AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Genesis Chapter 17

בראשית . פרק . 17


1&wai'hi av'ram ben tish'im sha'nah we'tey'sha sha'nim wai'yey'ra YHWH el av'ram wai'yo'mer ey'law a'ni eyl sha'dai hit'ha'leykh le'pha'nai weh'yey ta'mim 2&we'et'nah ve'ri'ti bey'ni u'vey'ne'kha we'ar'beh ot'kha bim'od me'od 3&wai'yi'pol av'ram al pa'naw wai'da'beyr i'to e'lo'him ley'mor 4&a'ni hin'neyh ve'ri'ti i'takh we'ha'yi'ta le'av ha'mon go'yim 5&we'lo yi'qa'rey od et shim'kha av'ram we'hai'yah shim'kha av'ra'ham ki av ha'mon go'yim ne'ta'ti'kha 6&we'hiph'rey'ti ot'kha bim'od me'od un'ta'ti'kha le'go'yim um'la'khim mim'kha yey'tsey'u 7&wa'ha'qi'mo'ti et be'ri'ti bey'ni u'vey'ne'kha u'veyn zar'a'kha a'hha'rey'kha le'do'ro'tam liv'rit o'lam lih'yot le'kha ley'lo'him ul'zar'a'kha a'hha'rey'kha 8&we'na'ta'ti le'kha ul'zar'a'kha a'hha'rey'kha eyt e'rets me'gu'rey'kha eyt kol e'rets ke'na'an la'a'hhu'zat o'lam we'hai'yi'ti la'hem ley'lo'him 9&wai'yo'mer e'lo'him el av'ra'ham we'a'tah et be'ri'ti tish'mor a'tah we'zar'a'kha a'hha'rey'kha le'do'ro'tam 10&zot be'ri'ti a'sher tish'me'ru bey'ni u'vey'ney'khem u'veyn zar'a'kha a'hha'rey'kha hi'mol la'khem kol za'khar 11&un'mal'tem eyt be'sar ar'lat'khem we'hai'yah le'ot be'rit bey'ni u'vey'ney'khem 12&u'ven she'mo'nat ya'mim yi'mol la'khem kol za'khar le'do'ro'tey'khem ye'lid ba'yit u'miq'nat ke'seph mi'kol ben ney'khar a'sher lo mi'zar'a'kha hu 13&hi'mol yi'mol ye'lid beyt'kha u'miq'nat kas'pe'kha we'hai'tah ve'ri'ti biv'sar'khem liv'rit o'lam 14&we'a'reyl za'khar a'sher lo yi'mol et be'sar ar'la'to we'nikh're'tah ha'ne'phesh ha'hi mey'a'mey'ah et be'ri'ti hey'phar 15&wai'yo'mer e'lo'him el av'ra'ham sa'rai ish'te'kha lo tiq'ra et she'mah sa'rai ki sa'rah she'mah 16&u'vey'rakh'ti o'tah we'gam na'ta'ti mi'me'nah le'kha beyn u'vey'rakhti'ah we'hai'tah le'go'yim mal'khey a'mim mi'me'nah yih'yu 17&wai'yi'pol av'ra'ham al pa'naw wai'yits'hhaq wai'yo'mer be'li'bo hal'ven mey'ah sha'nah yi'wa'leyd we'im sa'rah ha'vat tish'im sha'nah tey'leyd 18&wai'yo'mer av'ra'ham el ha'e'lo'him lu yish'ma'eyl yihh'yeh le'pha'ney'kha 19&wai'yo'mer e'lo'him a'val sa'rah ish'te'kha yo'le'det le'kha beyn we'qa'ra'ta et she'mo yits'hhaq wa'ha'qi'mo'ti et be'ri'ti i'to liv'rit o'lam le'zar'o a'hha'raw 20&ul'yish'ma'eyl she'ma'ti'kha hin'neyh bey'rakh'ti o'to we'hiph'rey'ti o'to we'hir'bey'ti o'to bim'od me'od she'neym a'sar ne'si'im yo'lid un'ta'tiw le'goy ga'dol 21&we'et be'ri'ti a'qim et yits'hhaq a'sher tey'leyd le'kha sa'rah la'mo'eyd ha'zeh ba'sha'nah ha'a'hhe'ret 22&wai'khal le'da'beyr i'to wai'ya'al e'lo'him mey'al av'ra'ham 23&wai'yi'qahh av'ra'ham et yish'ma'eyl be'no we'eyt kol ye'li'dey vey'to we'eyt kol miq'nat kas'po kol za'khar be'an'shey beyt av'ra'ham wai'ya'mal et be'sar ar'la'tam be'e'tsem hai'yom ha'zeh ka'a'sheyr di'ber i'to e'lo'him 24&we'av'ra'ham ben tish'im wa'tey'sha sha'nah be'hi'mo'lo be'sar ar'la'to 25&we'yish'ma'eyl be'no ben she'losh es'reyh sha'nah be'hi'mo'lo eyt be'sar ar'la'to 26&be'e'tsem hai'yom ha'zeh ni'mol av'ra'ham we'yish'ma'eyl be'no 27&we'khol an'shey vey'to ye'lid ba'yit u'miq'nat ke'seph mey'eyt ben ney'khar ni'mo'lu i'to

ויהי . אברם . בן . תישעים . שנה . ותשע . שנים . וירא . יהוה . אל . אברם . ויואמר . אליו . אני . אל . שדי . היתהלך . לפני . והיה . תמים 1
ואתנה . בריתי . ביני . ובינכה . וארבה . אותכה . בימאוד . מאוד 2
ויפול . אברם . על . פניו . וידבר . איתו . אלוהים . לאמור 3
אני . הינה . בריתי . איתך . והיית . לאב . המון . גויים 4
ולוא . יקרא . עוד . את . שימכה . אברם . והיה . שימכה . אברהם . כי . אב . המון . גויים . נתתיכה 5
והיפרתי . אותכה . בימאוד . מאוד . ונתתיכה . לגויים . ומלכים . מימכה . יצאו 6
והקימותי . את . בריתי . ביני . ובינכה . ובין . זרעכה . אחריכה . לדורותם . ליברית . עולם . ליהיות . לכה . לאלוהים . ולזרעכה . אחריכה 7
ונתתי . לכה . ולזרעכ . אחריכה . את . ארץ . מגוריכה . את . כל . ארץ . כנען . לאחוזת . עולם . והייתי . להם . לאלוהים 8
ויואמר . אלוהים . אל . אברהם . ואתה . את . בריתי . תישמור . אתה . וזרעכה . אחריכה . לדורותם 9
זואת . בריתי . אשר . תישמרו . ביני . וביניכם . ובין . זרעכה . אחריכה . הימול . לכם . כל . זכר 10
ונמלתם . את . בסר . ערלתכם . והיה . לאות . ברית . ביני . וביניכם 11
ובן . שמונת . ימים . ימול . לכם . כל . זכר . לדורותיכם . יליד . ביית . ומיקנת . כסף . מיכול . בן . נכר . אשר . לוא . מיזרעכה . הוא 12
הימול . ימול . יליד . ביתכה . ומיקנת . כספכה . והיתה . בריתי . ביבסרכם . ליברית . עולם 13
וערל . זכר . אשר . לוא . ימול . את . בסר . ערלתו . וניכרתה . הנפש . ההיוא . מעמיה . את . בריתי . הפר 14
ויואמר . אלוהים . אל . אברהם . סרי . אישתכה . לוא . תיקרא . את . שמה . סרי . כי . סרה . שמה 15
וברכתי . אותה . וגם . נתתי . מימנה . לכה . בן . וברכתיה . והיתה . לגויים . מלכי . עמים . מימנה . יהיו 16
ויפול . אברהם . על . פניו . ויצחק . ויואמר . בליבו . הלבן . מאה . שנה . יולד . ואים . סרה . הבת . תישעים . שנה . תלד 17
ויואמר . אברהם . אל . האלוהים . לו . ישמעאל . יחיה . לפניכה 18
ויואמר . אלוהים . אבל . סרה . אישתכה . יולדת . לכה . בן . וקראת . את . שמו . יצחק . והקימותי . את . בריתי . איתו . ליברית . עולם . לזרעו . אחריו 19
וליישמעאל . שמעתיכה . הינה . ברכתי . אותו . והיפריתי . אותו . והירביתי . אותו . בימאוד . מאוד . שנים . עסר . נסיאים . יוליד . ונתתיו . לגוי . גדול 20
ואת . בריתי . אקים . את . יצחק . אשר . תלד . לכה . סרה . למועד . הזה . בשנה . האחרת 21
ויכל . לדבר . איתו . ויעל . אלוהים . מעל . אברהם 22
ויקח . אברהם . את . ישמעאל . בנו . ואת . כל . ילידי . ביתו . ואת . כל . מיקנת . כספו . כל . זכר . באנשי . בית . אברהם . וימל . את . בסר . ערלתם . בעצם . היום . הזה . כאשר . דיבר . איתו . אלוהים 23
ואברהם . בן . תישעים . ותשע . שנה . בהימולו . בסר . ערלתו 24
ויישמעאל . בנו . בן . שלוש . עסרה . שנה . בהימולו . את . בסר . ערלתו 25
בעצם . היום . הזה . נימול . אברהם . ויישמעאל . בנו 26
וכל . אנשי . ביתו . יליד . ביית . ומיקנת . כסף . מאת . בן . נכר . נימולו . איתו 27