AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Numbers Chapter 16

במדבר . פרק . 16


1&wai'yi'qahh qo'rahh ben yits'har ben qe'hat ben ley'wi we'da'tan wa'a'vi'ram be'ney e'li'av we'on ben pe'let be'ney re'u'veyn 2&wai'ya'qu'mu liph'ney mo'sheh wa'a'na'shim mi'be'ney yis'ra'eyl hha'mi'shim u'ma'ta'yim ne'si'ey ey'dah qe'ri'ey mo'eyd an'shey sheym 3&wai'yi'qa'ha'lu al mo'sheh we'al a'ha'ron wai'yom'ru a'ley'hem rav la'khem ki khol ha'ey'dah ku'lam qe'do'shim uv'to'kham YHWH u'ma'du'a tit'nas'u al qe'hal YHWH 4&wai'yish'ma mo'sheh wai'yi'pol al pa'naw 5&wai'da'beyr el qo'rahh we'el kol a'da'to ley'mor bo'qer we'yo'da YHWH et a'sher lo we'et ha'qa'dosh we'hiq'riv ey'law we'eyt a'sher yiv'hhar bo yaq'riv ey'law 6&zot a'su qe'hhu la'khem mahh'tot qo'rahh we'khol a'da'to 7&ut'nu va'heyn eysh we'si'mu a'ley'hen qe'to'ret liph'ney YHWH ma'hhar we'hai'yah ha'ish a'sher yiv'hhar YHWH hu ha'qa'dosh rav la'khem be'ney ley'wi 8&wai'yo'mer mo'sheh el qo'rahh shim'u na be'ney ley'wi 9&ha'me'at mi'kem ki hav'dil e'lo'hey yis'ra'eyl et'khem mey'a'dat yis'ra'eyl le'haq'riv et'khem ey'law la'a'vod et a'vo'dat mish'kan YHWH we'la'a'mod liph'ney ha'ey'dah le'shar'tam 10&wai'yaq'reyv ot'kha we'et kol a'hhey'kha ve'ney ley'wi i'takh u'vi'qash'tem gam ke'hu'nah 11&la'kheyn a'tah we'khol a'dat'kha ha'no'a'dim al YHWH we'a'ha'ron mah hu ki ti'lo'nu a'law 12&wai'yish'lahh mo'sheh liq'ro le'da'tan we'la'a'vi'ram be'ney e'li'av wai'yom'ru lo na'a'leh 13&ha'me'at ki he'e'li'ta'nu mey'e'rets za'vat hha'lav ud'vash la'ha'mi'tey'nu ba'mid'bar ki tis'ta'reyr a'ley'nu gam his'ta'reyr 14&aph lo el e'rets za'vat hha'lav ud'vash ha'vi'o'ta'nu wa'ti'ten la'nu na'hha'lat sa'deh wa'kha'rem ha'ey'ney ha'a'na'shim ha'heym te'na'qeyr lo na'a'leh 15&wai'yi'hhar le'mo'sheh me'od wai'yo'mer el YHWH al tey'phen el min'hha'tam lo hha'mor e'hhad mey'hem na'sa'ti we'lo ha'rey'o'ti et a'hhad mey'hem 16&wai'yo'mer mo'sheh el qo'rahh a'tah we'khol a'dat'kha he'yu liph'ney YHWH a'tah wa'heym we'a'ha'ron ma'hhar 17&uq'hhu ish mahh'ta'to un'ta'tem a'ley'hem qe'to'ret we'hiq'rav'tem liph'ney YHWH ish mahh'ta'to hha'mi'shim u'ma'ta'yim mahh'tot we'a'tah we'a'ha'ron ish mahh'ta'to 18&wai'yiq'hhu ish mahh'ta'to wai'yit'nu a'ley'hem eysh wai'ya'si'mu a'ley'hem qe'to'ret wai'ya'am'du pe'tahh o'hel mo'eyd u'mo'sheh we'a'ha'ron 19&wai'yaq'heyl a'ley'hem qo'rahh et kol ha'ey'dah el pe'tahh o'hel mo'eyd wai'yey'ra khe'vod YHWH el kol ha'ey'dah 20&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh we'el a'ha'ron ley'mor 21&hi'bad'lu mi'tokh ha'ey'dah ha'zot wa'a'kha'leh o'tam ke'ra'ga 22&wai'yip'lu al pe'ney'hem wai'yom'ru eyl e'lo'hey ha'ru'hhot le'khol ba'sar ha'ish e'hhad ye'hhe'ta we'al kol ha'ey'dah tiq'tsoph 23&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh ley'mor 24&da'beyr el ha'ey'dah ley'mor hey'a'lu mi'sa'viv le'mish'kan qo'rahh da'tan wa'a'vi'ram 25&wai'ya'qam mo'sheh wai'yey'lekh el da'tan wa'a'vi'ram wai'yeyl'khu a'hha'raw ziq'ney yis'ra'eyl 26&wai'da'beyr el ha'ey'dah ley'mor su'ru na mey'al a'ha'ley ha'a'na'shim har'sha'im ha'ey'leh we'al tig'u be'khol a'sher la'hem pen ti'sa'phu be'khol hha'to'tam 27&wai'yey'a'lu mey'al mish'kan qo'rehh da'tan wa'a'vi'ram mi'sa'viv we'da'tan wa'a'vi'ram yats'u ni'tsa'vim pe'tahh a'ha'ley'hem un'shey'hem uv'ney'hem we'ta'pam 28&wai'yo'mer mo'sheh be'zot teyd'un ki YHWH she'la'hha'ni la'a'sot eyt kol ha'ma'a'sim ha'ey'leh ki lo mi'li'bi 29&im ke'mot kol ha'a'dam ye'mu'tun ey'leh uph'qu'dat kol ha'a'dam yi'pa'qeyd a'ley'hem lo YHWH she'la'hha'ni 30&we'im be'ri'ah yiv'ra YHWH u'phats'tah ha'a'da'mah et pi'ah u'val'ah o'tam we'et kol a'sher la'hem we'yar'du hhai'yim she'o'lah wi'da'tem ki ni'a'tsu ha'a'na'shim ha'ey'leh et YHWH 31&wai'hi ke'kha'lo'to le'da'beyr eyt kol ha'de'va'rim ha'ey'leh wa'ti'ba'qa ha'a'da'mah a'sher tahh'tey'hem 32&wa'tiph'tahh ha'a'rets et pi'ah wa'tiv'la o'tam we'et ba'tey'hem we'eyt kol ha'a'dam a'sher le'qo'rahh we'eyt kol ha'ra'khush 33&wai'yeyr'du heym we'khol a'sher la'hem hhai'yim she'o'lah wat'khas a'ley'hem ha'a'rets wai'yov'du mi'tokh ha'qa'hal 34&we'khol yis'ra'eyl a'sher se'vi'vo'tey'hem na'su le'qo'lam ki am'ru pen tiv'la'ey'nu ha'a'rets 35&we'eysh yats'ah mey'eyt YHWH wa'to'khal eyt ha'hha'mi'shim u'ma'ta'yim ish maq'ri'vey haq'to'ret

ויקח . קורח . בן . יצהר . בן . קהת . בן . לוי . ודתן . ואבירם . בני . אליאב . ואון . בן . פלת . בני . ראובן 1
ויקומו . ליפני . מושה . ואנשים . מיבני . יסראל . חמישים . ומאתיים . נסיאי . עדה . קריאי . מועד . אנשי . שם 2
ויקהלו . על . מושה . ועל . אהרון . ויואמרו . אלהם . רב . לכם . כי . כל . העדה . כולם . קדושים . ובתוכם . יהוה . ומדוע . תיתנסאו . על . קהל . יהוה 3
וישמע . מושה . ויפול . על . פניו 4
וידבר . אל . קורח . ואל . כל . עדתו . לאמור . בוקר . ויודע . יהוה . את . אשר . לו . ואת . הקדוש . והיקריב . אליו . ואת . אשר . יבחר . בו . יקריב . אליו 5
זואת . עסו . קחו . לכם . מחתות . קורח . וכל . עדתו 6
ותנו . בהן . אש . וסימו . עליהן . קטורת . ליפני . יהוה . מחר . והיה . האיש . אשר . יבחר . יהוה . הוא . הקדוש . רב . לכם . בני . לוי 7
ויואמר . מושה . אל . קורח . שימעו . נא . בני . לוי 8
המעט . םיכם . כי . היבדיל . אלוהי . יסראל . אתכם . מעדת . יסראל . להקריב . אתכם . אליו . לעבוד . את . עבודת . מישכן . יהוה . ולעמוד . ליפני . העדה . לשרתם 9
ויקרב . אותכה . ואת . כל . אחיכה . בני . לוי . איתך . וביקשתם . גם . כהונה 10
לכן . אתה . וכל . עדתכה . הנועדים . על . יהוה . ואהרון . מה . הוא . כי . תילונו . עליו 11
וישלח . מושה . ליקרוא . לדתן . ולאבירם . בני . אליאב . ויואמרו . לוא . נעלה 12
המעט . כי . העליתנו . מארץ . זבת . חלב . ודבש . להמיתנו . במידבר . כי . תיסתרר . עלינו . גם . היסתרר 13
אף . לוא . אל . ארץ . זבת . חלב . ודבש . הביאותנו . ותיתן . לנו . נחלת . סדה . וכרם . העיני . האנשים . ההם . תנקר . לוא . נעלה 14
ויחר . למושה . מאוד . ויואמר . אל . יהוה . אל . תפן . אל . מינחתם . לוא . חמור . אחד . מהם . נסאתי . ולוא . הרעותי . את . אחד . מהם 15
ויואמר . מושה . אל . קורח . אתה . וכל . עדתכה . היו . ליפני . יהוה . אתה . והם . ואהרון . מחר 16
וקחו . איש . מחתתו . ונתתם . עליהם . קטורת . והיקרבתם . ליפני . יהוה . איש . מחתתו . חמישים . ומאתיים . מחתות . ואתה . ואהרון . איש . מחתתו 17
ויקחו . איש . מחתתו . ויתנו . עליהם . אש . ויסימו . עליהם . קטורת . ויעמדו . פתח . אוהל . מועד . ומושה . ואהרון 18
ויקהל . עליהם . קורח . את . כל . העדה . אל . פתח . אוהל . מועד . וירא . כבוד . יהוה . אל . כל . העדה 19
וידבר . יהוה . אל . מושה . ואל . אהרון . לאמור 20
היבדלו . מיתוך . העדה . הזואת . ואכלה . אותם . כרגע 21
ויפלו . על . פניהם . ויואמרו . אל . אלוהי . הרוחות . לכל . בסר . האיש . אחד . יחטא . ועל . כל . העדה . תיקצוף 22
וידבר . יהוה . אל . מושה . לאמור 23
דבר . אל . העדה . לאמור . העלו . מיסביב . למישכן . קורח . דתן . ואבירם 24
ויקם . מושה . וילך . אל . דתן . ואבירם . וילכו . אחריו . זיקני . יסראל 25
וידבר . אל . העדה . לאמור . סורו . נא . מעל . אהלי . האנשים . הרשעים . האלה . ואל . תיגעו . בכל . אשר . להם . פן . תיספו . בכל . חטואתם 26
ויעלו . מעל . מישכן . קורח . דתן . ואבירם . מיסביב . ודתן . ואבירם . יצאו . ניצבים . פתח . אהליהם . ונשיהם . ובניהם . וטפם 27
ויואמר . מושה . בזואת . תדעון . כי . יהוה . שלחני . לעסות . את . כל . המעסים . האלה . כי . לוא . מיליבי 28
אים . כמות . כל . האדם . ימותון . אלה . ופקודת . כל . האדם . יפקד . עליהם . לוא . יהוה . שלחני 29
ואים . בריאה . יברא . יהוה . ופצתה . האדמה . את . פיה . ובלעה . אותם . ואת . כל . אשר . להם . וירדו . חיים . שאולה . וידעתם . כי . ניאצו . האנשים . האלה . את . יהוה 30
ויהי . ככלותו . לדבר . את . כל . הדברים . האלה . ותיבקע . האדמה . אשר . תחתיהם 31
ותיפתח . הארץ . את . פיה . ותיבלע . אותם . ואת . בתיהם . ואת . כל . האדם . אשר . לקורח . ואת . כל . הרכוש 32
וירדו . הם . וכל . אשר . להם . חיים . שאולה . ותכס . עליהם . הארץ . ויואבדו . מיתוך . הקהל 33
וכל . יסראל . אשר . סביבותיהם . נסו . לקולם . כי . אמרו . פן . תיבלענו . הארץ 34
ואש . יצאה . מאת . יהוה . ותואכל . את . החמישים . ומאתיים . איש . מקריבי . הקטורת 35