AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Numbers Chapter 6

במדבר . פרק . 6


1&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh ley'mor 2&da'beyr el be'ney yis'ra'eyl we'a'mar'ta a'ley'hem ish o i'shah ki yaph'li lin'dor ne'der na'zir le'ha'zir la'YHWH 3&mi'ya'yin we'shey'khar ya'zir hho'mets ya'yin we'hho'mets shey'khar lo yish'teh we'khol mish'rat a'na'vim lo yish'teh wa'a'na'vim la'hhim wi'vey'shim lo yo'kheyl 4&kol ye'mey niz'ro mi'kol a'sher yey'a'seh mi'ge'phen hai'ya'yin mey'hhar'tsa'nim we'ad zag lo yo'kheyl 5&kol ye'mey ne'der niz'ro ta'ar lo ya'a'vor al ro'sho ad me'lot hai'ya'mim a'sher ya'zir la'YHWH qa'dosh yih'yeh ga'deyl pe'ra se'ar ro'sho 6&kol ye'mey ha'zi'ro la'YHWH al ne'phesh meyt lo ya'vo 7&le'a'viw ul'i'mo le'a'hhiw ul'a'hho'to lo yi'ta'ma la'hem be'mo'tam ki ney'zer e'lo'haw al ro'sho 8&kol ye'mey niz'ro qa'dosh hu la'YHWH 9&we'khi ya'mut meyt a'law be'phe'ta pit'om we'ti'mey rosh niz'ro we'gi'lahh ro'sho be'yom ta'ha'ra'to ba'yom ha'she'vi'i ye'gal'hhe'nu 10&u'vai'yom ha'she'mi'ni ya'vi she'tey to'rim o she'ney be'ney yo'nah el ha'ko'heyn el pe'tahh o'hel mo'eyd 11&we'a'sah ha'ko'heyn e'hhad le'hha'tat we'e'hhad le'lah we'khi'per a'law mey'a'sher hha'ta al ha'na'phesh we'qi'dash et ro'sho ba'yom ha'hu 12&we'hi'zir la'YHWH et ye'mey niz'ro we'hey'vi ke'ves ben she'na'to le'a'sham we'hai'ya'mim ha'ri'sho'nim yi'pe'lu ki ta'mey niz'ro 13&we'zot to'rat ha'na'zir be'yom me'lot ye'mey niz'ro ya'vi o'to el pe'tahh o'hel mo'eyd 14&we'hiq'riv et qar'ba'no la'YHWH ke'ves ben she'na'to ta'mim e'hhad le'lah we'khav'sah a'hhat bat she'na'tah te'mi'mah le'hha'tat we'a'yil e'hhad ta'mim lish'la'mim 15&we'sal ma'tsot so'let hha'lot be'lu'lot ba'she'men ur'qi'qey ma'tsot me'shu'hhim ba'sha'men u'min'hha'tam we'nis'key'hem 16&we'hiq'riv ha'ko'heyn liph'ney YHWH we'a'sah et hha'ta'to we'et o'la'to 17&we'et ha'a'yil ya'a'seh ze'vahh she'la'mim la'YHWH al sal ha'ma'tsot we'a'sah ha'ko'heyn et min'hha'to we'et nis'ko 18&we'gi'lahh ha'na'zir pe'tahh o'hel mo'eyd et rosh niz'ro we'la'qahh et se'ar rosh niz'ro we'na'tan al ha'eysh a'sher ta'hhat ze'vahh ha'she'la'mim 19&we'la'qahh ha'ko'heyn et haz'ro'a be'shey'lah min ha'a'yil we'hha'lat ma'tsah a'hhat min ha'sal ur'qiq ma'tsah e'hhad we'na'tan al ka'pey ha'na'zir a'hhar hit'gal'hho et niz'ro 20&we'hey'niph o'tam ha'ko'heyn te'nu'phah liph'ney YHWH qo'desh hu la'ko'heyn al hha'zeyh hat'nu'phah we'al shoq hat'ru'mah we'a'hhar yish'teh ha'na'zir ya'yin 21&zot to'rat ha'na'zir a'sher yi'dor qar'ba'no la'YHWH al niz'ro mi'le'vad a'sher ta'sig ya'do ke'phi nid'ro a'sher yi'dor keyn ya'a'seh al to'rat niz'ro 22&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh ley'mor 23&da'beyr el a'ha'ron we'el ba'naw ley'mor koh te'va'ra'khu et be'ney yis'ra'eyl a'mor la'hem 24&ye'va'rekh'kha YHWH we'yish'me're'kha 25&ya'eyr YHWH pa'naw ey'ley'kha wi'hhu'ne'ka 26&yi'sa YHWH pa'naw ey'ley'kha we'ya'seym le'kha sha'lom 27&we'sa'mu et she'mi al be'ney yis'ra'eyl wa'ani a'va'ra'kheym

וידבר . יהוה . אל . מושה . לאמור 1
דבר . אל . בני . יסראל . ואמרת . אלהם . איש . או . אישה . כי . יפליא . לינדור . נדר . נזיר . להזיר . ליהוה 2
מייין . ושכר . יזיר . חומץ . יין . וחומץ . שכר . לוא . ישתה . וכל . מישרת . ענבים . לוא . ישתה . וענבים . לחים . ויבשים . לוא . יואכל 3
כול . ימי . ניזרו . מיכול . אשר . יעסה . מיגפן . הייין . מחרצנים . ועד . זג . לוא . יואכל 4
כל . ימי . נדר . ניזרו . תער . לוא . יעבור . על . רואשו . עד . מלואת . היםים . אשר . יזיר . ליהוה . קדוש . יהיה . גדל . פרע . סער . רואשו 5
כל . ימי . הזירו . ליהוה . על . נפש . מת . לוא . יבוא 6
לאביו . ולאימו . לאחיו . ולאחותו . לוא . יטמא . להם . במותם . כי . נזר . אלוהיו . על . רואשו 7
כול . ימי . ניזרו . קדוש . הוא . ליהוה 8
וכי . ימות . מת . עליו . בפתע . פיתאום . וטימא . רואש . ניזרו . וגילח . רואשו . ביום . טהרתו . ביום . השביעי . יגלחנו 9
וביום . השמיני . יביא . שתי . תורים . או . שני . בני . יונה . אל . הכוהן . אל . פתח . אוהל . מועד 10
ועסה . הכוהן . אחד . לחטאת . ואחד . לעולה . וכיפר . עליו . מאשר . חטא . על . הנפש . וקידש . את . רואשו . ביום . ההוא 11
והיזיר . ליהוה . את . ימי . ניזרו . והביא . כבס . בן . שנתו . לאשם . והימים . הריאשונים . יפלו . כי . טמא . ניזרו 12
וזואת . תורת . הנזיר . ביום . מלואת . ימי . ניזרו . יביא . אותו . אל . פתח . אוהל . מועד 13
והיקריב . את . קרבנו . ליהוה . כבס . בן . שנתו . תמים . אחד . לעולה . וכבסה . אחת . בת . שנתה . תמימה . לחטאת . ואייל . אחד . תמים . לישלמים 14
וסל . מצות . סולת . חלות . בלולות . בשמן . ורקיקי . מצות . משוחים . בשמן . ומינחתם . וניסכיהם 15
והיקריב . הכוהן . ליפני . יהוה . ועסה . את . חטאתו . ואת . עולתו 16
ואת . האייל . יעסה . זבח . שלמים . ליהוה . על . סל . המצות . ועסה . הכוהן . את . מינחתו . ואת . ניסכו 17
וגילח . הנזיר . פתח . אוהל . מועד . את . רואש . ניזרו . ולקח . את . סער . רואש . ניזרו . ונתן . על . האש . אשר . תחת . זבח . השלמים 18
ולקח . הכוהן . את . הזרוע . בשלה . מין . האייל . וחלת . מצה . אחת . מין . הסל . ורקיק . מצה . אחד . ונתן . על . כפי . הנזיר . אחר . היתגלחו . את . ניזרו 19
והניף . אותם . הכוהן . תנופה . ליפני . יהוה . קודש . הוא . לכוהן . על . חזה . התנופה . ועל . שוק . התרומה . ואחר . ישתה . הנזיר . יין 20
זואת . תורת . הנזיר . אשר . ידור . קרבנו . ליהוה . על . ניזרו . מילבד . אשר . תסיג . ידו . כפי . נידרו . אשר . ידור . כן . יעסה . על . תורת . ניזרו 21
וידבר . יהוה . אל . מושה . לאמור 22
דבר . אל . אהרון . ואל . בניו . לאמור . כוה . תברכו . את . בני . יסראל . אמור . להם 23
יברךכה . יהוה . ויישמרכה 24
יאר . יהוה . פניו . אליכה . ויחונכה 25
יסא . יהוה . פניו . אליכה . ויסם . לכה . שלום 26
וסמו . את . שמי . על . בני . יסראל . ואני . אברכם 27