AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Numbers Chapter 17

במדבר . פרק . 17


1&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh ley'mor 2&e'mor el el'a'zar ben a'ha'ron ha'ko'heyn we'ya'reym et ha'mahh'tot mi'beyn has'rey'phah we'et ha'eysh ze'reyh hal'ah ki qa'dey'shu 3&eyt mahh'tot ha'hha'ta'im ha'ey'leh be'naph'sho'tam we'a'su o'tam ri'qu'ey pha'hhim tsi'pui la'miz'bey'ahh ki hiq'ri'vum liph'ney YHWH wai'yiq'da'shu we'yih'yu le'ot liv'ney yis'ra'eyl 4&wai'yi'qahh el'a'zar ha'ko'heyn eyt mahh'tot han'hho'shet a'sher hiq'ri'vu has'ru'phim wa'ye'raq'um tsi'pui la'miz'bey'ahh 5&zi'ka'ron liv'ney yis'ra'eyl le'ma'an a'sher lo yiq'rav ish zar a'sher lo mi'ze'ra a'ha'ron hu le'haq'tir qe'to'ret liph'ney YHWH we'lo yih'yeh khe'qo'rahh we'kha'a'da'to ka'a'sheyr di'ber YHWH be'yad mo'sheh lo 6&wai'yi'lo'nu kol a'dat be'ney yis'ra'eyl mi'ma'hha'rat al mo'sheh we'al a'ha'ron ley'mor a'tem ha'mi'tem et am YHWH 7&wai'hi be'hi'qa'heyl ha'ey'dah al mo'sheh we'al a'ha'ron wai'yiph'nu el o'hel mo'eyd we'hin'neyh khi'sa'hu he'a'nan wai'yey'ra ke'vod YHWH 8&wai'ya'vo mo'sheh we'a'ha'ron el pe'ney o'hel mo'eyd 9&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh ley'mor 10&hey'ro'mu mi'tokh ha'ey'dah ha'zot wa'a'kha'leh o'tam ke'ra'ga wai'yip'lu al pe'ney'hem 11&wai'yo'mer mo'sheh el a'ha'ron qahh et ha'mahh'tah we'ten a'ley'ah eysh mey'al ha'miz'bey'ahh we'sim qe'to'ret we'ho'leykh me'hey'rah el ha'ey'dah we'kha'peyr a'ley'hem ki ya'tsa ha'qe'tseph mi'liph'ney YHWH hey'hheyl ha'na'geph 12&wai'yi'qahh a'ha'ron ka'a'sheyr di'ber mo'sheh wai'ya'rats el tokh ha'qa'hal we'hin'neyh hey'hheyl ha'ne'geph ba'am wai'yi'teyn et haq'to'ret wa'ye'kha'peyr al ha'am 13&wai'ya'a'mod beyn ha'mey'tim u'veyn ha'hhai'yim wa'tey'a'tsar ha'ma'gey'phah 14&wai'yih'yu ha'mey'tim ba'ma'gey'phah ar'ba'ah a'sar e'leph ush'va mey'ot mi'le'vad ha'mey'tim al de'var qo'rahh 15&wai'ya'shav a'ha'ron el mo'sheh el pe'tahh o'hel mo'eyd we'ha'ma'gey'phah ne'e'tsa'rah 16&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh ley'mor 17&da'beyr el be'ney yis'ra'eyl we'qahh mey'i'tam ma'teh ma'teh le'veyt av mey'eyt kol ne'si'ey'hem le'veyt a'vo'tam she'neym a'sar ma'tot ish et she'mo tikh'tov al ma'tey'hu 18&we'eyt sheym a'ha'ron tikh'tov al ma'teyh ley'wi ki ma'teh e'hhad le'rosh beyt a'vo'tam 19&we'hi'nahh'tam be'o'hel mo'eyd liph'ney ha'ey'dut a'sher i'wa'eyd la'khem sha'mah 20&we'hai'yah ha'ish a'sher av'hhar bo ma'tey'hu yiph'rahh wa'hash'ko'ti mey'a'lai et te'lu'not be'ney yis'ra'eyl a'sher heym ma'li'nim a'ley'khem 21&wai'da'beyr mo'sheh el be'ney yis'ra'eyl wai'yit'nu ey'law kol ne'si'ey'hem ma'teh le'na'si e'hhad ma'teh le'na'si e'hhad le'veyt a'vo'tam she'neym a'sar ma'tot u'ma'teyh a'ha'ron be'tokh ma'to'tam 22&wai'ya'nahh mo'sheh et ha'ma'tot liph'ney YHWH be'o'hel ha'ey'dut 23&wai'hi mi'ma'hha'rat wai'ya'vo mo'sheh el o'hel ha'ey'dut we'hin'neyh pa'rahh ma'teyh a'ha'ron le'veyt ley'wi wai'yo'tsey phe'rahh wai'ya'tseyts tsits wai'yig'mol she'qey'dim 24&wai'yo'tsey mo'sheh et kol ha'ma'tot mi'liph'ney YHWH el kol be'ney yis'ra'eyl wai'yir'u wai'yiq'hhu ish ma'tey'hu 25&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh ha'sheyv et ma'teyh a'ha'ron liph'ney ha'ey'dut le'mish'me'ret le'ot liv'ney me'ri ut'khol te'lu'no'tam mey'a'lai we'lo ya'mu'tu 26&wai'ya'as mo'sheh ka'a'sheyr tsi'wah YHWH o'to keyn a'sah 27&wai'yom'ru be'ney yis'ra'eyl el mo'sheh ley'mor heyn ga'wa'nu a'vad'nu ku'la'nu a'vad'nu 28&kol ha'qa'reyv ha'qa'reyv el mish'kan YHWH ya'mut ha'im tam'nu lig'o'a

וידבר . יהוה . אל . מושה . לאמור 1
אמור . אל . אלעזר . בן . אהרון . הכוהן . וירם . את . המחתות . מיבין . הסרפה . ואת . האש . זרה . הלאה . כי . קדשו 2
את . מחתות . החטאים . האלה . בנפשותם . ועסו . אותם . ריקועי . פחים . ציפוי . למיזבח . כי . היקריבום . ליפני . יהוה . ויקדשו . וייהיו . לאות . ליבני . יסראל 3
ויקח . אלעזר . הכוהן . את . מחתות . הנחושת . אשר . היקריבו . הסרופים . וירקעום . ציפוי . למיזבח 4
זיכרון . ליבני . יסראל . למען . אשר . לוא . יקרב . איש . זר . אשר . לוא . מיזרע . אהרון . הוא . להקטיר . קטורת . ליפני . יהוה . ולוא . יהיה . כקורח . וכעדתו . כאשר . דיבר . יהוה . ביד . מושה . לו 5
וילונו . כל . עדת . בני . יסראל . מימחרת . על . מושה . ועל . אהרון . לאמור . אתם . המיתם . את . עם . יהוה 6
ויהי . בהיקהל . העדה . על . מושה . ועל . אהרון . ויפנו . אל . אוהל . מועד . והינה . כיסהו . העןן . וירא . כבוד . יהוה 7
ויבוא . מושה . ואהרון . אל . פני . אוהל . מועד 8
וידבר . יהוה . אל . מושה . לאמור 9
הרומו . מיתוך . העדה . הזואת . ואכלה . אותם . כרגע . ויפלו . על . פניהם 10
ויואמר . מושה . אל . אהרון . קח . את . המחתה . ותן . עליה . אש . מעל . המיזבח . וסים . קטורת . והולך . מהרה . אל . העדה . וכפר . עליהם . כי . יצא . הקצף . מיליפני . יהוה . החל . הנג 11
ויקח . אהרון . כאשר . דיבר . מושה . וירץ . אל . תוך . הקהל . והינה . החל . הנגף . בעם . ויתן . את . הקטורת . ויכפר . על . העם 12
ויעמוד . בין . המתים . ובין . החיים . ותעצר . המגפה 13
ויהיו . המתים . במגפה . ארבעה . עסר . אלף . ושבע . מאות . מילבד . המתים . על . דבר . קורח 14
וישב . אהרון . אל . מושה . אל . פתח . אוהל . מועד . והמגפה . נעצרה 15
וידבר . יהוה . אל . מושה . לאמור 16
דבר . אל . בני . יסראל . וקח . מאיתם . מטה . מטה . לבית . אב . מאת . כל . נסיאהם . לבית . אבותם . שנים . עסר . מטות . איש . את . שמו . תיכתוב . על . מטהו 17
ואת . שם . אהרון . תיכתוב . על . מטה . לוי . כי . מטה . אחד . לרואש . בית . אבותם 18
והינחתם . באוהל . מועד . ליפני . העדות . אשר . איועד . לכם . שמה 19
והיה . האיש . אשר . אבחר . בו . מטהו . יפרח . והשיכותי . מעלי . את . תלונות . בני . יסראל . אשר . הם . מלינים . עליכם 20
וידבר . מושה . אל . בני . יסראל . ויתנו . אליו . כל . נסיאיהם . מטה . לנסיא . אחד . מטה . לנסיא . אחד . לבית . אבותם . שנים . עסר . מטות . ומטה . אהרון . בתוך . מטותם 21
וינח . מושה . את . המטות . ליפני . יהוה . באוהל . העדות 22
ויהי . מימחרת . ויבוא . מושה . אל . אוהל . העדות . והינה . פרח . מטה . אהרון . לבית . לוי . ויוצא . פרח . ויץץ . ציץ . ויגמול . שקדים 23
ויוצא . מושה . את . כל . המטות . מיליפני . יהוה . אל . כל . בני . יסראל . ויראו . ויקחו . איש . מטהו 24
ויואמר . יהוה . אל . מושה . השב . את . מטה . אהרון . ליפני . העדות . למישמרת . לאות . ליבני . מרי . ותכל . תלונותם . מעלי . ולוא . ימותו 25
ויעס . מושה . כאשר . ציוה . יהוה . אותו . כן . עסה 26
ויואמרו . בני . יסראל . אל . מושה . לאמור . הן . גוענו . אבדנו . כולנו . אבדנו 27
כול . הקרב . הקרב . אל . מישכן . יהוה . ימות . האים . תמנו . ליגוֹע 28