'mer kid'var'kha le'ma'an tey'da ki eyn ka'YHWH e'lo'hey'nu 7&we'sa'ru ha'tse'phar'de'im mim'kha u'mi'ba'tey'kha u'mey'a'va'dey'kha u'mey'a'me'kha raq bai'or ti'sha'ar'nah 8&wai'yey'tsey mo'sheh we'a'ha'ron mey'im par'oh wai'yits'aq mo'sheh el YHWH al de'var ha'tse'phar'de'im a'sher sam le'phar'oh 9&wai'ya'as YHWH kid'var mo'sheh wai'ya'mu'tu ha'tse'phar'de'im min ha'ba'tim min ha'hha'tsey'rot u'min ha'sa'dot 10&wai'yits'be'ru o'tam hha'ma'rim hha'ma'rim wa'tiv'ash ha'a'rets 11&wai'yar par'oh ki hai'tah har'wa'hhah we'hakh'beyd et li'bo we'lo sha'ma a'ley'hem ka'a'sheyr di'ber YHWH 12&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh e'mor el a'ha'ron ne'teyh et mat'kha we'hakh et a'phar ha'a'rets we'hai'yah le'khi'nim be'khol e'rets mits'ra'yim 13&wai'ya'a'su kheyn wai'yeyt a'ha'ron et ya'do ve'ma'tey'hu wai'yakh et a'phar ha'a'rets wat'hi ha'ki'nam ba'a'dam u'va'be'hey'mah kol a'phar ha'a'rets hai'yah khi'nim be'khol e'rets mits'ra'yim 14&wai'ya'a'su kheyn ha'hhar'tu'mim be'la'tey'hem le'ho'tsi et ha'ki'nim we'lo ya'kho'lu wat'hi ha'ki'nam ba'a'dam u'va'be'hey'mah 15&wai'yom'ru ha'hhar'tu'mim el par'oh ets'ba e'lo'him hi wa'ye'hhe'zaq leyv par'oh we'lo sha'ma a'ley'hem ka'a'sheyr di'ber YHWH 16&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh hash'keym ba'bo'qer we'hit'ya'tseyv liph'ney phar'oh hin'neyh yo'tsey ha'mai'mah we'a'mar'ta ey'law koh a'mar YHWH sha'lahh a'mi we'ya'av'du'ni 17&ki im eyn'kha me'sha'ley'ahh et a'mi hin'ni mash'li'ahh be'kha u'va'a'va'dey'kha uv'am'kha uv'va'tey'kha et he'a'rov u'mal'u ba'tey mits'ra'yim et he'a'rov we'gam ha'a'da'mah a'sher heym a'ley'ah 18&we'hiph'ley'ti vai'yom ha'hu et e'rets go'shen a'sher a'mi o'meyd a'ley'ah le'vil'ti he'yot sham a'rov le'ma'an tey'da ki a'ni YHWH be'qe'rev ha'a'rets 19&we'sam'ti phe'dut beyn a'mi u'veyn a'me'kha le'ma'hhar yih'yeh ha'ot ha'zeh 20&wai'ya'as YHWH keyn wai'ya'vo a'rov ka'veyd bey'tah phar'oh u'veyt a'va'daw uv'khol e'rets mits'ra'yim ti'sha'hheyt ha'a'rets mip'ney he'a'rov 21&wai'yiq'ra phar'oh el mo'sheh ul'a'ha'ron wai'yo'mer le'khu ziv'hhu ley'lo'hey'khem ba'a'rets 22&wai'yo'mer mo'sheh lo na'khon la'a'sot keyn ki to'a'vat mits'ra'yim niz'bahh la'YHWH e'lo'hey'nu heyn niz'bahh et to'a'vat mits'ra'yim le'ey'ney'hem we'lo yis'qe'lu'nu 23&de'rekh she'lo'shet ya'mim ney'leykh ba'mid'bar we'za'vahh'nu la'YHWH e'lo'hey'nu ka'a'sheyr yo'mar ey'ley'nu 24&wai'yo'mer par'oh a'no'khi a'sha'lahh et'khem uz'vahh'tem la'YHWH e'lo'hey'khem ba'mid'bar raq har'hheyq lo tar'hhi'qu la'le'khet ha'ti'ru ba'a'di 25&wai'yo'mer mo'sheh hin'neyh a'no'khi yo'tsey mey'i'makh we'ha'tar'ti el YHWH we'sar he'a'rov mi'par'oh mey'a'va'daw u'mey'a'mo ma'hhar raq al yo'seyph par'oh ha'teyl le'vil'ti sha'lahh et ha'am liz'bo'ahh la'YHWH 26&wai'yey'tsey mo'sheh mey'im par'oh wai'ye'tar el YHWH 27&wai'ya'as YHWH kid'var mo'sheh wai'ya'sar he'a'rov mi'par'oh mey'a'va'daw u'mey'a'mo lo nish'ar e'hhad 28&wai'yakh'beyd par'oh et li'bo gam ba'pa'am ha'zot we'lo shi'lahh et ha'am

ויואמר . יהוה . אל . מושה . אמור . אל . אהרון . נטה . את . ידכה . במטכה . על . הנהרות . על . היאורים . ועל . האגמים . והעל . את . הצפרדעים . על . ארץ . מיצריים 1
ויט . אהרון . את . ידו . על . מימי . מיצריים . ותעל . הצפרדע . ותכס . את . ארץ . מיצריים 2
ויעסו . כן . החרטומים . בלטיהם . ויעלו . את . הצפרדעים . על . ארץ . מיצריים 3
ויקרא . פרעוה . למושה . ולאהרון . ויואמר . העתירו . אל . יהוה . ויסר . הצפרדעים . מימני . ומעמי . ואשלחה . את . העם . וייזבחו . ליהוה 4
ויואמר . מושה . לפרעוה . היתפאר . עלי . למתי . אעתיר . לכה . ולעבדיכה . ולעמכה . להכרית . הצפרדעים . מימכה . ומיבתיכה . רק . ביאור . תישארנה 5
ויואמר . למחר . ויואמר . כידברכה . למען . תדע . כי . אין . כיהוה . אלוהינו 6
וסרו . הצפרדעים . מימכה . ומיבתיכה . ומעבדיכה . ומעמכה . רק . ביאור . תישארנה 7
ויצא . מושה . ואהרון . מעים . פרעוה . ויצעק . מושה . אל . יהוה . על . דבר . הצפרדעים . אשר . סם . לפרעוה 8
ויעס . יהוה . כידבר . מושה . וימותו . הצפרדעים . מין . הבתים . מין . החצרות . ומין . הסדות 9
ויצברו . אותם . חמרים . חמרים . ותיבאש . הארץ 10
וירא . פרעוה . כי . היתה . הרוחה . והכבד . את . ליבו . ולוא . שמע . אלהם . כאשר . דיבר . יהוה 11
ויואמר . יהוה . אל . מושה . אמור . אל . אהרון . נטה . את . מטכה . והך . את . עפר . הארץ . והיה . לכינים . בכל . ארץ . מיצריים 12
ויעסו . כן . ויט . אהרון . את . ידו . במטהו . ויך . את . עפר . הארץ . ותהי . הכינם . באדם . ובבהמה . כל . עפר . הארץ . היה . כינים . בכל . ארץ . מיצריים 13
ויעסו . כן . החרטומים . בלטיהם . להוציא . את . הכינים . ולוא . יכולו . ותהי . הכינם . באדם . ובבהמה 14
ויואמרו . החרטומים . אל . פרעוה . אצבע . אלוהים . היוא . ויחזק . לב . פרעוה . ולוא . שמע . אלהם . כאשר . דיבר . יהוה 15
ויואמר . יהוה . אל . מושה . השכם . בבוקר . והיתיצב . ליפני . פרעוה . הינה . יוצא . המימה . ואמרת . אליו . כוה . אמר . יהוה . שלח . עמי . ויעבדוני 16
כי . אים . אינכה . משלח . את . עמי . הינני . משליח . בכה . ובעבדיכה . ובעמכה . ובבתיכה . את . הערוב . ומלאו . בתי . מיצריים . את . הערוב . וגם . האדמה . אשר . הם . עליה 17
והיפליתי . ביום . ההוא . את . ארץ . גושן . אשר . עמי . עומד . עליה . לבילתי . היות . שם . ערוב . למען . תדע . כי . אני . יהוה . בקרב . הארץ 18
וסמתי . פדות . בין . עמי . ובין . עמכה . למחר . יהיה . האות . הזה 19
ויעס . יהוה . כן . ויבוא . ערוב . כבד . ביתה . פרעוה . ובית . עבדיו . ובכל . ארץ . מיצריים . תישחת . הארץ . מיפני . הערוב 20
ויקרא . פרעוה . אל . מושה . ולאהרון . ויואמר . לכו . זיבחו . לאלוהיכם . בארץ 21
ויואמר . מושה . לוא . נכון . לעסות . כן . כי . תועבת . מיצריים . ניזבח . ליהוה . אלוהינו . הן . ניזבח . את . תועבת . מיצריים . לעיניהם . ולוא . יסקלונו 22
דרך . שלושת . ימים . נלך . במידבר . וזבחנו . ליהוה . אלוהינו . כאשר . יואמר . אלינו 23
ויואמר . פרעוה . אנוכי . אשלח . אתכם . וזבחתם . ליהוה . אלוהיכם . במידבר . רק . הרחק . לוא . תרחיקו . ללכת . העתירו . בעדי 24
ויואמר . מושה . הינה . אנוכי . יוצא . מעימך . והעתרתי . אל . יהוה . וסר . הערוב . מיפרעוה . מעבדיו . ומעמו . מחר . רק . אל . יוסף . פרעוה . התל . לבילתי . שלח . את . העם . ליזבוח . ליהוה 25
ויצא . מושה . מעים . פרעוה . ויעתר . אל . יהוה 26
ויעס . יהוה . כידבר . מושה . ויסר . הערוב . מיפרעוה . מעבדיו . ומעמו . לוא . נישאר . אחד 27
ויכבד . פרעוה . את . ליבו . גם . בפעם . הזואת . ולוא . שילח . את . העם 28