AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Leviticus Chapter 14

ויקרא . פרק . 14


1&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh ley'mor 2&zot tih'yeh to'rat ham'tso'ra be'yom ta'ha'ra'to we'hu'va el ha'ko'heyn 3&we'ya'tsa ha'ko'heyn el mi'hhuts la'ma'hha'neh we'ra'ah ha'ko'heyn we'hin'neyh nir'pa ne'ga ha'tsa'ra'at min ha'tsa'ru'a 4&we'tsi'wah ha'ko'heyn we'la'qahh la'mi'ta'heyr she'tey tsi'pa'rim hhai'yot te'ho'rot we'eyts e'rez ush'ni to'al'at we'ey'zov 5&we'tsi'wah ha'ko'heyn we'sha'hhat et ha'tsi'por ha'e'hhat el ke'li hhe'res al ma'yim hhai'yim 6&et ha'tsi'por ha'hha'yah yi'qahh o'tah we'et eyts ha'e'rez we'et she'ni ha'to'la'at we'et ha'ey'zov we'ta'val o'tam we'eyt ha'tsi'por ha'hha'yah be'dam ha'tsi'por hash'hhu'tah al ha'ma'yim ha'hhai'yim 7&we'hi'zah al ha'mi'ta'heyr min ha'tsa'ra'at she'va pe'a'mim we'ti'ha'ro we'shi'lahh et ha'tsi'por ha'hha'yah al pe'ney ha'sa'deh 8&we'khi'bes ha'mi'ta'heyr et be'ga'daw we'gi'lahh et kol se'a'ro we'ra'hhats ba'ma'yim we'ta'har we'a'hhar ya'vo el ha'ma'hha'neh we'ya'shav mi'hhuts le'a'ha'lo shiv'at ya'mim 9&we'hai'yah vai'yom ha'she'vi'i ye'ga'lahh et kol se'a'ro et ro'sho we'et ze'qa'no we'eyt ga'bot ey'naw we'et kol se'a'ro ye'ga'ley'ahh we'khi'bes et be'ga'daw we'ra'hhats et be'sar'o ba'ma'yim we'ta'har 10&u'vai'yom ha'she'mi'ni yi'qahh she'ney khe'va'sim te'mi'mim we'khav'sah a'hhat bat she'na'tah te'mi'mah ush'lo'shah es'ro'nim so'let min'hhah be'lu'lah va'she'men we'log e'hhad sha'men 11&we'he'e'mid ha'ko'heyn ham'ta'heyr eyt ha'ish ha'mi'ta'heyr we'o'tam liph'ney YHWH pe'tahh o'hel mo'eyd 12&we'la'qahh ha'ko'heyn et ha'ke'ves ha'e'hhad we'hiq'riv o'to le'a'sham we'et log ha'sha'men we'hey'niph o'tam te'nu'phah liph'ney YHWH 13&we'sha'hhat et ha'ke'ves bim'qom a'sher yish'hhat et ha'hha'tat we'et ha'o'lah bim'qom ha'qo'desh ki ka'hha'tat ha'a'sham hu la'ko'heyn qo'desh qa'da'shim hu 14&we'la'qahh ha'ko'heyn mi'dam ha'a'sham we'na'tan ha'ko'heyn al te'nukh o'zen ha'mi'ta'heyr hai'ma'nit we'al bo'hen ya'do hai'ma'nit we'al bo'hen rag'lo hai'ma'nit 15&we'la'qahh ha'ko'heyn mi'log ha'sha'men we'ya'tsaq al kaph ha'ko'heyn has'ma'lit 16&we'ta'val ha'ko'heyn et ets'ba'o hai'ma'nit min ha'she'men a'sher al ka'po has'ma'lit we'hi'zah min ha'she'men be'ets'ba'o she'va pe'a'mim liph'ney YHWH 17&u'mi'ye'ter ha'she'men a'sher al ka'po yi'teyn ha'ko'heyn al te'nukh o'zen ha'mi'ta'heyr hai'ma'nit we'al bo'hen ya'do hai'ma'nit we'al bo'hen rag'lo hai'ma'nit al dam ha'a'sham 18&we'ha'no'tar ba'she'men a'sher al kaph ha'ko'heyn yi'teyn al rosh ha'mi'ta'heyr we'khi'per a'law ha'ko'heyn liph'ney YHWH 19&we'a'sah ha'ko'heyn et ha'hha'tat we'khi'per al ha'mi'ta'heyr mi'tum'a'to we'a'hhar yish'hhat et ha'o'lah 20&we'he'e'lah ha'ko'heyn et ha'o'lah we'et ha'min'hhah ha'miz'bey'hhah we'khi'per a'law ha'ko'heyn we'ta'har 21&we'im dal hu we'eyn ya'do ma'se'get we'la'qahh ke'ves e'hhad a'sham lit'nu'phah le'kha'peyr a'law we'i'sa'ron so'let e'hhad ba'lul ba'she'men le'min'hhah we'log sha'men 22&ush'tey to'rim o she'ney be'ney yo'nah a'sher ta'sig ya'do we'hai'yah e'hhad hha'tat we'ha'e'hhad o'lah 23&we'hey'vi o'tam ba'yom ha'she'mi'ni le'ta'ha'ra'to el ha'ko'heyn el pe'tahh o'hel mo'eyd liph'ney YHWH 24&we'la'qahh ha'ko'heyn et ke'ves ha'a'sham we'et log ha'sha'men we'hey'niph o'tam ha'ko'heyn te'nu'phah liph'ney YHWH 25&we'sha'hhat et ke'ves ha'a'sham we'la'qahh ha'ko'heyn mi'dam ha'a'sham we'na'tan al te'nukh o'zen ha'mi'ta'heyr hai'ma'nit we'al bo'hen ya'do hai'ma'nit we'al bo'hen rag'lo hai'ma'nit 26&u'min ha'she'men yi'tsoq ha'ko'heyn al kaph ha'ko'heyn has'ma'lit 27&we'hi'zah ha'ko'heyn be'ets'ba'o hai'ma'nit min ha'she'men a'sher al ka'po has'ma'lit she'va pe'a'mim liph'ney YHWH 28&we'na'tan ha'ko'heyn min ha'she'men a'sher al ka'po al te'nukh o'zen ha'mi'ta'heyr hai'ma'nit we'al bo'hen ya'do hai'ma'nit we'al bo'hen rag'lo hai'ma'nit al me'qom dam ha'a'sham 29&we'ha'no'tar min ha'she'men a'sher al kaph ha'ko'heyn yi'teyn al rosh ha'mi'ta'heyr le'kha'peyr a'law liph'ney YHWH 30&we'a'sah et ha'e'hhad min ha'to'rim o min be'ney hai'yo'nah mey'a'sher ta'sig ya'do 31&eyt a'sher ta'sig ya'do et ha'e'hhad hha'tat we'et ha'e'hhad o'lah al ha'min'hhah we'khi'per ha'ko'heyn al ha'mi'ta'heyr liph'ney YHWH 32&zot to'rat a'sher bo ne'ga tsa'ra'at a'sher lo ta'sig ya'do be'ta'ha'ra'to 33&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh we'el a'ha'ron ley'mor 34&ki ta'vo'u el e'rets ke'na'an a'sher a'ni no'teyn la'khem la'a'hhu'zah we'na'ta'ti ne'ga tsa'ra'at be'veyt e'rets a'hhu'zat'khem 35&u'va a'sher lo ha'ba'yit we'hi'gid la'ko'heyn ley'mor ke'ne'ga nir'ah li ba'ba'yit 36&we'tsi'wah ha'ko'heyn u'phi'nu et ha'ba'yit be'te'rem ya'vo ha'ko'heyn lir'ot et ha'ne'ga we'lo yit'ma kol a'sher ba'ba'yit we'a'hhar keyn ya'vo ha'ko'heyn lir'ot et ha'ba'yit 37&we'ra'ah et ha'ne'ga we'hin'neyh ha'ne'ga be'qi'rot ha'ba'yit she'qa'a'ru'rot yeraq'ra'qot o a'dam'da'mot u'mar'ey'hen sha'phal min ha'qir 38&we'ya'tsa ha'ko'heyn min ha'ba'yit el pe'tahh ha'ba'yit we'his'gir et ha'ba'yit shiv'at ya'mim 39&we'shav ha'ko'heyn ba'yom ha'she'vi'i we'ra'ah we'hin'neyh pa'sah ha'ne'ga be'qi'rot ha'ba'yit 40&we'tsi'wah ha'ko'heyn we'hhil'tsu et ha'a'va'nim a'sher ba'heyn ha'na'ga we'hish'li'khu et'hen el mi'hhuts la'ir el ma'qom ta'mey 41&we'et ha'ba'yit yaq'tsi'a mi'ba'yit sa'viv we'shaph'khu et he'a'phar a'sher hiq'tsu el mi'hhuts la'ir el ma'qom ta'mey 42&we'laq'hhu a'va'nim a'hhey'rot we'hey'vi'u el ta'hhat ha'a'va'nim we'a'phar a'hheyr yi'qahh we'tahh et ha'ba'yit 43&we'im ya'shuv ha'ne'ga u'pha'rahh ba'ba'yit a'hhar hhi'leyts et ha'a'va'nim we'a'hha'rey hiq'tsot et ha'ba'yit we'a'hha'rey hi'to'ahh 44&u'va ha'ko'heyn we'ra'ah we'hin'neyh pa'sah ha'ne'ga ba'ba'yit tsa'ra'at mam'e'ret hi ba'ba'yit ta'mey hu 45&we'na'tats et ha'ba'yit et a'va'naw we'et ey'tsaw we'eyt kol a'phar ha'ba'yit we'ho'tsi el mi'hhuts la'ir el ma'qom ta'mey 46&we'ha'ba el ha'ba'yit kol ye'mey his'gir o'to yit'ma ad ha'a'rev 47&we'ha'sho'kheyv ba'ba'yit ye'kha'beys et be'ga'daw we'ha'o'kheyl ba'ba'yit ye'kha'beys et be'ga'daw 48&we'im bo ya'vo ha'ko'heyn we'ra'ah we'hin'neyh lo pha'sah ha'ne'ga ba'ba'yit a'hha'rey hi'to'ahh et ha'ba'yit we'ti'har ha'ko'heyn et ha'ba'yit ki nir'pa ha'na'ga 49&we'la'qahh le'hha'tey et ha'ba'yit she'tey tsi'pa'rim we'eyts e'rez ush'ni to'al'at we'ey'zov 50&we'sha'hhat et ha'tsi'por ha'e'hhat el ke'li hhe'res al ma'yim hhai'yim 51&we'la'qahh et eyts ha'e'rez we'et ha'ey'zov we'eyt she'ni ha'to'la'at we'eyt ha'tsi'por ha'hha'yah we'ta'val o'tam be'dam ha'tsi'por hash'hhu'tah u'va'ma'yim ha'hhai'yim we'hi'zah el ha'ba'yit she'va pe'a'mim 52&we'hhi'tey et ha'ba'yit be'dam ha'tsi'por u'va'ma'yim ha'hhai'yim u'va'tsi'por ha'hha'yah uv'eyts ha'e'rez u'va'ey'zov u'vish'ni ha'to'la'at 53&we'shi'lahh et ha'tsi'por ha'hha'yah el mi'hhuts la'ir el pe'ney ha'sa'deh we'khi'per al ha'ba'yit we'ta'har 54&zot ha'to'rah le'khol ne'ga ha'tsa'ra'at we'la'na'teq 55&ul'tsa'ra'at ha'be'ged we'la'ba'yit 56&we'las'eyt we'la'sa'pa'hhat we'la'be'ha'ret 57&le'ho'rot be'yom ha'ta'mey uv'yom ha'ta'hor zot to'rat ha'tsa'ra'at

וידבר . יהוה . אל . מושה . לאמור 1
זואת . תיהיה . תורת . המצורע . ביום . טהרתו . והובא . אל . הכוהן 2
ויצא . הכוהן . אל . מיחוץ . למחנה . וראה . הכוהן . והינה . נירפא . נגע . הצרעת . מין . הצרוע 3
וציוה . הכוהן . ולקח . למיטהר . שתי . ציפרים . חיות . טהורות . ועץ . ארז . ושני . תולעת . ואזוב 4
וציוה . הכוהן . ושחט . את . הציפור . האחת . אל . כלי . חרס . על . מיים . חיים 5
את . הציפור . החיה . יקח . אותה . ואת . עץ . הארז . ואת . שני . התולעת . ואת . האזוב . וטבל . אותם . ואת . הציפור . החיה . בדם . הציפור . השחוטה . על . המיים . החיים 6
והיזה . על . המיטהר . מין . הצרעת . שבע . פעמים . וטיהרו . ושילח . את . הציפור . החיה . על . פני . הסדה 7
וכיבס . המיטהר . את . בגדיו . וגילח . את . כל . סערו . ורחץ . במיים . וטהר . ואחר . יבוא . אל . המחנה . וישב . מיחוץ . לאהלו . שיבעת . ימים 8
והיה . ביום . השביעי . יגלח . את . כל . סערו . את . רואשו . ואת . זקנו . ואת . גבות . עיניו . ואת . כל . סערו . יגלח . וכיבס . את . בגדיו . ורחץ . את . בסרו . במיים . וטהר 9
וביום . השמיני . יקח . שני . כבסים . תמימים . וכבסה . אחת . בת . שנתה . תמימה . ושלושה . עסרונים . סולת . מינחה . בלולה . בשמן . ולוג . אחד . שמן 10
והעמיד . הכוהן . המטהר . את . האיש . המיטהר . ואותם . ליפני . יהוה . פתח . אוהל . מועד 11
ולקח . הכוהן . את . הכבס . האחד . והיקריב . אותו . לאשם . ואת . לוג . השמן . והניף . אותם . תנופה . ליפני . יהוה 12
ושחט . את . הכבס . בימקום . אשר . ישחט . את . החטאת . ואת . העולה . בימקום . הקודש . כי . כחטאת . האשם . הוא . לכוהן . קודש . קדשים . הוא 13
ולקח . הכוהן . מידם . האשם . ונתן . הכוהן . על . תנוך . אוזן . המיטהר . הימנית . ועל . בוהן . ידו . הימנית . ועל . בוהן . רגלו . הימנית 14
ולקח . הכוהן . מילוג . השמן . ויצק . על . כף . הכוהן . הסמאלית 15
וטבל . הכוהן . את . אצבעו . הימנית . מין . השמן . אשר . על . כפו . הסמאלית . והיזה . מין . השמן . באצבעו . שבע . פעמים . ליפני . יהוה 16
ומיתר . השמן . אשר . על . כפו . יתן . הכוהן . על . תנוך . אוזן . המיטהר . הימנית . ועל . בוהן . ידו . הימנית . ועל . בוהן . רגלו . הימנית . על . דם . האשם 17
והנותר . בשמן . אשר . על . כף . הכוהן . יתן . על . רואש . המיטהר . וכיפר . עליו . הכוהן . ליפני . יהוה 18
ועסה . הכוהן . את . החטאת . וכיפר . על . המיטהר . מיטומאתו . ואחר . ישחט . את . העולה 19
והעלה . הכוהן . את . העולה . ואת . המינחה . המיזבחה . וכיפר . עליו . הכוהן . וטהר 20
ואים . דל . הוא . ואין . ידו . מסגת . ולקח . כבס . אחד . אשם . ליתנופה . לכפר . עליו . ועיסרון . סולת . אחד . בלול . בשמן . למינחה . ולוג . שמן 21
ושתי . תורים . או . שני . בני . יונה . אשר . תסיג . ידו . והיה . אחד . חטאת . והאחד . עולה 22
והביא . אותם . ביום . השמיני . לטהרתו . אל . הכוהן . אל . פתח . אוהל . מועד . ליפני . יהוה 23
ולקח . הכוהן . את . כבס . האשם . ואת . לוג . השמן . והניף . אותם . הכוהן . תנופה . ליפני . יהוה 24
ושחט . את . כבס . האשם . ולקח . הכוהן . מידם . האשם . ונתן . על . תנוך . אוזן . המיטהר . הימנית . ועל . בוהן . ידו . הימנית . ועל . בוהן . רגלו . הימנית 25
ומין . השמן . יצוק . הכוהן . על . כף . הכוהן . הסמאלית 26
והיזה . הכוהן . באצבעו . הימנית . מין . השמן . אשר . על . כפו . הסמאלית . שבע . פעמים . ליפני . יהוה 27
ונתן . הכוהן . מין . השמן . אשר . על . כפו . על . תנוך . אוזן . המיטהר . הימנית . ועל . בוהן . ידו . הימנית . ועל . בוהן . רגלו . הימנית . על . מקום . דם . האשם 28
והנותר . מין . השמן . אשר . על . כף . הכוהנ . יתן . על . רואש . המיטהר . לכפר . עליו . ליפני . יהוה 29
ועסה . את . האחד . מין . התורים . או . מין . בני . היונה . מאשר . תסיג . ידו 30
את . אשר . תסיג . ידו . את . האחד . חטאת . ואת . האחד . עולה . על . המינחה . וכיפר . הכוהן . על . המיטהר . ליפני . יהוה 31
זואת . תורת . אשר . בו . נגע . צרעת . אשר . לוא . תסיג . ידו . בטהרתו 32
וידבר . יהוה . אל . מושה . ואל . אהרון . לאמור 33
כי . תבואו . אל . ארץ . כנען . אשר . אני . נותן . לכם . לאחוזה . ונתתי . נגע . צרעת . בבית . ארץ . אחוזתכם 34
ובא . אשר . לו . הביית . והיגיד . לכוהן . לאמור . כנגע . ניראה . לי . בביית 35
וציוה . הכוהן . ופינו . את . הביית . בטרם . יבוא . הכוהן . ליראות . את . הנגע . ולוא . יטמא . כל . אשר . בביית . ואחר . כן . יבוא . הכוהן . ליראות . את . הביית 36
וראה . את . הנגע . והינה . הנגע . בקירות . הביית . שקערורות . ירקרקות . או . אדמדמות . ומראיהן . שפל . מין . הקיר 37
ויצא . הכוהן . מין . הביית . אל . פתח . הביית . והיסגיר . את . הביית . שיבעת . ימים 38
ושב . הכוהן . ביום . השביעי . וראה . והינה . פסה . הנגע . בקירות . הביית 39
וציוה . הכוהן . וחילצו . את . האבנים . אשר . בהן . הנגע . והישליכו . אתהן . אל . מיחוץ . לעיר . אל . מקום . טמא 40
ואת . הביית . יקציע . מיביית . סביב . ושפכו . את . העפר . אשר . היקצו . אל . מיחוץ . לעיר . אל . מקום . טמא 41
ולקחו . אבנים . אחרות . והביאו . אל . תחת . האבנים . ועפר . אחר . יקח . וטח . את . הביית 42
ואים . ישוב . הנגע . ופרח . בביית . אחר . חילץ . את . האבנים . ואחרי . היקצות . את . הביית . ואחרי . היטוח 43
ובא . הכוהן . וראה . והינה . פסה . הנגע . בביית . צרעת . ממארת . היוא . בביית . טמא . הוא 44
ונתץ . את . הביית . את . אבניו . ואת . עציו . ואת . כל . עפר . הביית . והוציא . אל . מיחוץ . לעיר . אל . מקום . טמא 45
והבא . אל . הביית . כל . ימי . היסגיר . אותו . יטמא . עד . הערב 46
והשוכב . בביית . יכבס . את . בגדיו . והאוכל . בביית . יכבס . את . בגדיו 47
ואים . בוא . יבוא . הכוהן . וראה . והינה . לוא . פסה . הנגע . בביית . אחרי . היטוח . את . הביית . וטיהר . הכוהן . את . הביית . כי . נירפא . הנגע 48
ולקח . לחטא . את . הביית . שתי . ציפרים . ועץ . ארז . ושני . תולעת . ואזוב 49
ושחט . את . הציפור . האחת . אל . כלי . חרס . על . מיים . חיים 50
ולקח . את . עץ . הארז . ואת . האזוב . ואת . שני . התולעת . ואת . הציפור . החיה . וטבל . אותם . בדם . הציפור . השחוטה . ובמיים . החיים . והיזה . אל . הביית . שבע . פעמים 51
וחיטא . את . הביית . בדם . הציפור . ובמיים . החיים . ובציפור . החיה . ובעץ . הארז . ובאזוב . ובישני . התולעת 52
ושילח . את . הציפור . החיה . אל . מיחוץ . לעיר . אל . פני . הסדה . וכיפר . על . הביית . וטהר 53
זואת . התורה . לכל . נגע . הצרעת . ולנתק 54
ולצרעת . הבגד . ולביית 55
ולסאת . ולספחת . ולבהרת 56
להורות . ביום . הטמא . וביום . הטהור . זואת . תורת . הצרעת 57