AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Genesis Chapter 16

בראשית . פרק . 16


1&we'sa'rai ey'shet av'ram lo yal'dah lo we'lah shiph'hhah mits'rit ush'mah ha'gar 2&wa'to'mer sa'rai el av'ram hin'neyh na a'tsa'ra'ni YHWH mi'le'det bo na el shiph'hha'ti u'lai i'ba'neh mi'me'nah wai'yish'ma av'ram le'qol sa'rai 3&wa'ti'qahh sa'rai ey'shet av'ram et ha'gar ha'mits'rit shiph'hha'tah mi'qeyts e'ser sha'nim le'she'vet av'ram be'e'rets ke'na'an wa'ti'teyn o'tah le'av'ram i'shah lo le'i'shah 4&wai'ya'vo el ha'gar wa'ta'har wa'tey're ki ha'ra'tah wa'tey'qal ge'vir'tah be'ey'ney'ah 5&wa'to'mer sa'rai el av'ram hha'ma'si a'ley'kha a'no'khi na'ta'ti shiph'hha'ti be'hhey'qe'kha wa'tey're ki ha'ra'tah wa'ey'qal be'ey'ney'ah yish'pot YHWH bey'ni u'vey'ney'kha 6&wai'yo'mer av'ram el sa'rai hin'neyh shiph'hha'teykh be'ya'deykh a'si lah ha'tov be'ey'na'yikh wat'a'ne'ah sa'rai wa'tiv'rahh mi'pa'ney'ah 7&wai'yim'tsa'ah mal'akh YHWH al eyn ha'ma'yim ba'mid'bar al ha'a'yin be'de'rekh shur 8&wai'yo'mar ha'gar shiph'hhat sa'rai ey mi'zeh vat we'a'nah tey'ley'khi wa'to'mer mip'ney sa'rai ge'vir'ti a'no'khi bo'ra'hhat 9&wai'yo'mer lah mal'akh YHWH shu'vi el ge'vir'teykh we'hit'a'ni ta'hhat ya'dey'ah 10&wai'yo'mer lah mal'akh YHWH har'bah ar'beh et zar'eykh we'lo yi'sa'pheyr mey'rov 11&wai'yo'mer lah mal'akh YHWH hi'nakh ha'rah we'yo'lad'te beyn we'qa'rat she'mo yish'ma'eyl ki sha'ma YHWH el an'yeykh 12&we'hu yih'yeh pe're a'dam ya'do va'kol we'yad kol bo we'al pe'ney khol e'hhaw yish'kon 13&wa'tiq'ra sheym YHWH ha'do'veyr ey'ley'ah a'tah ey'lon ki am'rah ha'gam ha'lom ra'i'ti a'hha'rey ro'i 14&al keyn qa'ra la'be'eyr be'eyr la'hhai ro'i hin'neyh vayn qa'deysh u'veyn ba'red 15&wa'tey'led ha'gar le'av'ram beyn wai'yiq'ra av'ram shem be'no a'sher yal'dah ha'gar yish'ma'eyl 16&we'av'ram ben she'mo'nim sha'nah we'sheysh sha'nim be'le'det ha'gar et yish'ma'eyl le'av'ram

וסרי . אשת . אברם . לוא . ילדה . לו . ולה . שיפחה . מיצרית . ושמה . הגר 1
ותואמר . סרי . אל . אברם . הינה . נא . עצרני . יהוה . מילדת . בוא . נא . אל . שיפחתי . אולי . איבנה . מימנה . וישמע . אברם . לקול . סרי 2
ותיקח . סרי . אשת . אברם . את . הגר . המיצרית . שיפחתה . מיקץ . עסר . שנים . לשבת . אברם . בארץ . כנען . ותיתן . אותה . לאברם . אישה . לו . לאישה 3
ויבוא . אל . הגר . ותהר . ותרא . כי . הרתה . ותקל . גבירתה . בעיניה 4
ותואמר . סרי . אל . אברם . חמסי . עליכה . אנוכי . נתתי . שיפחתי . בחיקכה . ותרא . כי . הרתה . ואקל . בעיניה . ישפוט . יהוה . ביני . וביניכה 5
ויואמר . אברם . אל . סרי . הינה . שיפחתך . בידך . עסי . לה . הטוב . בעינייך . ותענה . סרי . ותיברח . מיפניה 6
וימצאה . מלאך . יהוה . על . עין . המיים . במידבר . על . העיין . בדרך . שור 7
ויואמר . הגר . שיפחת . סרי . אי . מיזה . באת . ואנה . תלכי . ותואמר . מיפני . סרי . גבירתי . אנוכי . בורחת 8
ויואמר . לה . מלאך . יהוה . שובי . אל . גבירתך . והיתעני . תחת . ידיה 9
ויואמר . לה . מלאך . יהוה . הרבה . ארבה . את . זרעך . ולוא . יספר . מרוב 10
ויואמר . לה . מלאך . יהוה . הינך . הרה . ויולדת . בן . וקראת . שמו . ישמעאל . כי . שמע . יהוה . אל . עניך 11
והוא . יהיה . פרא . אדם . ידו . בכול . ויד . כול . בו . ועל . פני . כל . אחיו . ישכון 12
ותיקרא . שם . יהוה . הדובר . אליה . אתה . אל . ראי . כי . אמרה . הגם . הלום . ראיתי . אחרי . רואי 13
על . כן . קרא . לבאר . באר . לחי . רואי . הינה . בין . קדש . ובין . ברד 14
ותלד . הגר . לאברם . בן . ויקרא . אברם . שם . בנו . אשר . ילדה . הגר . ישמעאל 15
ואברם . בן . שמונים . שנה . ושש . שנים . בלדת . הגר . את . ישמעאל . לאברם 16