AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Exodus Chapter 37

שמות . פרק 37


1&wai'ya'as be'tsal'eyl et ha'a'ron a'tsey shi'tim a'ma'ta'yim wa'hhey'tsi ar'ko we'a'mah wa'hhey'tsi rahh'bo we'a'mah wa'hhey'tsi qo'ma'to 2&wai'tsa'pey'hu za'hav ta'hor mi'ba'yit u'mi'hhuts wai'ya'as lo zeyr za'hav sa'viv 3&wai'yi'tsoq lo ar'ba ta'be'ot za'hav al ar'ba pa'a'mo'taw ush'tey ta'ba'ot al tsal'o ha'e'hhat ush'tey ta'ba'ot al tsal'o ha'shey'nit 4&wai'ya'as ba'dey a'tsey shi'tim wai'tsaph o'tam za'hav 5&wai'ya'vey et ha'ba'dim ba'ta'ba'ot al tsal'ot ha'a'ron la'seyt et ha'a'ron 6&wai'ya'as ka'po'ret za'hav ta'hor a'ma'ta'yim wa'hhey'tsi ar'kah we'a'mah wa'hhey'tsi rahh'bah 7&wai'ya'as she'ney khe'ru'vim za'hav miq'shah a'sah o'tam mish'ney qe'tsot ha'ka'po'ret 8&ke'ruv e'hhad mi'qa'tsah mi'zeh ukh'ruv e'hhad mi'qa'tsah mi'zeh min ha'ka'po'ret a'sah et hak'ru'vim mish'ney qir'en 9&wai'yih'yu hak'ru'vim por'sey khe'na'pha'yim le'ma'lah sokh'khim be'khan'phey'hem al ha'ka'po'ret uph'ney'hem ish el a'hhiw el ha'ka'po'ret hai'u pe'ney hak'ru'vim 10&wai'ya'as et ha'shul'hhan a'tsey shi'tim a'ma'ta'yim ar'ko we'a'mah rahh'bo we'a'mah wa'hhey'tsi qo'ma'to 11&wai'tsaph o'to za'hav ta'hor wai'ya'as lo zeyr za'hav sa'viv 12&wai'ya'as lo mis'ge'ret to'phahh sa'viv wai'ya'as zeyr za'hav le'mis'gar'to sa'viv 13&wai'yi'tsoq lo ar'ba ta'be'ot za'hav wai'yi'teyn et ha'ta'ba'ot al ar'ba ha'pey'ot a'sher le'ar'ba rag'law 14&le'u'mat ha'mis'ge'ret hai'u ha'ta'ba'ot ba'tim la'ba'dim la'seyt et ha'shul'hhan 15&wai'ya'as et ha'ba'dim a'tsey shi'tim wai'tsaph o'tam za'hav la'seyt et ha'shul'hhan 16&wai'ya'as et ha'key'lim a'sher al ha'shul'hhan et qe'a'ro'taw we'et ka'po'taw we'eyt me'na'qi'yo'taw we'et haq'sa'ot a'sher yu'sakh ba'heyn za'hav ta'hor 17&wai'ya'as et ham'no'rah za'hav ta'hor miq'shah a'sah et ham'no'rah ye'rey'khah we'qa'nah ge'vi'ey'ah kaph'to'rey'ah uph'ra'hhey'ah mi'me'nah hai'u 18&we'shi'shah qa'nim yots'im mi'tsi'dey'ah she'lo'shah qe'ney me'no'rah mi'tsi'dah ha'e'hhad ush'lo'shah qe'ney me'no'rah mi'tsi'dah ha'shey'ni 19&she'lo'shah ge'vi'im me'shu'qa'dim ba'qa'neh ha'e'hhad kaph'tor wa'phe'rahh ush'lo'shah ge'vi'im me'shu'qa'dim be'qa'neh e'hhad kaph'tor wa'pha'rahh keyn le'shey'shet ha'qa'nim hai'yots'im min ham'no'rah 20&u'vam'no'rah ar'ba'ah ge'vi'im me'shu'qa'dim kaph'to'rey'ah uph'ra'hhey'ah 21&we'khaph'tor ta'hhat she'ney ha'qa'nim mi'me'nah we'khaph'tor ta'hhat she'ney ha'qa'nim mi'me'nah we'khaph'tor ta'hhat she'ney ha'qa'nim mi'me'nah le'shey'shet ha'qa'nim hai'yots'im mi'me'nah 22&kaph'to'rey'hem uq'no'tam mi'me'nah hai'u ku'lah miq'shah a'hhat za'hav ta'hor 23&wai'ya'as et ney'ro'te'yah shiv'ah u'mal'qa'hhey'ah u'mahh'to'tey'ah za'hav ta'hor 24&ki'kar za'hav ta'hor a'sah o'tah we'eyt kol key'ley'ah 25&wai'ya'as et miz'bahh haq'to'ret a'tsey shi'tim a'mah ar'ko we'a'mah rahh'bo ra'vu'a we'a'ma'ta'yim qo'ma'to mi'me'nu hai'u qar'no'taw 26&wai'tsaph o'to za'hav ta'hor et ga'go we'et qi'ro'taw sa'viv we'et qar'no'taw wai'ya'as lo zeyr za'hav sa'viv 27&ush'tey ta'be'ot za'hav a'sah lo mi'ta'hhat le'zey'ro al she'tey tsal'o'taw al she'ney tsi'daw le'va'tim le'va'dim la'seyt o'to ba'hem 28&wai'ya'as et ha'ba'dim a'tsey shi'tim wai'tsaph o'tam za'hav 29&wai'ya'as et she'men ha'mish'hhah qo'desh we'et qe'to'ret ha'sa'mim ta'hor ma'a'seyh ro'qey'ahh

ויעס . בצלאל . את . הארון . עצי . שיטים . אמתיים . וחצי . ארכו . ואמה . וחצי . רחבו . ואמה . וחצי . קומתו 1
ויצפהו . זהב . טהור . מיביית . ומיחוץ . ויעס . לו . זר . זהב . סביב 2
ויצוק . לו . ארבע . טבעות . זהב . על . ארבע . פעמותיו . ושתי . טבעות . על . צלעו . האחת . ושתי . טבעות . על . צלעו . השנית 3
ויעס . בדי . עצי . שיטים . ויצף . אותם . זהב 4
ויבא . את . הבדים . בטבעות . על . צלעות . הארון . לסאת . את . הארון 5
ויעס . כפורת . זהב . טהור . אמתיים . וחצי . ארכה . ואמה . וחצי . רחבה 6
ויעס . שני . כרובים . זהב . מיקשה . עסה . אותם . מישני . קצות . הכפורת 7
כרוב . אחד . מיקצה . מיזה . וכרוב . אחד . מיקצה . מיזה . מין . הכפורת . עסה . את . הכרובים . מישני . קיצוותו 8
ויהיו . הכרובים . פורסי . כנפיים . למעלה . סוככים . בכנפיהם . על . הכפורת . ופניהם . איש . אל . אחיו . אל . הכפורת . היו . פני . הכרובים 9
ויעס . את . השולחן . עצי . שיטים . אמתיים . ארכו . ואמה . רחבו . ואמה . וחצי . קומתו 10
ויצף . אותו . זהב . טהור . ויעס . לו . זר . זהב . סביב 11
ויעס . לו . מיסגרת . טופח . סביב . ויעס . זר . זהב . למיסגרתו . סביב 12
ויצוק . לו . ארבע . טבעות . זהב . ויתן . את . הטבעות . על . ארבע . הפאות . אשר . לארבע . רגליו 13
לעומת . המיסגרת . היו . הטבעות . בתים . לבדים . לסאת . את . השולחן 14
ויעס . את . הבדים . עצי . שיטים . ויצף . אותם . זהב . לסאת . את . השולחן 15
ויעס . את . הכלים . אשר . על . השולחן . את . קערותיו . ואת . כפותיו . ואת . מנקיותיו . ואת . הקסוֹת . אשר . יוסך . בהן . זהב . טהור 16
ויעס . את . המנורה . זהב . טהור . מיקשה . עסה . את . המנורה . ירכה . וקנה . גביעיה . כפתוריה . ופרחיה . מימנה . היו 17
ושישה . קנים . יוצאים . מיצידיה . שלושה . קני . מנורה . מיצידה . האחד . ושלושה . קני . מנורה . מיצידה . השני 18
שלושה . גביעים . משוקדים . בקנה . האחד . כפתור . ופרח . ושלושה . גביעים . משוקדים . בקנה . אחד . כפתור . ופרח . כן . לששת . הקנים . היוצאים . מין . המנורה 19
ובמנורה . ארבעה . גביעים . משוקדים . כפתוריה . ופרחיה 20
וכפתור . תחת . שני . הקנים . מימנה . וכפתור . תחת . שני . הקנים . מימנה . וכפתור . תחת . שני . הקנים . מימנה . לששת . הקנים . היוצאים . מימנה 21
כפתוריהם . וקנותם . מימנה . היו . כולה . מיקשה . אחת . זהב . טהור 22
ויעס . את . נרותיה . שיבעה . ומלקחיה . ומחתותיה . זהב . טהור 23
כיכר . זהב . טהור . עסה . אותה . ואת . כל . כליה 24
ויעס . את . מיזבח . הקטורת . עצי . שיטים . אמה . ארכו . ואמה . רחבו . רבוע . ואמתיים . קומתו . מימנו . היו . קרנותיו 25
ויצף . אותו . זהב . טהור . את . גגו . ואת . קירותיו . סביב . ואת . קרנותיו . ויעס . לו . זר . זהב . סביב 26
ושתי . טבעות . זהב . עסה . לו . מיתחת . לזרו . על . שתי . צלעותיו . על . שני . צידיו . לבתים . לבדים . לסאת . אותו . בהם 27
ויעס . את . הבדים . עצי . שיטים . ויצף . אותם . זהב 28
ויעס . את . שמן . המישחה . קודש . ואת . קטורת . הסמים . טהור . מעסה . רוקח 29