AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Exodus Chapter 26

שמות . פרק 26


1&we'et ha'mish'kan ta'a'seh e'ser ye'ri'ot sheysh mash'zar ut'khey'let we'ar'ga'man we'to'la'at sha'ni ke'ru'vim ma'a'seyh hho'sheyv ta'a'seh o'tam 2&o'rekh hai'ri'ah ha'a'hhat she'mo'neh we'es'rim ba'a'mah we'ro'hhav ar'ba ba'a'mah hai'ri'ah ha'e'hhat mi'dah a'hhat le'khol hai'ri'ot 3&hha'meysh hai'ri'ot tih'yey'na hhov'rot i'shah el a'hho'tah we'hha'meysh ye'ri'ot hhov'rot i'shah el a'hho'tah 4&we'a'si'ta lul'ot te'khey'let al se'phat hai'ri'ah ha'e'hhat mi'qa'tsah ba'hho'va'ret we'kheyn ta'a'seh bis'phat hai'ri'ah ha'qi'tso'nah ba'mahh'be'ret ha'shey'nit 5&hha'mi'shim lu'la'ot ta'a'seh bai'ri'ah ha'e'hhat wa'hha'mi'shim lu'la'ot ta'a'seh biq'tseyh hai'ri'ah a'sher ba'mahh'be'ret ha'shey'nit maq'bi'lot ha'lu'la'ot i'shah el a'hho'tah 6&we'a'si'ta hha'mi'shim qar'sey za'hav we'hhi'bar'ta et hai'ri'ot i'shah el a'hho'tah baq'ra'sim we'hai'yah ha'mish'kan e'hhad 7&we'a'si'ta ye'ri'ot i'zim le'o'hel al ha'mish'kan ash'tey es'reyh ye'ri'ot ta'a'seh o'tam 8&o'rekh hai'ri'ah ha'a'hhat she'lo'shim ba'a'mah we'ro'hhav ar'ba ba'a'mah hai'ri'ah ha'e'hhat mi'dah a'hhat le'ash'tey es'reyh ye'ri'ot 9&we'hhi'bar'ta et hha'meysh hai'ri'ot le'vad we'et sheysh hai'ri'ot le'vad we'kha'phal'ta et hai'ri'ah ha'shi'shit el mul pe'ney ha'o'hel 10&we'a'si'ta hha'mi'shim lu'la'ot al se'phat hai'ri'ah ha'e'hhat ha'qi'tso'nah ba'hho'va'ret wa'hha'mi'shim lu'la'ot al se'phat hai'ri'ah ha'hho've'ret ha'shey'nit 11&we'a'si'ta qar'sey ne'hho'shet hha'mi'shim we'hey'vey'ta et haq'ra'sim ba'lu'la'ot we'hhi'bar'ta et ha'o'hel we'hai'yah e'hhad 12&we'se'rahh ha'o'deyph bi'ri'ot ha'o'hel hha'tsi hai'ri'ah ha'o'de'phet tis'rahh al a'hho'rey ha'mish'kan 13&we'ha'a'mah mi'zeh we'ha'a'mah mi'zeh ba'o'deyph be'o'rekh ye'ri'ot ha'o'hel yih'yeh sa'ru'ahh al tsi'dey ha'mish'kan mi'zeh u'mi'zeh le'kha'so'to 14&we'a'si'ta mikh'seh la'o'hel o'rot ey'lim me'a'da'mim u'mikh'seyh o'rot te'hha'shim mil'ma'lah 15&we'a'si'ta et haq'ra'shim la'mish'kan a'tsey shi'tim om'dim 16&e'ser a'mot o'rekh ha'qa'resh we'a'mah wa'hha'tsi ha'a'mah ro'hhav ha'qe'resh ha'e'hhad 17&she'tey ya'dot la'qe'resh ha'e'hhad me'shu'la'vot i'shah el a'hho'tah keyn ta'a'seh le'khol qar'shey ha'mish'kan 18&we'a'si'ta et haq'ra'shim la'mish'kan es'rim qe'resh liph'at neg'bah tey'ma'nah 19&we'ar'ba'im ad'ney khe'seph ta'a'seh ta'hhat es'rim ha'qa'resh she'ney a'da'nim ta'hhat ha'qe'resh ha'e'hhad lish'tey ye'do'taw ush'ney a'da'nim ta'hhat ha'qe'resh ha'e'hhad lish'tey ye'do'taw 20&ul'tse'la ha'mish'kan ha'shey'nit liph'at tsa'phon es'rim qa'resh 21&we'ar'ba'im ad'ney'hem ka'seph she'ney a'da'nim ta'hhat ha'qe'resh ha'e'hhad ush'ney a'da'nim ta'hhat ha'qe'resh ha'e'hhad 22&ul'yar'ke'tey ha'mish'kan ya'mah ta'a'seh shi'shah qe'ra'shim 23&ush'ney qe'ra'shim ta'a'seh lim'quts'ot ha'mish'kan bai'yar'kha'ta'yim 24&we'yih'yu to'a'mim mil'ma'tah we'yahh'daw yih'yu ta'mim al ro'sho el ha'ta'ba'at ha'e'hhat keyn yih'yeh lish'ney'hem lish'ney ha'miq'tso'ot yih'yu 25&we'hai'u she'mo'nah qe'ra'shim we'ad'ney'hem ke'seph shi'shah a'sar a'da'nim she'ney a'da'nim ta'hhat ha'qe'resh ha'e'hhad ush'ney a'da'nim ta'hhat ha'qe'resh ha'e'hhad 26&we'a'si'ta ve'ri'hhim a'tsey shi'tim hha'mi'shah le'qar'shey tse'la ha'mish'kan ha'e'hhad 27&wa'hha'mi'shah ve'ri'hhim le'qar'shey tse'la ha'mish'kan ha'shey'nit wa'hha'mi'shah ve'ri'hhim le'qar'shey tse'la ha'mish'kan lai'yar'kha'ta'yim ya'mah 28&we'ha'be'ri'ahh ha'ti'khon be'tokh haq'ra'shim mav'ri'ahh min ha'qa'tseh el ha'qa'tseh 29&we'et haq'ra'shim te'tsa'peh za'hav we'et ta'be'o'tey'hem ta'a'seh za'hav ba'tim la'be'ri'hhim we'tsi'pi'ta et ha'be'ri'hhim za'hav 30&wa'ha'qey'mo'ta et ha'mish'kan ke'mish'pa'to a'sher har'ey'ta ba'har 31&we'a'si'ta pha'ro'khet te'khey'let we'ar'ga'man we'to'la'at sha'ni we'sheysh mash'zar ma'a'seyh hho'sheyv ya'a'seh o'tah ke'ru'vim 32&we'na'ta'tah o'tah al ar'ba'ah a'mu'dey shi'tim me'tsu'pim za'hav wa'wey'hem za'hav al ar'ba'ah ad'ney kha'seph 33&we'na'ta'tah et ha'pa'ro'khet ta'hhat haq'ra'sim we'hey'vey'ta sha'mah mi'beyt la'pa'ro'khet eyt a'ron ha'ey'dut we'hiv'di'lah ha'pa'ro'khet la'khem beyn ha'qo'desh u'veyn qo'desh ha'qa'da'shim 34&we'na'ta'ta et ha'ka'po'ret al a'ron ha'ey'dut be'qo'desh ha'qa'da'shim 35&we'sam'ta et ha'shul'hhan mi'hhuts la'pa'ro'khet we'et ham'no'rah no'khahh ha'shul'hhan al tse'la ha'mish'kan tey'ma'nah we'ha'shul'hhan ti'teyn al tse'la tsa'phon 36&we'a'si'ta ma'sakh le'phe'tahh ha'o'hel te'khey'let we'ar'ga'man we'to'la'at sha'ni we'sheysh mash'zar ma'a'seyh ro'qeym 37&we'a'si'ta la'ma'sakh hha'mi'shah a'mu'dey shi'tim we'tsi'pi'ta o'tam za'hav wa'wey'hem za'hav we'ya'tsaq'ta la'hem hha'mi'shah ad'ney ne'hho'shet

ואת . המישכן . תעסה . עסר . יריעות . שש . משזר . ותכלת . וארגמן . ותולעת . שני . כרובים . מעסה . חושב . תעסה . אותם 1
אורך . היריעה . האחת . שמונה . ועסרים . באמה . ורוחב . ארבע . באמה . היריעה . האחת . מידה . אחת . לכל . היריעות 2
חמש . היריעות . תיהיין . חוברות . אישה . אל . אחותה . וחמש . יריעות . חוברות . אישה . אל . אחותה 3
ועסית . לולאות . תכלת . על . ספת . היריעה . האחת . מיקצה . בחוברת . וכן . תעסה . ביספת . היריעה . הקיצונה . במחברת . השנית 4
חמישים . לולאות . תעסה . ביריעה . האחת . וחמישים . לולאות . תעסה . ביקצה . היריעה . אשר . במחברת . השנית . מקבילות . הלולאות . אישה . אל . אחותה 5
ועסית . חמישים . קרסי . זהב . וחיברת . את . היריעות . אישה . אל . אחותה . בקרסים . והיה . המישכן . אחד 6
ועסית . יריעות . עיזים . לאוהל . על . המישכן . עשתי . עסרה . יריעות . תעסה . אותם 7
אורך . היריעה . האחת . שלושים . באמה . ורוחב . ארבע . באמה . היריעה . האחת . מידה . אחת . לעשתי . עסרה . יריעות 8
וחיברת . את . חמש . היריעות . לבד . ואת . שש . היריעות . לבד . וכפלת . את . היריעה . השישית . אל . מול . פני . האוהל 9
ועסית . חמישים . לולאות . על . ספת . היריעה . האחת . הקיצונה . בחוברת . וחמישים . לולאות . על . ספת . היריעה . החוברת . השנית 10
ועסית . קרסי . נחושת . חמישים . והבאת . את . הקרסים . בלולאות . וחיברת . את . האוהל . והיה . אחד 11
וסרח . העודף . ביריעות . האוהל . חצי . היריעה . העודפת . תיסרח . על . אחורי . המישכן 12
והאמה . מיזה . והאמה . מיזה . בעודף . באורך . יריעות . האוהל . יהיה . סרוח . על . צידי . המישכן . מיזה . ומיזה . לכסותו 13
ועסית . מיכסה . לאוהל . עורות . אילים . מאדמים . ומיכסה . עורות . תחשים . מילמעלה 14
ועסית . את . הקרשים . למישכן . עצי . שיטים . עומדים 15
עסר . אמות . אורך . הקרש . ואמה . וחצי . האמה . רוחב . הקרש . האחד 16
שתי . ידות . לקרש . האחד . משולבות . אישה . אל . אחותה . כן . תעסה . לכול . קרשי . המישכן 17
ועסית . את . הקרשים . למישכן . עסרים . קרש . ליפאת . נגבה . תימנה 18
וארבעים . אדני . כסף . תעסה . תחת . עסרים . הקרש . שני . אדנים . תחת . הקרש . האחד . לישתי . ידותיו . ושני . אדנים . תחת . הקרש . האחד . לישתי . ידותיו 19
ולצלע . המישכן . השנית . ליפאת . צפון . עסרים . קרש 20
וארבעים . אדניהם . כסף . שני . אדנים . תחת . הקרש . האחד . ושני . אדנים . תחת . הקרש . האחד 21
ולירכתי . המישכן . ימה . תעסה . שישה . קרשים 22
ושני . קרשים . תעסה . לימקוצעות . המישכן . בירכתיים 23
וייהיו . תואמים . מילמטה . ויחדו . יהיו . תמים . על . רואשו . אל . הטבעת . האחת . כן . יהיה . לישניהם . לישני . המיקצועות . יהיו 24
והיו . שמונה . קרשים . ואדניהם . כסף . שישה . עסר . אדנים . שני . אדנים . תחת . הקרש . האחד . ושני . אדנים . תחת . הקרש . האחד 25
ועסית . בריחים . עצי . שיטים . חמישה . לקרשי . צלע . המישכן . האחד 26
וחמישה . בריחים . לקרשי . צלע . המישכן . השנית . וחמישה . בריחים . לקרשי . צלע . המישכן . לירכתיים . ימה 27
והבריח . התיכון . בתוך . הקרשים . מבריח . מין . הקצה . אל . הקצה 28
ואת . הקרשים . תצפה . זהב . ואת . טבעותיהם . תעסה . זהב . בתים . לבריחים . וציפית . את . הבריחים . זהב 29
והקמות . את . המישכן . כמישפטו . אשר . הראית . בהר 30
ועסית . פרוכת . תכלת . וארגמן . ותולעת . שני . ושש . משזר . מעסה . חושב . יעסה . אותה . כרובים 31
ונתתה . אותה . על . ארבעה . עמודי . שיטים . מצופים . זהב . וויהם . זהב . על . ארבעה . אדני . כס 32
ונתתה . את . הפרוכת . תחת . הקרסים . והבאת . שמה . מיבית . לפרוכת . את . ארון . העדות . והיבדילה . הפרוכת . לכם . בין . הקודש . ובין . קודש . הקדשים 33
ונתת . את . הכפורת . על . ארון . העדות . בקודש . הקדשים 34
וסמת . את . השולחן . מיחוץ . לפרוכת . ואת . המנורה . נוכח . השולחן . על . צלע . המישכן . תימנה . והשולחן . תיתן . על . צלע . צפון 35
ועסית . מסך . לפתח . האוהל . תכלת . וארגמן . ותולעת . שני . ושש . משזר . מעסה . רוקם 36
ועסית . למסך . חמישה . עמודי . שיטים . וציפית . אותם . זהב . וויהם . זהב . ויצקת . להם . חמישה . אדני . נחושת 37