AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Genesis Chapter 23

בראשית . פרק . 23


1&wai'yih'yu hhai'yey sa'rah mey'ah sha'nah we'es'rim sha'nah we'she'va sha'nim she'ney hhai'yey sa'rah 2&wa'ta'mat sa'rah be'qir'yat ar'ba hi hhev'ron be'e'rets ke'na'an wai'ya'vo av'ra'ham lis'pod le'sa'rah we'liv'ko'tah 3&wai'ya'qam av'ra'ham mey'al pe'ney mey'to wai'da'beyr el be'ney hheyt ley'mor 4&geyr we'to'shav a'no'khi i'ma'khem te'nu li a'hhu'zat qe'ver i'ma'khem we'eq'be'rah mey'ti mil'pha'nai 5&wai'ya'a'nu ve'ney hheyt et av'ra'ham ley'mor lo 6&she'ma'ey'nu a'do'ni ne'si e'lo'him a'tah be'to'khey'nu be'miv'hhar qe'va'rey'nu qe'vor et mey'te'kha ish mi'me'nu et qiv'ro lo yikh'leh mim'kha mi'qe'vor mey'te'kha 7&wai'ya'qam av'ra'ham wai'yish'ta'hhu le'am ha'a'rets liv'ney hheyt 8&wai'da'beyr i'tam ley'mor im yesh et naph'she'khem liq'bor et mey'ti mi'le'pha'nai she'ma'u'ni u'phig'u li be'eph'ron ben tso'hhar 9&we'yi'ten li et me'a'rat ha'makh'pey'lah a'sher lo a'sher biq'tseyh sa'dey'hu be'khe'seph ma'ley yit'ne'nah li be'tokh'khem la'a'hhu'zat qa'ver 10&we'eph'ron yo'sheyv be'tokh be'ney hheyt wai'ya'an eph'ron ha'hhi'ti et av'ra'ham be'az'ney ve'ney hheyt le'khol ba'ey sha'ar i'ro ley'mor 11&lo a'do'ni she'ma'ey'ni ha'sa'deh na'ta'ti lakh we'ham'a'rah a'sher bo le'kha ne'ta'ti'ah le'ey'ney ve'ney a'mi ne'ta'ti'ah lakh qe'vor mey'te'kha 12&wai'yish'ta'hhu av'ra'ham liph'ney am ha'a'rets 13&wai'da'beyr el eph'ron be'az'ney am ha'a'rets ley'mor akh im a'tah lu she'ma'ey'ni na'ta'ti ke'seph ha'sa'deh qahh mi'me'ni we'eq'be'rah et mey'ti sha'mah 14&wai'ya'an eph'ron et av'ra'ham ley'mor lo 15&a'do'ni she'ma'ey'ni e'rets ar'ba mey'ot she'qel ke'seph bey'ni u'veyn'kha mah hi we'et meyt'kha qe'vor 16&wai'yish'ma av'ra'ham el eph'ron wai'yish'qol av'ra'ham le'eph'ron et ha'ke'seph a'sher di'ber be'az'ney ve'ney hheyt ar'ba mey'ot she'qel ke'seph o'veyr la'so'hheyr 17&wai'ya'qam se'deyh eph'ron a'sher ba'makh'pey'lah a'sher liph'ney mam'rey ha'sa'deh we'ham'a'rah a'sher bo we'khol ha'eyts a'sher ba'sa'deh a'sher be'khol ge'vu'lo sa'viv 18&le'av'ra'ham le'miq'nah le'ey'ney ve'ney hheyt be'khol ba'ey sha'ar i'ro 19&we'a'hha'rey kheyn qa'var av'ra'ham et sa'rah ish'to el me'a'rat se'deyh ha'makh'pey'lah al pe'ney mam'rey hi hhev'ron be'e'rets ke'na'an 20&wai'ya'qam ha'sa'deh we'ham'a'rah a'sher bo le'av'ra'ham la'a'hhu'zat qa'ver mey'eyt be'ney hheyt

ויהיו . חיי . סרה . מאה . שנה . ועסרים . שנה . ושבע . שנים . שני . חיי . סרה 1
ותמת . סרה . בקירית . ארבע . היוא . חברון . בארץ . כנען . ויבוא . אברהם . ליספוד . לסרה . וליבכותה 2
ויקם . אברהם . מעל . פני . מתו . וידבר . אל . בני . חת . לאמור 3
גר . ותושב . אנוכי . עיםכם . תנו . לי . אחוזת . קבר . עיםכם . ואקברה . מתי . מילפני 4
ויענו . בני . חת . את . אברהם . לאמור . לו 5
שמענו . אדוני . נסיא . אלוהים . אתה . בתוכנו . במיבחר . קברינו . קבור . את . מתכה . איש . מימנו . את . קיברו . לוא . יכלה . מימכה . מיקבור . מתכה 6
ויקם . אברהם . וישתחו . לעם . הארץ . ליבני . חת 7
וידבר . איתם . לאמור . אים . יש . את . נפשכם . ליקבור . את . מתי . מילפני . שמעוני . ופיגעו . לי . בעפרון . בן . צוחר 8
וייתן . לי . את . מערת . המכפלה . אשר . לו . אשר . ביקצה . סדהו . בכסף . מלא . יתננה . לי . בתוככם . לאחוזת . קבר 9
ועפרון . יושב . בתוך . בני . חת . ויען . עפרון . החיתי . את . אברהם . באזני . בני . חת . לכול . באי . שער . עירו . לאמור 10
לוא . אדוני . שמעני . הסדה . נתתי . לך . והמערה . אשר . בו . לכה . נתתיה . לעיני . בני . עמי . נתתיה . לך . קבור . מתכה 11
וישתחו . אברהם . ליפני . עם . הארץ 12
וידבר . אל . עפרון . באזני . עם . הארץ . לאמור . אך . אים . אתה . לו . שמעני . נתתי . כסף . הסדה . קח . מימני . ואקברה . את . מתי . שמה 13
ויען . עפרון . את . אברהם . לאמור . לו 14
אדוני . שמעני . ארץ . ארבע . מאות . שקל . כסף . ביני . ובינכה . מה . היוא . ואת . מתכה . קבור 15
וישמע . אברהם . אל . עפרון . וישקול . אברהם . לעפרון . את . הכסף . אשר . דיבר . באזני . בני . חת . ארבע . מאות . שקל . כסף . עובר . לסוחר 16
ויקם . סדה . עפרון . אשר . במכפלה . אשר . ליפני . ממרא . הסדה . והמערה . אשר . בו . וכל . העץ . אשר . בסדה . אשר . בכל . גבולו . סביב 17
לאברהם . למיקנה . לעיני . בני . חת . בכול . באי . שער . עירו 18
ואחרי . כן . קבר . אברהם . את . סרה . אישתו . אל . מערת . סדה . המכפלה . על . פני . ממרא . היוא . חברון . בארץ . כנען 19
ויקם . הסדה . והמערה . אשר . בו . לאברהם . לאחוזת . קבר . מאת . בני . חת 20