AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Genesis Chapter 7

בראשית . פרק . 7


1&wai'yo'mer YHWH le'no'ahh bo a'tah we'khol beyt'kha el ha'tey'vah ki ot'kha ra'i'ti tsa'diq le'pha'nai ba'dor ha'zeh 2&mi'kol ha'be'hey'mah hat'ho'rah ti'qahh le'kha shiv'ah shiv'ah ish we'ish'to u'min ha'be'hey'mah a'sher lo te'ho'rah hi she'na'yim ish we'ish'to 3&gam mey'oph ha'sha'ma'yim shiv'ah shiv'ah za'khar un'qey'vah le'hhai'yot ze'ra al pe'ney khol ha'a'rets 4&ki le'ya'mim od shiv'ah a'no'khi mam'tir al ha'a'rets ar'ba'im yom we'ar'ba'im lai'lah u'ma'hhi'ti et kol hai'qum a'sher a'si'ti mey'al pe'ney ha'a'da'mah 5&wai'ya'as no'ahh ke'khol a'sher tsi'wa'hu YHWH 6&we'no'ahh ben sheysh mey'ot sha'nah we'ha'ma'bul hai'yah ma'yim al ha'a'rets 7&wai'ya'vo no'ahh u'va'naw we'ish'to un'shey va'naw i'to el ha'tey'vah mip'ney mey ha'ma'bul 8&min ha'be'hey'mah hat'ho'rah u'min ha'be'hey'mah a'sher ey'ne'nah te'ho'rah u'min ha'oph we'khol a'sher ro'meys al ha'a'da'mah 9&she'na'yim she'na'yim ba'u el no'ahh el ha'tey'vah za'khar un'qey'vah ka'a'sheyr tsi'wah e'lo'him et no'ahh 10&wai'hi le'shiv'at hai'ya'mim u'mey ha'ma'bul hai'u al ha'a'rets 11&bish'nat sheysh mey'ot sha'nah le'hhai'yey no'ahh ba'hho'desh ha'shey'ni be'shiv'ah a'sar yom la'hho'desh ba'yom ha'zeh niv'qe'u kol ma'ye'not te'hom ra'bah wa'a'ru'bot ha'sha'ma'yim niph'ta'hhu 12&wai'hi ha'ge'shem al ha'a'rets ar'ba'im yom we'ar'ba'im lai'lah 13&be'e'tsem hai'yom ha'zeh ba no'ahh we'sheym we'hham wa'ye'phet be'ney no'ahh we'ey'shet no'ahh ush'lo'shet ne'shey va'naw i'tam el ha'tey'vah 14&hey'mah we'khol ha'hha'yah le'mi'nah we'khol ha'be'hey'mah le'mi'nah we'khol ha're'mes ha'ro'meys al ha'a'rets le'mi'ney'hu we'khol ha'oph le'mi'ney'hu kol tsi'por kol ka'naph 15&wai'ya'vo'u el no'ahh el ha'tey'vah she'na'yim she'na'yim mi'kol ha'ba'sar a'sher bo ru'ahh hhai'yim 16&we'ha'ba'im za'khar un'qey'vah mi'kol ba'sar ba'u ka'a'sheyr tsi'wah o'to e'lo'him wai'yis'gor YHWH ba'a'do 17&wai'hi ha'ma'bul ar'ba'im yom al ha'a'rets wai'yir'bu ha'ma'yim wai'yis'u et ha'tey'vah wa'ta'ram mey'al ha'a'rets 18&wai'yig'be'ru ha'ma'yim wai'yir'bu me'od al ha'a'rets wa'tey'lekh ha'tey'vah al pe'ney ha'ma'yim 19&we'ha'ma'yim gav'ru me'od me'od al ha'a'rets wa'ye'khu'su kol he'ha'rim hag'vo'him a'sher ta'hhat kol ha'sha'ma'yim 20&hha'meysh es'reyh a'mah mi'le'ma'lah gav'ru ha'ma'yim wa'ye'khu'su he'ha'rim 21&wai'yig'wa kol ba'sar ha'ro'meys al ha'a'rets ba'oph u'va'be'hey'mah u'va'hhai'yah uv'khol ha'she'rets ha'sho'reyts al ha'a'rets we'khol ha'a'dam 22&kol a'sher nish'mat ru'ahh hhai'yim be'a'paw mi'kol a'sher be'hha'ra'vah mey'tu 23&wai'yi'mahh et kol hai'qum a'sher al pe'ney ha'a'da'mah mey'a'dam ad be'hey'mah ad re'mes we'ad oph ha'sha'ma'yim wai'yi'ma'hhu min ha'a'rets wai'yi'sha'er akh no'ahh wa'a'sher i'to ba'tey'vah 24&wai'yig'be'ru ha'ma'yim al ha'a'rets hha'mi'shim um'at yom

ויואמר . יהוה . לנוח . בוא . אתה . וכל . ביתכה . אל . התבה . כי . אותכה . ראיתי . צדיק . לפני . בדור . הזה 1
מיכול . הבהמה . הטהורה . תיקח . לכה . שיבעה . שיבעה . איש . ואישתו . ומין . הבהמה . אשר . לוא . טהורה . היוא . שניים . איש . ואישתו 2
גם . מעוף . השמיים . שיבעה . שיבעה . זכר . ונקבה . לחיות . זרע . על . פני . כל . הארץ 3
כי . לימים . עוד . שיבעה . אנוכי . ממטיר . על . הארץ . ארבעים . יום . וארבעים . לילה . ומחיתי . את . כל . היקום . אשר . עסיתי . מעל . פני . האדמה 4
ויעס . נוח . ככול . אשר . ציוהו . יהוה 5
ונוח . בן . שש . מאות . שנה . והמבול . היה . מיים . על . הארץ 6
ויבוא . נוח . ובניו . ואישתו . ונשי . בניו . איתו . אל . התבה . מיפני . מי . המבול 7
מין . הבהמה . הטהורה . ומין . הבהמה . אשר . איננה . טהורה . ומין . העוף . וכול . אשר . רומס . על . האדמה 8
שניים . שניים . באו . אל . נוח . אל . התבה . זכר . ונקבה . כאשר . ציוה . אלוהים . את . נוח 9
ויהי . לשיבעת . הימים . ומי . המבול . היו . על . הארץ 10
בישנת . שש . מאות . שנה . לחיי . נוח . בחודש . השני . בשיבעה . עסר . יום . לחודש . ביום . הזה . ניבקעו . כל . מעינות . תהום . רבה . וארובות . השמיים . ניפתחו 11
ויהי . הגשם . על . הארץ . ארבעים . יום . וארבעים . לילה 12
בעצם . היום . הזה . בא . נוח . ושם . וחם . ויפת . בני . נוח . ואשת . נוח . ושלושת . נשי . בניו . איתם . אל . התבה 13
המה . וכל . החיה . למינה . וכל . הבהמה . למינה . וכל . הרמס . הרומס . על . הארץ . למינהו . וכל . העוף . למינהו . כול . ציפור . כל . כנ 14
ויבואו . אל . נוח . אל . התבה . שניים . שניים . מיכל . הבסר . אשר . בו . רוח . חיים 15
והבאים . זכר . ונקבה . מיכל . בסר . באו . כאשר . ציוה . אותו . אלוהים . ויסגור . יהוה . בעדו 16
ויהי . המבול . ארבעים . יום . על . הארץ . וירבו . המיים . ויסאו . את . התבה . ותרם . מעל . הארץ 17
ויגברו . המיים . וירבו . מאוד . על . הארץ . ותלך . התבה . על . פני . המיים 18
והמיים . גברו . מאוד . מאוד . על . הארץ . ויכוסו . כל . ההרים . הגבוהים . אשר . תחת . כל . השמיים 19
חמש . עסרה . אמה . מילמעלה . גברו . המיים . ויכוסו . ההרים 20
ויגוע . כל . בסר . הרומס . על . הארץ . בעוף . ובבהמה . ובחיה . ובכל . השרץ . השורץ . על . הארץ . וכול . האדם 21
כול . אשר . נישמת . רוח . חיים . באפיו . מיכול . אשר . בחרבה . מתו 22
וימח . את . כל . היקום . אשר . על . פני . האדמה . מאדם . עד . בהמה . עד . רמס . ועד . עוף . השמיים . וימחו . מין . הארץ . ויישאר . אך . נוח . ואשר . איתו . בתבה 23
ויגברו . המיים . על . הארץ . חמישים . ומאת . יום 24