AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Numbers Chapter 13

במדבר . פרק . 13


1&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh ley'mor 2&she'lahh le'kha a'na'shim we'ya'tu'ru et e'rets ke'na'an a'sher a'ni no'teyn liv'ney yis'ra'eyl ish e'hhad ish e'hhad le'ma'teyh a'vo'taw tish'la'hhu kol na'si va'hem 3&wai'yish'lahh o'tam mo'sheh mi'mid'bar pa'ran al pi YHWH ku'lam a'na'shim ra'shey ve'ney yis'ra'eyl hey'mah 4&we'ey'leh she'mo'tam le'ma'teyh re'u'veyn sha'mu'a ben za'kur 5&le'ma'teyh shim'on sha'phat ben hho'ri 6&le'ma'teyh ye'hu'dah ka'leyv ben ye'phu'neh 7&le'ma'teyh yi'sas'khar yig'al ben yo'seyph 8&le'ma'teyh eph'ra'yim ho'shey'a bin nun 9&le'ma'teyh vin'ya'min pal'ti ben ra'phu 10&le'ma'teyh ze'vu'lun ga'di'eyl ben so'di 11&le'ma'teyh yo'seyph le'ma'teyh me'na'sheh ga'di ben su'si 12&le'ma'teyh dan a'mi'eyl ben ge'ma'li 13&le'ma'teyh a'sheyr se'tur ben mi'kha'eyl 14&le'ma'teyh naph'ta'li nahh'bi ben waph'si 15&le'ma'teyh gad ge'u'eyl ben ma'khi 16&ey'leh she'mot ha'a'na'shim a'sher sha'lahh mo'sheh la'tur et ha'a'rets wai'yiq'ra mo'sheh le'ho'shey'a bin nun ye'ho'shu'a 17&wai'yish'lahh o'tam mo'sheh la'tur et e'rets ke'na'an wai'yo'mer a'ley'hem a'lu zeh ba'ne'gev wa'a'li'tem et ha'har 18&ur'i'tem et ha'a'rets mah hi we'et ha'am hai'yo'sheyv a'ley'ah he'hha'zaq hu ha'ra'pheh ha'me'at hu im rav 19&u'mah ha'a'rets a'sher hu yo'sheyv bah ha'to'vah hi im ra'ah u'mah he'a'rim a'sher hu yo'sheyv ba'hey'nah ha'be'ma'hha'nim im be'miv'tsa'rim 20&u'mah ha'a'rets ha'she'mey'nah hi im ra'zah ha'yeysh bah eyts im a'yin we'hit'hha'zaq'tem ul'qahh'tem mi'pe'ri ha'a'rets we'hai'ya'mim ye'mey bi'ku'rey a'na'vim 21&wai'ya'a'lu wai'ya'tu'ru et ha'a'rets mi'mid'bar tsin ad re'hhov le'vo hha'mat 22&wai'ya'a'lu va'ne'gev wai'ya'vo ad hhev'ron we'sham a'hhi'man shey'shai we'tal'mai ye'li'dey ha'a'naq we'hhev'ron she'va sha'nim niv'ne'tah liph'ney tso'an mits'ra'yim 23&wai'ya'vo'u ad na'hhal esh'kol wai'yikh'r'tu mi'sham ze'mo'rahj we'esh'kol a'na'vim e'hhad wai'yi'sa'u'hu va'mot bish'na'yim u'min ha'ri'mo'nim u'min hat'ey'nim 24&la'ma'qom ha'hu qa'ra na'hhal esh'kol al o'dot ha'esh'kol a'sher kar'tu mi'sham be'ney yis'ra'eyl 25&wai'ya'shu'vu mi'tur ha'a'rets mi'qeyts ar'ba'im yom 26&wai'yeyl'khu wai'ya'vo'u el mo'sheh we'el a'ha'ron we'el kol a'dat be'ney yis'ra'eyl el mid'bar pa'ran qa'dey'shah wai'ya'shi'vu o'tam da'var we'et kol ha'ey'dah wai'yar'um et pe'ri ha'a'rets 27&wai'sa'pe'ru lo wai'yom'ru ba'nu el ha'a'rets a'sher she'lahh'ta'nu we'gam za'vat hha'lav ud'vash hi we'zeh pir'yah 28&e'phes ki az ha'am hai'yo'sheyv ba'a'rets we'he'a'rim be'tsu'rot ge'do'lot me'od we'gam ye'li'dey ha'a'naq ra'i'nu sham 29&a'ma'leyq yo'sheyv be'e'rets ha'ne'gev we'ha'hhi'ti we'hai'vu'si we'ha'e'mo'ri yo'sheyv ba'har we'hak'na'a'ni yo'sheyv al hai'yam we'al yad hai'yar'deyn 30&wai'ya'has ka'leyv et ha'am el mo'sheh wai'yo'mer a'loh na'a'leh we'ya'rash'nu o'tah ki ya'khol nu'khal lah 31&we'ha'a'na'shim a'sher a'lu i'mo am'ru lo nu'khal la'a'lot el ha'am ki hha'zaq hu mi'me'nu 32&wai'yo'tsi'u di'bat ha'a'rets a'sher ta'ru o'tah el be'ney yis'ra'eyl ley'mor ha'a'rets a'sher a'var'nu vah la'tur o'tah e'rets o'khe'let yosh'vey'ah hi we'khol ha'am a'sher ra'i'nu ve'to'khah an'shey mid'ot 33&we'sham ra'i'nu et han'phi'lim be'ney a'naq min han'phi'lim wa'ne'hi ve'ey'ney'nu ka'hha'ga'vim we'kheyn ha'yi'nu be'ey'ney'hem

וידבר . יהוה . אל . מושה . לאמור 1
שלח . לכה . אנשים . ויתורו . את . ארץ . כנען . אשר . אני . נותן . ליבני . יסראל . איש . אחד . איש . אחד . למטה . אבותיו . תישלחו . כול . נסיא . בהם 2
וישלח . אותם . מושה . מימידבר . פארן . על . פי . יהוה . כולם . אנשים . ראשי . בני . יסראל . המה 3
ואלה . שמותם . למטה . ראובן . שמוע . בן . זכור 4
למטה . שימעון . שפט . בן . חורי 5
למטה . יהודה . כלב . בן . יפונה 6
למטה . יסשכר . יגאל . בן . יוס 7
למטה . אפריים . הושע . בין . נון 8
למטה . בינימין . פלטי . בן . רפוא 9
למטה . זבולון . גדיאל . בן . סודי 10
למטה . יוסף . למטה . מנשה . גדי . בן . סוסי 11
למטה . דן . עמיאל . בן . גמלי 12
למטה . אשר . סתור . בן . מיכאל 13
למטה . נפתלי . נחבי . בן . ופסי 14
למטה . גד . גאואל . בן . מכי 15
אלה . שמות . האנשים . אשר . שלח . מושה . לתור . את . הארץ . ויקרא . מושה . להושע . בין . נון . יהושוע 16
וישלח . אותם . מושה . לתור . את . ארץ . כנען . ויואמר . אלהם . עלו . זה . בנגב . ועליתם . את . ההר 17
וראיתם . את . הארץ . מה . היוא . ואת . העם . היושב . עליה . החזק . הוא . הרפה . המעט . הוא . אים . רב 18
ומה . הארץ . אשר . הוא . יושב . בה . הטובה . היוא . אים . רעה . ומה . הערים . אשר . הוא . יושב . בהנה . הבמחנים . אים . במיבצרים 19
ומה . הארץ . השמנה . היוא . אים . רזה . היש . בה . עץ . אים . איין . והיתחזקתם . ולקחתם . מיפרי . הארץ . והימים . ימי . ביכורי . ענבים 20
ויעלו . ויתורו . את . הארץ . מימידבר . צין . עד . רחוב . לבוא . חמת 21
ויעלו . בנגב . ויבוא . עד . חברון . ושם . אחימן . ששי . ותלמי . ילידי . הענק . וחברון . שבע . שנים . ניבנתה . ליפני . צוען . מיצריים 22
ויבואו . עד . נחל . אשכול . ויכרתו . מישם . זמורה . ואשכול . ענבים . אחד . ויסאוהו . במוט . בישניים . ומין . הרימונים . ומין . התאנים 23
למקום . ההוא . קרא . נחל . אשכול . על . אודות . האשכול . אשר . כרתו . מישם . בני . יסראל 24
וישובו . מיתור . הארץ . מיקץ . ארבעים . יום 25
וילכו . ויבואו . אל . מושה . ואל . אהרון . ואל . כל . עדת . בני . יסראל . אל . מידבר . פארן . קדשה . וישיבו . אותם . דבר . ואת . כל . העדה . ויראום . את . פרי . הארץ 26
ויספרו . לו . ויואמרו . באנו . אל . הארץ . אשר . שלחתנו . וגם . זבת . חלב . ודבש . היוא . וזה . פיריה 27
אפס . כי . עז . העם . היושב . בארץ . והערים . בצורות . גדולות . מאוד . וגם . ילידי . הענק . ראינו . שם 28
עמלק . יושב . בארץ . הנגב . והחיתי . והיבוסי . והאמורי . יושב . בהר . והכנעני . יושב . על . הים . ועל . יד . הירדן 29
ויהס . כלב . את . העם . אל . מושה . ויואמר . עלוה . נעלה . וירשנו . אותה . כי . יכול . נוכל . לה 30
והאנשים . אשר . עלו . עימו . אמרו . לוא . נוכל . לעלות . אל . העם . כי . חזק . הוא . מימנו 31
ויוציאו . דיבת . הארץ . אשר . תרו . אותה . אל . בני . יסראל . לאמור . הארץ . אשר . עברנו . בה . לתור . אותה . ארץ . אוכלת . יושביה . היוא . וכל . העם . אשר . ראינו . בתוכה . אנשי . מידות 32
ושם . ראינו . את . הנפילים . בני . ענק . מין . הנפילים . ונהי . בעינינו . כחגבים . וכן . היינו . בעיניהם 33