AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Genesis Chapter 28

בראשית . פרק . 28


1&wai'yiq'ra yits'hhaq el ya'a'qov wai'va'rekh o'to wa'ye'tsa'wey'hu wai'yo'mer lo lo ti'qahh i'shah mi'be'not ke'na'an 2&qum leykh pa'de'nah a'ram bey'tah ve'tu'eyl a'vi i'me'kha we'qahh le'kha mi'sham i'shah mi'be'not la'van a'hhi i'me'kha 3&we'eyl sha'dai ye'va'reykh ot'kha we'yaph're'kha we'yar'be'kha we'ha'yi'ta liq'hal a'mim 4&we'yi'ten le'kha et bir'kat av'ra'ham le'kha ul'zar'a'kha i'takh le'rish'te'kha et e'rets me'gu'rey'kha a'sher na'tan e'lo'him le'av'ra'ham 5&wai'yish'lahh yits'hhaq et ya'a'qov wai'yey'lekh pa'de'nah a'ram el la'van ben be'tu'eyl ha'a'ra'mi a'hhi riv'qah eym ya'a'qov we'ey'saw 6&wai'yar ey'saw ki vey'rakh yits'hhaq et ya'a'qov we'shi'lahh o'to pa'de'nah a'ram la'qa'hhat lo mi'sham i'shah be'var'kho o'to wai'tsaw a'law ley'mor lo ti'qahh i'shah mi'be'not ke'na'an 7&wai'yish'ma ya'a'qov el a'viw we'el i'mo wai'yey'lekh pa'de'nah a'ram 8&wai'yar ey'saw ki ra'ot be'not ke'na'an be'ey'ney yits'hhaq a'viw 9&wai'yey'lekh ey'saw el yish'ma'eyl wai'yi'qahh et ma'hha'lat bat yish'ma'eyl ben av'ra'ham a'hhot ne'va'yot al na'shaw lo le'i'shah 10&wai'yey'tsey ya'a'qov mi'be'eyr sha'va wai'yey'lekh hha'ra'nah 11&wai'yiph'ga ba'ma'qom wai'ya'len sham ki va ha'she'mesh wai'yi'qahh mey'av'ney ha'ma'qom wai'ya'sem me'ra'a'sho'taw wai'yish'kav ba'ma'qom ha'hu 12&wai'ya'hha'lom we'hin'neyh su'lam mu'tsav ar'tsah we'ro'sho ma'gi'a ha'sha'mai'mah we'hin'neyh mal'a'khey e'lo'him o'lim we'yor'dim bo 13&we'hin'neyh YHWH ni'tsav a'law wai'yo'mar a'ni YHWH e'lo'hey av'ra'ham a'vi'kha wey'lo'hey yits'hhaq ha'a'rets a'sher a'tah sho'kheyv a'ley'ah le'kha et'ne'nah ul'zar'e'kha 14&we'hai'yah zar'a'kha ka'a'phar ha'a'rets u'pha'rats'ta ya'mah wa'qeyd'mah we'tsa'pho'nah wa'neg'bah we'niv're'khu ve'kha kol mish'pe'hhot ha'a'da'mah uv'zar'e'kha 15&we'hin'neyh a'no'khi i'makh ush'mar'ti'kha be'khol a'sher te'leykh wa'ha'shi'vo'ti'kha el ha'a'da'mah ha'zot ki lo e'e'zav'kha ad a'sher im a'si'ti eyt a'sher di'bar'ti lakh 16&wai'yi'qats ya'a'qov mish'na'to wai'yo'mer a'kheyn yesh YHWH ba'ma'qom ha'zeh we'a'no'khi lo ya'da'ti 17&wai'yi'ra wai'yo'mar mah no'ra ha'ma'qom ha'zeh eyn zeh ki im beyt e'lo'him we'zeh sha'ar ha'sha'ma'yim 18&wai'yash'keym ya'a'qov ba'bo'qer wai'yi'qahh et ha'e'ven a'sher sam me'ra'a'sho'taw wai'ya'sem o'tah ma'tsey'vah wai'yi'tsoq she'men al ro'shah 19&wai'yiq'ra et sheym ha'ma'qom ha'hu beyt eyl we'u'lam luz sheym ha'ir la'ri'sho'nah 20&wai'yi'dar ya'a'qov ne'der ley'mor im yih'yeh e'lo'him i'ma'di ush'ma'ra'ni ba'de'rekh ha'zeh a'sher a'no'khi ho'leykh we'na'tan li le'hhem le'e'khol u've'ged lil'bosh 21&we'shav'ti ve'sha'lom el beyt a'vi we'hai'yah YHWH li ley'lo'him 22&we'ha'e'ven ha'zot a'sher sam'ti ma'tsey'vah yih'yeh beyt e'lo'him we'khol a'sher ti'ten li a'seyr a'as're'nu lakh

ויקרא . יצחק . אל . יעקוב . ויברך . אותו . ויצוהו . ויואמר . לו . לוא . תיקח . אישה . מיבנות . כנען 1
קום . לך . פדנה . ארם . ביתה . בתואל . אבי . אימכה . וקח . לכה . מישם . אישה . מיבנות . לבן . אחי . אימכה 2
ואל . שדי . יברך . אותכה . ויפרכה . וירבכה . והיית . ליקהל . עמים 3
וייתן . לכה . את . בירכת . אברהם . לכה . ולזרעכה . איתך . לרישתכה . את . ארץ . מגוריכה . אשר . נתן . אלוהים . לאברהם 4
וישלח . יצחק . את . יעקוב . וילך . פדנה . ארם . אל . לבן . בן . בתואל . הארמי . אחי . ריבקה . אם . יעקוב . ועסו 5
וירא . עסו . כי . ברך . יצחק . את . יעקוב . ושילח . אותו . פדנה . ארם . לקחת . לו . מישם . אישה . בברכו . אותו . ויצו . עליו . לאמור . לוא . תיקח . אישה . מיבנות . כנען 6
וישמע . יעקוב . אל . אביו . ואל . אימו . וילך . פדנה . ארם 7
וירא . עסו . כי . רעות . בנות . כנען . בעיני . יצחק . אביו 8
וילך . עסו . אל . ישמעאל . ויקח . את . מחלת . בת . ישמעאל . בן . אברהם . אחות . נביות . על . נשיו . לו . לאישה 9
ויצא . יעקוב . מיבאר . שבע . וילך . חרנה 10
ויפגע . במקום . וילן . שם . כי . בא . השמש . ויקח . מאבני . המקום . ויסם . מראשותיו . וישכב . במקום . ההוא 11
ויחלום . והינה . סולם . מוצב . ארצה . ורואשו . מגיע . השמימה . והינה . מלאכי . אלוהים . עולים . ויורדים . בו 12
והינה . יהוה . ניצב . עליו . ויואמר . אני . יהוה . אלוהי . אברהם . אביכה . ואלוהי . יצחק . הארץ . אשר . אתה . שוכב . עליה . לכה . אתננה . ולזרעכה 13
והיה . זרעכה . כעפר . הארץ . ופרצת . ימה . וקדמה . וצפונה . ונגבה . וניברכו . בכה . כל . מישפחות . האדמה . ובזרעכה 14
והינה . אנוכי . עימך . ושמרתיכה . בכול . אשר . תלך . והשיבותיכה . אל . האדמה . הזואת . כי . לוא . אעזבכה . עד . אשר . אים . עסיתי . את . אשר . דיברתי . לך 15
וייקץ . יעקוב . מישנתו . ויואמר . אכן . יש . יהוה . במקום . הזה . ואנוכי . לוא . ידעתי 16
ויירא . ויואמר . מה . נורא . המקום . הזה . אין . זה . כי . אים . בית . אלוהים . וזה . שער . השמיים 17
וישכם . יעקוב . בבוקר . ויקח . את . האבן . אשר . סם . מראשותיו . ויסם . אותה . מצבה . ויצוק . שמן . על . רואשה 18
ויקרא . את . שם . המקום . ההוא . בית . אל . ואולם . לוז . שם . העיר . לריאשונה 19
וידר . יעקוב . נדר . לאמור . אים . יהיה . אלוהים . עימדי . ושמרני . בדרך . הזה . אשר . אנוכי . הולך . ונתן . לי . לחם . לאכול . ובגד . לילבוש 20
ושבתי . בשלום . אל . בית . אבי . והיה . יהוה . לי . לאלוהים 21
והאבן . הזואת . אשר . סמתי . מצבה . יהיה . בית . אלוהים . וכול . אשר . תיתן . לי . עסר . אעסרנו . לך 22