AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Leviticus Chapter 11

ויקרא . פרק . 11


1&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh we'el a'ha'ron ley'mor a'ley'hem 2&da'be'ru el be'ney yis'ra'eyl ley'mor zot ha'hha'yah a'sher tokh'lu mi'kol ha'be'hey'mah a'sher al ha'a'rets 3&kol maph're'set par'sah we'sho'sa'at she'sa pe'ra'sot ma'a'lat gey'rah ba'be'hey'mah o'tah to'khey'lu 4&akh et zeh lo to'khe'lu mi'ma'a'ley ha'gey'rah u'mi'maph'ri'sey ha'par'sah et ha'ga'mal ki ma'a'leyh gey'rah hu u'phar'sah ey'ne'nu maph'ris ta'mey hu la'khem 5&we'et ha'sha'phan ki ma'a'leyh gey'rah hu u'phar'sah lo yaph'ris ta'mey hu la'khem 6&we'et ha'ar'ne'vet ki ma'a'lat gey'rah hi u'phar'sah lo hiph'ri'sah te'mey'ah hi la'khem 7&we'et ha'hha'zir ki maph'ris par'sah hu we'sho'sa she'sa par'sah we'hu gey'rah lo yi'gar ta'mey hu la'khem 8&mi'be'sa'ram lo to'khey'lu uv'niv'la'tam lo ti'ga'u te'mey'im heym la'khem 9&et zeh tokh'lu mi'kol a'sher ba'ma'yim kol a'sher lo se'na'pir we'qas'qe'set ba'ma'yim ba'ya'mim u'van'hha'lim o'tam to'khey'lu 10&we'khol a'sher eyn lo se'na'pir we'qas'qe'set ba'ya'mim u'van'hha'lim mi'kol she'rets ha'ma'yim u'mi'kol ne'phesh ha'hha'yah a'sher ba'ma'yim she'qets heym la'khem 11&we'she'qets yih'yu la'khem mi'be'sa'ram lo to'khey'lu we'et niv'la'tam te'sha'qey'tsu 12&kol a'sher eyn lo se'na'pir we'qas'qe'set ba'ma'yim she'qets hu la'khem 13&we'et ey'leh te'shaq'tsu min ha'oph lo yey'akh'lu she'qets heym et ha'ne'sher we'et ha'pe'res we'eyt ha'az'niy'yah 14&we'et ha'da'ah we'et ha'ai'yah le'mi'nah 15&eyt kol o'reyv le'mi'no 16&we'eyt bat hai'ya'a'nah we'et ha'tahh'mas we'et ha'sha'hhaph we'et ha'neyts le'mi'ney'hu 17&we'et ha'kos we'et ha'sha'lakh we'et hai'yan'shuph 18&we'et ha'tin'she'met we'et ha'qa'at we'et ha'ra'hham 19&we'eyt ha'hha'si'dah ha'a'na'phah le'mi'nah we'et ha'du'khi'phat we'et ha'a'ta'leyph 20&kol she'rets ha'oph ha'ho'leykh al ar'ba she'qets hu la'khem 21&akh et zeh tokh'lu mi'kol she'rets ha'oph ha'ho'leykh al ar'ba a'sher lo khe'ra'a'yim mi'ma'al le'rag'law le'na'teyr ba'heyn al ha'a'rets 22&et ey'leh mey'hem to'khey'lu et ha'ar'beh le'mi'no we'et ha'sal'am le'mi'ney'hu we'et ha'hhar'gol le'mi'ney'hu we'et he'hha'gav le'mi'ney'hu 23&we'khol she'rets ha'oph a'sher lo ar'ba rag'la'yim she'qets hu la'khem 24&ul'ey'leh ti'ta'ma'u kol ha'no'gey'a be'niv'la'tam yit'ma ad ha'a'rev 25&we'khol ha'no'sey mi'niv'la'tam ye'kha'beys be'ga'daw we'ta'mey ad ha'a'rev 26&le'khol ha'be'hey'mah a'sher hi maph're'set par'sah we'she'sa ey'ne'nah sho'sa'at we'gey'rah ey'ne'nah ma'a'lah te'mey'im heym la'khem kol ha'no'gey'a ba'hem yit'ma 27&we'khol ho'leykh al ka'paw be'khol ha'hha'yah ha'ho'le'khet al ar'ba te'mey'im heym la'khem kol ha'no'gey'a be'niv'la'tam yit'ma ad ha'a'rev 28&we'ha'no'sey et niv'la'tam ye'kha'beys be'ga'daw we'ta'mey ad ha'a'rev te'mey'im hey'mah la'khem 29&we'zeh la'khem ha'ta'mey ba'she'rets ha'sho'reyts al ha'a'rets ha'hho'led we'ha'akh'bar we'ha'tsav le'mi'ney'hu 30&we'ha'a'na'qah we'ha'ko'ahh we'hal'ta'ah we'ha'hho'met we'ha'tin'sha'met 31&ey'leh hat'mey'im la'khem be'khol ha'sha'rets kol ha'no'gey'a ba'hem be'mo'tam yit'ma ad ha'a'rev 32&we'khol a'sher yi'pol a'law mey'hem be'mo'tam yit'ma mi'kol ke'li eyts o ve'ged o or o saq kol ke'li a'sher yey'a'seh me'la'khah ba'hem ba'ma'yim yu'va we'ta'mey ad ah'e'rev we'ta'har 33&we'khol ke'li hhe'res a'sher yi'pol mey'hem el to'kho kol a'sher be'to'kho yit'ma we'o'to tish'bo'ru 34&mi'kol ha'o'khel a'sher yey'a'kheyl a'sher ya'vo a'law ma'yim yit'ma we'khol mash'qeh a'sher yi'sha'teh be'khol ke'li yit'ma 35&we'khol a'sher yi'pol mi'niv'la'tam a'law yit'ma ta'nur we'khi'ra'yim yu'tats te'mey'im heym ut'mey'im yih'yu la'khem 36&akh ma'yan u'vor miq'weh ma'yim yih'yeh ta'hor we'no'gey'a be'niv'la'tam yit'ma 37&we'khi yi'pol mi'niv'la'tam al kol ze'ra zey'ru a'sher yi'za'rey'a ta'hor hu 38&we'khi yu'tan ma'yim al ze'ra we'na'phal mi'niv'la'tam a'law ta'mey hu la'khem 39&we'khi ya'mut min ha'be'hey'mah a'sher hi la'khem le'akh'lah ha'no'gey'a be'niv'la'tah yit'ma ad ha'a'rev 40&we'ha'o'kheyl mi'niv'la'tah ye'kha'beys be'ga'daw we'ta'mey ad ha'a'rev we'ha'no'sey et niv'la'tah ye'kha'beys be'ga'daw we'ta'mey ad ha'a'rev 41&we'khol ha'she'rets ha'sho'reyts al ha'a'rets she'qets hu lo yey'a'kheyl 42&kol ho'leykh al ga'hhon we'khol ho'leykh al ar'ba ad kol mar'beyh rag'la'yim le'khol ha'she'rets ha'sho'reyts al ha'a'rets lo to'khe'lum ki she'qets heym 43&al te'shaq'tsu et naph'sho'tey'khem be'khol ha'she'rets ha'sho'reyts we'lo ti'tam'u ba'hem we'nit'mey'tem bam 44&ki a'ni YHWH e'lo'hey'khem we'hit'qa'dish'tem wih'yi'tem qe'do'shim ki qa'dosh a'ni we'lo te'tam'u et naph'sho'tey'khem be'khol ha'she'rets ha'ro'meys al ha'a'rets 45&ki a'ni YHWH ha'ma'a'leh et'khem mey'e'rets mits'ra'yim lih'yot la'khem ley'lo'him wih'yi'tem qe'do'shim ki qa'dosh a'ni 46&zot to'rat ha'be'hey'mah we'ha'oph we'khol ne'phesh ha'hha'yah ha'ro'me'set ba'ma'yim ul'khol ne'phesh ha'sho're'tset al ha'a'rets 47&le'hav'dil beyn ha'ta'mey u'veyn ha'ta'hor u'veyn ha'hha'yah ha'ne'e'khe'let u'veyn ha'hha'yah a'sher lo tey'a'kheyl

וידבר . יהוה . אל . מושה . ואל . אהרון . לאמור . אלהם 1
דברו . אל . בני . יסראל . לאמור . זואת . החיה . אשר . תואכלו . מיכל . הבהמה . אשר . על . הארץ 2
כול . מפרסת . פרסה . ושוסעת . שסע . פרסות . מעלת . גרה . בבהמה . אותה . תואכלו 3
אך . את . זה . לוא . תואכלו . מימעלי . הגרה . ומימפריסי . הפרסה . את . הגמל . כי . מעלה . גרה . הוא . ופרסה . איננו . מפריס . טמא . הוא . לכם 4
ואת . השפן . כי . מעלה . גרה . הוא . ופרסה . לוא . יפריס . טמא . הוא . לכם 5
ואת . הארנבת . כי . מעלת . גרה . היוא . ופרסה . לוא . היפריסה . טמאה . היוא . לכם 6
ואת . החזיר . כי . מפריס . פרסה . הוא . ושוסע . שסע . פרסה . והוא . גרה . לוא . יגר . טמא . הוא . לכם 7
מיבסרם . לוא . תואכלו . ובניבלתם . לוא . תיגעו . טמאים . הם . לכם 8
את . זה . תואכלו . מיכול . אשר . במיים . כול . אשר . לו . סנפיר . וקסקסת . במיים . בימים . ובנחלים . אותם . תואכלו 9
וכול . אשר . אין . לו . סנפיר . וקסקסת . בימים . ובנחלים . מיכול . שרץ . המיים . ומיכול . נפש . החיה . אשר . במיים . שקץ . הם . לכם 10
ושקץ . יהיו . לכם . מיבסרם . לוא . תואכלו . ואת . ניבלתם . תשקצו 11
כול . אשר . אין . לו . סנפיר . וקסקסת . במיים . שקץ . הוא . לכם 12
ואת . אלה . תשקצו . מין . העוף . לוא . יאכלו . שקץ . הם . את . הנשר . ואת . הפרס . ואת . העזניה 13
ואת . הדאה . ואת . האיה . למינה 14
את . כל . עורב . למינו 15
ואת . בת . היענה . ואת . התחמס . ואת . השחף . ואת . הנץ . למינהו 16
ואת . הכוס . ואת . השלך . ואת . הינשו 17
ואת . התינשמת . ואת . הקאת . ואת . הרחם 18
ואת . החסידה . האנפה . למינה . ואת . הדוכיפת . ואת . העטל 19
כול . שרץ . העוף . ההולך . על . ארבע . שקץ . הוא . לכם 20
אך . את . זה . תואכלו . מיכול . שרץ . העוף . ההולך . על . ארבע . אשר . לוא . כרעיים . מימעל . לרגליו . לנתר . בהן . על . הארץ 21
את . אלה . מהם . תואכלו . את . הארבה . למינו . ואת . הסלעם . למינהו . ואת . החרגול . למינהו . ואת . החגב . למינהו 22
וכול . שרץ . העוף . אשר . לו . ארבע . רגליים . שקץ . הוא . לכם 23
ולאלה . תיטמאו . כל . הנוגע . בניבלתם . יטמא . עד . הערב 24
וכל . הנוסא . מיניבלתם . יכבס . בגדיו . וטמא . עד . הערב 25
לכל . הבהמה . אשר . היוא . מפרסת . פרסה . ושסע . איננה . שוסעת . וגרה . איננה . מעלה . טמאים . הם . לכם . כל . הנוגע . בהם . יטמא 26
וכול . הולך . על . כפיו . בכל . החיה . ההולכת . על . ארבע . טמאים . הם . לכם . כל . הנוגע . בניבלתם . יטמא . עד . הערב 27
והנוסא . את . ניבלתם . יכבס . בגדיו . וטמא . עד . הערב . טמאים . המה . לכם 28
וזה . לכם . הטמא . בשרץ . השורץ . על . הארץ . החולד . והעכבר . והצב . למינהו 29
והאנקה . והכוח . והלטאה . והחומט . והתינשמת 30
אלה . הטמאים . לכם . בכל . השרץ . כל . הנוגע . בהם . במותם . יטמא . עד . הערב 31
וכול . אשר . יפול . עליו . מהם . במותם . יטמא . מיכל . כלי . עץ . או . בגד . או . עור . או . סק . כל . כלי . אשר . יעסה . מלאכה . בהם . במיים . יובא . וטמא . עד . הערב . וטהר 32
וכל . כלי . חרס . אשר . יפול . מהם . אל . תוכו . כול . אשר . בתוכו . יטמא . ואותו . תישבורו 33
מיכל . האוכל . אשר . יאכל . אשר . יבוא . עליו . מיים . יטמא . וכל . משקה . אשר . ישתה . בכל . כלי . יטמא 34
וכול . אשר . יפול . מיניבלתם . עליו . יטמא . תנור . וכיריים . יותץ . טמאים . הם . וטמאים . יהיו . לכם 35
אך . מעין . ובור . מיקוה . מיים . יהיה . טהור . ונוגע . בניבלתם . יטמא 36
וכי . יפול . מיניבלתם . על . כל . זרע . זרוע . אשר . יזרע . טהור . הוא 37
וכי . יותן . מיים . על . זרע . ונפל . מיניבלתם . עליו . טמא . הוא . לכם 38
וכי . ימות . מין . הבהמה . אשר . היא . לכם . לאכלה . הנוגע . בניבלתה . יטמא . עד . הערב 39
והאוכל . מיניבלתה . יכבס . בגדיו . וטמא . עד . הערב . והנוסא . את . ניבלתה . יכבס . בגדיו . וטמא . עד . הערב 40
וכל . השרץ . השורץ . על . הארץ . שקץ . הוא . לוא . יאכל 41
כול . הולך . על . גחון . וכול . הולך . על . ארבע . עד . כל . מרבה . רגליים . לכל . השרץ . השורץ . על . הארץ . לוא . תואכלום . כי . שקץ . הם 42
אל . תשקצו . את . נפשותיכם . בכל . השרץ . השורץ . ולוא . תיטמאו . בהם . וניטמתם . בם 43
כי . אני . יהוה . אלוהיכם . והיתקדישתם . ויהייתם . קדושים . כי . קדוש . אני . ולוא . תטמאו . את . נפשותיכם . בכל . השרץ . הרומס . על . הארץ 44
כי . אני . יהוה . המעלה . אתכם . מארץ . מיצריים . ליהיות . לכם . לאלוהים . ויהייתם . קדושים . כי . קדוש . אני 45
זואת . תורת . הבהמה . והעוף . וכול . נפש . החיה . הרומסת . במיים . ולכל . נפש . השורצת . על . הארץ 46
להבדיל . בין . הטמא . ובין . הטהור . ובין . החיה . הנאכלת . ובין . החיה . אשר . לוא . תאכל 47