AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Exodus Chapter 18

שמות . פרק 18


1&wai'yish'ma yit'ro kho'heyn mid'yan hho'teyn mo'sheh eyt kol a'sher a'sah e'lo'him le'mo'sheh ul'yis'ra'eyl a'mo ki ho'tsi YHWH et yis'ra'eyl mi'mits'ra'yim 2&wai'yi'qahh yit'ro hho'teyn mo'sheh et tsi'po'rah ey'shet mo'sheh a'hhar shi'lu'hhey'ah 3&we'eyt she'ney va'ney'ah a'sher sheym ha'e'hhad ger'shom ki a'mar geyr hai'yi'ti be'e'rets nakh'ri'yah 4&we'sheym ha'e'hhad e'li'e'zer ki e'lo'hey a'vi be'ez'ri wai'ya'tsi'ley'ni mey'hhe'rev par'oh 5&wai'ya'vo yit'ro hho'teyn mo'sheh u'va'naw we'ish'to el mo'sheh el ha'mid'bar a'sher hu hho'neh sham har ha'e'lo'him 6&wai'yo'mer el mo'sheh a'ni hho'ten'kha yit'ro ba ey'ley'kha we'ish'te'kha ush'ney va'ney'ah i'mah 7&wai'yey'tsey mo'sheh liq'rat hhot'no wai'yish'ta'hhu wai'yi'shaq lo wai'yish'a'lu ish le'rey'ey'hu le'sha'lom wai'ya'vo'u ha'o'he'lah 8&wai'sa'peyr mo'sheh le'hhot'no eyt kol a'sher a'sah YHWH le'phar'oh ul'mits'ra'yim al o'dot yis'ra'eyl eyt kol hat'la'ah a'sher me'tsa'a'tam ba'de'rekh wai'ya'tsi'leym YHWH 9&wai'yi'hhad yit'ro al kol ha'to'vah a'sher a'sah YHWH le'yis'ra'eyl a'sher hi'tsi'lo mi'yad mits'ra'yim 10&wai'yo'mer yit'ro ba'rukh YHWH a'sher hi'tsil et'khem mi'yad mits'ra'yim u'mi'yad par'oh a'sher hi'tsil et ha'am mi'ta'hhat yad mits'ra'yim 11&a'tah ya'da'ti ki ga'dol YHWH mi'kol ha'e'lo'him ki va'da'var a'sher za'du a'ley'hem 12&wai'yi'qahh yit'ro hho'teyn mo'sheh o'lah uz'va'hhim ley'lo'him wai'ya'vo a'ha'ron we'khol ziq'ney yis'ra'eyl le'e'khol le'hhem im hho'teyn mo'sheh liph'ney ha'e'lo'him 13&wai'hi mi'ma'hha'rat wai'yey'shev mo'sheh lish'pot et ha'am wai'ya'a'mod ha'am al mo'sheh min ha'bo'qer ad ha'a'rev 14&wai'yar hho'teyn mo'sheh eyt kol a'sher hu o'seh la'am wai'yo'mer mah ha'da'var ha'zeh a'sher a'tah o'seh la'am ma'du'a a'tah yo'sheyv le'va'de'kha we'khol ha'am ni'tsav a'ley'kha min bo'qer ad a'rev 15&wai'yo'mer mo'sheh le'hhot'no ki ya'vo ey'lai ha'am lid'rosh e'lo'him 16&ki yih'yeh la'hem da'var ba ey'lai we'sha'phat'ti beyn ish u'veyn rey'ey'hu we'ho'da'ti et hhu'qey ha'e'lo'him we'et to'ro'taw 17&wai'yo'mer hho'teyn mo'sheh ey'law lo tov ha'da'var a'sher a'tah o'seh 18&na'vol ti'bol gam a'tah gam ha'am ha'zeh a'sher i'makh ki kha'veyd mim'kha ha'da'var lo tu'khal a'so'hu le'va'de'kha 19&a'tah she'ma be'qo'li i'ats'kha wi'hi e'lo'him i'makh he'yeyh a'tah la'am mul ha'e'lo'him we'hey'vey'ta a'tah et ha'de'va'rim el ha'e'lo'him 20&we'hiz'har'tah et'hem et ha'hhu'qim we'et ha'to'rot we'ho'da'ta la'hem et ha'de'rekh yeyl'khu vah we'et ha'ma'a'seh a'sher ya'a'sun 21&we'a'tah te'hhe'zeh mi'kol ha'am an'shey hha'yil yir'ey e'lo'him an'shey e'met son'ey va'tsa we'sam'ta a'ley'hem sa'rey a'la'phim sa'rey mey'ot sa'rey hha'mi'shim we'sa'rey a'sa'rot 22&we'shaph'tu et ha'am be'khol eyt we'hai'yah kol ha'da'var ha'ga'dol ya'vi'u ey'ley'kha we'khol ha'da'var ha'qa'ton yish'pe'tu heym we'ha'qeyl mey'a'ley'kha we'nas'u i'takh 23&im et ha'da'var ha'zeh ta'a'seh we'tsiw'kha e'lo'him we'ya'khal'ta a'mod we'gam kol ha'am ha'zeh al me'qo'mo ya'vo ve'sha'lom 24&wai'yish'ma mo'sheh le'qol hhot'no wai'ya'as kol a'sher a'mar 25&wai'yiv'hhar mo'sheh an'shey hha'yil mi'kol yis'ra'eyl wai'yi'teyn o'tam ra'shim al ha'am sa'rey a'la'phim sa'rey mey'ot sa'rey hha'mi'shim we'sa'rey a'sa'rot 26&we'shaph'tu et ha'am be'khol eyt et ha'da'var ha'qa'sheh ye'vi'un el mo'sheh we'khol ha'da'var ha'qa'ton yish'pu'tu heym 27&wai'sha'lahh mo'sheh et hhot'no wai'yey'lekh lo el ar'tso

וישמע . יתרו . כוהן . מידין . חותן . מושה . את . כל . אשר . עסה . אלוהים . למושה . וליסראל . עמו . כי . הוציא . יהוה . את . יסראל . מימיצריים 1
ויקח . יתרו . חותן . מושה . את . ציפורה . אשת . מושה . אחר . שילוחיה 2
ואת . שני . בניה . אשר . שם . האחד . גרשום . כי . אמר . גר . הייתי . בארץ . נכריה 3
ושם . האחד . אליעזר . כי . אלוהי . אבי . בעזרי . ויצילני . מחרב . פרעוה 4
ויבוא . יתרו . חותן . מושה . ובניו . ואישתו . אל . מושה . אל . המידבר . אשר . הוא . חונה . שם . הר . האלוהים 5
ויואמר . אל . מושה . אני . חותנכה . יתרו . בא . אליכה . ואישתכה . ושני . בניה . עימה 6
ויצא . מושה . ליקראת . חותנו . וישתחו . וישק . לו . וישאלו . איש . לרעהו . לשלום . ויבואו . האוהלה 7
ויספר . מושה . לחותנו . את . כל . אשר . עסה . יהוה . לפרעוה . ולמיצריים . על . אודות . יסראל . את . כל . התלאה . אשר . מצאתם . בדרך . ויצילם . יהוה 8
ויחד . יתרו . על . כל . הטובה . אשר . עסה . יהוה . ליסראל . אשר . היצילו . מיד . מיצריים 9
ויואמר . יתרו . ברוך . יהוה . אשר . היציל . אתכם . מיד . מיצריים . ומיד . פרעוה . אשר . היציל . את . העם . מיתחת . יד . מיצריים 10
עתה . ידעתי . כי . גדול . יהוה . מיכל . האלוהים . כי . בדבר . אשר . זדו . עליהם 11
ויקח . יתרו . חותן . מושה . עולה . וזבחים . לאלוהים . ויבוא . אהרון . וכול . זיקני . יסראל . לאכל . לחם . עים . חותן . מושה . ליפני . האלוהים 12
ויהי . מימחרת . וישב . מושה . לישפוט . את . העם . ויעמוד . העם . על . מושה . מין . הבוקר . עד . הערב 13
וירא . חותן . מושה . את . כל . אשר . הוא . עוסה . לעם . ויואמר . מה . הדבר . הזה . אשר . אתה . עוסה . לעם . מדוע . אתה . יושב . לבדכה . וכל . העם . ניצב . עליכה . מין . בוקר . עד . ערב 14
ויואמר . מושה . לחותנו . כי . יבוא . אלי . העם . לידרוש . אלוהים 15
כי . יהיה . להם . דבר . בא . אלי . ושפטתי . בין . איש . ובין . רעהו . והודעתי . את . חוקי . האלוהים . ואת . תורותיו 16
ויואמר . חותן . מושה . אליו . לוא . טוב . הדבר . אשר . אתה . עוסה 17
נבול . תיבול . גם . אתה . גם . העם . הזה . אשר . עימך . כי . כבד . מימכה . הדבר . לוא . תוכל . עסוהו . לבדכה 18
עתה . שמע . בקולי . איעצכה . ויהי . אלוהים . עימך . היה . אתה . לעם . מול . האלוהים . והבאת . אתה . את . הדברים . אל . האלוהים 19
והיזהרתה . אתהם . את . החוקים . ואת . התורות . והודעת . להם . את . הדרך . ילכו . בה . ואת . המעסה . אשר . יעסון 20
ואתה . תחזה . מיכל . העם . אנשי . חייל . יראי . אלוהים . אנשי . אמת . סונאי . בצע . וסמת . עלהם . סרי . אלפים . סרי . מאות . סרי . חמישים . וסרי . עסרות 21
ושפטו . את . העם . בכל . עת . והיה . כל . הדבר . הגדול . יביאו . אליכה . וכל . הדבר . הקטון . ישפטו . הם . והקל . מעליכה . ונסאו . איתך 22
אים . את . הדבר . הזה . תעסה . וציוכה . אלוהים . ויכלת . עמוד . וגם . כל . העם . הזה . על . מקומו . יבוא . בשלום 23
וישמע . מושה . לקול . חותנו . ויעס . כול . אשר . אמר 24
ויבחר . מושה . אנשי . חייל . מיכל . יסראל . ויתן . אותם . ראשים . על . העם . סרי . אלפים . סרי . מאות . סרי . חמישים . וסרי . עסרות 25
ושפטו . את . העם . בכל . עת . את . הדבר . הקשה . יביאון . אל . מושה . וכל . הדבר . הקטון . ישפוטו . הם 26
וישלח . מושה . את . חותנו . וילך . לו . אל . ארצו 27