AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Exodus Chapter 21

שמות . פרק 21


1&we'ey'leh ha'mish'pa'tim a'sher ta'sim liph'ney'hem 2&ki tiq'neh e'ved iv'ri sheysh sha'nim ya'a'vod u'vash'vi'it yey'tsey la'hhaph'shi hhi'nam 3&im be'ga'po ya'vo be'ga'po yey'tsey im ba'al i'shah hu we'yats'ah ish'to i'mo 4&im a'do'naw yi'ten lo i'shah we'yal'dah lo va'nim o va'not ha'i'shah wi'la'dey'ah tih'yeh la'do'ney'ah we'hu yey'tsey ve'ga'po 5&we'im a'mor yo'mar ha'e'ved a'hav'ti et a'do'ni et ish'ti we'et ba'nai lo ey'tsey hhaph'shi 6&we'hi'gi'sho a'do'naw el ha'e'lo'him we'hi'gi'sho el ha'de'let o el ham'zu'zah we'ra'tsa a'do'naw et az'no ba'mar'tsey'a wa'a'vad'o le'o'lam 7&we'khi yim'kor ish et bi'to le'a'mah lo tey'tsey ke'tseyt ha'a'va'dim 8&im ra'ah be'ey'ney a'do'ney'ah a'sher lo ye'a'dah we'heph'dah le'am nakh'ri lo yim'shol le'makh'rah be'vig'do vah 9&we'im liv'no yi'a'de'nah ke'mish'pat ha'ba'not ya'a'seh lah 10&im a'hhe'ret yi'qahh lo she'ey'rah ke'su'tah we'o'na'tah lo yig'ra 11&we'im she'lash ey'leh lo ya'a'seh lah we'yats'ah hhi'nam eyn ka'seph 12&ma'keyh ish wa'meyt mot yu'mat 13&wa'a'sher lo tsa'dah we'ha'e'lo'him i'nah le'ya'do we'sam'ti le'kha ma'qom a'sher ya'nus sha'mah 14&we'khi ya'zid ish al rey'ey'hu le'har'go ve'ar'mah mey'im miz'be'hhi ti'qa'hhe'nu la'mut 15&u'ma'keyh a'viw we'i'mo mot yu'mat 16&we'go'neyv ish um'kha'ro we'nim'tsa ve'ya'do mot yu'mat 17&um'qa'leyl a'viw we'i'mo mot yu'mat 18&we'khi ye'ri'vun a'na'shim we'hi'kah ish et rey'ey'hu be'e'ven o ve'eg'roph we'lo ya'mut we'na'phal le'mish'kav 19&im ya'qum we'hit'ha'leykh ba'hhuts al mish'a'ne'to we'ni'qah ha'ma'keh raq shiv'to yi'teyn we'ra'po ye'ra'pey 20&we'khi ya'keh ish et av'do o et a'ma'to ba'shey'vet u'meyt ta'hhat ya'do na'qom yi'na'qeym 21&akh im yom o yo'ma'yim ya'a'mod lo yu'qam ki khas'po hu 22&we'khi yi'na'tsu a'na'shim we'nag'phu i'shah ha'rah we'yats'u ye'la'dey'ah we'lo yih'yeh a'son a'nosh yey'a'neysh ka'a'sheyr ya'shit a'law ba'al ha'i'shah we'na'tan biph'li'lim 23&we'im a'son yih'yeh we'na'ta'tah ne'phesh ta'hhat na'phesh 24&a'yin ta'hhat a'yin sheyn ta'hhat sheyn yad ta'hhat yad re'gel ta'hhat ra'gel 25&ke'wi'yah ta'hhat ke'wi'yah pe'tsa ta'hhat pa'tsa hha'bu'rah ta'hhat hha'bu'rah 26&we'khi ya'keh ish et eyn av'do o et eyn a'ma'to we'shi'hha'tah la'hhaph'shi ye'shal'hhe'nu ta'hhat ey'no 27&we'im sheyn av'do o sheyn a'ma'to ya'pil la'hhaph'shi ye'shal'hhe'nu ta'hhat shi'no 28&we'khi yi'gahh shor et ish o et i'shah wa'meyt sa'qol yi'sa'qeyl ha'shor we'lo yey'a'kheyl et be'sar'o u'va'al ha'shor na'qi 29&we'im shor na'gahh hu mit'mol shil'shom we'hu'ad biv'a'law we'lo yish'me're'nu we'hey'mit ish o i'shah ha'shor yi'sa'qeyl we'gam be'a'law yu'mat 30&im ko'pher yu'shat a'law we'na'tan pid'yon naph'sho ke'khol a'sher yu'shat a'law 31&o veyn yi'gahh o vat yi'gahh ka'mish'pat ha'zeh yey'a'seh lo 32&im e'ved yi'gahh ha'shor o a'mah ke'seph she'lo'shim she'qa'lim yi'teyn la'donaw we'ha'shor yi'sa'qeyl 33&we'khi yiph'tahh ish bor o ki yikh'reh ish bor we'lo ye'kha'se'nu we'na'phal sha'mah shor o hha'mor 34&ba'al ha'bor ye'sha'leym ke'seph ya'shiv liv'a'law we'ha'meyt yih'yeh lo 35&we'khi yi'goph shor ish et shor rey'ey'hu wa'meyt u'makh'ru et ha'shor ha'hhai we'hha'tsu et kas'po we'gam et ha'meyt ye'hhe'tsun 36&o no'da ki shor na'gahh hu mi'te'mol shil'shom we'lo yish'me're'nu be'a'law sha'leym ye'sha'leym shor ta'hhat ha'shor we'ha'meyt yih'yeh lo 37&ki yig'nov ish shor o seh ut'va'hho o me'kha'ro hha'mi'shah va'qar ye'sha'leym ta'hhat ha'shor we'ar'ba tson ta'hhat ha'seh

ואלה . המישפטים . אשר . תסים . ליפניהם 1
כי . תיקנה . עבד . עיברי . שש . שנים . יעבוד . ובשביעית . יצא . לחפשי . חינם 2
אים . בגפו . יבוא . בגפו . יצא . אים . בעל . אישה . הוא . ויצאה . אישתו . עימו 3
אים . אדוניו . יתן . לו . אישה . וילדה . לו . בנים . או . בנות . האישה . וילדיה . תיהיה . לאדוניה . והוא . יצא . בגפו 4
ואים . אמור . יואמר . העבד . אהבתי . את . אדוני . את . אישתי . ואת . בני . לוא . אצא . חפשי 5
והיגישו . אדוניו . אל . האלוהים . והיגישו . אל . הדלת . או . אל . המזוזה . ורצע . אדוניו . את . אזנו . במרצע . ועבדו . לעולם 6
וכי . ימכור . איש . את . ביתו . לאמה . לוא . תצא . כצאת . העבדים 7
אים . רעה . בעיני . אדוניה . אשר . לוא . יעדה . והפדה . לעם . נכרי . לוא . ימשול . למכרה . בביגדו . בה 8
ואים . ליבנו . ייעדנה . כמישפט . הבנות . יעסה . לה 9
אים . אחרת . יקח . לו . שארה . כסותה . ועונתה . לוא . יגרע 10
ואים . שלש . אלה . לוא . יעסה . לה . ויצאה . חינם . אין . כסף 11
מכה . איש . ומת . מות . יומת 12
ואשר . לוא . צדה . והאלוהים . אינה . לידו . וסמתי . לכה . מקום . אשר . ינוס . שמה 13
וכי . יזיד . איש . על . רעהו . להרגו . בערמה . מעים . מיזבחי . תיקחנו . למות 14
ומכה . אביו . ואימו . מות . יומת 15
וגונב . איש . ומכרו . ונימצא . בידו . מות . יומת 16
ומקלל . אביו . ואימו . מות . יומת 17
וכי . יריבון . אנשים . והיכה . איש . את . רעהו . באבן . או . באגרוף . ולוא . ימות . ונפל . למישכב 18
אים . יקום . והיתהלך . בחוץ . על . מישענתו . וניקה . המכה . רק . שיבתו . יתן . ורפוא . ירפא 19
וכי . יכה . איש . את . עבדו . או . את . אמתו . בשבט . ומת . תחת . ידו . נקום . ינקם 20
אך . אים . יום . או . יומיים . יעמוד . לוא . יוקם . כי . כספו . הוא 21
וכי . ינצו . אנשים . ונגפו . אישה . הרה . ויצאו . ילדיה . ולוא . יהיה . אסון . ענוש . יענש . כאשר . ישית . עליו . בעל . האישה . ונתן . ביפלילים 22
ואים . אסון . יהיה . ונתתה . נפש . תחת . נפש 23
עיין . תחת . עיין . שן . תחת . שן . יד . תחת . יד . רגל . תחת . רגל 24
כויה . תחת . כויה . פצע . תחת . פצע . חבורה . תחת . חבורה 25
וכי . יכה . איש . את . עין . עבדו . או . את . עין . אמתו . ושיחתה . לחפשי . ישלחנו . תחת . עינו 26
ואים . שן . עבדו . או . שן . אמתו . יפיל . לחפשי . ישלחנו . תחת . שינו 27
וכי . יגח . שור . את . איש . או . את . אישה . ומת . סקול . יסקל . השור . ולוא . יאכל . את . בסרו . ובעל . השור . נקי 28
ואים . שור . נגח . הוא . מיתמול . שילשום . והועד . ביבעליו . ולוא . ישמרנו . והמית . איש . או . אישה . השור . יסקל . וגם . בעליו . יומת 29
אים . כופר . יושת . עליו . ונתן . פידיון . נפשו . ככול . אשר . יושת . עליו 30
או . בן . יגח . או . בת . יגח . כמישפט . הזה . יעסה . לו 31
אים . עבד . יגח . השור . או . אמה . כסף . שלושים . שקלים . יתן . לאדוניו . והשור . יסקל 32
וכי . יפתח . איש . בור . או . כי . יכרה . איש . בור . ולוא . יכסנו . ונפל . שמה . שור . או . חמור 33
בעל . הבור . ישלם . כסף . ישיב . ליבעליו . והמת . יהיה . לו 34
וכי . יגוף . שור . איש . את . שור . רעהו . ומת . ומכרו . את . השור . החי . וחצו . את . כספו . וגם . את . המת . יחצון 35
או . נודע . כי . שור . נגח . הוא . מיתמול . שילשום . ולוא . ישמרנו . בעליו . שלם . ישלם . שור . תחת . השור . והמת . יהיה . לו 36
כי . יגנוב . איש . שור . או . סה . וטבחו . או . מכרו . חמישה . בקר . ישלם . תחת . השור . וארבע . צואן . תחת . הסה 37