AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Exodus Chapter 10

שמות . פרק . 10


1&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh bo el par'oh ki a'ni hikh'bad'ti et li'bo we'et leyv a'va'daw le'ma'an shi'ti o'to'tai ey'leh be'qir'bo 2&ul'ma'an te'sa'peyr be'az'ney vin'kha u'ven bin'kha eyt a'sher hit'a'lal'ti be'mits'ra'yim we'et o'to'tai a'sher sam'ti vam wi'da'tem ki a'ni YHWH 3&wai'ya'vo mo'sheh we'a'ha'ron el par'oh wai'yom'ru ey'law koh a'mar YHWH e'lo'hey ha'iv'rim ad ma'tai mey'an'ta ley'a'not mi'pa'nai sha'lahh a'mi we'ya'av'du'ni 4&ki im ma'eyn a'tah le'sha'ley'ahh et a'mi hin'ni me'vi ma'hhar ar'beh big'vu'le'kha 5&we'khi'sah et eyn ha'a'rets we'lo yu'khal lir'ot et ha'a'rets we'a'khal et ye'ter hap'ley'tah ha'nish'e'ret la'khem min ha'ba'rad we'a'khal et kol ha'eyts ha'tso'mey'ahh la'khem min ha'sa'deh 6&u'mal'u va'tey'kha u'va'tey khol a'va'dey'kha u'va'tey khol mits'ra'yim a'sher lo ra'u a'vo'tey'kha wa'a'vot a'vo'tey'kha mi'yom he'yo'tam al ha'a'da'mah ad hai'yom ha'zeh wai'yi'phen wai'yey'tsey mey'im par'oh 7&wai'yom'ru av'dey phar'oh ey'law ad ma'tai yih'yeh zeh la'nu le'mo'qeysh sha'lahh et ha'a'na'shim we'ya'av'du et YHWH e'lo'hey'hem ha'te'rem tey'da ki av'dah mits'ra'yim 8&wai'yu'shav et mo'sheh we'et a'ha'ron el par'oh wai'yo'mer a'ley'hem le'khu iv'du et YHWH e'lo'hey'khem mi wa'mi ha'hol'khim 9&wai'yo'mer mo'sheh bin'a'rey'nu u'viz'qey'ney'nu ney'leykh be'va'ney'nu u'viv'no'tey'nu be'tso'ney'nu u'viv'qa'rey'nu ney'leykh ki hhag YHWH la'nu 10&wai'yo'mer a'ley'hem ye'hi kheyn YHWH i'ma'khem ka'a'sheyr a'sha'lahh et'khem we'et tap'khem re'u ki ra'ah ne'ged pe'ney'khem 11&lo kheyn le'khu na hag'va'rim we'iv'du et YHWH ki o'tah a'tem me'vaq'shim wai'ga'resh o'tam mey'eyt pe'ney phar'oh 12&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh ne'teyh yad'kha al e'rets mits'ra'yim ba'ar'beh we'ya'al al e'rets mits'ra'yim we'yo'khal et kol ey'sev ha'a'rets eyt kol a'sher hish'ir ha'ba'rad 13&wai'yeyt mo'sheh et ma'tey'hu al e'rets mits'ra'yim wa'YHWH ni'hag ru'ahh qa'dim ba'a'rets kol hai'yom ha'hu we'khol ha'lai'lah ha'bo'qer hai'yah we'ru'ahh ha'qa'dim na'sa et ha'ar'beh 14&wai'ya'al ha'ar'beh al kol e'rets mits'ra'yim wai'ya'nahh be'khol ge'vul mits'ra'yim ka'veyd me'od le'pha'naw lo hai'yah kheyn ar'beh ka'mo'hu we'a'hha'raw lo yih'yeh keyn 15&wai'khas et eyn kol ha'a'rets wa'tehh'shakh ha'a'rets wai'yo'khal et kol ey'sev ha'a'rets we'eyt kol pe'ri ha'eyts a'sher ho'tir ha'ba'rad we'lo no'tar kol ye'req ba'eyts uv'ey'sev ha'sa'deh be'khol e'rets mits'ra'yim 16&wai'ma'heyr par'oh liq'ro le'mo'sheh ul'a'ha'ron wai'yo'mer hha'ta'ti la'YHWH e'lo'hey'khem we'la'khem 17&we'a'tah sa na hha'ta'ti akh ha'pa'am we'ha'ti'ru la'YHWH e'lo'hey'khem we'ya'seyr mey'a'lai raq et ha'ma'wet ha'zeh 18&wai'yey'tsey mey'im par'oh wai'ye'tar el YHWH 19&wai'ya'ha'phokh YHWH ru'ahh yam hha'zaq me'od wai'yi'sa et ha'ar'beh wai'yit'qa'ey'hu ya'mah suph lo nish'ar ar'beh e'hhad be'khol ge'vul mits'ra'yim 20&wai'hha'zeyq YHWH et leyv par'oh we'lo shi'lahh et be'ney yis'ra'eyl 21&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh ne'teyh yad'kha al ha'sha'ma'yim wi'hi hho'shekh al e'rets mits'ra'yim we'ya'meysh hho'shekh 22&wai'yeyt mo'sheh et ya'do al ha'sha'ma'yim wai'hi hho'shekh a'phey'lah be'khol e'rets mits'ra'yim she'lo'shet ya'mim 23&lo ra'u ish et a'hhiw we'lo qa'mu ish mi'tahh'taw she'lo'shet ya'mim ul'khol be'ney yis'ra'eyl hai'yah or be'mosh'vo'tam 24&wai'yiq'ra phar'oh el mo'sheh wai'yo'mer le'khu iv'du et YHWH raq tson'khem uv'qar'khem yu'tsag gam tap'khem yey'leykh i'ma'khem 25&wai'yo'mer mo'sheh gam a'tah ti'teyn be'ya'dey'nu ze'va'hhim we'o'lot we'a'si'nu la'YHWH e'lo'hey'nu 26&we'gam miq'ney'nu yey'leykh i'ma'nu lo ti'sha'eyr par'sah ki mi'me'nu ni'qahh la'a'vod et YHWH e'lo'hey'nu wa'a'nahh'nu lo ney'da mah na'a'vod et YHWH ad bo'ey'nu sha'mah 27&wai'hha'zeyq YHWH et leyv par'oh we'lo a'vah le'shal'hham 28&wai'yo'mer lo phar'oh leykh mey'a'lai hi'sha'mer le'kha al to'seph re'ot pa'nai ki be'yom re'ot'kha pha'nai ta'mut 29&wai'yo'mer mo'sheh keyn di'bar'ta lo o'siph od re'ot pa'ney'kha

ויואמר . יהוה . אל . מושה . בוא . אל . פרעוה . כי . אני . היכבדתי . את . ליבו . ואת . לב . עבדיו . למען . שיתי . אותותי . אלה . בקירבו 1
ולמען . תספר . באזני . בינכה . ובן . בינכה . את . אשר . היתעללתי . במיצריים . ואת . אותותי . אשר . סמתי . בם . וידעתם . כי . אני . יהוה 2
ויבוא . מושה . ואהרון . אל . פרעוה . ויואמרו . אליו . כוה . אמר . יהוה . אלוהי . העיברים . עד . מתי . מאנת . לענות . מיפני . שלח . עמי . ויעבדוני 3
כי . אים . מאן . אתה . לשלח . את . עמי . הינני . מביא . מחר . ארבה . ביגבולכה 4
וכיסה . את . עין . הארץ . ולוא . יוכל . ליראות . את . הארץ . ואכל . את . יתר . הפלטה . הנישארת . לכם . מין . הברד . ואכל . את . כל . העץ . הצומח . לכם . מין . הסדה 5
ומלאו . בתיכה . ובתי . כל . עבדיכה . ובתי . כל . מיצריים . אשר . לוא . ראו . אבותיכה . ואבות . אבותיכה . מיום . היותם . על . האדמה . עד . היום . הזה . ויפן . ויצא . מעים . פרעוה 6
ויואמרו . עבדי . פרעוה . אליו . עד . מתי . יהיה . זה . לנו . למוקש . שלח . את . האנשים . ויעבדו . את . יהוה . אלוהיהם . הטרם . תדע . כי . אבדה . מיצריים 7
ויושב . את . מושה . ואת . אהרון . אל . פרעוה . ויואמר . אלהם . לכו . עיבדו . את . יהוה . אלוהיכם . מי . ומי . ההולכים 8
ויואמר . מושה . בינערינו . וביזקנינו . נלך . בבנינו . וביבנותנו . בצואננו . וביבקרנו . נלך . כי . חג . יהוה . לנו 9
ויואמר . אלהם . יהי . כן . יהוה . עיםכם . כאשר . אשלח . אתכם . ואת . טפכם . ראו . כי . רעה . נגד . פניכם 10
לוא . כן . לכו . נא . הגברים . ועיבדו . את . יהוה . כי . אותה . אתם . מבקשים . ויגרש . אותם . מאת . פני . פרעוה 11
ויואמר . יהוה . אל . מושה . נטה . ידכה . על . ארץ . מיצריים . בארבה . ויעל . על . ארץ . מיצריים . ויואכל . את . כל . עסב . הארץ . את . כל . אשר . הישאיר . הברד 12
ויט . מושה . את . מטהו . על . ארץ . מיצריים . ויהוה . ניהג . רוח . קדים . בארץ . כל . היום . ההוא . וכל . הלילה . הבוקר . היה . ורוח . הקדים . נסא . את . הארבה 13
ויעל . הארבה . על . כל . ארץ . מיצריים . וינח . בכול . גבול . מיצריים . כבד . מאוד . לפניו . לוא . היה . כן . ארבה . כמוהו . ואחריו . לוא . יהיה . כן 14
ויכס . את . עין . כל . הארץ . ותחשך . הארץ . ויואכל . את . כל . עסב . הארץ . ואת . כל . פרי . העץ . אשר . הותיר . הברד . ולוא . נותר . כל . ירק . בעץ . ובעסב . הסדה . בכל . ארץ . מיצריים 15
וימהר . פרעוה . ליקרוא . למושה . ולאהרון . ויואמר . חטאתי . ליהוה . אלוהיכם . ולכם 16
ועתה . סא . נא . חטאתי . אך . הפעם . והעתירו . ליהוה . אלוהיכם . ויסר . מעלי . רק . את . המות . הזה 17
ויצא . מעים . פרעוה . ויעתר . אל . יהוה 18
ויהפוך . יהוה . רוח . ים . חזק . מאוד . ויסא . את . הארבה . ויתקעהו . ימה . סוף . לוא . נישאר . ארבה . אחד . בכול . גבול . מיצריים 19
ויחזק . יהוה . את . לב . פרעוה . ולוא . שילח . את . בני . יסראל 20
ויואמר . יהוה . אל . מושה . נטה . ידכה . על . השמיים . ויהי . חושך . על . ארץ . מיצריים . וימש . חושך 21
ויט . מושה . את . ידו . על . השמיים . ויהי . חושך . אפלה . בכל . ארץ . מיצריים . שלושת . ימים 22
לוא . ראו . איש . את . אחיו . ולוא . קמו . איש . מיתחתיו . שלושת . ימים . ולכל . בני . יסראל . היה . אור . במושבותם 23
ויקרא . פרעוה . אל . מושה . ויואמר . לכו . עיבדו . את . יהוה . רק . צואנכם . ובקרכם . יוצג . גם . טפכם . ילך . עיםכם 24
ויואמר . מושה . גם . אתה . תיתן . בידנו . זבחים . ועולות . ועסינו . ליהוה . אלוהינו 25
וגם . מיקננו . ילך . עימנו . לוא . תישאר . פרסה . כי . מימנו . ניקח . לעבוד . את . יהוה . אלוהינו . ואנחנו . לוא . נדע . מה . נעבוד . את . יהוה . עד . בואנו . שמה 26
ויחזק . יהוה . את . לב . פרעוה . ולוא . אבה . לשלחם 27
ויואמר . לו . פרעוה . לך . מעלי . הישמר . לכה . אל . תוסף . ראות . פני . כי . ביום . ראותכה . פני . תמות 28
ויואמר . מושה . כן . דיברת . לוא . אוסיף . עוד . ראות . פניכה 29