AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Leviticus Chapter 7

ויקרא . פרק . 7


1&we'zot to'rat ha'a'sham qo'desh qa'da'shim hu 2&bim'qom a'sher yish'hha'tu et ha'o'lah yish'hha'tu et ha'a'sham we'et da'mo yiz'roq al ha'miz'bey'ahh sa'viv 3&we'eyt kol hhel'bo yaq'riv mi'me'nu eyt ha'al'yah we'et ha'hhey'lev ham'kha'seh et ha'qe'rev 4&we'eyt she'tey hak'la'yot we'et ha'hhey'lev a'sher a'ley'hen a'sher al hak'sa'lim we'et hai'yo'te'ret al ha'ka'veyd al hak'la'yot ye'si're'nah 5&we'hiq'tir o'tam ha'ko'heyn ha'miz'bey'hhah i'sheh la'YHWH a'sham hu 6&kol za'khar ba'ko'ha'nim yo'khe'le'nu be'ma'qom qa'dosh yey'a'kheyl qo'desh qa'da'shim hu 7&ka'hha'tat ka'a'sham to'rah a'hhat la'hem ha'ko'heyn a'sher ye'kha'per bo lo yih'yeh 8&we'ha'ko'heyn ha'maq'riv et o'lat ish or ha'o'lah a'sher hiq'riv la'ko'heyn lo yih'yeh 9&we'khol min'hhah a'sher tey'a'pheh ba'ta'nur we'khol na'a'sah va'mar'hhe'shet we'al ma'hha'vat la'ko'heyn ha'maq'riv o'tah lo tih'yeh 10&we'khol min'hhah ve'lu'lah va'she'men wa'hha'rey'vah le'khol be'ney a'ha'ron tih'yeh ish ke'a'hhiw 11&we'zot to'rat ze'vahh ha'she'la'mim a'sher yaq'riv la'YHWH 12&im al to'dah yaq'riy've'nu we'hiq'riv al ze'vahh ha'to'dah hha'lot ma'tsot be'lu'lot ba'she'men ur'qi'qey ma'tsot me'shu'hhim ba'sha'men we'so'let mur'be'khet hha'lot be'lu'lot ba'sha'men 13&al hha'lot le'hhem hha'meyts yaq'riv qar'ba'no al ze'vahh to'dat she'la'maw 14&we'hiq'riv mi'me'nu e'hhad mi'kol qar'ban te'ru'mah la'YHWH la'ko'heyn ha'zo'reyq et dam ha'she'la'mim lo yih'yeh 15&uv'sar ze'vahh to'dat she'la'maw be'yom qar'ba'no yey'a'kheyl lo ya'ni'ahh mi'me'nu ad bo'qer 16&we'im ne'der o ne'da'vah ze'vahh qar'ba'no be'yom haq'ri'vo et ziv'hho yey'a'kheyl u'mi'ma'hha'rat we'ha'no'tar mi'me'nu yey'a'kheyl 17&we'ha'no'tar mi'be'sar ha'za'vahh ba'yom ha'she'li'shi ba'eysh yi'sa'reyph 18&we'im hey'a'khol yey'a'kheyl mi'be'sar ze'vahh she'la'maw ba'yom ha'she'li'shi lo yey'ra'tseh ha'maq'riv o'to lo yey'hha'sheyv lo pi'gul yih'yeh we'ha'ne'phesh ha'o'khe'let mi'me'nu a'o'nah ti'sa 19&we'ha'ba'sar a'sher yiga be'khol ta'mey lo yey'a'kheyl ba'eysh yi'sa'reyph we'ha'ba'sar kol ta'hor yo'khal ba'sar 20&we'ha'ne'phesh a'sher to'khal ba'sar mi'ze'vahh ha'she'la'mim a'sher la'YHWH we'tum'a'to a'law we'nikh're'tah ha'ne'phesh ha'hi mey'a'mey'ah 21&we'ne'phesh ki ti'ga be'khol ta'mey be'tum'at a'dam o biv'hey'mah te'mey'ah o be'khol she'qets ta'mey we'a'khal mi'be'sar ze'vahh ha'she'la'mim a'sher la'YHWH we'nikh're'tah ha'ne'phesh ha'hi mey'a'mey'ah 22&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh ley'mor 23&da'beyr el be'ney yis'ra'eyl ley'mor kol hhey'lev shor we'khe'sev wa'eyz lo to'khey'lu 24&we'hhey'lev ne'vey'lah we'hhey'lev te'rey'phah yey'a'seh le'khol me'la'khah we'a'khol lo to'khe'lu'hu 25&ki kol o'kheyl hhey'lev min ha'be'hey'mah a'sher yaq'riv mi'me'nah i'sheh la'YHWH we'nikh're'tah ha'ne'phesh ha'o'khe'let mey'a'mey'ah 26&we'khol dam lo to'khe'lu be'khol mosh'vo'tey'khem la'oph we'la'be'hey'mah 27&kol ne'phesh a'sher to'khal kol dam we'nikh're'tah ha'ne'phesh ha'hi mey'a'mey'ah 28&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh ley'mor 29&da'beyr el be'ney yis'ra'eyl ley'mor ha'maq'riv et ze'vahh she'la'maw la'YHWH ya'vi et qar'ba'no la'YHWH mi'ze'vahh she'la'maw 30&ya'daw te'vi'ey'nah eyt i'shey YHWH et ha'hhey'lev al he'hha'zeh ye'vi'e'nu eyt he'hha'zeh le'ha'niph o'to te'nu'phah liph'ney YHWH 31&we'hiq'tir ha'ko'heyn et ha'hhey'lev ha'miz'bey'hhah we'hai'yah he'hha'zeh le'a'ha'ron ul'va'naw 32&we'eyt shoq hai'ya'min tit'nu te'ru'mah la'ko'heyn mi'ziv'hhey shal'mey'khem 33&ha'maq'riv et dam ha'she'la'mim we'et ha'hhey'lev mi'be'ney a'ha'ron lo tih'yeh shoq hai'ya'min le'ma'nah 34&ki et hha'zeyh hat'nu'phah we'eyt shoq hat'ru'mah la'qahh'ti mey'eyt be'ney yis'ra'eyl mi'ziv'hhey shal'mey'hem wa'e'teyn o'tam le'a'ha'ron ha'ko'heyn ul'va'naw le'hhaq o'lam mey'eyt be'ney yis'ra'eyl 35&zot mish'hhat a'ha'ron u'mish'hhat ba'naw mey'I'shey YHWH be'yom hiq'riv o'tam le'kha'heyn la'YHWH 36&a'sher tsi'wah YHWH la'teyt la'hem be'yom mash'hho o'tam mey'eyt be'ney yis'ra'eyl hhu'qat o'lam le'do'ro'tam 37&zot ha'to'rah la'o'lah la'min'hhah we'la'hha'tat we'la'a'sham we'la'mi'lu'im ul'ze'vahh ha'she'la'mim 38&a'sher tsi'wah YHWH et mo'sheh be'har si'nai be'yom tsa'wo'to et be'ney yis'ra'eyl le'haq'riv et qar'be'ney'hem la'YHWH be'mid'bar si'nai

וזואת . תורת . האשם . קודש . קדשים . הוא 1
בימקום . אשר . ישחטו . את . העולה . ישחטו . את . האשם . ואת . דמו . יזרוק . על . המיזבח . סביב 2
ואת . כל . חלבו . יקריב . מימנו . את . האליה . ואת . החלב . המכסה . את . הקרב 3
ואת . שתי . הכליות . ואת . החלב . אשר . עליהן . אשר . על . הכסלים . ואת . היותרת . על . הכבד . על . הכליות . יסירנה 4
והיקטיר . אותם . הכוהן . המיזבחה . אישה . ליהוה . אשם . הוא 5
כל . זכר . בכוהנים . יואכלנו . במקום . קדוש . יאכל . קודש . קדשים . הוא 6
כחטאת . כאשם . תורה . אחת . להם . הכוהן . אשר . יכפר . בו . לו . יהיה 7
והכוהן . המקריב . את . עולת . איש . עור . העולה . אשר . היקריב . לכוהן . לו . יהיה 8
וכל . מינחה . אשר . תאפה . בתנור . וכל . נעסה . במרחשת . ועל . מחבת . לכוהן . המקריב . אותה . לו . תיהיה 9
וכל . מינחה . בלולה . בשמן . וחרבה . לכל . בני . אהרון . תיהיה . איש . כאחיו 10
וזואת . תורת . זבח . השלמים . אשר . יקריב . ליהוה 11
אים . על . תודה . יקריבנו . והיקריב . על . זבח . התודה . חלות . מצות . בלולות . בשמן . ורקיקי . מצות . משוחים . בשמן . וסולת . מורבכת . חלות . בלולות . בשמן 12
על . חלות . לחם . חמץ . יקריב . קרבנו . על . זבח . תודת . שלמיו 13
והיקריב . מימנו . אחד . מיכל . קרבן . תרומה . ליהוה . לכוהן . הזורק . את . דם . השלמים . לו . יהיה 14
ובסר . זבח . תודת . שלמיו . ביום . קרבנו . יאכל . לוא . יניח . מימנו . עד . בוקר 15
ואים . נדר . או . נדבה . זבח . קרבנו . ביום . הקריבו . את . זיבחו . יאכל . ומימחרת . והנותר . מימנו . יאכל 16
והנותר . מיבסר . הזבח . ביום . השלישי . באש . ייסר 17
ואים . האכול . יאכל . מיבסר . זבח . שלמיו . ביום . השלישי . לוא . ירצה . המקריב . אותו . לוא . יחשב . לו . פיגול . יהיה . והנפש . האוכלת . מימנו . עוֹנה . תיסא 18
והבסר . אשר . יגע . בכל . טמא . לוא . יאכל . באש . יסרף . והבסר . כל . טהור . יואכל . בסר 19
והנפש . אשר . תואכל . בסר . מיזבח . השלמים . אשר . ליהוה . וטומאתו . עליו . וניכרתה . הנפש . ההיוא . מעמיה 20
ונפש . כי . תיגע . בכל . טמא . בטומאת . אדם . או . ביבהמה . טמאה . או . בכל . שקץ . טמא . ואכל . מיבסר . זבח . השלמים . אשר . ליהוה . וניכרתה . הנפש . ההיוא . מעמיה 21
וידבר . יהוה . אל . מושה . לאמור 22
דבר . אל . בני . יסראל . לאמור . כל . חלב . שור . וכסב . ועז . לוא . תואכלו 23
וחלב . נבלה . וחלב . טרפה . יעסה . לכל . מלאכה . ואכול . לוא . תואכלוהו 24
כי . כל . אוכל . חלב . מין . הבהמה . אשר . יקריב . מימנה . אישה . ליהוה . וניכרתה . הנפש . האוכלת . מעמיה 25
וכל . דם . לוא . תואכלו . בכול . מושבותיכם . לעוף . ולבהמה 26
כל . נפש . אשר . תואכל . כל . דם . וניכרתה . הנפש . ההיוא . מעמיה 27
וידבר . יהוה . אל . מושה . לאמור 28
דבר . אל . בני . יסראל . לאמור . המקריב . את . זבח . שלמיו . ליהוה . יביא . את . קרבנו . ליהוה . מיזבח . שלמיו 29
ידיו . תביאינה . את . אישי . יהוה . את . החלב . על . החזה . יביאנו . את . החזה . להניף . אותו . תנופה . ליפני . יהוה 30
והיקטיר . הכוהן . את . החלב . המיזבחה . והיה . החזה . לאהרון . ולבניו 31
ואת . שוק . הימין . תיתנו . תרומה . לכוהן . מיזיבחי . שלמיכם 32
המקריב . את . דם . השלמים . ואת . החלב . מיבני . אהרון . לו . תיהיה . שוק . הימין . למנה 33
כי . את . חזה . התנופה . ואת . שוק . התרומה . לקחתי . מאת . בני . יסראל . מיזיבחי . שלמיהם . ואתן . אותם . לאהרון . הכוהן . ולבניו . לחק . עולם . מאת . בני . יסראל 34
זואת . מישחת . אהרון . ומישחת . בניו . מאישי . יהוה . ביום . היקריב . אותם . לכהן . ליהוה 35
אשר . ציוה . יהוה . לתת . להם . ביום . משחו . אותם . מאת . בני . יסראל . חוקת . עולם . לדורותם 36
זואת . התורה . לעולה . למינחה . ולחטאת . ולאשם . ולמילואים . ולזבח . השלמים 37
אשר . ציוה . יהוה . את . מושה . בהר . סיני . ביום . צוֹתו . את . בני . יסראל . להקריב . את . קרבניהם . ליהוה . במידבר . סיני 38