AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Leviticus Chapter 25

ויקרא . פרק . 25


1&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh be'har si'nai ley'mor 2&da'beyr el be'ney yis'ra'eyl we'a'mar'ta a'ley'hem ki ta'vo'u el ha'a'rets a'sher a'ni no'teyn la'khem we'shav'tah ha'a'rets sha'bat la'YHWH 3&sheysh sha'nim tiz'ra sa'de'kha we'sheysh sha'nim tiz'mor kar'me'kha we'a'saph'ta et te'vu'a'tah 4&u'va'sha'nah ha'she'vi'it sha'bat sha'ba'ton yih'yeh la'a'rets sha'bat la'YHWH sad'kha lo tiz'ra we'khar'me'kha lo tiz'mor 5&eyt se'phi'ahh qe'tsir'kha lo tiq'tsor we'et in'vey ne'zi're'kha lo tiv'tsor she'nat sha'ba'ton yih'yeh la'a'rets 6&we'hai'tah sha'bat ha'a'rets la'khem le'akh'lah le'kha ul'av'de'kha we'la'a'ma'te'kha we'lis'khir'kha ul'to'shav'kha ha'ga'rim i'makh 7&we'liv'hem'te'kha we'la'hhai'yah a'sher be'ar'tse'kha tih'yeh khol te'vu'a'tah le'e'khol 8&we'saph're'ta le'kha va sha'be'tot sha'nim she'va sha'nim she'va pe'a'mim we'hai'u le'kha ye'mey va sha'be'tot ha'sha'nim tey'sha we'ar'ba'im sha'nah 9&we'ha'a'var'ta sho'phar te'ru'ah ba'hho'desh hash'vi'i be'a'sor la'hho'desh be'yom ha'ki'pu'rim ta'a'vi'ru sho'phar be'khol ar'tse'khem 10&we'qi'dash'tem eyt she'nat ha'hha'mi'shim sha'nah uq'ra'tem de'ror ba'a'rets le'khol yosh'vey'ah yo'veyl hi tih'yeh la'khem we'shav'tem ish el a'hhu'za'to we'ish el mish'pahh'to ta'shu'vu 11&yo'veyl hi she'nat ha'hha'mi'shim sha'nah tih'yeh la'khem lo tiz'ra'u we'lo tiq'tse'ru et se'phi'hhey'ah we'lo tiv'tse'ru et ne'zi'rey'ah 12&ki yo'veyl hi qo'desh tih'yeh la'khem min ha'sa'deh tokh'lu et te'vu'a'tah 13&bish'nat hai'yo'veyl ha'zot ta'shu'vu ish el a'hhu'za'to 14&we'khi tim'ke'ru mim'kar la'a'mi'te'kha o qa'noh mi'yad a'mi'te'kha al to'nu ish et a'hhiw 15&be'mis'par sha'nim a'hhar hai'yo'veyl tiq'neh mey'eyt a'mi'te'kha be'mis'par she'ney te'vut yim'kar lakh 16&le'phi rov ha'sha'nim tar'beh miq'na'to ul'phi me'ot ha'sha'nim tam'it miq'na'to ki mis'par te'vu'ot hu mo'kheyr lakh 17&we'lo to'nu ish et a'mi'to we'ya'rey'ta mey'e'lo'hey'kha ki a'ni YHWH e'lo'hey'khem 18&wa'a'si'tem et hhu'qo'tai we'et mish'pa'tai tish'me'ru wa'a'si'tem o'tam wi'shav'tem al ha'a'rets la've'tahh 19&we'nat'nah ha'a'rets pir'yah wa'a'khal'tem la'so'va wi'shav'tem la've'tahh a'ley'ah 20&we'khi to'me'ru mah no'khal ba'sha'nah ha'she'vi'it heyn lo niz'ra we'lo ne'e'soph et te'vu'a'tey'nu 21&we'tsi'wi'ti et bir'kha'ti la'khem ba'sha'nah ha'shi'shit we'a'sat et hat'vu'ah lish'losh ha'sha'nim 22&uz'ra'e'tem eyt ha'sha'nah hash'mi'nit wa'a'khal'tem min hat'vu'ah ya'shan ad ha'sha'nah hat'shi'it ad bo te'vu'a'tah tokh'lu ya'shan 23&we'ha'a'rets lo ti'ma'kheyr lits'mi'tut ki li ha'a'rets ki gey'rim we'to'sha'vim a'tem i'ma'di 24&uv'khol e'rets a'hhu'zat'khem ge'u'lah tit'nu la'a'rets 25&ki ya'mukh a'hhi'kha u'ma'khar mey'a'hhu'za'to u'va go'a'lo ha'qa'rov ey'law we'ga'al eyt mim'kar a'hhiw 26&we'ish ki lo yih'yeh lo go'eyl we'hi'si'gah ya'do u'ma'tsa ke'dey ga'u'la'to 27&we'hhi'shav et she'ney mim'ka'ro we'hey'shiv et ha'o'deyph la'ish a'sher ma'khar lo we'shav la'a'hhu'za'to 28&we'im lo mats'ah ya'do dey ha'shiv lo we'hai'yah mim'ka'ro be'yad ha'qo'neh o'to ad she'nat hai'yo'veyl we'ya'tsa bai'yo'veyl we'shav la'a'hhu'za'to 29&we'ish ki yim'kor beyt mo'shav ir hho'mah we'hai'tah ge'u'la'to ad tom she'nat mim'ka'ro ya'mim tih'yeh ga'u'la'to 30&we'im lo yi'ga'eyl ad me'lot lo sha'nah te'mi'mah we'qam ha'ba'yit a'sher ba'ir a'sher lo hho'mah lats'mi'tut la'qo'neh o'to le'do'ro'taw lo yey'tsey bai'yo'veyl 31&u'va'tey ha'hha'tsey'rim a'sher eyn la'hem hho'mah sa'viv al se'deyh ha'a'rets yey'hha'sheyv ge'u'lah tih'yeh lo u'vai'yo'veyl yey'tsey 32&we'a'rey hal'wi'yim ba'tey a'rey a'hhu'za'tam ge'u'lat o'lam tih'yeh la'le'wi'yim 33&wa'a'sher yig'al min hal'wi'yim we'ya'tsa mim'kar ba'yit we'ir a'hhu'za'to bai'yo'veyl ki va'tey a'rey hal'wi'yim hi a'hhu'za'tam be'tokh be'ney yis'ra'eyl 34&us'deyh mig'rash a'rey'hem lo yi'ma'kheyr ki a'hhu'zat o'lam hu la'hem 35&we'khi ya'mukh a'hhi'kha u'ma'tah ya'do i'makh we'he'hhe'zaq'ta bo geyr we'to'shav wa'hhai i'makh 36&al ti'qahh mey'i'to ne'shekh we'tar'bit we'ya'rey'ta mey'e'lo'hey'kha we'hhey a'hhi'kha i'makh 37&et kas'pe'kha lo ti'teyn lo be'ne'shekh uv'mar'bit lo ti'teyn akh'le'kha 38&a'ni YHWH e'lo'hey'khem a'sher ho'tsey'ti et'khem mey'e'rets mits'ra'yim la'teyt la'khem et e'rets ke'na'an lih'yot la'khem ley'lo'him 39&we'khi ya'mukh a'hhi'kha i'makh we'nim'kar lakh lo ta'a'vod bo a'vo'dat a'ved 40&ke'sa'khir ke'to'shav yih'yeh i'makh ad she'nat hai'yo'veyl ya'a'vod i'makh 41&we'ya'tsa mey'i'makh hu u'va'naw i'mo we'shav el mish'pahh'to we'el a'hhu'zat a'vo'taw ya'shuv 42&ki a'va'dai heym a'sher ho'tsey'ti o'tam mey'e'rets mits'ra'yim lo yi'makh'ru mim'ke'ret a'ved 43&lo tir'deh vo be'pha'rekh we'ya'rey'ta mey'e'lo'hey'kha 44&we'av'de'kha wa'a'mat'kha a'sher yih'yu lakh mey'eyt ha'go'yim a'sher se'vi'vo'tey'khem mey'hem tiq'nu e'ved we'a'mah 45&we'gam mi'be'ney ha'to'sha'vim ha'ga'rim i'ma'khem mey'hem tiq'nu u'mi'mish'pahh'tam a'sher i'ma'khem a'sher ho'li'du be'ar'tse'khem we'hai'u la'khem la'a'hhu'zah 46&we'hit'na'hhal'tem o'tam liv'ney'khem a'hha'rey'khem la're'shet a'hhu'zah le'o'lam ba'hem ta'a'vo'du uv'a'hhey'khem be'ney yis'ra'eyl ish be'a'hhiw lo tir'deh vo be'pha'rekh 47&we'khi ta'sig yad geyr we'to'shav i'makh u'makh a'hhi'kha i'mo we'nim'kar le'geyr to'shav i'makh o le'ey'qer mish'pa'hhat geyr 48&a'hha'rey nim'kar ge'u'lah tih'yeh lo e'hhad mey'e'hhaw yig'a'le'nu 49&o do'do o ven do'do yig'a'le'nu o mish'eyr be'sar'o mi'mish'pahh'to yig'a'le'nu o hi'si'gah ya'do we'nig'al 50&we'hhi'shav im qo'ney'hu mi'she'nat hi'makh'ro lo ad she'nat hai'yo'veyl we'hai'yah ke'seph mim'ka'ro be'mis'par sha'nim ki'mey sa'khir yih'yeh i'mo 51&im od ra'bot ba'sha'nim le'phi'hen ya'shiv ge'u'la'to mi'ke'seph miq'na'to 52&we'im me'at nish'ar ba'sha'nim ad she'nat hai'yo'veyl we'hhi'shav lo ke'phi sha'naw ya'shiv et ge'u'la'to 53&kis'khir sha'nah be'sha'nah yih'yeh i'mo lo yir'de'nu be'phe'rekh le'ey'ney'kha 54&we'im lo yi'ga'eyl be'ey'leh we'ya'tsa bish'nat hai'yo'veyl hu u'va'naw i'mo 55&ki li ve'ney yis'ra'eyl a'va'dim a'va'dai heym a'sher ho'tsey'ti o'tam mey'e'rets mits'ra'yim a'ni YHWH e'lo'hey'khem

וידבר . יהוה . אל . מושה . בהר . סיני . לאמור 1
דבר . אל . בני . יסראל . ואמרת . אלהם . כי . תבואו . אל . הארץ . אשר . אני . נותן . לכם . ושבתה . הארץ . שבת . ליהוה 2
שש . שנים . תיזרע . סדכה . ושש . שנים . תיזמור . כרמכה . ואספת . את . תבואתה 3
ובשנה . השביעית . שבת . שבתון . יהיה . לארץ . שבת . ליהוה . סדכה . לוא . תיזרע . וכרמכה . לוא . תיזמור 4
את . ספיח . קצירכה . לוא . תיקצור . ואת . עינבי . נזירכה . לוא . תיבצור . שנת . שבתון . יהיה . לארץ 5
והיתה . שבת . הארץ . לכם . לאכלה . לכה . ולעבדכה . ולאמתכה . וליסכירכה . ולתושבכה . הגרים . עימך 6
וליבהמתכה . ולחיה . אשר . בארצכה . תיהיה . כל . תבואתה . לאכול 7
וספרת . לכה . שבע . שבתות . שנים . שבע . שנים . שבע . פעמים . והיו . לכה . ימי . שבע . שבתות . השנים . תשע . וארבעים . שנה 8
והעברת . שופר . תרועה . בחודש . השביעי . בעסור . לחודש . ביום . הכיפורים . תעבירו . שופר . בכל . ארצכם 9
וקידשתם . את . שנת . החמישים . שנה . וקראתם . דרור . בארץ . לכל . יושביה . יובל . היוא . תיהיה . לכם . ושבתם . איש . אל . אחוזתו . ואיש . אל . מישפחתו . תשובו 10
יובל . היוא . שנת . החמישים . שנה . תיהיה . לכם . לוא . תיזרעו . ולוא . תיקצרו . את . ספיחיה . ולוא . תיבצרו . את . נזיריה 11
כי . יובל . היוא . קודש . תיהיה . לכם . מין . הסדה . תואכלו . את . תבואתה 12
בישנת . היובל . הזואת . תשובו . איש . אל . אחוזתו 13
וכי . תימכרו . מימכר . לעמיתכה . או . קנוה . מיד . עמיתכה . אל . תונו . איש . את . אחיו 14
במיספר . שנים . אחר . היובל . תיקנה . מאת . עמיתכה . במיספר . שני . תבואות . ימכר . לך 15
לפי . רוב . השנים . תרבה . מיקנתו . ולפי . מעוט . השנים . תמעיט . מיקנתו . כי . מיספר . תבואות . הוא . מוכר . לך 16
ולוא . תונו . איש . את . עמיתו . ויראת . מאלוהיכה . כי . אני . יהוה . אלוהיכם 17
ועסיתם . את . חוקותי . ואת . מישפטי . תישמרו . ועסיתם . אותם . וישבתם . על . הארץ . לבטח 18
ונתנה . הארץ . פיריה . ואכלתם . לסובע . וישבתם . לבטח . עליה 19
וכי . תואמרו . מה . נואכל . בשנה . השביעית . הן . לוא . ניזרע . ולוא . נאסוף . את . תבואתנו 20
וציויתי . את . בירכתי . לכם . בשנה . השישית . ועסת . את . התבואה . לישלוש . השנים 21
וזרעתם . את . השנה . השמינית . ואכלתם . מין . התבואה . ישן . עד . השנה . התשיעית . עד . בוא . תבואתה . תואכלו . ישן 22
והארץ . לוא . תימכר . ליצמיתות . כי . לי . הארץ . כי . גרים . ותושבים . אתם . עימדי 23
ובכול . ארץ . אחוזתכם . גאולה . תיתנו . לארץ 24
כי . ימוך . אחיכה . ומכר . מאחוזתו . ובא . גואלו . הקרוב . אליו . וגאל . את . מימכר . אחיו 25
ואיש . כי . לוא . יהיה . לו . גואל . והיסיגה . ידו . ומצא . כדי . גאולתו 26
וחישב . את . שני . מימכרו . והשיב . את . העודף . לאיש . אשר . מכר . לו . ושב . לאחוזתו 27
ואים . לוא . מצאה . ידו . די . השיב . לו . והיה . מימכרו . ביד . הקונה . אותו . עד . שנת . היובל . ויצא . ביובל . ושב . לאחוזתו 28
ואיש . כי . ימכור . בית . מושב . עיר . חומה . והיתה . גאולתו . עד . תום . שנת . מימכרו . ימים . תיהיה . גאולתו 29
ואים . לוא . יגאל . עד . מלואת . לו . שנה . תמימה . וקם . הביית . אשר . בעיר . אשר . לוא . חומה . לצמיתות . לקונה . אותו . לדורותיו . לוא . יצא . ביובל 30
ובתי . החצרים . אשר . אין . להם . חומה . סביב . על . סדה . הארץ . יחשב . גאולה . תיהיה . לו . וביובל . יצא 31
וערי . הלוים . בתי . ערי . אחוזתם . גאולת . עולם . תיהיה . ללוים 32
ואשר . יגאל . מין . הלוים . ויצא . מימכר . ביית . ועיר . אחוזתו . ביובל . כי . בתי . ערי . הלוים . היוא . אחוזתם . בתוך . בני . יסראל 33
וסדה . מיגרש . עריהם . לוא . ימכר . כי . אחוזת . עולם . הוא . להם 34
וכי . ימוך . אחיכה . ומטה . ידו . עימך . והחזקת . בו . גר . ותושב . וחי . עימך 35
אל . תיקח . מאיתו . נשך . ותרבית . ויראת . מאלוהיכה . וחי . אחיכה . עימך 36
את . כספכה . לוא . תיתן . לו . בנשך . ובמרבית . לוא . תיתן . אכלכה 37
אני . יהוה . אלוהיכם . אשר . הוצאתי . אתכם . מארץ . מיצריים . לתת . לכם . את . ארץ . כנען . ליהיות . לכם . לאלוהים 38
וכי . ימוך . אחיכה . עימך . ונימכר . לך . לוא . תעבוד . בו . עבודת . עבד 39
כסכיר . כתושב . יהיה . עימך . עד . שנת . היובל . יעבוד . עימך 40
ויצא . מעימך . הוא . ובניו . עימו . ושב . אל . מישפחתו . ואל . אחוזת . אבותיו . ישוב 41
כי . עבדי . הם . אשר . הוצאתי . אותם . מארץ . מיצריים . לוא . ימכרו . מימכרת . עבד 42
לוא . תירדה . בו . בפרך . ויראת . מאלוהיכה 43
ועבדכה . ואמתכה . אשר . יהיו . לך . מאת . הגויים . אשר . סביבותיכם . מהם . תיקנו . עבד . ואמה 44
וגם . מיבני . התושבים . הגרים . עיםכם . מהם . תיקנו . ומימישפחתם . אשר . עיםכם . אשר . הולידו . בארצכם . והיו . לכם . לאחוזה 45
והיתנחלתם . אותם . ליבניכם . אחריכם . לרשת . אחוזה . לעולם . בהם . תעבודו . ובאחיכם . בני . יסראל . איש . באחיו . לוא . תירדה . בו . בפרך 46
וכי . תסיג . יד . גר . ותושב . עימך . ומך . אחיכה . עימו . ונימכר . לגר . תושב . עימך . או . לעקר . מישפחת . גר 47
אחרי . נימכר . גאולה . תיהיה . לו . אחד . מאחיו . יגאלנו 48
או . דודו . או . בן . דודו . יגאלנו . או . מישאר . בסרו . מימישפחתו . יגאלנו . או . היסיגה . ידו . וניגאל 49
וחישב . עים . קונהו . מישנת . הימכרו . לו . עד . שנת . היובל . והיה . כסף . מימכרו . במיספר . שנים . כימי . סכיר . יהיה . עימו 50
אים . עוד . רבות . בשנים . לפיהן . ישיב . גאולתו . מיכסף . מיקנתו 51
ואים . מעט . נישאר . בשנים . עד . שנת . היובל . וחישב . לו . כפי . שניו . ישיב . את . גאולתו 52
כיסכיר . שנה . בשנה . יהיה . עימו . לוא . ירדנו . בפרך . לעיניכה 53
ואים . לוא . יגאל . באלה . ויצא . בישנת . היובל . הוא . ובניו . עימו 54
כי . לי . בני . יסראל . עבדים . עבדי . הם . אשר . הוצאתי . אותם . מארץ . מיצריים . אני . יהוה . אלוהיכם 55