AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Exodus Chapter 9

שמות . פרק . 9


1&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh bo el par'oh we'di'bar'ta ey'law koh a'mar YHWH e'lo'hey ha'iv'rim sha'lahh et a'mi we'ya'av'du'ni 2&ki im ma'eyn a'tah le'sha'ley'ahh we'od'kha ma'hha'ziq bam 3&hin'neyh yad YHWH ho'yah be'miq'ne'kha a'sher ba'sa'deh ba'su'sim ba'hha'mo'rim bag'ma'lim ba'ba'qar u'va'tson de'ver ka'veyd me'od 4&we'hiph'lah YHWH beyn miq'neyh yis'ra'eyl u'veyn miq'neyh mits'ra'yim we'lo ya'mut mi'kol liv'ney yis'ra'eyl da'var 5&wai'ya'sem YHWH mo'eyd ley'mor ma'hhar ya'a'seh YHWH ha'da'var ha'zeh ba'a'rets 6&wai'ya'as YHWH et ha'da'var ha'zeh mi'ma'hha'rat wai'ya'mat kol miq'neyh mits'ra'yim u'mi'miq'neyh ve'ney yis'ra'eyl lo meyt e'hhad 7&wai'yish'lahh par'oh we'hin'neyh lo meyt mi'miq'neyh yis'ra'eyl ad e'hhad wai'yikh'bad leyv par'oh we'lo shi'lahh et ha'am 8&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh we'el a'ha'ron qe'hhu la'khem me'lo hhaph'ney'khem pi'ahh kiv'shan uz'ra'qo mo'sheh ha'sha'mai'mah le'ey'ney phar'oh 9&we'hai'yah le'a'vaq al kol e'rets mits'ra'yim we'hai'yah al ha'a'dam we'al ha'be'hey'mah lish'hhin po'rey'ahh a'va'bu'ot be'khol e'rets mits'ra'yim 10&wai'yiq'hhu et pi'ahh ha'kiv'shan wai'ya'am'du liph'ney phar'oh wai'yiz'roq o'to mo'sheh ha'sha'mai'mah wai'hi she'hhin a'va'bu'ot po'rey'ahh ba'a'dam u'va'be'hey'mah 11&we'lo yakh'lu ha'hhar'tu'mim la'a'mod liph'ney mo'sheh mip'ney hash'hhin ki hai'yah hash'hhin ba'hhar'tu'mim uv'khol mits'ra'yim 12&wai'hha'zeyq YHWH et leyv par'oh we'lo sha'ma a'ley'hem ka'a'sheyr di'ber YHWH el mo'sheh 13&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh hash'keym ba'bo'qer we'hit'ya'tseyv liph'ney phar'oh we'a'mar'ta ey'law koh a'mar YHWH e'lo'hey ha'iv'rim sha'lahh et a'mi we'ya'av'du'ni 14&ki ba'pa'am ha'zot a'ni sho'ley'ahh et kol ma'gey'pho'tai el li'be'kha u'va'a'va'dey'kha uv'a'me'kha ba'a'vur tey'da ki eyn ka'mo'ni be'khol ha'a'rets 15&ki a'tah sha'lahh'ti et ya'di wa'akh ot'kha we'et am'kha ba'da'ver wa'ti'ka'hheyd min ha'a'rets 16&we'u'lam ba'a'vur zot he'e'mad'ti'kha ba'a'vur har'ot'kha et ko'hhi ul'ma'an sa'peyr she'mi be'khol ha'a'rets 17&od'kha mis'to'leyl be'a'mi le'vil'ti shal'hham 18&hin'ni mam'tir ka'eyt ma'hhar ba'rad ka'veyd me'od a'sher lo hai'yah kha'mo'hu be'mits'ra'yim le'min hai'yom hi'was'dah we'ad a'tah 19&we'a'tah she'lahh ha'eyz et miq'ne'kha we'eyt kol a'sher le'kha ba'sa'deh kol ha'a'dam we'ha'be'hey'mah a'sher yi'ma'tsey va'sa'deh we'lo ye'a'seyph ha'bai'tah we'ya'rad a'ley'hem ha'ba'rad wa'mey'tu 20&hai'ya'rey et de'var YHWH mey'av'dey par'oh hey'nis et a'va'daw we'et miq'ney'hu el ha'ba'tim 21&wa'a'sher lo sam li'bo el de'var YHWH wai'ya'a'zov et a'va'daw we'et miq'ney'hu ba'sa'deh 22&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh ne'teyh et yad'kha al ha'sha'ma'yim wi'hi va'rad be'khol e'rets mits'ra'yim al ha'a'dam we'al ha'be'hey'mah we'al kol ey'sev ha'sa'deh be'e'rets mits'ra'yim 23&wai'yeyt mo'sheh et ma'tey'hu al ha'sha'ma'yim wa'YHWH na'tan qo'lot u'va'rad wa'ti'ha'lakh eysh ar'tsah wai'yam'teyr YHWH ba'rad al e'rets mits'ra'yim 24&wai'hi va'rad we'eysh mit'la'qa'hhat be'tokh ha'ba'rad ka'veyd me'od a'sher lo hai'yah kha'mo'hu be'khol e'rets mits'ra'yim mey'az hai'tah le'goy 25&wai'yakh ha'ba'rad be'khol e'rets mits'ra'yim eyt kol a'sher ba'sa'deh mey'a'dam we'ad be'hey'mah we'eyt kol ey'sev ha'sa'deh hi'kah ha'ba'rad we'et kol eyts ha'sa'deh shi'beyr 26&raq be'e'rets go'shen a'sher sham be'ney yis'ra'eyl lo hai'yah ba'rad 27&wai'yish'lahh par'oh wai'yiq'ra le'mo'sheh ul'a'ha'ron wai'yo'mer a'ley'hem hha'ta'ti ha'pa'am YHWH ha'tsa'diq wa'ani we'a'mi har'sha'im 28&ha'ti'ru el YHWH we'rav mih'yot qo'lot e'lo'him u'va'rad wa'a'shal'hhah et'khem we'lo to'si'phun la'a'mod 29&wai'yo'mer ey'law mo'sheh ke'tsey'ti et ha'ir eph'ros et ka'pai el YHWH ha'qo'lot yehh'da'lun we'ha'ba'rad lo yih'yeh od le'ma'an tey'da ki la'YHWH ha'a'rets 30&we'a'tah wa'a'va'dey'kha ya'da'ti ki te'rem tir'un mip'ney YHWH e'lo'him 31&we'ha'pish'tah we'has'o'rah nu'ka'tah ki has'o'rah a'viv we'ha'pish'tah giv'ol 32&we'ha'hhi'tah we'ha'ku'se'met lo nu'ku ki a'phi'lot heyn'nah 33&wai'yey'tsey mo'sheh mey'im par'oh et ha'ir wai'yiph'ros ka'paw el YHWH wai'yahh'de'lu ha'qo'lot we'ha'ba'rad u'ma'tar lo ni'takh ar'tsah 34&wai'yar par'oh ki hha'dal ha'ma'tar we'ha'ba'rad we'ha'qo'lot wai'yo'seph la'hha'to wai'yakh'beyd li'bo hu wa'a'va'daw 35&wa'ye'hhe'zaq leyv par'oh we'lo shi'lahh et be'ney yis'ra'eyl ka'a'sheyr di'ber YHWH be'yad mo'sheh

ויואמר . יהוה . אל . מושה . בוא . אל . פרעוה . ודיברת . אליו . כוה . אמר . יהוה . אלוהי . העיברים . שלח . את . עמי . ויעבדוני 1
כי . אים . מאן . אתה . לשלח . ועודכה . מחזיק . בם 2
הינה . יד . יהוה . הויה . במיקנכה . אשר . בסדה . בסוסים . בחמורים . בגמלים . בבקר . ובצואן . דבר . כבד . מאוד 3
והיפלה . יהוה . בין . מיקנה . יסראל . ובין . מיקנה . מיצריים . ולוא . ימות . מיכל . ליבני . יסראל . דבר 4
ויסם . יהוה . מועד . לאמור . מחר . יעסה . יהוה . הדבר . הזה . בארץ 5
ויעס . יהוה . את . הדבר . הזה . מימחרת . וימת . כול . מיקנה . מיצריים . ומימיקנה . בני . יסראל . לוא . מת . אחד 6
וישלח . פרעוה . והינה . לוא . מת . מימיקנה . יסראל . עד . אחד . ויכבד . לב . פרעוה . ולוא . שילח . את . העם 7
ויואמר . יהוה . אל . מושה . ואל . אהרון . קחו . לכם . מלוא . חפניכם . פיח . כיבשן . וזרקו . מושה . השמימה . לעיני . פרעוה 8
והיה . לאבק . על . כל . ארץ . מיצריים . והיה . על . האדם . ועל . הבהמה . לישחין . פורח . אבעבועות . בכל . ארץ . מיצריים 9
ויקחו . את . פיח . הכיבשן . ויעמדו . ליפני . פרעוה . ויזרוק . אותו . מושה . השמימה . ויהי . שחין . אבעבועות . פורח . באדם . ובבהמה 10
ולוא . יכלו . החרטומים . לעמוד . ליפני . מושה . מיפני . השחין . כי . היה . השחין . בחרטוםים . ובכל . מיצריים 11
ויחזק . יהוה . את . לב . פרעוה . ולוא . שמע . אלהם . כאשר . דיבר . יהוה . אל . מושה 12
ויואמר . יהוה . אל . מושה . השכם . בבוקר . והיתיצב . ליפני . פרעוה . ואמרת . אליו . כוה . אמר . יהוה . אלוהי . העיברים . שלח . את . עמי . ויעבדוני 13
כי . בפעם . הזואת . אני . שולח . את . כל . מגפותי . אל . ליבכה . ובעבדיכה . ובעמכה . בעבור . תדע . כי . אין . כמוני . בכל . הארץ 14
כי . עתה . שלחתי . את . ידי . ואך . אותכה . ואת . עמכה . בדבר . ותיכחד . מין . הארץ 15
ואולם . בעבור . זואת . העמדתיכה . בעבור . הראותכה . את . כוחי . ולמען . ספר . שמי . בכל . הארץ 16
עודכה . מיסתולל . בעמי . לבילתי . שלחם 17
הינני . ממטיר . כעת . מחר . ברד . כבד . מאוד . אשר . לוא . היה . כמוהו . במיצריים . למין . היום . היוסדה . ועד . עתה 18
ועתה . שלח . העז . את . מיקנכה . ואת . כל . אשר . לכה . בסדה . כל . האדם . והבהמה . אשר . ימצא . בסדה . ולוא . יאסף . הביתה . וירד . עלהם . הברד . ומתו 19
הירא . את . דבר . יהוה . מעבדי . פרעוה . הניס . את . עבדיו . ואת . מיקנהו . אל . הבתים 20
ואשר . לוא . סם . ליבו . אל . דבר . יהוה . ויעזוב . את . עבדיו . ואת . מיקנהו . בסדה 21
ויואמר . יהוה . אל . מושה . נטה . את . ידכה . על . השמיים . ויהי . ברד . בכל . ארץ . מיצריים . על . האדם . ועל . הבהמה . ועל . כל . עסב . הסדה . בארץ . מיצריים 22
ויט . מושה . את . מטהו . על . השמיים . ויהוה . נתן . קולות . וברד . ותיהלך . אש . ארצה . וימטר . יהוה . ברד . על . ארץ . מיצריים 23
ויהי . ברד . ואש . מיתלקחת . בתוך . הברד . כבד . מאוד . אשר . לוא . היה . כמוהו . בכל . ארץ . מיצריים . מאז . היתה . לגוי 24
ויך . הברד . בכל . ארץ . מיצריים . את . כל . אשר . בסדה . מאדם . ועד . בהמה . ואת . כל . עסב . הסדה . היכה . הברד . ואת . כל . עץ . הסדה . שיבר 25
רק . בארץ . גושן . אשר . שם . בני . יסראל . לוא . היה . ברד 26
וישלח . פרעוה . ויקרא . למושה . ולאהרון . ויואמר . אלהם . חטאתי . הפעם . יהוה . הצדיק . ואני . ועמי . הרשעים 27
העתירו . אל . יהוה . ורב . מיהיות . קולות . אלוהים . וברד . ואשלחה . אתכם . ולוא . תוסיפון . לעמוד 28
ויואמר . אליו . מושה . כצאתי . את . העיר . אפרוס . את . כפי . אל . יהוה . הקולות . יחדלון . והברד . לוא . יהיה . עוד . למען . תדע . כי . ליהוה . הארץ 29
ואתה . ועבדיכה . ידעתי . כי . טרם . תיראון . מיפני . יהוה . אלוהים 30
והפישתה . והסעורה . נוכתה . כי . הסעורה . אביב . והפישתה . גיבעול 31
והחיטה . והכוסמת . לוא . נוכו . כי . אפילות . הנה 32
ויצא . מושה . מעים . פרעוה . את . העיר . ויפרוס . כפיו . אל . יהוה . ויחדלו . הקולות . והברד . ומטר . לוא . ניתך . ארצה 33
וירא . פרעוה . כי . חדל . המטר . והברד . והקולות . ויוסף . לחטוא . ויכבד . ליבו . הוא . ועבדיו 34
ויחזק . לב . פרעוה . ולוא . שילח . את . בני . יסראל . כאשר . דיבר . יהוה . ביד . מושה 35