AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Genesis Chapter 6

בראשית . פרק . 6


1&wai'hi ki hey'hheyl ha'a'dam la'rov al pe'ney ha'a'da'mah u'va'not yul'du la'hem 2&wai'yir'u ve'ney ha'e'lo'him et be'not ha'a'dam ki to'vot heyn'nah wai'yiq'hhu la'hem na'shim mi'kol a'sher ba'hha'ru 3&wai'yo'mer YHWH lo ya'don ru'hhi va'a'dam le'o'lam be'sha'gam hu va'sar we'hai'u ya'maw mey'ah we'es'rim sha'nah 4&han'phi'lim hai'u va'a'rets bai'ya'mim ha'heym we'gam a'hha'rey kheyn a'sher ya'vo'u be'ney ha'e'lo'him el be'not ha'a'dam we'yal'du la'hem hey'mah ha'gi'bo'rim a'sher mey'o'lam an'shey ha'sheym 5&wai'yar YHWH ki ra'bah ra'at ha'a'dam ba'a'rets we'khol yey'tser mahh'she'vot li'bo raq ra kol hai'yom 6&wai'yi'na'hhem YHWH ki a'sah et ha'a'dam ba'a'rets wai'yit'a'tseyv el li'bo 7&wai'yo'mer YHWH em'hheh et ha'a'dam a'sher ba'ra'ti mey'al pe'ney ha'a'da'mah mey'a'dam ad be'hey'mah ad re'mes we'ad oph ha'sha'ma'yim ki ni'hham'ti ki a'si'tim 8&we'no'ahh ma'tsa hheyn be'ey'ney YHWH 9&ey'leh tol'dot no'ahh no'ahh ish tsa'diq ta'mim hai'yah be'do'ro'taw et ha'e'lo'him hit'ha'lekh no'ahh 10&wai'yo'led no'ahh she'lo'shah va'nim et sheym et hham we'et ya'phet 11&wa'ti'sha'hheyt ha'a'rets liph'ney ha'e'lo'him wa'ti'ma'ley ha'a'rets hha'mas 12&wai'yar e'lo'him et ha'a'rets we'hin'neyh nish'hha'tah ki hish'hhit kol ba'sar et dar'ko al ha'a'rets 13&wai'yo'mer e'lo'him le'no'ahh qeyts kol ba'sar ba le'pha'nai ki mal'ah ha'a'rets hha'mas mi'pe'ney'hem we'hin'ni mash'hhi'tam et ha'a'rets 14&a'seyh le'kha tey'vat a'tsey go'pher qi'nim ta'a'seh et ha'tey'vah we'kha'phar'ta o'tah mi'ba'yit u'mi'hhuts ba'ko'pher 15&we'zeh a'sher ta'a'seh o'tah she'losh mey'ot a'mah o'rekh ha'tey'vah hha'mi'shim a'mah rahh'bah ush'lo'shim a'mah qo'ma'tah 16&tso'har ta'a'seh la'tey'vah we'el a'mah te'kha'le'nah mi'le'ma'lah u'phe'tahh ha'tey'vah be'tsi'dah ta'sim tahh'ti'yim she'ni'yim ush'li'shim ta'a'se'ah 17&wa'ani hin'ni me'vi et ha'ma'bul ma'yim al ha'a'rets le'sha'hheyt kol ba'sar a'sher bo ru'ahh hhai'yim mi'ta'hhat ha'sha'ma'yim kol a'sher ba'a'rets yig'wa 18&wa'ha'qi'mo'ti et be'ri'ti i'takh u'va'ta el ha'tey'vah a'tah u'va'ney'kha we'ish'te'kha un'shey va'ney'kha i'takh 19&u'mi'kol ha'hhai mi'kol ba'sar she'na'yim mi'kol ta'vi el ha'tey'vah le'ha'hha'yot i'takh za'khar un'qey'vah yih'yu 20&mey'ha'oph le'mi'ney'hu u'min ha'be'hey'mah le'mi'nah mi'kol re'mes ha'a'da'mah le'mi'ney'hu she'na'yim mi'kol ya'vo'u ey'ley'kha le'ha'hha'yot 21&we'a'tah qahh le'kha mi'kol ma'a'khal a'sher yey'a'kheyl we'a'saph'ta ey'ley'kha we'hai'yah le'kha we'la'hem le'akh'lah 22&wai'ya'as no'ahh ke'khol a'sher tsi'wah o'to e'lo'him keyn a'sah

ויהי . כי . החל . האדם . לרוב . על . פני . האדמה . ובנות . יולדו . להם 1
ויראו . בני . האלוהים . את . בנות . האדם . כי . טובות . הנה . ויקחו . להם . נשים . מיכול . אשר . בחרו 2
ויואמר . יהוה . לוא . ידון . רוחי . באדם . לעולם . בשגם . הוא . בסר . והיו . ימיו . מאה . ועסרים . שנה 3
הנפילים . היו . בארץ . בימים . ההם . וגם . אחרי . כן . אשר . יבואו . בני . האלוהים . אל . בנות . האדם . וילדו . להם . המה . הגיבורים . אשר . מעולם . אנשי . השם 4
וירא . יהוה . כי . רבה . רעת . האדם . בארץ . וכל . יצר . מחשבות . ליבו . רק . רע . כל . היום 5
וינחם . יהוה . כי . עסה . את . האדם . בארץ . ויתעצב . אל . ליבו 6
ויואמר . יהוה . אמחה . את . האדם . אשר . בראתי . מעל . פני . האדמה . מאדם . עד . בהמה . עד . רמס . ועד . עוף . השמיים . כי . ניחמתי . כי . עסיתים 7
ונוח . מצא . חן . בעיני . יהוה 8
אלה . תולדות . נוח . נוח . איש . צדיק . תמים . היה . בדורותיו . את . האלוהים . היתהלך . נוח 9
ויולד . נוח . שלושה . בנים . את . שם . את . חם . ואת . יפת 10
ותישחת . הארץ . ליפני . האלוהים . ותימלא . הארץ . חמ 11
וירא . אלוהים . את . הארץ . והינה . נישחתה . כי . הישחית . כל . בסר . את . דרכו . על . הארץ 12
ויואמר . אלוהים . לנוח . קץ . כל . בסר . בא . לפני . כי . מלאה . הארץ . חמס . מיפניהם . והינני . משחיתם . את . הארץ 13
עסה . לכה . תבת . עצי . גופר . קינים . תעסה . את . התבה . וכפרת . אותה . מיביית . ומיחוץ . בכופר 14
וזה . אשר . תעסה . אותה . שלוש . מאות . אמה . אורך . התבה . חמישים . אמה . רחבה . ושלושים . אמה . קומתה 15
צוהר . תעסה . לתבה . ואל . אמה . תכלנה . מילמעלה . ופתח . התבה . בצידה . תסים . תחתים . שנים . ושלישים . תעסה 16
ואני . הינני . מביא . את . המבול . מיים . על . הארץ . לשחת . כל . בסר . אשר . בו . רוח . חיים . מיתחת . השמיים . כול . אשר . בארץ . יגוע 17
והקימותי . את . בריתי . איתך . ובאת . אל . התבה . אתה . ובניכה . ואישתכה . ונשי . בניכה . איתך 18
ומיכל . החי . מיכל . בסר . שניים . מיכול . תביא . אל . התבה . להחיות . איתך . זכר . ונקבה . יהיו 19
מהעוף . למינהו . ומין . הבהמה . למינה . מיכול . רמס . האדמה . למינהו . שניים . מיכול . יבואו . אליכה . להחיות 20
ואתה . קח . לכה . מיכל . מאכל . אשר . יאכל . ואספת . אליכה . והיה . לכה . ולהם . לאכלה 21
ויעס . נוח . ככול . אשר . ציוה . אותו . אלוהימ . כן . עסה 22