AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Genesis Chapter 21

בראשית . פרק . 21


1&wa'YHWH pa'qad et sa'rah ka'a'sheyr a'mar wai'ya'as YHWH le'sa'rah ka'a'sheyr di'beyr 2&wa'ta'har wa'tey'led sa'rah le'av'ra'ham beyn liz'qu'naw la'mo'eyd a'sher di'ber o'to e'lo'him 3&wai'yiq'ra av'ra'ham et shem be'no ha'no'lad lo a'sher yal'dah lo sa'rah yits'hhaq 4&wai'ya'mal av'ra'ham et yits'hhaq be'no ben she'mo'nat ya'mim ka'a'sheyr tsi'wah o'to e'lo'him 5&we'av'ra'ham ben me'at sha'nah be'hi'wa'led lo eyt yits'hhaq be'no 6&wa'to'mer sa'rah tse'hhoq a'sah li e'lo'him kol ha'sho'mey'a yits'hhaq li 7&wa'to'mer mi mi'leyl le'av'ra'ham hey'ni'qah va'nim sa'rah ki ya'lad'ti veyn liz'qu'naw 8&wai'yig'dal ha'ye'led wai'yi'ga'mal wai'ya'as av'ra'ham mish'teh ga'dol be'yom hi'ga'meyl et yits'hhaq 9&wa'tey're sa'rah et ben ha'gar ha'mits'rit a'sher yal'dah le'av'ra'ham me'tsa'hheyq 10&wa'to'mer le'av'ra'ham ga'reysh ha'a'mah ha'zot we'et be'nah ki lo yi'rash ben ha'a'mah ha'zot im be'ni im yits'hhaq 11&wai'yey'ra ha'da'var me'od be'ey'ney av'ra'ham al o'dot be'no 12&wai'yo'mer e'lo'him el av'ra'ham al yey'ra be'ey'ney'kha al ha'na'ar we'al a'ma'te'kha kol a'sher to'mar ey'ley'kha sa'rah she'ma be'qo'lah ki ve'yits'hhaq yi'qa'rey le'kha za'ra 13&we'gam et ben ha'a'mah le'goy a'si'me'nu ki zar'a'kha hu 14&wai'yash'keym av'ra'ham ba'bo'qer wai'yi'qahh le'hhem we'hhey'mat ma'yim wai'yi'teyn el ha'gar sam al shikh'mah we'et ha'ye'led wa'ye'shal'hhe'ah wa'tey'lekh wa'tey'ta be'mid'bar be'eyr sha'va 15&wai'yikh'lu ha'ma'yim min ha'hhey'met wa'tash'leykh et ha'ye'led ta'hhat a'hhad ha'si'hhim 16&wa'tey'lekh wa'tey'shev lah mi'ne'ged har'hheyq kim'ta'hha'wey qe'shet ki am'rah al er'eh be'mot hai'ya'led wa'tey'shev mi'ne'ged wa'ti'sa et qo'lah wa'teyv'ke 17&wai'yish'ma e'lo'him et qol ha'na'ar wai'yiq'ra mal'akh e'lo'him el ha'gar min ha'sha'ma'yim wai'yo'mer lah mah lakh ha'gar al tir'i ki sha'ma e'lo'him el qol ha'na'ar ba'a'sher hu sham 18&qu'mi se'i et ha'na'ar we'ha'hha'zi'qi et ya'deykh bo ki le'goy ga'dol a'si'me'nu 19&wai'yiph'qahh e'lo'him et ey'ney'ah wa'tey're be'eyr ma'yim wa'tey'lekh wa'te'ma'ley et ha'hhey'met ma'yim wa'tash'qe et ha'na'ar 20&wai'hi e'lo'him et ha'na'ar wai'yig'dal wai'yey'shev ba'mid'bar wai'hi ro'veh qa'shat 21&wai'yey'shev be'mid'bar pa'ran wa'ti'qahh lo i'mo i'shah mey'e'rets mits'ra'yim 22&wai'hi ba'eyt ha'hi wai'yo'mer a'vi'me'lekh u'phi'khol sar tse'va'o el av'ra'ham ley'mor e'lo'him im'kha be'khol a'sher a'tah o'seh 23&we'a'tah hi'shav'ah li vey'lo'him heyn'nah im tish'qor li ul'ni'ni ul'nekh'di ka'hhe'sed a'sher a'si'ti im'kha ta'a'seh i'ma'di we'im ha'a'rets a'sher gar'tah bah 24&wai'yo'mer av'ra'ham a'no'khi i'sha'vey'a 25&we'ho'khi'ahh av'ra'ham et a'vi'me'lekh al o'dot be'eyr ha'ma'yim a'sher gaz'lu av'dey a'vi'me'lekh 26&wai'yo'mer a'vi'me'lekh lo ya'da'ti mi a'sah et ha'da'var ha'zeh we'gam a'tah lo hi'gad'ta li we'gam a'no'khi lo sha'ma'ti bil'ti hai'yom 27&wai'yi'qahh av'ra'ham tson u'va'qar wai'yi'teyn la'a'vi'me'lekh wai'yikh'r'tu she'ney'hem be'rit 28&wai'ya'tseyv av'ra'ham et she'va kiv'sot ha'tson le'vad'hen 29&wai'yo'mer a'vi'me'lekh el av'ra'ham mah heyn'nah she'va ke'va'sot ha'ey'leh a'sher hi'tsav'ta le'va'da'nah 30&wai'yo'mer ki et she'va ke'va'sot ti'qahh mi'ya'di ba'a'vur tih'yeh li le'ey'dah ki hha'phar'ti et ha'be'eyr ha'zot 31&al keyn qa'ra la'ma'qom ha'hu be'eyr sha'va ki sham nish'be'u she'ney'hem 32&wai'yikh'r'tu ve'rit bi've'eyr sha'va wai'ya'qam a'vi'me'lekh u'phi'khol sar tse'va'o wai'ya'shu'vu el e'rets pe'lish'tim 33&wai'yi'ta e'shel bi've'eyr sha'va wai'yiq'ra sham be'sheym YHWH eyl o'lam 34&wai'ya'gar av'ra'ham be'e'rets pe'lish'tim ya'mim ra'bim

ויהוה . פקד . את . סרה . כאשר . אמר . ויעס . יהוה . לסרה . כאשר . דיבר 1
ותהר . ותלד . סרה . לאברהם . בן . ליזקוניו . למועד . אשר . דיבר . אותו . אלוהים 2
ויקרא . אברהם . את . שם . בנו . הנולד . לו . אשר . ילדה . לו . סרה . יצחק 3
וימל . אברהם . את . יצחק . בנו . בן . שמונת . ימים . כאשר . ציוה . אותו . אלוהים 4
ואברהם . בן . מאת . שנה . בהיולד . לו . את . יצחק . בנו 5
ותואמר . סרה . צחוק . עסה . לי . אלוהים . כל . השומע . יצחק . לי 6
ותואמר . מי . מילל . לאברהם . היניקה . בנים . סרה . כי . ילדתי . בן . ליזקוניו 7
ויגדל . הילד . ויגמל . ויעס . אברהם . מישתה . גדול . ביום . היגמל . את . יצחק 8
ותרא . סרה . את . בן . הגר . המיצרית . אשר . ילדה . לאברהם . מצחק 9
ותואמר . לאברהם . גרש . האמה . הזואת . ואת . בנה . כי . לוא . יירש . בן . האמה . הזואת . עים . בני . עים . יצחק 10
וירע . הדבר . מאוד . בעיני . אברהם . על . אודות . בנו 11
ויואמר . אלוהים . אל . אברהם . אל . ירע . בעיניכה . על . הנער . ועל . אמתכה . כול . אשר . תואמר . אליכה . סרה . שמע . בקולה . כי . בייצחק . יקרא . לכה . זרע 12
וגם . את . בן . האמה . לגוי . אסימנו . כי . זרעכה . הוא 13
וישכם . אברהם . בבוקר . ויקח . לחם . וחמת . מיים . ויתן . אל . הגר . סם . על . שיכמה . ואת . הילד . וישלחה . ותלך . ותתע . במידבר . באר . שבע 14
ויכלו . המיים . מין . החמת . ותשלך . את . הילד . תחת . אחד . הסיחים 15
ותלך . ותשב . לה . מינגד . הרחק . כימטחוי . קשת . כי . אמרה . אל . אראה . במות . הילד . ותשב . מינגד . ותיסא . את . קולה . ותבך 16
וישמע . אלוהים . את . קול . הנער . ויקרא . מלאך . אלוהים . אל . הגר . מין . השמיים . ויואמר . לה . מה . לך . הגר . אל . תיראי . כי . שמע . אלוהים . אל . קול . הנער . באשר . הוא . שם 17
קומי . סאי . את . הנער . והחזיקי . את . ידך . בו . כי . לגוי . גדול . אסימנו 18
ויפקח . אלוהים . את . עיניה . ותרא . באר . מיים . ותלך . ותמלא . את . החמת . מיים . ותשק . את . הנער 19
ויהי . אלוהים . את . הנער . ויגדל . וישב . במידבר . ויהי . רובה . קשת 20
וישב . במידבר . פארן . ותיקח . לו . אימו . אישה . מארץ . מיצריים 21
ויהי . בעת . ההיוא . ויואמר . אבימלך . ופיכול . סר . צבאו . אל . אברהם . לאמור . אלוהים . עימכה . בכול . אשר . אתה . עוסה 22
ועתה . הישבעה . לי . באלוהים . הנה . אים . תישקור . לי . ולניני . ולנכדי . כחסד . אשר . עסיתי . עימכה . תעסה . עימדי . ועים . הארץ . אשר . גרתה . בה 23
ויואמר . אברהם . אנוכי . אישבע 24
והוכיח . אברהם . את . אבימלך . על . אודות . באר . המיים . אשר . גזלו . עבדי . אבימלך 25
ויואמר . אבימלך . לוא . ידעתי . מי . עסה . את . הדבר . הזה . וגם . אתה . לוא . היגדת . לי . וגם . אנוכי . לוא . שמעתי . בילתי . היום 26
ויקח . אברהם . צואן . ובקר . ויתן . לאבימלך . ויכרתו . שניהם . ברית 27
ויצב . אברהם . את . שבע . כיבסות . הצואן . לבדהן 28
ויואמר . אבימלך . אל . אברהם . מה . הנה . שבע . כבסות . האלה . אשר . היצבת . לבדנה 29
ויואמר . כי . את . שבע . כבסות . תיקח . מידי . בעבור . תיהיה . לי . לעדה . כי . חפרתי . את . הבאר . הזואת 30
על . כן . קרא . למקום . ההוא . באר . שבע . כי . שם . נישבעו . שניהם 31
ויכרתו . ברית . ביבאר . שבע . ויקם . אבימלך . ופיכול . סר . צבאו . וישובו . אל . ארץ . פלישתים 32
ויטע . אשל . ביבאר . שבע . ויקרא . שם . בשם . יהוה . אל . עולם 33
ויגר . אברהם . בארץ . פלישתים . ימים . רבים 34