AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Genesis Chapter 1

בראשית . פרק . 1


1&be'rey'shit ba'ra e'lo'him eyt ha'sha'ma'yim we'eyt ha'a'rets 2&we'ha'a'rets hai'tah to'hu wa'vo'hu we'hho'shekh al pe'ney te'hom we'ru'ahh e'lo'him me'ra'hhe'phet al pe'ney ha'ma'yim 3&wai'yo'mer e'lo'him ye'hi or wai'hi or 4&wai'yar e'lo'him et ha'or ki tov wai'yav'deyl e'lo'him beyn ha'or u'veyn ha'hho'shekh 5&wai'yiq'ra e'lo'him la'or yom we'la'hho'shekh qa'ra lai'lah wai'hi e'rev wai'hi vo'qer yom e'hhad 6&wai'yo'mer e'lo'him ye'hi ra'qi'a be'tokh ha'ma'yim wi'hi mav'dil beyn ma'yim la'ma'yim 7&wai'ya'as e'lo'him et ha'ra'qi'a wai'yav'deyl beyn ha'ma'yim a'sher mi'ta'hhat la'ra'qi'a u'veyn ha'ma'yim a'sher mey'al la'ra'qi'a wai'hi kheyn 8&wai'yiq'ra e'lo'him la'ra'qi'a sha'ma'yim wai'hi e'rev wai'hi vo'qer yom shey'ni 9&wai'yo'mer e'lo'him yi'qaw'u ha'ma'yim mi'ta'hhat ha'sha'ma'yim el ma'qom e'hhad we'tey'ra'eh hai'ya'ba'shah wai'hi kheyn 10&wai'yiq'ra e'lo'him lai'ya'ba'shah e'rets ul'miq'weh ha'ma'yim qa'ra ya'mim wai'yar e'lo'him ki tov 11&wai'yo'mer e'lo'him tad'shey ha'a'rets de'she ey'sev maz'ri'a ze'ra eyts pe'ri o'seh pe'ri le'mi'no a'sher zar'o vo al ha'a'rets wai'hi kheyn 12&wa'to'tsey ha'a'rets de'she ey'sev maz'ri'a ze'ra le'mi'ney'hu we'eyts o'seh pe'ri a'sher zar'o vo le'mi'ney'hu wai'yar e'lo'him ki tov 13&wai'hi e'rev wai'hi vo'qer yom she'li'shi 14&wai'yo'mer e'lo'him ye'hi me'o'rot bir'qi'a ha'sha'ma'yim le'hav'dil beyn hai'yom u'veyn ha'lai'lah we'hai'u le'o'tot ul'mo'a'dim ul'ya'mim we'sha'nim 15&we'hai'u lim'o'rot bir'qi'a ha'sha'ma'yim le'ha'ir al ha'a'rets wai'hi kheyn 16&wai'ya'as e'lo'him et she'ney ham'o'rot ha'ge'do'lim et ha'ma'or ha'ga'dol le'mem'she'let hai'yom we'et ha'ma'or ha'qa'ton le'mem'she'let ha'lai'lah we'eyt ha'ko'kha'vim 17&wai'yi'teyn o'tam e'lo'him bir'qi'a ha'sha'ma'yim le'ha'ir al ha'a'rets 18&we'lim'shol ba'yom u'va'lai'lah ul'hav'dil beyn ha'or u'veyn ha'hho'shekh wai'yar e'lo'him ki tov 19&wai'hi e'rev wai'hi vo'qer yom re'vi'i 20&wai'yo'mer e'lo'him yish're'tsu ha'ma'yim she'rets ne'phesh hhai'yah we'oph ye'o'pheyph al ha'a'rets al pe'ney re'qi'a ha'sha'ma'yim 21&wai'yiv'ra e'lo'him et ha'ta'ni'nim ha'ge'do'lim we'eyt kol ne'phesh ha'hha'yah ha'ro'me'set a'sher shar'tsu ha'ma'yim le'mi'ney'hem we'eyt kol oph ka'naph le'mi'ney'hu wai'yar e'lo'him ki tov 22&wai'va'rekh o'tam e'lo'him ley'mor pe'ru ur'vu u'mil'u et ha'ma'yim ba'ya'mim we'ha'oph yi'rev ba'a'rets 23&wai'hi e'rev wai'hi vo'qer yom hha'mi'shi 24&wai'yo'mer e'lo'him to'tsey ha'a'rets ne'phesh hhai'yah le'mi'nah be'hey'mah wa're'mes we'hhai'to e'rets le'mi'nah wai'hi kheyn 25&wai'ya'as e'lo'him et hhai'yat ha'a'rets le'mi'nah we'et ha'be'hey'mah le'mi'nah we'eyt kol re'mes ha'a'da'mah le'mi'ney'hu wai'yar e'lo'him ki tov 26&wai'yo'mer e'lo'him na'a'seh a'dam be'tsal'mey'nu kid'mu'tey'nu we'yir'du vid'gat hai'yam uv'oph ha'sha'ma'yim u'va'be'hey'mah uv'khol ha'a'rets uv'khol ha're'mes ha'ro'meys al ha'a'rets 27&wai'yiv'ra e'lo'him et ha'a'dam be'tsal'mo be'tse'lem e'lo'him ba'ra o'to za'khar un'qey'vah ba'ra o'tam 28&wai'va'rekh o'tam e'lo'him wai'yo'mer la'hem e'lo'him pe'ru ur'vu u'mil'u et ha'a'rets we'khiv'shu'ah ur'du bid'gat hai'yam uv'oph ha'sha'ma'yim uv'khol hhai'yah ha'ro'me'set al ha'a'rets 29&wai'yo'mer e'lo'him hin'neyh na'ta'ti la'khem et kol ey'sev zo'rey'a ze'ra a'sher al pe'ney khol ha'a'rets we'et kol ha'eyts a'sher bo phe'ri eyts zo'rey'a za'ra la'khem yih'yeh le'akh'lah 30&ul'khol hhai'yat ha'a'rets ul'khol oph ha'sha'ma'yim ul'khol ro'meys al ha'a'rets a'sher bo ne'phesh hhai'yah et kol ye'req ey'sev le'akh'lah wai'hi kheyn 31&wai'yar e'lo'him et kol a'sher a'sah we'hin'neyh tov me'od wai'hi e'rev wai'hi vo'qer yom ha'shi'shi

בראשית . ברא . אלוהים . את . השמיים . ואת . הארץ 1
והארץ . היתה . תוהו . ובוהו . וחושך . על . פני . תהום . ורוח . אלוהים . מרחפת . על . פני . המיים 2
ויואמר . אלוהים . יהי . אור . ויהי . אור 3
וירא . אלוהים . את . האור . כי . טוב . ויבדל . אלוהים . בין . האור . ובין . החושך 4
ויקרא . אלוהים . לאור . יום . ולחושך . קרא . לילה . ויהי . ערב . ויהי . בוקר . יום . אחד 5
ויואמר . אלוהים . יהי . רקיע . בתוך . המיים . ויהי . מבדיל . בין . מיים . למיים 6
ויעס . אלוהים . את . הרקיע . ויבדל . בין . המיים . אשר . מיתחת . לרקיע . ובין . המיים . אשר . מעל . לרקיע . ויהי . כן 7
ויקרא . אלוהים . לרקיע . שמיים . ויהי . ערב . ויהי . בוקר . יום . שני 8
ויואמר . אלוהים . יקוו . המיים . מיתחת . השמיים . אל . מקום . אחד . ותראה . היבשה . ויהי . כן 9
ויקרא . אלוהים . ליבשה . ארץ . ולמיקוה . המיים . קרא . ימים . וירא . אלוהים . כי . טוב 10
ויואמר . אלוהים . תדשא . הארץ . דשא . עסב . מזריע . זרע . עץ . פרי . עוסה . פרי . למינו . אשר . זרעו . בו . על . הארץ . ויהי . כן 11
ותוצא . הארץ . דשא . עסב . מזריע . זרע . למינהו . ועץ . עוסה . פרי . אשר . זרעו . בו . למינהו . וירא . אלוהים . כי . טוב 12
ויהי . ערב . ויהי . בוקר . יום . שלישי 13
ויואמר . אלוהים . יהי . מאורות . בירקיע . השמיים . להבדיל . בין . היום . ובין . הלילה . והיו . לאותות . ולמועדים . ולימים . ושנים 14
והיו . לימאורות . בירקיע . השמיים . להאיר . על . הארץ . ויהי . כן 15
ויעס . אלוהים . את . שני . המאורות . הגדולים . את . המאור . הגדול . לממשלת . היום . ואת . המאור . הקטון . לממשלת . הלילה . ואת . הכוכבים 16
ויתן . אותם . אלוהים . בירקיע . השמיים . להאיר . על . הארץ 17
ולימשול . ביום . ובלילה . ולהבדיל . בין . האור . ובין . החושך . וירא . אלוהים . כי . טוב 18
ויהי . ערב . ויהי . בוקר . יום . רביעי 19
ויואמר . אלוהים . ישרצו . המיים . שרץ . נפש . חיה . ועוף . יעוףף . על . הארץ . על . פני . רקיע . השמיים 20
ויברא . אלוהים . את . התנינים . הגדולים . ואת . כל . נפש . החיה . הרומסת . אשר . שרצו . המיים . למינהם . ואת . כל . עוף . כנף . למינהו . וירא . אלוהים . כי . טוב 21
ויברך . אותם . אלוהים . לאמור . פרו . ורבו . ומילאו . את . המיים . בימים . והעוף . ירב . בארץ 22
ויהי . ערב . ויהי . בוקר . יום . חמישי 23
ויואמר . אלוהים . תוצא . הארץ . נפש . חיה . למינה . בהמה . ורמס . וחיתו . ארץ . למינה . ויהי . כן 24
ויעס . אלוהים . את . חית . הארץ . למינה . ואת . הבהמה . למינה . ואת . כל . רמס . האדמה . למינהו . וירא . אלוהים . כי . טוב 25
ויואמר . אלוהים . נעסה . אדם . בצלמנו . כידמותנו . ויירדו . בידגת . הים . ובעוף . השמיים . ובבהמה . ובכל . הארץ . ובכל . הרמס . הרומס . על . הארץ 26
ויברא . אלוהים . את . האדם . בצלמו . בצלם . אלוהים . ברא . אותו . זכר . ונקבה . ברא . אותם 27
ויברך . אותם . אלוהים . ויואמר . להם . אלוהים . פרו . ורבו . ומילאו . את . הארץ . וכיבשוה . ורדו . בידגת . הים . ובעוף . השמיים . ובכל . חיה . הרומסת . על . הארץ 28
ויואמר . אלוהים . הינה . נתתי . לכם . את . כל . עסב . זורע . זרע . אשר . על . פני . כל . הארץ . ואת . כל . העץ . אשר . בו . פרי . עץ . זורע . זרע . לכם . יהיה . לאכלה 29
ולכל . חית . הארץ . ולכל . עוף . השמיים . ולכול . רומס . על . הארץ . אשר . בו . נפש . חיה . את . כל . ירק . עסב . לאכלה . ויהי . כן 30
וירא . אלוהים . את . כל . אשר . עסה . והינה . טוב . מאוד . ויהי . ערב . ויהי . בוקר . יום . השישי 31