AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Numbers Chapter 15

במדבר . פרק . 15


1&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh ley'mor 2&da'beyr el be'ney yis'ra'eyl we'a'mar'ta a'ley'hem ki ta'vo'u el e'rets mosh'vo'tey'khem a'sher a'ni no'teyn la'khem 3&wa'a'si'tem i'sheh la'YHWH o'lah o ze'vahh le'pha'ley ne'der o vin'da'vah o be'mo'a'dey'khem la'a'sot rey'ahh ni'hho'ahh la'YHWH min ha'ba'qar o min ha'tson 4&we'hiq'riv ha'maq'riv qar'ba'no la'YHWH min'hhah so'let i'sa'ron ba'lul bir'vi'it ha'hin sha'men 5&we'ya'yin la'ne'sekh re'vi'it ha'hin ta'a'seh al ha'o'lah o la'za'vahh la'ke'ves ha'e'hhad 6&o la'a'yil ta'a'seh min'hhah so'let she'ney es'ro'nim be'lu'lah va'she'men she'li'shit ha'hin 7&we'ya'yin la'ne'sekh she'li'shit ha'hin taq'riv rey'ahh ni'hho'ahh la'YHWH 8&we'khi ta'a'seh ven ba'qar o'lah o za'vahh le'pha'ley ne'der o she'la'mim la'YHWH 9&we'hiq'riv al ben ha'ba'qar min'hhah so'let she'lo'shah es'ro'nim ba'lul ba'she'men hha'tsi ha'hin 10&we'ya'yin taq'riv la'ne'sekh hha'tsi ha'hin i'sheyh rey'ahh ni'hho'ahh la'YHWH 11&ka'khah yey'a'seh la'shor ha'e'hhad o la'a'yil ha'e'hhad o la'seh vak'va'sim o va'i'zim 12&ka'mis'par a'sher ta'a'su ka'khah ta'a'su la'e'hhad ke'mis'pa'ram 13&kol ha'ez'rahh ya'a'seh ka'khah et ey'leh le'haq'riv i'sheyh rey'ahh ni'hho'ahh la'YHWH 14&we'khi ya'gur it'khem geyr o a'sher be'tokh'khem le'do'ro'tey'khem we'a'sah i'sheyh rey'ahh ni'hho'ahh la'YHWH ka'a'sheyr ta'a'su keyn ya'a'seh 15&ha'qa'hal hhu'qah a'hhat la'khem we'la'geyr ha'gar hhu'qat o'lam le'do'ro'tey'khem ka'khem ka'geyr yih'yeh liph'ney YHWH 16&to'rah a'hhat u'mish'pat e'hhad yih'yeh la'khem we'la'geyr ha'gar it'khem 17&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh ley'mor 18&da'beyr el be'ney yis'ra'eyl we'a'mar'ta a'ley'hem be'vo'a'khem el ha'a'rets a'sher a'ni me'vi et'khem sha'mah 19&we'hai'yah be'a'khal'khem mi'le'hhem ha'a'rets ta'ri'mu te'ru'mah la'YHWH 20&rey'shit a'ri'so'tey'khem hha'lah ta'ri'mu te'ru'mah kit'ru'mat go'ren keyn ta'ri'mu o'tah 21&mey'rey'shit a'ri'so'tey'khem tit'nu la'YHWH te'ru'mah le'do'ro'tey'khem 22&we'khi tish'gu we'lo ta'a'su eyt kol ha'mits'ot ha'ey'leh a'sher di'ber YHWH el mo'sheh 23&eyt kol a'sher tsi'wah YHWH a'ley'khem be'yad mo'sheh min hai'yom a'sher tsi'wah YHWH wa'hal'ah le'do'ro'tey'khem 24&we'hai'yah im mey'ey'ney ha'ey'dah ne'es'tah lish'ga'gah we'a'su khol ha'ey'dah par ben ba'qar e'hhad le'lah le'rey'ahh ni'hho'ahh la'YHWH u'min'hha'to we'nis'ko ka'mish'pat us'ir i'zim e'hhad le'hha'tat 25&we'khi'per ha'ko'heyn al kol a'dat be'ney yis'ra'eyl we'nis'lahh la'hem ki she'ga'gah hi we'heym hey'vi'u et qar'ba'nam i'sheh la'YHWH we'hha'ta'tam liph'ney YHWH al shig'ga'tam 26&we'nis'lahh le'khol a'dat be'ney yis'ra'eyl we'la'geyr ha'gar be'to'kham ki le'khol ha'am bish'ga'gah 27&we'im ne'phesh a'hhat te'hhe'ta vish'ga'gah we'hiq'ri'vah eyz bat she'na'tah le'hha'tat 28&we'khi'per ha'ko'heyn al ha'ne'phesh ha'sho'ge'get be'hhet'ah vish'ga'gah liph'ney YHWH le'kha'peyr a'law we'nis'lahh lo 29&ha'ez'rahh biv'ney yis'ra'eyl we'la'geyr ha'gar be'to'kham to'rah a'hhat yih'yeh la'khem la'o'seh bish'ga'gah 30&we'ha'ne'phesh a'sher ta'a'seh be'yad ra'mah min ha'ez'rahh u'min ha'geyr et YHWH hu me'ga'deyph we'nikh're'tah ha'ne'phesh ha'hi mi'qe'rev a'mah 31&ki de'var YHWH ba'zah we'et mits'wa'to hey'phar hi'ka'reyt ti'ka'reyt ha'ne'phesh ha'hi a'o'nah vah 32&wai'yih'yu ve'ney yis'ra'eyl ba'mid'bar wai'yim'tse'u ish me'qo'sheysh ey'tsim be'yom ha'sha'bat 33&wai'yaq'ri'vu o'to ha'mots'im o'to me'qo'sheysh ey'tsim el mo'sheh we'el a'ha'ron we'el kol ha'ey'dah 34&wai'ya'ni'hhu o'to ba'mish'mar ki lo pho'rash mah yey'a'seh lo 35&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh mot yu'mat ha'ish ra'gom o'to va'a'va'nim kol ha'ey'dah mi'hhuts la'ma'hha'neh 36&wai'yo'tsi'u o'to kol ha'ey'dah el mi'hhuts la'ma'hha'neh wai'yir'ge'mu o'to ba'a'va'nim wai'ya'mot ka'a'sheyr tsi'wah YHWH et mo'sheh 37&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh ley'mor 38&da'beyr el be'ney yis'ra'eyl we'a'mar'ta a'ley'hem we'a'su la'hem tsi'tsit al kan'phey vig'dey'hem le'do'ro'tam we'nat'nu al tsi'tsit ha'ka'naph pe'til te'khey'let 39&we'hai'yah la'khem le'tsi'tsit ur'i'tem o'to uz'khar'tem et kol mits'ot YHWH wa'a'si'tem o'tam we'lo ta'tu'ru a'hha'rey le'va've'khem we'a'hha'rey ey'ney'khem a'sher a'tem zo'nim a'hha'rey'hem 40&le'ma'an tiz'ke'ru wa'a'si'tem et kol mits'otai wih'yi'tem qe'do'shim ley'lo'hey'khem 41&a'ni YHWH e'lo'hey'khem a'sher ho'tsey'ti et'khem mey'e'rets mits'ra'yim lih'yot la'khem ley'lo'him a'ni YHWH e'lo'hey'khem

וידבר . יהוה . אל . מושה . לאמור 1
דבר . אל . בני . יסראל . ואמרת . אלהם . כי . תבואו . אל . ארץ . מושבותיכם . אשר . אני . נותן . לכם 2
ועסיתם . אישה . ליהוה . עולה . או . זבח . לפלא . נדר . או . בינדבה . או . במועדיכם . לעסות . ריח . ניחוח . ליהוה . מין . הבקר . או . מין . הצואן 3
והיקריב . המקריב . קרבנו . ליהוה . מינחה . סולת . עיסרון . בלול . בירביעית . ההין . שמן 4
וייין . לנסך . רביעית . ההין . תעסה . על . העולה . או . לזבח . לכבס . האחד 5
או . לאייל . תעסה . מינחה . סולת . שני . עסרונים . בלולה . בשמן . שלישית . ההין 6
וייין . לנסך . שלישית . ההין . תקריב . ריח . ניחוח . ליהוה 7
וכי . תעסה . בן . בקר . עולה . או . זבח . לפלא . נדר . או . שלמים . ליהוה 8
והיקריב . על . בן . הבקר . מינחה . סולת . שלושה . עסרונים . בלול . בשמן . חצי . ההין 9
וייין . תקריב . לנסך . חצי . ההין . אישה . ריח . ניחוח . ליהוה 10
ככה . יעסה . לשור . האחד . או . לאייל . האחד . או . לסה . בכבסים . או . בעיזים 11
כמיספר . אשר . תעסו . ככה . תעסו . לאחד . כמיספרם 12
כל . האזרח . יעסה . ככה . את . אלה . להקריב . אישה . ריח . ניחוח . ליהוה 13
וכי . יגור . איתכם . גר . או . אשר . בתוככם . לדורותיכם . ועסה . אישה . ריח . ניחוח . ליהוה . כאשר . תעסו . כן . יעסה 14
הקהל . חוקה . אחת . לכם . ולגר . הגר . חוקת . עולם . לדורותיכם . ככם . כגר . יהיה . ליפני . יהוה 15
תורה . אחת . ומישפט . אחד . יהיה . לכם . ולגר . הגר . איתכם 16
וידבר . יהוה . אל . מושה . לאמור 17
דבר . אל . בני . יסראל . ואמרת . אלהם . בבואכם . אל . הארץ . אשר . אני . מביא . אתכם . שמה 18
והיה . באכלכם . מילחם . הארץ . תרימו . תרומה . ליהוה 19
ראשית . עריסותכם . חלה . תרימו . תרומה . כיתרומת . גורן . כן . תרימו . אותה 20
מראשית . עריסותיכם . תיתנו . ליהוה . תרומה . לדורותיכם 21
וכי . תישגו . ולוא . תעסו . את . כל . המיצוֹת . האלה . אשר . דיבר . יהוה . אל . מושה 22
את . כל . אשר . ציוה . יהוה . אליכם . ביד . מושה . מין . היום . אשר . ציוה . יהוה . והלאה . לדורותיכם 23
והיה . אים . מעיני . העדה . נעסתה . לישגגה . ועסו . כל . העדה . פר . בן . בקר . אחד . לעולה . לריח . ניחוח . ליהוה . ומינחתו . וניסכו . כמישפט . וסעיר . עיזים . אחד . לחטת 24
וכיפר . הכוהן . על . כל . עדת . בני . יסראל . וניסלח . להם . כי . שגגה . היוא . והם . הביאו . את . קרבנם . אישה . ליהוה . וחטאתם . ליפני . יהוה . על . שיגגתם 25
וניסלח . לכל . עדת . בני . יסראל . ולגר . הגר . בתוכם . כי . לכל . העם . בישגגה 26
ואים . נפש . אחת . תחטא . בישגגה . והיקריבה . עז . בת . שנתה . לחטאת 27
וכיפר . הכוהן . על . הנפש . השוגגת . בחטאה . בישגגה . ליפני . יהוה . לכפר . עליו . וניסלח . לו 28
האזרח . ביבני . יסראל . ולגר . הגר . בתוכם . תורה . אחת . יהיה . לכם . לעוסה . בישגגה 29
והנפש . אשר . תעסה . ביד . רמה . מין . האזרח . ומין . הגר . את . יהוה . הוא . מגדף . וניכרתה . הנפש . ההיוא . מיקרב . עמה 30
כי . דבר . יהוה . בזה . ואת . מיצותו . הפר . היכרת . תיכרת . הנפש . ההיוא . עוֹנה . בה 31
ויהיו . בני . יסראל . במידבר . וימצאו . איש . מקושש . עצים . ביום . השבת 32
ויקריבו . אותו . המוצאים . אותו . מקושש . עצים . אל . מושה . ואל . אהרון . ואל . כל . העדה 33
ויניחו . אותו . במישמר . כי . לוא . פורש . מה . יעסה . לו 34
ויואמר . יהוה . אל . מושה . מות . יומת . האיש . רגום . אותו . באבנים . כל . העדה . מיחוץ . למחנה 35
ויוציאו . אותו . כל . העדה . אל . מיחוץ . למחנה . וירגמו . אותו . באבנים . וימות . כאשר . ציוה . יהוה . את . מושה 36
ויואמר . יהוה . אל . מושה . לאמור 37
דבר . אל . בני . יסראל . ואמרת . אלהם . ועסו . להם . ציצית . על . כנפי . ביגדיהם . לדורותם . ונתנו . על . ציצית . הכנף . פתיל . תכלת 38
והיה . לכם . לציצית . וראיתם . אותו . וזכרתם . את . כל . מיצוֹת . יהוה . ועסיתם . אותם . ולוא . תתורו . אחרי . לבבכם . ואחרי . עיניכם . אשר . אתם . זונים . אחריהם 39
למען . תיזכרו . ועסיתם . את . כל . מיצוֹתי . ויהייתם . קדושים . לאלוהיכם 40
אני . יהוה . אלוהיכם . אשר . הוצאתי . אתכם . מארץ . מיצריים . ליהיות . לכם . לאלוהים . אני . יהוה . אלוהיכם 41