AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Leviticus Chapter 27

ויקרא . פרק . 27


1&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh ley'mor 2&da'beyr el be'ney yis'ra'eyl we'a'mar'ta a'ley'hem ish ki yaph'li ne'der be'er'ke'kha ne'pha'shot la'YHWH 3&we'hai'yah er'ke'kha ha'za'khar mi'ben es'rim sha'nah we'ad ben shi'shim sha'nah we'hai'yah er'ke'kha hha'mi'shim she'qel ke'seph be'she'qel ha'qo'desh 4&we'im ne'qey'vah hi we'hai'yah er'ke'kha she'lo'shim sha'qel 5&we'im mi'ben hha'meysh sha'nim we'ad ben es'rim sha'nah we'hai'yah er'ke'kha ha'za'khar es'rim she'qa'lim we'lan'qey'vah a'se'ret she'qa'lim 6&we'im mi'ben hho'desh we'ad ben hha'meysh sha'nim we'hai'yah er'ke'kha ha'za'khar hha'mi'shah she'qa'lim ka'seph we'lan'qey'vah er'ke'kha she'lo'shet she'qa'lim ka'seph 7&we'im mi'ben shi'shim sha'nah wa'ma'lah im za'khar we'hai'yah er'ke'kha hha'mi'shah a'sar sha'qel we'lan'qey'vah a'sa'rah she'qa'lim 8&we'im makh hu mey'er'ke'kha we'he'e'mi'do liph'ney ha'ko'heyn we'he'e'rikh o'to ha'ko'heyn al pi a'sher ta'sig yad ha'no'deyr ya'a'ri'khe'nu ha'ko'heyn 9&we'im be'hey'mah a'sher yaq'ri'vu mi'me'nah qar'ban la'YHWH kol a'sher yi'teyn mi'me'nu la'YHWH yih'yeh qo'desh 10&lo ya'hha'li'phe'nu we'lo ya'mir o'to tov be'ra o ra be'tov we'im ha'meyr ya'mir be'hey'mah biv'hey'mah we'hai'yah hu ut'mu'ra'to yih'yeh qo'desh 11&we'im kol be'hey'mah te'mey'ah a'sher lo yaq'ri'vu mi'me'nah qar'ban la'YHWH we'he'e'mid et ha'be'hey'mah liph'ney ha'ko'heyn 12&we'he'e'rikh ha'ko'heyn o'tah beyn tov u'veyn ra ke'er'ke'kha ha'ko'heyn keyn yih'yeh 13&we'im ga'ol yig'a'le'nah we'ya'saph hha'mi'shi'to al er'ke'kha 14&we'ish ki yaq'dish et bey'to qo'desh la'YHWH we'he'e'ri'kho ha'ko'heyn beyn tov u'veyn ra ka'a'sheyr ya'a'rikh o'to ha'ko'heyn keyn ya'qum 15&we'im ha'maq'dish yig'al et bey'to we'ya'saph hha'mi'shit ke'seph er'ke'kha a'law we'hai'yah lo 16&we'im mis'deyh a'hhu'za'to yaq'dish ish la'YHWH we'hai'yah er'ke'kha le'phi zar'o ze'ra hho'mer se'o'rim ba'hha'mi'shim she'qel ka'seph 17&im mi'she'nat hai'yo'veyl yaq'dish sa'dey'hu ke'er'ke'kha ya'qum 18&we'im a'hhar hai'yo'veyl yaq'dish sa'dey'hu we'hhi'shav lo ha'ko'heyn et ha'ke'seph al pi ha'sha'nim ha'no'ta'rot ad she'nat hai'yo'veyl we'nig'ra mey'er'ke'kha 19&we'im ga'ol yig'al et ha'sa'deh ha'maq'dish o'to we'ya'saph hha'mi'shit ke'seph er'ke'kha a'law we'qam lo 20&we'im lo yig'al et ha'sa'deh we'im ma'khar et ha'sa'deh le'ish a'hheyr lo yi'ga'eyl od 21&we'hai'yah ha'sa'deh be'tsey'to vai'yo'veyl qo'desh la'YHWH kis'deyh ha'hhey'rem la'ko'heyn tih'yeh a'hhu'za'to 22&we'im et se'deyh miq'na'to a'sher lo mis'deyh a'hhu'za'to yaq'dish la'YHWH 23&we'hhi'shav lo ha'ko'heyn eyt mikh'sat ha'er'ke'kha ad she'nat hai'yo'veyl we'na'tan et ha'er'ke'kha ba'yom ha'hu qo'desh la'YHWH 24&bish'nat hai'yo'veyl ya'shuv ha'sa'deh la'a'sheyr qa'na'hu mey'i'to la'a'sheyr lo a'hhu'zat ha'a'rets 25&we'khol er'ke'kha yih'yeh be'she'qel ha'qo'desh es'rim gey'rah yih'yeh ha'sha'qel 26&akh be'khor a'sher ye'vu'kar la'YHWH biv'hey'mah lo yaq'dish ish o'to im shor im seh la'YHWH hu 27&we'im ba'be'hey'mah hat'mey'ah u'pha'dah ve'er'ke'kha we'ya'saph hha'mi'shi'to a'law we'im lo yi'ga'eyl we'nim'kar be'er'ke'kha 28&akh kol hhey'rem a'sher ya'hha'rim ish la'YHWH mi'kol a'sher lo mey'a'dam uv'hey'mah u'mis'deyh a'hhu'za'to lo yi'ma'kheyr we'lo yi'ga'eyl kol hhey'rem qo'desh qa'da'shim hu la'YHWH 29&kol hhey'rem a'sher ya'hha'ram min ha'a'dam lo yi'pa'deh mot yu'mat 30&we'khol ma'sar ha'a'rets mi'ze'ra ha'a'rets mi'pe'ri ha'eyts la'YHWH hu qo'desh la'YHWH 31&we'im ga'ol yig'al ish mi'ma'as'ro hha'mi'shi'to yo'seyph a'law 32&we'khol ma'sar ba'qar wa'tson kol a'sher ya'a'vor ta'hhat ha'sha'vet ha'a'si'ri yih'yeh qo'desh la'YHWH 33&lo ye'va'qeyr beyn tov la'ra we'lo ye'mi're'nu we'im ha'meyr ye'mi're'nu we'hai'yah hu ut'mu'ra'to yih'yeh qo'desh lo yi'ga'eyl 34&ey'leh ha'mits'ot a'sher tsi'wah YHWH et mo'sheh el be'ney yis'ra'eyl be'har si'nai %%%

וידבר . יהוה . אל . מושה . לאמור 1
דבר . אל . בני . יסראל . ואמרת . אלהם . איש . כי . יפליא . נדר . בערךכה . נפשות . ליהוה 2
והיה . ערךכה . הזכר . מיבן . עסרים . שנה . ועד . בן . שישים . שנה . והיה . ערךכה . חמישים . שקל . כסף . בשקל . הקודש 3
ואים . נקבה . היוא . והיה . ערךכה . שלושים . שקל 4
ואים . מיבן . חמש . שנים . ועד . בן . עסרים . שנה . והיה . ערךכה . הזכר . עסרים . שקלים . ולנקבה . עסרת . שקלים 5
ואים . מיבן . חודש . ועד . בן . חמש . שנים . והיה . ערךכה . הזכר . חמישה . שקלים . כסף . ולנקבה . ערךכה . שלושת . שקלים . כס 6
ואים . מיבן . שישים . שנה . ומעלה . אים . זכר . והיה . ערךכה . חמישה . עסר . שקל . ולנקבה . עסרה . שקלים 7
ואים . מך . הוא . מערךכה . והעמידו . ליפני . הכוהן . והעריך . אותו . הכוהן . על . פי . אשר . תסיג . יד . הנודר . יעריכנו . הכוהן 8
ואים . בהמה . אשר . יקריבו . מימנה . קרבן . ליהוה . כול . אשר . יתן . מימנו . ליהוה . יהיה . קודש 9
לוא . יחליפנו . ולוא . ימיר . אותו . טוב . ברע . או . רע . בטוב . ואים . המר . ימיר . בהמה . ביבהמה . והיה . הוא . ותמורתו . יהיה . קודש 10
ואים . כל . בהמה . טמאה . אשר . לוא . יקריבו . מימנה . קרבן . ליהוה . והעמיד . את . הבהמה . ליפני . הכוהן 11
והעריך . הכוהן . אותה . בין . טוב . ובין . רע . כערךכה . הכוהן . כן . יהיה 12
ואים . גאול . יגאלנה . ויסף . חמישיתו . על . ערךכה 13
ואיש . כי . יקדיש . את . ביתו . קודש . ליהוה . והעריכו . הכוהן . בין . טוב . ובין . רע . כאשר . יעריך . אותו . הכוהן . כן . יקום 14
ואים . המקדיש . יגאל . את . ביתו . ויסף . חמישית . כסף . ערךכה . עליו . והיה . לו 15
ואים . מיסדה . אחוזתו . יקדיש . איש . ליהוה . והיה . ערךכה . לפי . זרעו . זרע . חומר . סעורים . בחמישים . שקל . כס 16
אים . מישנת . היובל . יקדיש . סדהו . כערךכה . יקום 17
ואים . אחר . היובל . יקדיש . סדהו . וחישב . לו . הכוהן . את . הכסף . על . פי . השנים . הנותרות . עד . שנת . היובל . וניגרע . מערךכה 18
ואים . גאול . יגאל . את . הסדה . המקדיש . אותו . ויסף . חמישית . כסף . ערךכה . עליו . וקם . לו 19
ואים . לוא . יגאל . את . הסדה . ואים . מכר . את . הסדה . לאיש . אחר . לוא . יגאל . עוד 20
והיה . הסדה . בצאתו . ביובל . קודש . ליהוה . כיסדה . החרם . לכוהן . תיהיה . אחוזתו 21
ואים . את . סדה . מיקנתו . אשר . לוא . מיסדה . אחוזתו . יקדיש . ליהוה 22
וחישב . לו . הכוהן . את . מיכסת . הערךכה . עד . שנת . היובל . ונתן . את . הערךכה . ביום . ההוא . קודש . ליהוה 23
בישנת . היובל . ישוב . הסדה . לאשר . קנהו . מאיתו . לאשר . לו . אחוזת . הארץ 24
וכל . ערךכה . יהיה . בשקל . הקודש . עסרים . גרה . יהיה . השקל 25
אך . בכור . אשר . יבוכר . ליהוה . ביבהמה . לוא . יקדיש . איש . אותו . אים . שור . אים . סה . ליהוה . הוא 26
ואים . בבהמה . הטמאה . ופדה . בערךכה . ויסף . חמישיתו . עליו . ואים . לוא . יגאל . ונימכר . בערךכה 27
אך . כל . חרם . אשר . יחרים . איש . ליהוה . מיכל . אשר . לו . מאדם . ובהמה . ומיסדה . אחוזתו . לוא . ימכר . ולוא . יגאל . כל . חרם . קודש . קדשים . הוא . ליהוה 28
כל . חרם . אשר . יחרם . מין . האדם . לוא . יפדה . מות . יומת 29
וכל . מעסר . הארץ . מיזרע . הארץ . מיפרי . העץ . ליהוה . הוא . קודש . ליהוה 30
ואים . גאול . יגאל . איש . מימעסרו . חמישיתו . יוסף . עליו 31
וכל . מעסר . בקר . וצואן . כול . אשר . יעבור . תחת . השבט . העסירי . יהיה . קודש . ליהוה 32
לוא . יבקר . בין . טוב . לרע . ולוא . ימירנו . ואים . המר . ימירנו . והיה . הוא . ותמורתו . יהיה . קודש . לוא . יגאל 33
אלה . המיצוֹת . אשר . ציוה . יהוה . את . מושה . אל . בני . יסראל . בהר . סיני 34