AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Numbers Chapter 5

במדבר . פרק . 5


1&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh ley'mor 2&tsaw et be'ney yis'ra'eyl wi'shal'hhu min ha'ma'hha'neh kol tsa'ru'a we'khol zav we'khol ta'mey la'na'phesh 3&mi'za'khar ad ne'qey'vah te'shal'hhu el mi'hhuts la'ma'hha'neh te'shal'hhum we'lo ye'tam'u et ma'hha'ney'hem a'sher a'ni sho'kheyn be'to'kham 4&wai'ya'a'su kheyn be'ney yis'ra'eyl wa'ye'shal'hhu o'tam el mi'hhuts la'ma'hha'neh ka'a'sheyr di'ber YHWH el mo'sheh keyn a'su be'ney yis'ra'eyl 5&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh ley'mor 6&da'beyr el be'ney yis'ra'eyl ish o i'shah ki ya'a'su mi'kol hha'tot ha'a'dam lim'ol ma'al ba'YHWH we'ash'mah ha'ne'phesh ha'hi 7&we'hit'wa'du et hha'ta'tam a'sher a'su we'hey'shiv et a'sha'mo be'ro'sho wa'hha'mi'shi'to yo'seyph a'law we'na'tan la'a'sheyr a'sham lo 8&we'im eyn la'ish go'eyl le'ha'shiv ha'a'sham ey'law ha'a'sham ha'mu'shav la'YHWH la'ko'heyn mi'le'vad eyl ha'ki'pu'rim a'sher ye'kha'per bo a'law 9&we'khol te'ru'mah le'khol qad'shey ve'ney yis'ra'eyl a'sher yaq'ri'vu la'ko'heyn lo yih'yeh 10&we'ish et qa'da'shaw lo yih'yu ish a'sher yi'teyn la'ko'heyn lo yih'yeh 11&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh ley'mor 12&da'beyr el be'ney yis'ra'eyl we'a'mar'ta a'ley'hem ish ish ki tis'teh ish'to u'ma'a'lah vo ma'al 13&we'sha'khav ish o'tah shikh'vat ze'ra we'ne'lam mey'ey'ney i'shah we'nis'te'rah we'hi nit'ma'ah we'eyd eyn bah we'hi lo nit'pa'sah 14&we'a'var a'law ru'ahh qin'ah we'qi'ney et ish'to we'hi nit'ma'ah o a'var a'law ru'ahh qin'ah we'qi'ney et ish'to we'hi lo nit'ma'ah 15&we'hey'vi ha'ish et ish'to el ha'ko'heyn we'hey'vi et qar'ba'nah a'ley'ah a'si'rit ha'ey'phah qe'mahh se'o'rim lo yi'tsoq a'law she'men we'lo yi'teyn a'law le'vo'nah ki mi'ne'hhat qe'na'ot hu mi'ne'hhat zi'ka'ron maz'ke'ret a'won 16&we'hiq'riv o'tah ha'ko'heyn we'he'e'mi'dah liph'ney YHWH 17&we'la'qahh ha'ko'heyn ma'yim qe'do'shim bikh'li hha'res u'min he'a'phar a'sher yih'yeh be'qar'qa ha'mish'kan yi'qahh ha'ko'heyn we'na'tan el ha'ma'yim 18&we'he'e'mid ha'ko'heyn et ha'i'shah liph'ney YHWH u'pha'ra et rosh ha'i'shah we'na'tan al ka'pey'ah eyt mi'ne'hhat ha'zi'ka'ron mi'ne'hhat qe'na'ot hi uv'yad ha'ko'heyn yih'yu mey ha'ma'rim ham'a'ra'rim 19&we'hish'bi'a o'tah ha'ko'heyn we'a'mar el ha'i'shah im lo sha'khav ish o'takh we'im lo sa'tit tum'ah ta'hhat i'sheykh hi'na'qi mi'mey ha'ma'rim ham'a'ra'rim ha'ey'leh 20&we'at ki sa'tit ta'hhat i'sheykh we'khi nit'meyt wai'yi'teyn ish bakh et she'khav'to mi'bal'a'dey i'sheykh 21&we'hish'bi'a ha'ko'heyn et ha'i'shah bish'vu'at ha'a'lah we'a'mar ha'ko'heyn la'i'shah yi'teyn YHWH o'takh le'a'lah we'lish'vu'ah be'tokh a'meykh be'teyt YHWH et ye'rey'kheykh no'phe'let we'et bit'neykh tsa'vah 22&u'va'u ha'ma'yim ham'ar'rim ha'ey'leh be'mey'a'yikh la'tse'bot be'ten we'lan'pil ya'reykh we'am'rah ha'i'shah a'meyn a'meyn 23&we'kha'tav et ha'a'lot ha'ey'leh ha'ko'heyn ba'sey'pher u'ma'hhah el mey ha'ma'rim 24&we'hish'qah et ha'i'shah et mey ha'ma'rim ham'a'ra'rim u'va'u vah ha'ma'yim ham'a'ra'rim le'ma'rim 25&we'la'qahh ha'ko'heyn mi'yad ha'i'shah eyt mi'ne'hhat haq'na'ot we'hey'niph et ha'min'hhah liph'ney YHWH we'hiq'riv o'tah el ha'miz'bey'ahh 26&we'qa'mats ha'ko'heyn min ha'min'hhah et az'ka'ra'tah we'hiq'tir ha'miz'bey'hhah we'a'hhar yash'qeh et ha'i'shah et ha'ma'yim 27&we'hish'qah et ha'ma'yim we'hai'tah im nit'me'ah wa'tim'ol ma'al be'i'shah u'va'u vah ha'ma'yim ham'a'ra'rim le'ma'rim we'tsav'tah vit'nah we'naph'lah ye'rey'khah we'hai'tah ha'i'shah le'a'lah be'qe'rev a'mah 28&we'im lo nit'me'ah ha'i'shah ut'ho'rah hi we'niq'tah we'niz're'ah za'ra 29&zot to'rat haq'na'ot a'sher tis'teh i'shah ta'hhat i'shah we'nit'ma'ah 30&o ish a'sher ta'a'vor a'law ru'ahh qin'ah we'qi'ney et ish'to we'he'e'mid et ha'i'shah liph'ney YHWH we'a'sah lah ha'ko'heyn eyt kol ha'to'rah ha'zot 31&we'ni'qah ha'ish mey'a'won we'ha'i'shah ha'hi ti'sa et a'o'nah

וידבר . יהוה . אל . מושה . לאמור 1
צו . את . בני . יסראל . וישלחו . מין . המחנה . כל . צרוע . וכל . זב . וכול . טמא . לנפש 2
מיזכר . עד . נקבה . תשלחו . אל . מיחוץ . למחנה . תשלחום . ולוא . יטמאו . את . מחניהם . אשר . אני . שוכן . בתוכם 3
ויעסו . כן . בני . יסראל . וישלחו . אותם . אל . מיחוץ . למחנה . כאשר . דיבר . יהוה . אל . מושה . כן . עסו . בני . יסראל 4
וידבר . יהוה . אל . מושה . לאמור 5
דבר . אל . בני . יסראל . איש . או . אישה . כי . יעסו . מיכל . חטואת . האדם . לימעול . מעל . ביהוה . ואשמה . הנפש . ההיוא 6
והיתודו . את . חטאתם . אשר . עסו . והשיב . את . אשמו . ברואשו . וחמישיתו . יוסף . עליו . ונתן . לאשר . אשם . לו 7
ואים . אין . לאיש . גואל . להשיב . האשם . אליו . האשם . המושב . ליהוה . לכוהן . מילבד . איל . הכיפורים . אשר . יכפר . בו . עליו 8
וכל . תרומה . לכל . קדשי . בני . יסראל . אשר . יקריבו . לכוהן . לו . יהיה 9
ואיש . את . קדשיו . לו . יהיו . איש . אשר . יתן . לכוהן . לו . יהיה 10
וידבר . יהוה . אל . מושה . לאמור 11
דבר . אל . בני . יסראל . ואמרת . אלהם . איש . איש . כי . תיסטה . אישתו . ומעלה . בו . מעל 12
ושכב . איש . אותה . שיכבת . זרע . ונעלם . מעיני . אישה . וניסתרה . והיא . ניטמאה . ועד . אין . בה . והיוא . לוא . ניתפסה 13
ועבר . עליו . רוח . קינאה . וקינא . את . אישתו . והיוא . ניטמאה . או . עבר . עליו . רוח . קינאה . וקינא . את . אישתו . והיא . לוא . ניטמאה 14
והביא . האיש . את . אישתו . אל . הכוהן . והביא . את . קרבנה . עליה . עסירית . האיפה . קמח . סעורים . לוא . יצוק . עליו . שמן . ולוא . יתן . עליו . לבונה . כי . מינחת . קנאות . הוא . מינחת . זיכרון . מזכרת . עוֹן 15
והיקריב . אותה . הכוהן . והעמידה . ליפני . יהוה 16
ולקח . הכוהן . מיים . קדושים . ביכלי . חרס . ומין . העפר . אשר . יהיה . בקרקע . המישכן . יקח . הכוהן . ונתן . אל . המיים 17
והעמיד . הכוהן . את . האישה . ליפני . יהוה . ופרע . את . רואש . האישה . ונתן . על . כפיה . את . מינחת . הזיכרון . מינחת . קנאות . היוא . וביד . הכוהן . יהיו . מי . המרים . המאררים 18
והישביע . אותה . הכוהן . ואמר . אל . האישה . אים . לוא . שכב . איש . אותך . ואים . לוא . סטית . טומאה . תחת . אישך . הינקי . מימי . המרים . המאררים . האלה 19
ואת . כי . סטית . תחת . אישך . וכי . ניטמאת . ויתן . איש . בך . את . שכבתו . מיבלעדי . אישך 20
והישביע . הכוהן . את . האישה . בישבועת . האלה . ואמר . הכוהן . לאישה . יתן . יהוה . אותך . לאלה . ולישבועה . בתוך . עמך . בתת . יהוה . את . ירךך . נופלת . ואת . ביטנך . צבה 21
ובאו . המיים . המאררים . האלה . במעייך . לצבות . בטן . ולנפיל . ירך . ואמרה . האישה . אמן . אמן 22
וכתב . את . האלות . האלה . הכוהן . בספר . ומחה . אל . מי . המרים 23
והישקה . את . האישה . את . מי . המרים . המאררים . ובאו . בה . המיים . המאררים . למרים 24
ולקח . הכוהן . מיד . האישה . את . מינחת . הקנאות . והניף . את . המינחה . ליפני . יהוה . והיקריב . אותה . אל . המיזבח 25
וקמץ . הכוהן . מין . המינחה . את . אזכרתה . והיקטיר . המיזבחה . ואחר . ישקה . את . האישה . את . המיים 26
והישקה . את . המיים . והיתה . אים . ניטמאה . ותימעול . מעל . באישה . ובאו . בה . המיים . המאררים . למרים . וצבתה . ביטנה . ונפלה . ירכה . והיתה . האישה . לאלה . בקרב . עמה 27
ואים . לוא . ניטמאה . האישה . וטהורה . היוא . וניקתה . וניזרעה . זרע 28
זואת . תורת . הקנאות . אשר . תיסטה . אישה . תחת . אישה . וניטמאה 29
או . איש . אשר . תעבור . עליו . רוח . קינאה . וקינא . את . אישתו . והעמיד . את . האישה . ליפני . יהוה . ועסה . לה . הכוהן . את . כל . התורה . הזואת 30
וניקה . האיש . מעוֹן . והאישה . ההיוא . תיסא . את . עוֹנה 31