AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Genesis Chapter 15

בראשית . פרק . 15


1&a'hhar ha'de'va'rim ha'ey'leh hai'yah de'var YHWH el av'ram ba'ma'hha'zeh ley'mor al ti'ra av'ram a'no'khi ma'geyn lakh se'khar'kha har'beyh me'od 2&wai'yo'mer av'ram a'do'nai YHWH mah ti'ten li we'a'no'khi ho'leykh a'ri'ri u'ven me'sheq bey'ti hu da'me'seq e'li'e'zer 3&wai'yo'mer av'ram heyn li lo na'ta'tah za'ra we'hin'neyh ven bey'ti yo'reysh o'ti 4&we'hin'neyh de'var YHWH ey'law ley'mor lo yi'rash'kha zeh ki im a'sher yey'tsey mi'mey'ey'kha hu yi'ra'she'kha 5&wai'yo'tsey o'to ha'hhu'tsah wai'yo'mer ha'bet na ha'sha'mai'mah us'phor ha'ko'kha'vim im tu'khal lis'por o'tam wai'yo'mer lo koh yih'yeh zar'e'kha 6&we'he'e'min ba'YHWH wai'yahh'she've'ah lo tse'da'qah 7&wai'yo'mer ey'law a'ni YHWH a'sher ho'tsey'ti'kha mey'ur kas'dim la'tet le'kha et ha'a'rets ha'zot le'rish'tah 8&wai'yo'mar a'do'nai YHWH ba'mah ey'da ki i'ra'she'nah 9&wai'yo'mer ey'law qe'hhah li eg'lah me'shu'le'shet we'eyz me'shu'le'shet we'a'yil me'shu'lash we'tor we'go'zal 10&wai'yi'qahh lo et kol ey'leh wa'ye'va'teyr o'tam ba'ta'wekh wai'yi'teyn ish bit'ro liq'rat rey'ey'hu we'et ha'tsi'por lo va'tar 11&wai'yey'red ha'a'yit al ha'pe'ga'rim wai'ya'sheyv o'tam av'ram 12&wai'hi ha'she'mesh la'vo we'tar'dey'mah naph'lah al av'ram we'hin'neyh ey'mah hha'shey'khah ge'do'lah no'phe'let a'law 13&wai'yo'mer le'av'ram ya'do'a tey'da ki geyr yih'yeh zar'a'kha be'e'rets lo la'hem wa'a'va'dum we'i'nu o'tam ar'ba mey'ot sha'nah 14&we'gam et ha'goi a'sher ya'a'vo'du dan a'no'khi we'a'hha'rey kheyn yeyts'u bir'khush ga'dol 15&we'a'tah ta'vo el a'vo'tey'kha be'sha'lom ti'qa'veyr be'sey'vah to'vah 16&we'dor re'vi'i ya'shu'vu heyn'nah ki lo sha'leym a'won ha'e'mo'ri ad heyn'nah 17&wai'hi ha'she'mesh ba'ah wa'a'la'tah hai'yah we'hin'neyh ta'nur a'shan we'la'pid eysh a'sher a'var beyn hag'za'rim ha'ey'leh 18&ba'yom ha'hu ka'rat YHWH et av'ram be'rit ley'mor le'zar'a'kha na'ta'ti et ha'a'rets ha'zot mi'ne'har mits'ra'yim ad ha'na'har ha'ga'dol ne'har pe'rat 19&et ha'qey'ni we'et haq'ni'zi we'eyt ha'qad'mo'ni 20&we'et ha'hhi'ti we'et ha'pe'ri'zi we'et ha're'pha'im 21&we'et ha'e'mo'ri we'et ha'ke'na'a'ni we'et ha'gir'ga'shi we'et hai'vu'si

אחר . הדברים . האלה . היה . דבר . יהוה . אל . אברם . במחזה . לאמור . אל . תירא . אברם . אנוכי . מגן . לך . סכרכה . הרבה . מאוד 1
ויואמר . אברם . אדוני . יהוה . מה . תיתן . לי . ואנוכי . הולך . ערירי . ובן . משק . ביתי . הוא . דמסק . אליעזר 2
ויואמר . אברם . הן . לי . לוא . נתתה . זרע . והינה . בן . ביתי . יורש . אותי 3
והינה . דבר . יהוה . אליו . לאמור . לוא . יירשכה . זה . כי . אים . אשר . יצא . מימעיכה . הוא . יירשכה 4
ויוצא . אותו . החוצה . ויואמר . הבט . נא . השמימה . וספור . הכוכבים . אים . תוכל . ליספור . אותם . ויואמר . לו . כוה . יהיה . זרעכה 5
והאמין . ביהוה . ויחשבה . לו . צדקה 6
ויואמר . אליו . אני . יהוה . אשר . הוצאתיכה . מאור . כסדים . לתת . לכה . את . הארץ . הזואת . לרישתה 7
ויואמר . אדוני . יהוה . במה . אדע . כי . אירשנה 8
ויואמר . אליו . קחה . לי . עגלה . משולשת . ועז . משולשת . ואייל . משולש . ותור . וגוזל 9
ויקח . לו . את . כל . אלה . ויבתר . אותם . בתוך . ויתן . איש . ביתרו . ליקראת . רעהו . ואת . הציפור . לוא . בתר 10
וירד . העייט . על . הפגרים . וישב . אותם . אברם 11
ויהי . השמש . לבוא . ותרדמה . נפלה . על . אברם . והינה . אימה . חשכה . גדולה . נופלת . עליו 12
ויואמר . לאברם . ידוע . תדע . כי . גר . יהיה . זרעכה . בארץ . לוא . להם . ועבדום . ועינו . אותם . ארבע . מאות . שנה 13
וגם . את . הגוי . אשר . יעבודו . דן . אנוכי . ואחרי . כן . יצאו . בירכוש . גדול 14
ואתה . תבוא . אל . אבותיכה . בשלום . תיקבר . בסיבה . טובה 15
ודור . רביעי . ישובו . הנה . כי . לוא . שלם . עוֹן . האמורי . עד . הנה 16
ויהי . השמש . באה . ועלטה . היה . והינה . תנור . עשן . ולפיד . אש . אשר . עבר . בין . הגזרים . האלה 17
ביום . ההוא . כרת . יהוה . את . אברם . ברית . לאמור . לזרעכה . נתתי . את . הארץ . הזואת . מינהר . מיצריים . עד . הנהר . הגדול . נהר . פרת 18
את . הקיני . ואת . הקניזי . ואת . הקדמוני 19
ואת . החיתי . ואת . הפריזי . ואת . הרפאים 20
ואת . האמורי . ואת . הכנעני . ואת . הגירגשי . ואת . היבוסי 21