AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Leviticus Chapter 20

ויקרא . פרק . 20


1&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh ley'mor 2&we'el be'ney yis'ra'eyl to'mar ish ish mi'be'ney yis'ra'eyl u'min ha'geyr ha'gar be'yis'ra'eyl a'sher yi'teyn mi'zar'o la'mo'lekh mot yu'mat am ha'a'rets yir'ge'mu'hu va'a'ven 3&wa'ani e'teyn et pa'nai ba'ish ha'hu we'hikh'ra'ti o'to mi'qe'rev a'mo ki mi'zar'o na'tan la'mo'lekh le'ma'an ta'mey et miq'da'shi ul'hha'leyl et sheym qad'shi 4&we'im ha'leym ya'li'mu am ha'a'rets et ay'ney'hem min ha'ish ha'hu be'ti'to mi'zar'o la'mo'lekh le'vil'ti ha'mit o'to 5&we'sam'ti a'ni et pa'nai ba'ish ha'hu uv'mish'pahh'to we'hikh'ra'ti o'to we'eyt kol ha'zo'nim a'hha'raw liz'not a'hha'rey ha'mo'lekh mi'qe'rev a'mam 6&we'ha'ne'phesh a'sher tiph'neh el ha'o'vot we'el hai'yid'o'nim liz'not a'hha'rey'hem we'na'ta'ti et pa'nai ba'ne'phesh ha'hi we'hikh'ra'ti o'to mi'qe'rev a'mo 7&we'hit'qa'dish'tem wih'yi'tem qe'do'shim ki a'ni YHWH e'lo'hey'khem 8&ush'mar'tem et hhu'qo'tai wa'a'si'tem o'tam a'ni YHWH me'qa'dish'khem 9&ki ish ish a'sher ye'qa'leyl et a'viw we'et i'mo mot yu'mat a'viw we'i'mo qi'leyl da'maw bo 10&we'ish a'sher yin'aph et ey'shet ish a'sher yin'aph et ey'shet rey'ey'hu mot yu'mat ha'no'eyph we'ha'no'a'phet 11&we'ish a'sher yish'kav et ey'shet a'viw er'wat a'viw gi'lah mot yu'me'tu she'ney'hem de'mey'hem bam 12&we'ish a'sher yish'kav et ka'la'to mot yu'me'tu she'ney'hem te'vel a'su de'mey'hem bam 13&we'ish a'sher yish'kav et za'khar mish'ke'vey i'shah to'ey'vah a'su she'ney'hem mot yu'ma'tu de'mey'hem bam 14&we'ish a'sher yi'qahh et i'shah we'et i'mah zi'mah hi ba'eysh yis're'phu o'to we'et'hen we'lo tih'yeh zi'mah be'tokh'khem 15&we'ish a'sher yi'teyn she'khav'to biv'hey'mah mot yu'mat we'et ha'be'hey'mah ta'ha'ro'gu 16&we'i'shah a'sher tiq'rav el kol be'hey'mah le'riv'ah o'tah we'ha'rag'ta et ha'i'shah we'et ha'be'hey'mah mot yu'ma'tu de'mey'hem bam 17&we'ish a'sher yi'qahh et a'hho'to bat a'viw o vat i'mo we'ra'ah et er'wa'tah we'hi tir'eh et er'wa'to hhe'sed hu we'nikh're'tu le'ey'ney be'ney a'mam er'wat a'hho'to gi'lah a'o'no yi'sa 18&we'ish a'sher yish'kav et i'shah da'wah we'gi'lah et er'wa'tah et me'qo'rah he'e'rah we'hi gil'tah et me'qor da'mey'ah we'nikh're'tu she'ney'hem mi'qe'rev a'mam 19&we'e're'wat a'hhot im'kha wa'a'hhot a'vi'kha lo te'ga'leyh ki et she'ey'ro he'e'rah a'o'nam yi'sa'u 20&we'ish a'sher yish'kav et do'da'to er'wat do'do gi'lah hhet'am yi'sa'u a'ri'rim ya'mu'tu 21&we'ish a'sher yi'qahh et ey'shet a'hhiw ni'dah hi er'wat a'hhiw gi'lah a'ri'rim yih'yu 22&ush'mar'tem et kol hhu'qo'tai we'et kol mish'pa'tai wa'a'si'tem o'tam we'lo ta'qi et'khem ha'a'rets a'sher a'ni me'vi et'khem sha'mah la'she'vet bah 23&we'lo teyl'khu be'hhu'qot ha'goi a'sher a'ni me'sha'ley'ahh mi'pe'ney'khem ki et kol ey'leh a'su wa'a'quts bam 24&wa'o'mar la'khem a'tem tir'shu et ad'ma'tam wa'ani et'ne'nah la'khem la're'shet o'tah e'rets za'vat hha'lav ud'vash a'ni YHWH e'lo'hey'khem a'sher hiv'dal'ti et'khem min ha'a'mim 25&we'hiv'dal'tem beyn ha'be'hey'mah hat'ho'rah lat'mey'ah u'veyn ha'oph ha'ta'mey la'ta'hor we'lo te'shaq'tsu et naph'sho'tey'khem ba'be'hey'mah u'va'oph uv'khol a'sher tir'mos ha'a'da'mah a'sher hiv'dal'ti la'khem le'ta'mey 26&wih'yi'tem li qe'do'shim ki qa'dosh a'ni YHWH wa'av'dil et'khem min ha'a'mim lih'yot li 27&we'ish o i'shah ki yih'yeh va'hem o'yeyv o yid'o'ni mot yu'ma'tu ba'e'ven yir'ge'mu o'tam de'mey'hem bam

וידבר . יהוה . אל . מושה . לאמור 1
ואל . בני . יסראל . תואמר . איש . איש . מיבני . יסראל . ומין . הגר . הגר . ביסראל . אשר . יתן . מיזרעו . למולך . מות . יומת . עם . הארץ . ירגמוהו . באבן 2
ואני . אתן . את . פני . באיש . ההוא . והיכרתי . אותו . מיקרב . עמו . כי . מיזרעו . נתן . למולך . למען . טמא . את . מיקדשי . ולחלל . את . שם . קדשי 3
ואים . העלם . יעלימו . עם . הארץ . את . עיניהם . מין . האיש . ההוא . בתיתו . מיזרעו . למולך . לבילתי . המית . אותו 4
וסמתי . אני . את . פני . באיש . ההוא . ובמישפחתו . והיכרתי . אותו . ואת . כל . הזונים . אחריו . ליזנות . אחרי . המולך . מיקרב . עםם 5
והנפש . אשר . תיפנה . אל . האובות . ואל . הידעונים . ליזנות . אחריהם . ונתתי . את . פני . בנפש . ההיוא . והיכרתי . אותו . מיקרב . עמו 6
והיתקדישתם . ויהייתם . קדושים . כי . אני . יהוה . אלוהיכם 7
ושמרתם . את . חוקותי . ועסיתם . אותם . אני . יהוה . מקדישכם 8
כי . איש . איש . אשר . יקלל . את . אביו . ואת . אימו . מות . יומת . אביו . ואימו . קילל . דמיו . בו 9
ואיש . אשר . ינאף . את . אשת . איש . אשר . ינאף . את . אשת . רעהו . מות . יומת . הנואף . והנואפת 10
ואיש . אשר . ישכב . את . אשת . אביו . ערות . אביו . גילה . מות . יומתו . שניהם . דמיהם . בם 11
ואיש . אשר . ישכב . את . כלתו . מות . יומתו . שניהם . תבל . עסו . דמיהם . בם 12
ואיש . אשר . ישכב . את . זכר . מישכבי . אישה . תועבה . עסו . שניהם . מות . יומתו . דמיהם . בם 13
ואיש . אשר . יקח . את . אישה . ואת . אימה . זימה . היוא . באש . יסרפו . אותו . ואתהן . ולוא . תיהיה . זימה . בתוככם 14
ואיש . אשר . יתן . שכבתו . ביבהמה . מות . יומת . ואת . הבהמה . תהרוגו 15
ואישה . אשר . תיקרב . אל . כל . בהמה . לריבעה . אותה . והרגת . את . האישה . ואת . הבהמה . מות . יומתו . דמיהם . בם 16
ואיש . אשר . יקח . את . אחותו . בת . אביו . או . בת . אימו . וראה . את . ערותה . והיא . תיראה . את . ערותו . חסד . הוא . וניכרתו . לעיני . בני . עםם . ערות . אחותו . גילה . עוֹנו . יסא 17
ואיש . אשר . ישכב . את . אישה . דוה . וגילה . את . ערותה . את . מקורה . הערה . והיא . גילתה . את . מקור . דמיה . וניכרתו . שניהם . מיקרב . עםם 18
וערות . אחות . אימכה . ואחות . אביכה . לוא . תגלה . כי . את . שארו . הערה . עוֹנם . יסאו 19
ואיש . אשר . ישכב . את . דודתו . ערות . דודו . גילה . חטאם . יסאו . ערירים . ימותו 20
ואיש . אשר . יקח . את . אשת . אחיו . נידה . היוא . ערות . אחיו . גילה . ערירים . יהיו 21
ושמרתם . את . כל . חוקותי . ואת . כל . מישפטי . ועסיתם . אותם . ולוא . תקיא . אתכם . הארץ . אשר . אני . מביא . אתכם . שמה . לשבת . בה 22
ולוא . תלכו . בחוקות . הגוי . אשר . אני . משלח . מיפניכם . כי . את . כל . אלה . עסו . ואקוץ . בם 23
ואומר . לכם . אתם . תירשו . את . אדמתם . ואני . אתננה . לכם . לרשת . אותה . ארץ . זבת . חלב . ודבש . אני . יהוה . אלוהיכם . אשר . היבדלתי . אתכם . מין . העמים 24
והיבדלתם . בין . הבהמה . הטהורה . לטמאה . ובין . העוף . הטמא . לטהור . ולוא . תשקצו . את . נפשותיכם . בבהמה . ובעוף . ובכול . אשר . תירמוס . האדמה . אשר . היבדלתי . לכם . לטמא 25
ויהייתם . לי . קדושים . כי . קדוש . אני . יהוה . ואבדיל . אתכם . מין . העמים . ליהיות . לי 26
ואיש . או . אישה . כי . יהיה . בהם . אוב . או . ידעוני . מות . יומתו . באבן . ירגמו . אותם . דמיהם . בם 27