AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Exodus Chapter 33

שמות . פרק 33


1&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh leykh a'leyh mi'zeh a'tah we'ha'am a'sher he'e'li'ta mey'e'rets mits'ra'yim el ha'a'rets a'sher nish'ba'ti le'av'ra'ham le'yits'hhaq ul'ya'a'qov ley'mor le'zar'a'kha et'ne'nah 2&we'sha'lahh'ti le'pha'ney'kha mal'akh we'gey'rash'ti et ha'ke'na'a'ni ha'e'mo'ri we'ha'hhi'ti we'ha'pe'ri'zi ha'hhi'wi we'hai'vu'si 3&el e'rets za'vat hha'lav ud'vash ki lo e'e'leh be'qir'be'kha ki am qe'sheyh o'reph a'tah pen a'khel'kha ba'da'rekh 4&wai'yish'ma ha'am et ha'da'var ha'ra ha'zeh wai'yit'a'ba'lu we'lo sha'tu ish ed'yo a'law 5&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh e'mor el be'ney yis'ra'eyl a'tem am qe'sheyh o'reph re'ga e'hhad e'e'leh ve'qir'be'kha we'khi'li'to'kha we'a'tah ho'reyd ed'ye'kha mey'a'ley'kha we'eyd'ah mah e'e'seh lakh 6&wai'yit'nats'lu ve'ney yis'ra'eyl et ed'yam me'har hho'reyv 7&u'mo'sheh yi'qahh et ha'o'hel we'na'tah lo mi'hhuts la'ma'hha'neh har'hheyq min ha'ma'hha'neh we'qa'ra lo o'hel mo'eyd we'hai'yah kol me'va'qeysh YHWH yey'tsey el o'hel mo'eyd a'sher mi'hhuts la'ma'hha'neh 8&we'hai'yah ke'tseyt mo'sheh el ha'o'hel ya'qu'mu kol ha'am we'nits'vu ish pe'tahh a'ha'lo we'hi'bi'tu a'hha'rey mo'sheh ad bo'o ha'o'he'lah 9&we'hai'yah ke'vo mo'sheh ha'o'he'lah yey'reyd a'mud he'a'nan we'a'mad pe'tahh ha'o'hel we'di'ber im mo'sheh 10&we'ra'ah khol ha'am et a'mud he'a'nan o'meyd pe'tahh ha'o'hel we'qam kol ha'am we'hish'ta'hha'wu ish pe'tahh a'ha'lo 11&we'di'ber YHWH el mo'sheh pa'nim el pa'nim ka'a'sheyr ye'da'beyr ish el rey'ey'hu we'shav el ha'ma'hha'neh um'shar'to ye'ho'shu'a bin nun na'ar lo ya'mish mi'tokh ha'o'hel 12&wai'yo'mer mo'sheh el YHWH re'eyh a'tah o'meyr ey'lai ha'al et ha'am ha'zeh we'a'tah lo ho'da'ta'ni eyt a'sher tish'lahh i'mi we'a'tah a'mar'ta ye'da'ti'kha ve'sheym we'gam ma'tsa'ta hheyn be'ey'nai 13&we'a'tah im na ma'tsa'ti hheyn be'ey'ney'kha ho'di'ey'ni na et de'ra'khe'kha we'ey'da'a'kha le'ma'an em'tsa hheyn be'ey'ney'kha ur'eyh ki am'kha ha'goi ha'zeh 14&wai'yo'mar pa'nai yey'ley'khu wa'ha'ni'hho'ti lakh 15&wai'yo'mer ey'law im eyn pa'ney'kha hol'khim al ta'a'ley'nu mi'zeh 16&u'va'meh yi'wa'da ey'pho ki ma'tsa'ti hheyn be'ey'ney'kha a'ni we'a'me'kha ha'lo be'lekh'te'kha i'ma'nu we'niph'li'nu a'ni we'am'kha mi'kol ha'am a'sher al pe'ney ha'a'da'mah 17&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh gam et ha'da'var ha'zeh a'sher di'bar'ta e'e'seh ki ma'tsa'ta hheyn be'ey'nai wa'ey'da'a'kha be'sheym 18&wai'yo'mar har'ey'ni na et ke'vo'de'kha 19&wai'yo'mer a'ni a'a'vir kol tu'vi al pa'ney'kha we'qa'ra'ti ve'sheym YHWH le'pha'ney'kha we'hha'no'ti et a'sher a'hhon we'ri'hham'ti et a'sher a'ra'hheym 20&wai'yo'mer lo tu'khal lir'ot et pa'nai ki lo yir'a'ni ha'a'dam wa'hhai 21&wai'yo'mer YHWH hin'neyh ma'qom i'ti we'ni'tsav'ta al ha'tsur 22&we'hai'yah ba'a'vor ke'vo'di we'sam'ti'kha be'niq'rat ha'tsur we'sa'ko'ti kha'pi a'ley'kha ad av'ri 23&wa'ha'si'ro'ti et ka'pi we'ra'i'ta et a'hho'rai u'phanaw lo yey'ra'u

וידבר . יהוה . אל . מושה . לך . עלה . מיזה . אתה . והעם . אשר . העלית . מארץ . מיצריים . אל . הארץ . אשר . נישבעתי . לאברהם . לייצחק . וליעקוב . לאמור . לזרעכה . אתננה 1
ושלחתי . לפניכה . מלאך . וגרשתי . את . הכנעני . האמורי . והחיתי . והפריזי . החיוי . והיבוסי 2
אל . ארץ . זבת . חלב . ודבש . כי . לוא . אעלה . בקירבכה . כי . עם . קשה . עורף . אתה . פן . אכלכה . בדרך 3
וישמע . העם . את . הדבר . הרע . הזה . ויתאבלו . ולוא . שתו . איש . עדיו . עליו 4
ויואמר . יהוה . אל . מושה . אמור . אל . בני . יסראל . אתם . עם . קשה . עורף . רגע . אחד . אעלה . בקירבכה . וכיליתיכה . ועתה . הורד . עדיכה . מעליכה . ואדעה . מה . אעסה . לך 5
ויתנצלו . בני . יסראל . את . עדים . מהר . חורב 6
ומושה . יקח . את . האוהל . ונטה . לו . מיחוץ . למחנה . הרחק . מין . המחנה . וקרא . לו . אוהל . מועד . והיה . כל . מבקש . יהוה . יצא . אל . אוהל . מועד . אשר . מיחוץ . למחנה 7
והיה . כצאת . מושה . אל . האוהל . יקומו . כל . העם . וניצבו . איש . פתח . אהלו . והיביטו . אחרי . מושה . עד . בואו . האוהלה 8
והיה . כבוא . מושה . האוהלה . ירד . עמוד . העןן . ועמד . פתח . האוהל . ודיבר . עים . מושה 9
וראה . כל . העם . את . עמוד . העןן . עומד . פתח . האוהל . וקם . כל . העם . והישתחוו . איש . פתח . אהלו 10
ודיבר . יהוה . אל . מושה . פנים . אל . פנים . כאשר . ידבר . איש . אל . רעהו . ושב . אל . המחנה . ומשרתו . יהושוע . בין . נון . נער . לוא . ימיש . מיתוך . האוהל 11
ויואמר . מושה . אל . יהוה . ראה . אתה . אומר . אלי . העל . את . העם . הזה . ואתה . לוא . הודעתני . את . אשר . תישלח . עימי . ואתה . אמרת . ידעתיכה . בשם . וגם . מצאת . חן . בעיני 12
ועתה . אים . נא . מצאתי . חן . בעיניכה . הודיעני . נא . את . דרךכה . ואדעכה . למען . אמצא . חן . בעיניכה . וראה . כי . עמכה . הגוי . הזה 13
ויואמר . פני . ילכו . והניחותי . לך 14
ויואמר . אליו . אים . אין . פניכה . הולכים . אל . תעלנו . מיזה 15
ובמה . יודע . אפוא . כי . מצאתי . חן . בעיניכה . אני . ועמכה . הלוא . בלכתכה . עימנו . וניפלינו . אני . ועמכה . מיכל . העם . אשר . על . פני . האדמה 16
ויואמר . יהוה . אל . מושה . גם . את . הדבר . הזה . אשר . דיברת . אעסה . כי . מצאת . חן . בעיני . ואדעכה . בשם 17
ויואמר . הראני . נא . את . כבודכה 18
ויואמר . אני . אעביר . כל . טובי . על . פניכה . וקראתי . בשם . יהוה . לפניכה . וחנותי . את . אשר . אחון . וריחמתי . את . אשר . ארחם 19
ויואמר . לוא . תוכל . ליראות . את . פני . כי . לוא . יראני . האדם . וחי 20
ויואמר . יהוה . הינה . מקום . איתי . וניצבת . על . הצור 21
והיה . בעבור . כבודי . וסמתיכה . בניקרת . הצור . וסכותי . כפי . עליכה . עד . עברי 22
והסירותי . את . כפי . וראית . את . אחורי . ופני . לוא . יראו 23