AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Genesis Chapter 4


בראשית . פרק . 4


1&we'ha'a'dam ya'da et hha'wah ish'to wa'ta'har wa'tey'led et qa'yin wa'to'mer qa'ni'ti ish et YHWH 2&wa'to'seph la'le'det et a'hhiw et ha'vel wai'hi he'vel ro'eyh tson we'qa'yin hai'yah o'veyd a'da'mah 3&wai'hi mi'qeyts ya'mim wai'ya'vey qa'yin mi'pe'ri ha'a'da'mah min'hhah la'YHWH 4&we'he'vel hey'vi gam hu mi'be'kho'rot tso'no u'mey'hhel'vey'hen wai'yi'sha YHWH el he'vel we'el min'hha'to 5&we'el qa'yin we'el min'hha'to lo sha'ah wai'yi'hhar le'qa'yin me'od wai'yip'lu pa'naw 6&wai'yo'mer YHWH el qa'yin la'mah hha'rah lakh we'la'mah naph'lu pha'ney'kha 7&ha'lo im tey'tiv se'eyt we'im lo tey'tiv la'pe'tahh hha'tat ro'veyts we'ey'ley'kha te'shu'qa'to we'a'tah tim'shal bo 8&wai'yo'mer qa'yin el he'vel a'hhiw wai'hi bih'yo'tam ba'sa'deh wai'ya'qam qa'yin el he'vel a'hhiw wai'ya'har'gey'hu 9&wai'yo'mer YHWH el qa'yin ey he'vel a'hhi'kha wai'yo'mer lo ya'da'ti ha'sho'meyr a'hhi a'no'khi 10&wai'yo'mer meh a'si'ta qol de'mey a'hhi'kha tso'a'qim ey'lai min ha'a'da'mah 11&we'a'tah a'rur a'tah min ha'a'da'mah a'sher pats'tah et pi'ah la'qa'hhat et de'mey a'hhi'kha mi'ya'de'kha 12&ki ta'a'vod et ha'a'da'mah lo to'seyph teyt ko'hhah lakh na wa'nad tih'yeh va'a'rets 13&wai'yo'mer qa'yin el YHWH ga'dol a'o'ni mi'ne'so 14&heyn gey'rash'ta o'ti hai'yom mey'al pe'ney ha'a'da'mah u'mi'pa'ney'kha e'sa'teyr we'hai'yi'ti na wa'nad ba'a'rets we'hai'yah khol mots'i ya'har'gey'ni 15&wai'yo'mer lo YHWH la'kheyn kol ho'reyg qa'yin shiv'a'ta'yim yu'qam wai'ya'sem YHWH le'qa'yin ot le'vil'ti ha'kot o'to kol mots'o 16&wai'yey'tsey qa'yin mi'liph'ney YHWH wai'yey'shev be'e'rets nod qid'mat ey'den 17&wai'yey'da qa'yin et ish'to wa'ta'har wa'tey'led et hha'nokh wai'hi bo'neh ir wai'yiq'ra sheym ha'ir ke'sheym be'no hha'nokh 18&wai'yi'wa'leyd la'hha'nokh et i'rad we'i'rad ya'lad et me'hhu'ya'eyl um'hhi'yai'eyl ya'lad et me'tu'sha'eyl um'tu'sha'eyl ya'lad et la'mekh 19&wai'yi'qahh lo le'mekh she'tey na'shim sheym ha'a'hhat a'dah we'sheym ha'shey'nit tsi'lah 20&wa'tey'led a'dah et ya'val hu hai'yah a'vi yo'sheyv o'hel u'miq'neh 21&we'sheym a'hhiw yu'val hu hai'yah a'vi kol to'pheys ki'nor we'u'gav 22&we'tsi'lah gam hi yal'dah et tu'val qa'yin lo'teysh kol hho'reysh ne'hho'shet u'var'zel wa'a'hhot tu'val qa'yin na'a'mah 23&wai'yo'mer le'mekh le'na'shaw a'dah we'tsi'lah she'ma'an qo'li ne'shey le'mekh ha'zey'nah im'ra'ti ki ish ha'rag'ti le'phits'i we'ye'led le'hha'bu'ra'ti 24&ki shiv'a'ta'yim yu'qam qa'yin we'le'mekh shiv'im we'shiv'ah 25&wai'yey'da a'dam od et ish'to wa'tey'led beyn wa'tiq'ra et she'mo sheyt ki shat li e'lo'him ze'ra a'hheyr ta'hhat he'vel ki ha'ra'go qa'yin 26&ul'sheyt gam hu yu'lad beyn wai'yiq'ra et she'mo e'nosh az hu'hhal liq'ro be'sheym YHWH

והאדם . ידע . את . חוה . אישתו . ותהר . ותלד . את . קיין . ותואמר . קניתי . איש . את . יהוה 1
ותוסף . ללדת . את . אחיו . את . הבל . ויהי . הבל . רועה . צואן . וקיין . היה . עובד . אדמה 2
ויהי . מיקץ . ימים . ויבא . קיין . מיפרי . האדמה . מינחה . ליהוה 3
והבל . הביא . גם . הוא . מיבכורות . צואנו . ומחלבהן . וישע . יהוה . אל . הבל . ואל . מינחתו 4
ואל . קיין . ואל . מינחתו . לוא . שעה . ויחר . לקיין . מאוד . ויפלו . פניו 5
ויואמר . יהוה . אל . קיין . למה . חרה . לך . ולמה . נפלו . פניכה 6
הלוא . אים . תיטיב . סאת . ואים . לוא . תיטיב . לפתח . חטאת . רובץ . ואליכה . תשוקתו . ואתה . תימשל . בו 7
ויואמר . קיין . אל . הבל . אחיו . ויהי . ביהיותם . בסדה . ויקם . קיין . אל . הבל . אחיו . ויהרגהו 8
ויואמר . יהוה . אל . קיין . אי . הבל . אחיכה . ויואמר . לוא . ידעתי . השומר . אחי . אנוכי 9
ויואמר . מה . עסית . קול . דמי . אחיכה . צועקים . אלי . מין . האדמה 10
ועתה . ארור . אתה . מין . האדמה . אשר . פצתה . את . פיה . לקחת . את . דמי . אחיכה . מידכה 11
כי . תעבוד . את . האדמה . לוא . תוסף . תת . כוחה . לך . נע . ונד . תיהיה . בארץ 12
ויואמר . קיין . אל . יהוה . גדול . עוֹני . מינסוא 13
הן . גרשת . אותי . היום . מעל . פני . האדמה . ומיפניכה . אסתר . והייתי . נע . ונד . בארץ . והיה . כל . מוצאי . יהרגני 14
ויואמר . לו . יהוה . לכן . כל . הורג . קיין . שיבעתיים . יוקם . ויסם . יהוה . לקיין . אות . לבילתי . הכות . אותו . כל . מוצאו 15
ויצא . קיין . מיליפני . יהוה . וישב . בארץ . נוד . קידמת . עדן 16
וידע . קיין . את . אישתו . ותהר . ותלד . את . חנוך . ויהי . בונה . עיר . ויקרא . שם . העיר . כשם . בנו . חנוך 17
ויולד . לחנוך . את . עירד . ועירד . ילד . את . מחויאל . ומחייאל . ילד . את . מתושאל . ומתושאל . ילד . את . למך 18
ויקח . לו . למך . שתי . נשים . שם . האחת . עדה . ושם . השנית . צילה 19
ותלד . עדה . את . יבל . הוא . היה . אבי . יושב . אוהל . ומיקנה 20
ושם . אחיו . יובל . הוא . היה . אבי . כל . תופס . כינור . ועוגב 21
וצילה . גם . היוא . ילדה . את . תובל . קיין . לוטש . כל . חורש . נחושת . וברזל . ואחות . תובל . קיין . נעמה 22
ויואמר . למך . לנשיו . עדה . וצילה . שמען . קולי . נשי . למך . האזנה . אימרתי . כי . איש . הרגתי . לפיצעי . וילד . לחבורתי 23
כי . שיבעתיים . יוקם . קיין . ולמך . שיבעים . ושיבעה 24
וידע . אדם . עוד . את . אישתו . ותלד . בן . ותיקרא . את . שמו . שת . כי . שת . לי . אלוהים . זרע . אחר . תחת . הבל . כי . הרגו . קיין 25
ולשת . גם . הוא . יולד . בן . ויקרא . את . שמו . אנוש . אז . הוחל . ליקרוא . בשם . יהוה 26