AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Exodus Chapter 19

שמות . פרק 19


1&ba'hho'desh hash'li'shi le'tseyt be'ney yis'ra'eyl mey'e'rets mits'ra'yim ba'yom ha'zeh ba'u mid'bar si'nai 2&wai'yis'u meyr'phi'dim wai'ya'vo'u mid'bar si'nai wai'ya'hha'nu ba'mid'bar wai'yi'hhan sham yis'ra'eyl ne'ged ha'har 3&u'mo'sheh a'lah el ha'e'lo'him wai'yiq'ra ey'law YHWH min ha'har ley'mor koh to'mar le'veyt ya'a'qov we'ta'geyd liv'ney yis'ra'eyl 4&a'tem re'i'tem a'sher a'si'ti le'mits'ra'yim wa'e'sa et'khem al kan'phey ne'sha'rim wa'a'vi et'khem ey'lai 5&we'a'tah im sha'mo'a tish'me'u be'qo'li ush'mar'tem et be'ri'ti wih'yi'tem li se'gu'lah mi'kol ha'a'mim ki li kol ha'a'rets 6&we'a'tem tih'yu li mam'le'khet ko'ha'nim we'goy qa'dosh ey'leh ha'de'va'rim a'sher te'da'beyr el be'ney yis'ra'eyl 7&wai'ya'vo mo'sheh wai'yiq'ra le'ziq'ney ha'am wai'ya'sem liph'ney'hem eyt kol ha'de'va'rim ha'ey'leh a'sher tsi'wa'hu YHWH 8&wai'ya'a'nu khol ha'am yahh'daw wai'yom'ru kol a'sher di'ber YHWH na'a'seh wai'ya'shev mo'sheh et div'rey ha'am el YHWH 9&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh hin'neyh a'no'khi ba ey'ley'kha be'av he'a'nan ba'a'vur yish'ma ha'am be'da'be'ri i'makh we'gam be'kha ya'a'mi'nu le'o'lam wai'ya'geyd mo'sheh et div'rey ha'am el YHWH 10&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh leykh el ha'am we'qi'dash'tam hai'yom u'ma'hhar we'khi'be'su sim'lo'tam 11&we'hai'u ne'kho'nim lai'yom hash'li'shi ki ba'yom hash'li'shi yey'reyd YHWH le'ey'ney khol ha'am al har si'nai 12&we'hig'bal'ta et ha'am sa'viv ley'mor hi'sham'ru la'khem a'lot ba'har un'go'a be'qa'tsey'hu kol ha'no'gey'a ba'har mot yu'mat 13&lo ti'ga bo yad ki sa'qol yi'sa'qeyl o ya'roh yi'ya'reh im be'hey'mah im ish lo yihh'yeh bim'shokh hai'yo'veyl hey'mah ya'a'lu va'har 14&wai'yey'red mo'sheh min ha'har el ha'am wai'qa'deysh et ha'am wai'kha'be'su sim'lo'tam 15&wai'yo'mer el ha'am he'yu ne'kho'nim lish'lo'shet ya'mim al tig'shu el i'shah 16&wai'hi vai'yom hash'li'shi bih'yot ha'bo'qer wai'hi qo'lot uv'ra'qim we'a'nan ka'veyd al ha'har we'qol sho'phar hha'zaq me'od wai'ye'hhe'rad kol ha'am a'sher ba'ma'hha'neh 17&wai'yo'tsey mo'sheh et ha'am liq'rat ha'e'lo'him min ha'ma'hha'neh wai'yit'yats'vu be'tahh'tit ha'har 18&we'har si'nai a'shan ku'lo mip'ney a'sher ya'rad a'law YHWH ba'eysh wai'ya'al a'sha'no ke'e'shen ha'kiv'shan wai'ye'hhe'rad kol ha'har me'od 19&wai'hi qol ha'sho'phar ho'leykh we'hha'zeyq me'od mo'sheh ye'da'beyr we'ha'e'lo'him ya'a'ne'nu ve'qol 20&wai'yey'red YHWH al har si'nai el rosh ha'har wai'yiq'ra YHWH le'mo'sheh el rosh ha'har wai'ya'al mo'sheh 21&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh reyd ha'eyd ba'am pen ye'her'su el YHWH lir'ot we'na'phal mi'me'nu rav 22&we'gam ha'ko'ha'nim ha'ni'ga'shim el YHWH yit'qa'da'shu pen yiph'rots ba'hem YHWH 23&wai'yo'mer mo'sheh el YHWH lo yu'khal ha'am la'a'lot el har si'nai ki a'tah ha'ey'do'tah ba'nu ley'mor hag'beyl et ha'har we'qi'dash'to 24&wai'yo'mer ey'law YHWH lekh reyd we'a'li'ta a'tah we'a'ha'ron i'makh we'ha'ko'ha'nim we'ha'am al ye'her'su la'a'lot el YHWH pen yiph'rats bam 25&wai'yey'red mo'sheh el ha'am wai'yo'mer a'ley'hem

בחודש . השלישי . לצאת . בני . יסראל . מארץ . מיצריים . ביום . הזה . באו . מידבר . סיני 1
ויסעו . מרפידים . ויבואו . מידבר . סיני . ויחנו . במידבר . ויחן . שם . יסראל . נגד . ההר 2
ומושה . עלה . אל . האלוהים . ויקרא . אליו . יהוה . מין . ההר . לאמור . כוה . תואמר . לבית . יעקוב . ותגיד . ליבני . יסראל 3
אתם . ראיתם . אשר . עסיתי . למיצריים . ואסא . אתכם . על . כנפי . נשרים . ואביא . אתכם . אלי 4
ועתה . אים . שמוע . תישמעו . בקולי . ושמרתם . את . בריתי . ויהייתם . לי . סגולה . מיכל . העמים . כי . לי . כל . הארץ 5
ואתם . תיהיו . לי . ממלכת . כוהנים . וגוי . קדוש . אלה . הדברים . אשר . תדבר . אל . בני . יסראל 6
ויבוא . מושה . ויקרא . לזיקני . העם . ויסם . ליפניהם . את . כל . הדברים . האלה . אשר . ציוהו . יהוה 7
ויענו . כל . העם . יחדו . ויואמרו . כול . אשר . דיבר . יהוה . נעסה . וישב . מושה . את . דיברי . העם . אל . יהוה 8
ויואמר . יהוה . אל . מושה . הינה . אנוכי . בא . אליכה . בעב . העןן . בעבור . ישמע . העם . בדברי . עימך . וגם . בכה . יאמינו . לעולם . ויגד . מושה . את . דיברי . העם . אל . יהוה 9
ויואמר . יהוה . אל . מושה . לך . אל . העם . וקידשתם . היום . ומחר . וכיבסו . סימלותם 10
והיו . נכונים . ליום . השלישי . כי . ביום . השלישי . ירד . יהוה . לעיני . כל . העם . על . הר . סיני 11
והיגבלת . את . העם . סביב . לאמור . הישמרו . לכם . עלות . בהר . ונגוע . בקצהו . כל . הנוגע . בהר . מות . יומת 12
לוא . תיגע . בו . יד . כי . סקול . יסקל . או . ירוה . יירה . אים . בהמה . אים . איש . לוא . יחיה . בימשוך . היובל . המה . יעלו . בהר 13
וירד . מושה . מין . ההר . אל . העם . ויקדש . את . העם . ויכבסו . סימלותם 14
ויואמר . אל . העם . היו . נכונים . לישלושת . ימים . אל . תיגשו . אל . אישה 15
ויהי . ביום . השלישי . ביהיות . הבוקר . ויהי . קולות . וברקים . ועןן . כבד . על . ההר . וקול . שופר . חזק . מאוד . ויחרד . כל . העם . אשר . במחנה 16
ויוצא . מושה . את . העם . ליקראת . האלוהים . מין . המחנה . ויתיצבו . בתחתית . ההר 17
והר . סיני . עשן . כולו . מיפני . אשר . ירד . עליו . יהוה . באש . ויעל . עשנו . כעשן . הכיבשן . ויחרד . כל . ההר . מאוד 18
ויהי . קול . השופר . הולך . וחזק . מאוד . מושה . ידבר . והאלוהים . יעננו . בקול 19
וירד . יהוה . על . הר . סיני . אל . רואש . ההר . ויקרא . יהוה . למושה . אל . רואש . ההר . ויעל . מושה 20
ויואמר . יהוה . אל . מושה . רד . העד . בעם . פן . יהרסו . אל . יהוה . ליראות . ונפל . מימנו . רב 21
וגם . הכוהנים . הניגשים . אל . יהוה . יתקדשו . פן . יפרוץ . בהם . יהוה 22
ויואמר . מושה . אל . יהוה . לוא . יוכל . העם . לעלות . אל . הר . סיני . כי . אתה . העדותה . בנו . לאמור . הגבל . את . ההר . וקידשתו 23
ויואמר . אליו . יהוה . לך . רד . ועלית . אתה . ואהרון . עימך . והכוהנים . והעם . אל . יהרסו . לעלות . אל . יהוה . פן . יפרץ . בם 24
וירד . מושה . אל . העם . ויואמר . אלהם 25