AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Genesis Chapter 2

בראשית . פרק . 2


1&wa'ye'khu'lu ha'sha'ma'yim we'ha'a'rets we'khol tse'va''am 2&wai'khal e'lo'him ba'yom hash'vi'i me'lakh'to a'sher a'sah wai'yish'bot ba'yom hash'vi'i mi'kol me'lakh'to a'sher a'sah 3&wai'va'rekh e'lo'him et yom hash'vi'i wai'qa'deysh o'to ki vo sha'vat mi'kol me'lakh'to a'sher ba'ra e'lo'him la'a'sot 4&ey'leh tol'dot ha'sha'ma'yim we'ha'a'rets be'hi'bar'am be'yom a'sot YHWH e'lo'him e'rets we'sha'ma'yim 5&we'khol si'ahh ha'sa'deh te'rem yih'yeh va'a'rets we'khol ey'sev ha'sa'deh te'rem yits'mahh ki lo him'tir YHWH e'lo'him al ha'a'rets we'a'dam a'yin la'a'vod et ha'a'da'mah 6&we'eyd ya'a'leh min ha'a'rets we'hish'qah et kol pe'ney ha'a'da'mah 7&wai'yi'tser YHWH e'lo'him et ha'a'dam a'phar min ha'a'da'mah wai'yi'pahh be'a'paw nish'mat hhai'yim wai'hi ha'a'dam le'ne'phesh hhai'yah 8&wai'yi'ta YHWH e'lo'him gan be'ey'den mi'qe'dem wai'ya'sem sham et ha'a'dam a'sher ya'tsar 9&wai'yats'mahh YHWH e'lo'him min ha'a'da'mah kol eyts nehh'mad le'mar'eh we'tov le'ma'a'khal we'eyts ha'hhai'yim be'tokh ha'gan we'eyts ha'da'at tov wa'ra 10&we'na'har yo'tsey mey'ey'den le'hash'qot et ha'gan u'mi'sham yi'pa'reyd we'hai'yah le'ar'ba'ah ra'shim 11&sheym ha'e'hhad pi'shon hu ha'so'veyv eyt kol e'rets ha'hha'wi'lah a'sher sham ha'za'hav 12&uz'hav ha'a'rets ha'hi tov sham ha'be'do'lahh we'e'ven ha'sho'ham 13&we'sheym ha'na'har ha'shey'ni gi'hhon hu ha'so'veyv eyt kol e'rets kush 14&we'sheym ha'na'har hash'li'shi hhi'de'qel hu ha'ho'leykh qid'mat a'shur we'ha'na'har har'vi'i hu phe'rat 15&wai'yi'qahh YHWH e'lo'him et ha'a'dam wai'ya'ni'hhey'hu ve'gan ey'den le'av'dah ul'sham'rah 16&wai'tsaw YHWH e'lo'him al ha'a'dam ley'mor mi'kol eyts ha'gan a'khol to'kheyl 17&u'mey'eyts ha'da'at tov wa'ra lo to'khal mi'me'nu ki be'yom a'khal'kha mi'me'nu mot ta'mut 18&wai'yo'mer YHWH e'lo'him lo tov he'yot ha'a'dam le'va'do e'e'seh lo ey'zer ke'ne'ge'do 19&wai'yi'tser YHWH e'lo'him min ha'a'da'mah kol hhai'yat ha'sa'deh we'eyt kol oph ha'sha'ma'yim wai'ya'vey el ha'a'dam lir'ot mah yiq'ra lo we'khol a'sher yiq'ra lo ha'a'dam ne'phesh hhai'yah hu she'mo 20&wai'yiq'ra ha'a'dam shey'mot le'khol ha'be'hey'mah ul'oph ha'sha'ma'yim ul'khol hhai'yat ha'sa'deh ul'a'dam lo ma'tsa ey'zer ke'ne'ge'do 21&wai'ya'peyl YHWH e'lo'him tar'dey'mah al ha'a'dam wai'yi'shan wai'yi'qahh a'hhat mi'tsal'o'taw wai'yis'gor ba'sar tahh'te'nah 22&wai'yi'ven YHWH e'lo'him et ha'tsey'la a'sher la'qahh min ha'a'dam le'i'shah wa'ye'vi'e'ah el ha'a'dam 23&wai'yo'mer ha'a'dam zot ha'pa'am e'tsem mey'a'tsa'mai u'va'sar mi'be'sa'ri le'zot yi'qa'rey i'shah ki mey'ish luq'hhah zot 24&al keyn ya'a'zav ish et a'viw we'et i'mo we'da'vaq be'ish'to we'hai'u le'va'sar e'hhad 25&wai'yih'yu she'ney'hem a'ru'mim ha'a'dam we'ish'to we'lo yit'bo'sha'shu

ויכולו . השמיים . והארץ . וכל . צבאם 1
ויכל . אלוהים . ביום . השביעי . מלאכתו . אשר . עסה . וישבות . ביום . השביעי . מיכל . מלאכתו . אשר . עסה 2
ויברך . אלוהים . את . יום . השביעי . ויקדש . אותו . כי . בו . שבת . מיכל . מלאכתו . אשר . ברא . אלוהים . לעסות 3
אלה . תולדות . השמיים . והארץ . בהיבראם . ביום . עסות . יהוה . אלוהים . ארץ . ושמיים 4
וכול . סיח . הסדה . טרם . יהיה . בארץ . וכל . עסב . הסדה . טרם . ייצמח . כי . לוא . הימטיר . יהוה . אלוהים . על . הארץ . ואדם . איין . לעבוד . את . האדמה 5
ואד . יעלה . מין . הארץ . והישקה . את . כל . פני . האדמה 6
וייצר . יהוה . אלוהים . את . האדם . עפר . מין . האדמה . ויפח . באפיו . נישמת . חיים . ויהי . האדם . לנפש . חיה 7
ויטע . יהוה . אלוהים . גן . בעדן . מיקדם . ויסם . שם . את . האדם . אשר . יצר 8
ויצמח . יהוה . אלוהים . מין . האדמה . כל . עץ . נחמד . למראה . וטוב . למאכל . ועץ . החיים . בתוך . הגן . ועץ . הדעת . טוב . ורע 9
ונהר . יוצא . מעדן . להשקות . את . הגן . ומישם . ייפרד . והיה . לארבעה . ראשים 10
שם . האחד . פישון . הוא . הסובב . את . כל . ארץ . החוילה . אשר . שם . הזהב 11
וזהב . הארץ . ההיוא . טוב . שם . הבדולח . ואבן . השוהם 12
ושם . הנהר . השני . גיחון . הוא . הסובב . את . כל . ארץ . כוש 13
ושם . הנהר . השלישי . חידקל . הוא . ההולך . קידמת . אשור . והנהר . הרביעי . הוא . פרת 14
ויקח . יהוה . אלוהים . את . האדם . ויניחהו . בגן . עדן . לעבדה . ולשמרה 15
ויצו . יהוה . אלוהים . על . האדם . לאמור . מיכול . עץ . הגן . אכול . תואכל 16
ומעץ . הדעת . טוב . ורע . לוא . תואכל . מימנו . כי . ביום . אכלכה . מימנו . מות . תמות 17
ויואמר . יהוה . אלוהים . לוא . טוב . היות . האדם . לבדו . אעסה . לו . עזר . כנגדו 18
ויצר . יהוה . אלוהים . מין . האדמה . כל . חית . הסדה . ואת . כל . עוף . השמיים . ויבא . אל . האדם . ליראות . מה . יקרא . לו . וכול . אשר . ייקרא . לו . האדם . נפש . חיה . הוא . שמו 19
ויקרא . האדם . שמות . לכל . הבהמה . ולעוף . השמיים . ולכול . חית . הסדה . ולאדם . לוא . מצא . עזר . כנגדו 20
ויפל . יהוה . אלוהים . תרדמה . על . האדם . ויישן . ויקח . אחת . מיצלעותיו . ויסגור . בסר . תחתנה 21
ויבן . יהוה . אלוהים . את . הצלע . אשר . לקח . מין . האדם . לאישה . ויביאה . אל . האדם 22
ויואמר . האדם . זואת . הפעם . עצם . מעצמי . ובסר . מיבסרי . לזואת . ייקרא . אישה . כי . מאיש . לוקחה . זואת 23
על . כן . יעזב . איש . את . אביו . ואת . אימו . ודבק . באישתו . והיו . לבסר . אחד 24
ויהיו . שניהם . ערומים . האדם . ואישתו . ולוא . ייתבוששו 25